ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -参-, *参*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[参, cān, ㄘㄢ] to take part in, to intervene; ginseng
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  大 (dà ㄉㄚˋ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 507

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cān jiā, ㄘㄢ ㄐㄧㄚ, / ] to participate; to take part; to join, #289 [Add to Longdo]
[cān yù, ㄘㄢ ㄩˋ, / ] to participate (in sth), #613 [Add to Longdo]
[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, / ] consultation; reference; to consult; to refer, #2,844 [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|议院 Senate, Upper House, #3,338 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, / ] ginseng, #3,338 [Add to Longdo]
[cān sài, ㄘㄢ ㄙㄞˋ, / ] to compete; taking part in a competition, #3,405 [Add to Longdo]
[cān guān, ㄘㄢ ㄍㄨㄢ, / ] to look around; to inspect; visit and observe, #3,440 [Add to Longdo]
[cān shù, ㄘㄢ ㄕㄨˋ, / ] a parameter, #4,913 [Add to Longdo]
[cān zhào, ㄘㄢ ㄓㄠˋ, / ] to consult a reference; to refer to (another document), #7,150 [Add to Longdo]
[cān bài, ㄘㄢ ㄅㄞˋ, / ] to formally call on; to worship (a God); to pay homage to sb, #10,379 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さんか, sanka] (vt) เข้าร่วมกิจกรรม
議院[さんぎいん, sangiin] (n) วุฒิสภา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さんじょう, sanjou] (n vi vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา , See also: S. 訪問、伺う,
考書類[さんこうしょるい, sankoushorui] (n) เอกสารอ้างอิง
[さんしょう, sanshou] การอ้างอิง การดูประกอบ
[さんぐう, sanguu] (n ) สักการะ
加者[さんかしゃ, sankasha] (n ) ผู้ร่วมงาน, ผู้เข้าร่วม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まいる, mairu] Thai: มา(คำถ่อมตนของผู้พูด) English: to come (hum)
[まいる, mairu] Thai: ไป(เป็นคำถ่อมตนของผู้พูด) English: to go
[まいる, mairu] Thai: ไปไหว้พระ
[まいる, mairu] Thai: ยอมแพ้
[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (num) three (used in legal documents) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (See 二十八宿) Chinese "Three Stars" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) (See ずる・1) to come; to go; (2) (See ずる・2) to participate; (3) (See ずる・3) to perform Zen meditation [Add to Longdo]
ずる[さんずる, sanzuru] (vz,vi) (1) (hum) (See じる・1,る・1) to come; to go; (2) (See じる・2) to participate; (3) (See じる・3) to perform Zen meditation [Add to Longdo]
った[まいった, maitta] (exp) (uk) (See る) I'm beaten; I give up [Add to Longdo]
らせる[まいらせる, mairaseru] (v1) to beat; to floor (someone); to bring (someone) to his knees; to come [Add to Longdo]
[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓り) to visit (shrine, grave); (P) [Add to Longdo]
[さんいん, san'in] (n) (abbr) (See 議院) House of Councillors; (P) [Add to Longdo]
院議員[さんいんぎいん, san'ingiin] (n) member of the House of Councillors [Add to Longdo]
院選[さんいんせん, san'insen] (n) (abbr) (See 議院選挙) House of Councillors election [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please refer to paragraph ten.10項を照して下さい。
Please refer to page ten.10頁を照してください。
I would like to attend the party on November 1st.11月1日のパーティーに加します。
If we had been in Venice one month before, we could have taken part in the carnival.1ヶ月前にベニスにいたら、私たちはそのカーニバルに加できたのですが。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日は多くの日本人が神社におりする日です。
A's yearly/annual report is worth having a look at.A社のアニュアルレポートは考になる。
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと数社の企業が同国の利益の高いペットフード市場に入をねらっている。
We hope that you will be able to join us at this seminar.あなたがこのセミナーに加してくださること願っています。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご都合が悪いというお知らせがなければ水曜の夕方にります。
I will come with you.あなたといっしょにります。
I will follow you wherever you go.あなたの行くところどこまでもります。
We encourage your participation.あなたの加をお待ちしています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I offer you a choice... bend the knee and join me.[JA] 選択肢を与えよう 跪き 我々にじろ Eastwatch (2017)
With your permission, I shall participate in the selection.[JA] 僭越(せんえつ)ながら 今回 選考に加させていただく Appeal (2017)
Mountain Ginseng.[CN] 这什么 山 Episode #1.4 (2004)
It becomes an extreme... form of depression when it's very cold for a long period.[JA] 冬は本当に過酷な季節だ 何ヵ月も寒い日々が続くと 精神的にってくる Barbecue (2017)
And I came here knowing that you could have your men behead me or your dragons burn me alive.[JA] 私は覚悟の上でった 首を刎ねられる事も ドラゴンに焼かれる事も Eastwatch (2017)
- He played in the town band, too. - He did?[CN] 他也加了镇上的乐队 真的? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Senator.[CN] - 议员 Good Night (2013)
She's taking me to a house party with her,[CN] 她要带我和她一起去加 一个私人聚会 Bordertown (1935)
Over 4,000 fans, actors and other film industry people gathered to mourn her untimely passing.[JA] ファンや俳優 映画関係者ら 4000人以上が列に集まり 菜々果さんとの早すぎる別れを 惜しんでいます Reason (2017)
I just came up here this morning to ask you... if you would appear, voluntarily, as a... shall we say, witness in my divorce suit?[CN] 我今天早上来到这里.是想问你 如果你能自愿地出来.作为一名证人 与我的离婚案? One Hour with You (1932)
After the father and children leave, his high school friend, Ozaki, calls to see if he will join the class reunion.[CN] 孩子上学后,父亲中学同学来电 问他是否要加同窗会 A Mother Should Be Loved (1934)
Why would she be part of this selection committee?[JA] 選考に加してもらう理由が... Appeal (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
考マニュアル[さんこうマニュアル, sankou manyuaru] reference manual [Add to Longdo]
考資料[さんこうしりょう, sankoushiryou] reference data [Add to Longdo]
考図書[さんこうとしょ, sankoutosho] reference work [Add to Longdo]
考図書館[さんこうとしょかん, sankoutoshokan] reference library [Add to Longdo]
[さんしょう, sanshou] bibliographical reference [Add to Longdo]
照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] access, reference, fetch [Add to Longdo]
照キー[さんしょうキー, sanshou ki-] key of reference [Add to Longdo]
照モデル[さんしょうモデル, sanshou moderu] reference model [Add to Longdo]
照許可[さんしょうきょか, sanshoukyoka] access permission [Add to Longdo]
照形式[さんしょうけいしき, sanshoukeishiki] reference format [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まいる, mairu] gehen, kommen, besuchen, einen_Tempel_besuchen, einen_Schrein_besuchen [Add to Longdo]
[さんじ, sanji] Ungluecksfall, Katastrophe [Add to Longdo]
[さんれつ, sanretsu] Anwesenheit, Teilnahme [Add to Longdo]
[さんか, sanka] Teilnahme, Beteiligung [Add to Longdo]
[さんぱい, sanpai] einen_Schrein_besuchen, ein_Grab_besuchen [Add to Longdo]
[さんしょう, sanshou] das_Nachschlagen, Verweis, Verweisung [Add to Longdo]
考書[さんこうしょ, sankousho] Nachschlagewerk [Add to Longdo]
[さんぼう, sanbou] -Stab, Generalstab [Add to Longdo]
議院[さんぎいん, sangiin] (japanisches) Oberhaus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top