ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

参观

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -参观-, *参观*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参观[cān guān, ㄘㄢ ㄍㄨㄢ, / ] to look around; to inspect; visit and observe, #3,440 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, we will first visit the processing plant.[CN] 女士们先生们 我们先参观加工厂 Ladies and gentlemen, we will first visit the processing plant. This Gun for Hire (1942)
You have?[CN] 那你已经参观完了 The Bells of St. Mary's (1945)
A visit to the Paris sewers.[CN] 参观巴黎下水道 Ninotchka (1939)
I'll show you her dressing room.[CN] 来 我带您参观她的衣帽间 Rebecca (1940)
Maybe I could sell tickets.[CN] 兴许我可以卖票让人参观 It's a Wonderful Life (1946)
I've been looking over the school.[CN] 我正在参观这个学校 The Bells of St. Mary's (1945)
One afternoon next week, I'll show you our Black Museum.[CN] 下周找个下午,我带你参观我们的黑色博物馆 The Lodger (1944)
I seem to be spoiling everybody's brandy and cigars and... dreams of victory.[CN] 威士先生,我可否四处参观 Gone with the Wind (1939)
- I'm interested in renting the house.[CN] 来参观你的大屋 我是律师事务所的 The Paradine Case (1947)
You take us to visit inside[CN] 你老带我们去里面参观参观 Song at Midnight (1937)
Whenever you want to visit their plants, they are open to you.[CN] 你任何时候都 可以去参观他们的工厂 Ninotchka (1939)
We're going out, and I'm going to show you London.[CN] 我要带你去参观伦敦 Gaslight (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top