ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จินตภาพ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จินตภาพ-, *จินตภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จินตภาพ[N] image, See also: dream, mental picture, Syn. ภาพลักษณ์, Example: บทร้องของหนังใหญ่ต้องดำเนินไปอย่างมีลีลา ที่จะให้ผู้ชมบังเกิดจินตภาพคล้อยตามอย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน, Thai definition: ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จินตภาพน. ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น, ภาพลักษณ์ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imageจินตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imagery (Psychology)จินตภาพ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Imagery, Vividจินตภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is where I'm supposed to be.นี่คือที่ ที่แม่เคยเห็นในจินตภาพ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Vision.จินตภาพ 25 to Life (2010)
My vision swam, I...จินตภาพของผมล่องลอย Lost & Found (2012)
Those are the last numbers to my vision.พวกนั้นคือตัวเลขสุดท้าย ในจินตภาพของผม Lost & Found (2012)
And since you have a degree in complicated systems and imaginary numbers, you know that what appears to be synchronicity-- luck-- is nothing more than a sophisticated array of cause and effect.ตั้งแต่คุณเข้ามาด้วย ปริญญาด้านระบบสลับซับซ้อน และตัวเลขจินตภาพนั่น คุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกัน The Fact in the Fiction (2013)
Visualize.สร้างจินตภาพ Doctor Strange (2016)
See the destination in your mind.จินตภาพจุดหมายไว้ในใจ Doctor Strange (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จินตภาพ[n.] (jintaphāp) EN: image ; dream ; mental picture   FR: rêve [m] ; pensée [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
imagery (n ) จินตภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top