Search result for

revise

(80 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revise-, *revise*
Possible hiragana form: れう゛ぃせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revise[VT] แก้ไข, See also: ชำระ, ตรวจแก้, Syn. correct, modify, update
revise[VT] ทบทวน, Syn. go over, review, study
revise[N] สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข, Syn. amendment, proof

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revise(รีไวซ') vi.,n. (การ) แก้ไขใหม่,ปรับปรุงใหม่,เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ใหม่,ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่, See also: revisability n. revisable,revisible adj. reviser,revisor n., Syn. edit,alter
revised editionn. ฉบับแก้ไขปรับปรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
revise(vt) แก้ไขใหม่,ทบทวน,ตรวจแก้ใหม่,ปรับปรุงใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revised rateอัตราตรวจชำระใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Revised estimate of velocity is... 3,000 kilometers a second.ผลการคำนวนความเร็วล่าสุด อยู่ที่... 3000 ก.ม. ต่อวินาที Pilot (2004)
enter revised coordinates for new point of impact.ป้อนพิกัดของจุดตกกระทบใหม่ Hidden (2005)
Let's check the original plans against these revised plans.ลองดูแผนผังเดิมเทียบกับอันนี้ซิ The Key and the Clock (2006)
You're going to call CTU and tell them you've revised your assault profile.คุณจะต้องโทรหาCTU แล้วบอกว่าคุณจัดแผนการบุกใหม่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Lynn wants to look at the revised assault plan.ลินน์อยากดูแผนที่ปรับใหม่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
It was revised based on new intelligence from Jack Bauer.มันถูกปรับใหม่ตามข้อมูลจากแจ็ค บาวเออร์ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Mr. McGill, I'm really busy trying to help keep this revised assault on schedule-- what do you need?คุณแม็คกิล ฉันยุ่งมากเรื่องจัดการให้แผนใหม่ทันเวลา คุณแม็คกิล ฉันยุ่งมากเรื่องจัดการให้แผนใหม่ทันเวลา คุณจะเอาอะไร Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
cars and transmits have been checked perimeter was revised and... we have opened up surveillance on 2 or 3 suspects but nothing actionable yet.รถยนต์ สถานที่ กำลังถูกตรวจสอบ เราล้อมไว้หมดแล้ว เรา มีทีม เฝ้าจับตา 2 ถึง 3 ผู้ต้องสงสัย แต่ยังไม่ได้ลงมือ Next (2007)
I've decided to revise the lesson plans a bit.ครูเลยตัดสินใจแก้ไขบทเรียนนิดหน่อย The Haunting of Molly Hartley (2008)
Erm, revised details on the new recruit, sir.รายละเอียดของสมาชิกใหม่ของเราครับ Episode #2.1 (2008)
Then perhaps we should revise your plan.บางทีเราควรปรับแผนของคุณ Chuck Versus the Seduction (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reviseA revised edition of the encyclopedia was published.
reviseCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
reviseHe revised his opinion.
reviseIn the light of these facts, it may be necessary to revise our theory.
reviseIn the light of what you told us, I think we should revise our plan.
reviseMy supervisor looked at the revised schedule and nodded his agreement.
reviseOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.
reviseThe author revised his manuscript over and over again.
reviseThe revised timetable will go into effect on the 5th of this month.
reviseThe rule should be revised.
reviseThe timetable has been revised.
reviseYou'd better revise history for the exam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังคายนาย[V] revise, See also: correct, put in order, clear up, sort out, Syn. สังคายนา, สะสาง, ปฏิรูป, ชำระ, ปรับปรุง, Example: การแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยหยิบยกขึ้นมาสังคายนายใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
เกลา[V] edit, See also: revise, correct, improve, Syn. แก้ไข, แต่ง, Example: บรรณาธิการเกลาสำนวนในต้นฉบับใหม่
ร้อยกรอง[V] revise, See also: correct, alter, change, edit, review, Syn. สังคายนา, Thai definition: ตรวจชำระให้ถูกต้อง
ปรับ[V] adjust, See also: revise, improve, better, Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน, Example: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน, Thai definition: ทำให้อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
ชำระ[V] revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง, Example: คณะกรรมการชำระพจนานุกรมเล่มเดิมอยู่เพื่อนำมาพิมพ์ใหม่
แก้ไข[V] amend, See also: revise, improve, edit, rectify, correct, alter, Syn. แก้, ดัดแปลง, ปรับปรุง, Example: มีข่าวว่าอังกฤษและจีนจะแก้ไขสนธิสัญญาการเช่าเกาะฮ่องกง, Thai definition: ทำส่วนเสียให้ดีขึ้น
สะสาง[V] revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ชำระสะสาง, สังคายนา, สาง, Example: รัฐบาลกรุงวอชิงตันอยากจะสะสางปัญหาทั้งหมดที่ตั้งใจไว้, Thai definition: ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับปรับปรุงแก้ไข[n. exp.] (chabap prapprung kaēkhai) EN: revised edition   
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve   FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter   FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppramān) EN: revise a budget   FR: réviser un budget
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become   FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรญัตติ[v. exp.] (praē yatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal   
ร้อยกรอง[v.] (røikrøng) EN: revise ; correct ; alter ; change ; edit ; review   
ทาน[v.] (thān) EN: check up ; re-read   FR: réviser ; vérifier
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread   FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall   FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

CMU English Pronouncing Dictionary
REVISE    R IH0 V AY1 Z
REVISE    R IY0 V AY1 Z
REVISED    R IH0 V AY1 Z D
REVISED    R IY0 V AY1 Z D
REVISES    R IH0 V AY1 Z AH0 Z
REVISES    R IY0 V AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revise    (v) (r i1 v ai1 z)
revised    (v) (r i1 v ai1 z d)
reviser    (n) (r i1 v ai1 z @ r)
revises    (v) (r i1 v ai1 z i z)
revisers    (n) (r i1 v ai1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
ブラッシュアップ[, burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise) [Add to Longdo]
リバイズドエディション[, ribaizudoedeishon] (n) revised edition [Add to Longdo]
改む[あらたむ, aratamu] (v5m,vt) (abbr) (See 改める) to revise; to change [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
改正法[かいせいほう, kaiseihou] (n) revised law [Add to Longdo]
改訂増補[かいていぞうほ, kaiteizouho] (n) revised and enlarged (edition) [Add to Longdo]
改訂版(P);改定版(iK)[かいていばん, kaiteiban] (n) revised edition; (P) [Add to Longdo]
改版[かいはん, kaihan] (n,vs) revision; revised edition [Add to Longdo]
憲法を改正する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp,vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修订[xiū dìng, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise [Add to Longdo]
修订版[xiū dìng bǎn, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄢˇ, / ] revised edition; revised version [Add to Longdo]
增订[zēng dìng, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise and enlarge [Add to Longdo]
增订本[zēng dìng běn, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, / ] revised and enlarged edition [Add to Longdo]
新修[xīn xiū, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄡ, ] revise; revised [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修整版[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version [Add to Longdo]
修正版[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revise \Re*vise"\, n.
   1. A review; a revision. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A second proof sheet; a proof sheet taken after
    the first or a subsequent correction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revise \Re*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Revised}; p. pr. & vb.
   n. {Revising}.] [F. reviser, fr. L. revidere, revisum, to see
   again; pref. re- re- + videre, visum, to see. See {Review},
   {View}.]
   1. To look at again for the detection of errors; to
    reexamine; to review; to look over with care for
    correction; as, to revise a writing; to revise a
    translation.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) To compare (a proof) with a previous proof of the
    same matter, and mark again such errors as have not been
    corrected in the type.
    [1913 Webster]
 
   3. To review, alter, and amend; as, to revise statutes; to
    revise an agreement; to revise a dictionary.
    [1913 Webster]
 
   {The Revised Version of the Bible}, a version prepared in
    accordance with a resolution passed, in 1870, by both
    houses of the Convocation of the Province of Canterbury,
    England. Both English and American revisers were employed
    on the work. It was first published in a complete form in
    1885, and is a revised form of the Authorized Version. See
    {Authorized Version}, under {Authorized}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revise
   n 1: the act of rewriting something [syn: {revision}, {revisal},
      {revise}, {rescript}]
   v 1: make revisions in; "revise a thesis"
   2: revise or reorganize, especially for the purpose of updating
     and improving; "We must retool the town's economy" [syn:
     {retool}, {revise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top