ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -相-, *相*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[相, xiāng, ㄒㄧㄤ] mutual, reciprocal; equal; each other
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To stare 目 at a tree 木, meaning to observe,  Rank: 152

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] each other; one another; mutually, #825 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] appearance; portrait; picture, #825 [Add to Longdo]
[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality, #518 [Add to Longdo]
[xiāng xìn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, ] be convinced (that something is true); believe; to accept sth as true, #695 [Add to Longdo]
[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly, #1,048 [Add to Longdo]
[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, / ] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis, #1,142 [Add to Longdo]
[xiāng bǐ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧˇ, ] compared to, #1,320 [Add to Longdo]
[xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, ] each other; mutual, #1,812 [Add to Longdo]
[xiāng yìng, ㄒㄧㄤ ㄧㄥˋ, / ] to correspond; answering (one another); to agree (among the part); corresponding; relevant; appropriate; (modify) accordingly, #1,836 [Add to Longdo]
[xiāng tóng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ, ] identical; same, #2,104 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[そうじ, souji] (n) คล้ายคลึง เหมือนกัน
見積り[あいみつもり, amitsumori] (vt) การเปรียบเทียบใบเสนอราคาก่อนซื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
対売買[あいたいばいばい, aitaibaibai] (n ) การต่อรองซื้อขาย
次いで[あいついで, aitsuide] (adv ) อย่างต่อเนื่องกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
[そうたい, soutai] Thai: ที่สัมพันธ์กัน English: relative
[あいて, aite] Thai: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: companion
[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company
[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)
[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (pref) together; mutually; fellow [Add to Longdo]
[そう, sou] (suf) minister of state [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) {ling} aspect; (4) {physics} phase (e.g. solid, liquid and gaseous) [Add to Longdo]
する[そうする, sousuru] (vs-s,vt) to assess (often one's fate) [Add to Longdo]
まって(P);俟って[あいまって, aimatte] (adv) coupled with; together; (P) [Add to Longdo]
も変わらず;も変らず[あいもかわらず, aimokawarazu] (n,adv) (See 変らず) as ever (often derog.); as usual; the same [Add to Longdo]
も変わらぬ;も変らぬ[あいもかわらぬ, aimokawaranu] (adv,n) (See 変わらず) as ever; as usual; the same [Add to Longdo]
を見る[そうをみる, souwomiru] (exp,v1) to read (a person's) physiognomy [Add to Longdo]
[そうあい, souai] (n,vs) mutual love [Add to Longdo]
異なる[あいことなる, aikotonaru] (v5r,vi) {math} (See 異なる) to be different and distinct; to be (relatively) distinct (when referring to items in a set) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「続人」は同音異義語である。
Ten years is a long time.10年といえば当な時間だ。
"I think so, too," she chimed in.「私もそう思うわ」と彼女はづちを打った。 [F]
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言葉は対的な用語である。
What do you mean by cultural relativism?「文化対主義」とはどういう意味ですか。
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは撲取りとしても並外れた体重だ。
There does not seem to be any difference of meaning between the two constructions.2つの構文の間に意味の違はないように思われる。
I don't get along with that guy.あいつとはどうも性が合わないんだ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、取り引き手としてはかなり手強いぞ。 [M]
He is a tough customer to deal with.あいつは手強い手だ。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は対性理論を連想する。
We associate Einstein with the theory of relativity.アインシュタインといえば対性理論を思い出す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No![CN] 信我! Joseph: King of Dreams (2000)
Well... and who do we have to...[JA] 危ない談かな 例えばこんな... Pinocchio (1940)
Darling![CN] 公有礼 Royal Tramp (1992)
My partner, he's got Lou to keep him company, but I ain't got nobody at all.[JA] 棒は 手を見つけたが... 俺は まだなんだ Detour (1945)
How long![CN] 我不敢信! Happy Feet Two (2011)
Think so?[CN] 你 Les Cousins (1959)
The idea was keep us in fear of each other.[JA] 手への 恐怖心をあおる趣向か And Then There Were None (1945)
Why, why... ya young hoodlum! I'll knock your block off![JA] 私を怒らせたな その気なら手になろう Pinocchio (1940)
Trust me.[CN] 信我 Saw (2004)
Totally."[CN] 当地" The Excelsior Acquisition (2010)
Do you mind if I sit down like this?[JA] この格好で席 してもいいかい? And Then There Were None (1945)
I count four.[JA] 手は4人 Dead or Alive (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そうかん, soukan] correlation [Add to Longdo]
関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] correlation coefficient [Add to Longdo]
互運用性[そうごうんようせい, sougounyousei] interoperability [Add to Longdo]
互関係[そうごかんけい, sougokankei] interaction, interrelation [Add to Longdo]
互互換性[そうごごかんせい, sougogokansei] interchangeability, interoperability [Add to Longdo]
互参照[そうごさんしょう, sougosanshou] cross-reference [Add to Longdo]
互参照表示[そうごさんしょうひょうじ, sougosanshouhyouji] cross-referencing indication [Add to Longdo]
互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] cross connection, interconnection, internetworking [Add to Longdo]
互接続性[そうごせつぞくせい, sougosetsuzokusei] interconnection, interoperability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] gegenseitig, zusammen [Add to Longdo]
[そう, sou] MINISTER [Add to Longdo]
[そう, sou] Minister [Add to Longdo]
[そう, sou] ERSCHEINUNG, AUSSEHEN, PHASE [Add to Longdo]
[そう, sou] Erscheinung, Aussehen, Phase [Add to Longdo]
[そうご, sougo] gegenseitig, einander, reziprok [Add to Longdo]
伴う[あいともなう, aitomonau] begleiten [Add to Longdo]
[そうじ, souji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]
[そうば, souba] Marktpreis, Kurs [Add to Longdo]
[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top