ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clause

K L AO1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clause-, *clause*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
relative clause(n, phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clause(n) อนุพากย์, See also: ประโยคย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยคใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clause(คลอส) n. มาตรา, อนุประโยค, ประโยคเล็ก, ข้อย่อย
infinitive clauseอนุประโยคที่ประกอบด้วย infinitive ., Syn. infinitive phrase

English-Thai: Nontri Dictionary
clause(n) อนุประโยค, อนุมาตรา, มาตรา, ข้อย่อย, ประโยค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clause๑. ข้อความ๒. ข้อกำหนด๓. ข้อ๔. บท๕. วรรค (ในบทกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clauseข้อกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause๑. ข้อความ (ในนิติกรรม)๒. วรรค (ในบทกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause of non-liabilityข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause potestativeข้อกำหนดให้สิทธิเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause, enactingคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clause, most-favoured-nationข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clause, optionalข้อกำหนดที่เลือกได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clause, suspendingบทเฉพาะกาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's in clause 105.ข้อที่ 105 ไง Full House (2004)
Clause 105ข้อ 105 Full House (2004)
Are you familiar with the exclusivity clause in your contract?คุณคุ้นเคยกับมาตรการพิเศษ ในสัญญาของคุณไหม Ghosts (2008)
There's a no-pet clause in the contract. I checked.ที่นั่นห้ามเลี้ยงสัตว์ ในสัญญาน่ะ ฉันเช็คแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
About the same morality clause that cost charles this company.กับศีลธรรมเดียวกันเพราะนั่นทำให้ชาร์ลเสียหายในหมู่บอร์ด You've Got Yale! (2009)
The "boyfriend of the b.f.f." Clause is officially null and void. So she brought it on herself.เรื่องการใส่ความกันในเว็บใช่มั้ย? Carrnal Knowledge (2009)
Well, there's a clause in the International Whaling Convention that allows a nation to take whales for science, and Japan has decided that that's its loophole.เพื่ออธิบายกับชาวโลกเกี่ยวกับ นโยบายกันจับวาฬในญี่ปุ่น เป็นหัวเรื่องที่ยากมาก ที่จะเข้าไปยุ่งด้วย เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า หัวข้อเรื่องการล่าวาฬ The Cove (2009)
You know how many clauses of the Health and Safety guidelines this breaches?นายรู้มั้ยว่าสุขภาพ กับเครื่องรักษาความปลอดภัยเสียกายไปเท่าไร? Episode #3.5 (2009)
With the friendship clause of our roommate agreement nullified you are no longer entitled to accompany me to go swimming at Bill Gates' house should I be invited.เมื่อมาตรามิตรภาพของข้อตกลง เพื่อนร่วมห้องของเราเป็นโฆษะ นายหมดสิทธิ์ไปว่ายน้ำที่ บ้าน Bill Gates กับฉัน ถ้าฉันได้รับเชิญ The Large Hadron Collision (2010)
I strong-armed some extraordinarily broad clauses into my contract.มันเป็นอาวุธลับที่ฉันพกไว้ เพื่อทำข้อตกลง The Substitute (2010)
In Harrison's will, the first thing I noticed was a clause added right before he died.ในพินัยกรรมของแฮร์ริสัน สิ่งแรกที่ฉันสังเกตุเห็น คือ ประโยคหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้าไป ก่อนเขาตาย Digging the Dirt (2010)
In the constitution, there's a clause about the personal pursuit of happiness.ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าคนเราจะใส่อะไรก็ได้ที่ชอบ Prosecutor Princess (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clauseAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
clauseHe believes in Santa Clause.
clauseThe clause provides that all decisions shall be made by majority vote.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวบท(n) text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count Unit: บท, Thai Definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ตัวบท(n) text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count Unit: บท, Thai Definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ประโยค(n) sentence, See also: clause, Example: ถ้าเรียนหลักภาษาก็อาจวิเคราะห์ประโยคได้ว่าส่วนใดเป็นภาคประธาน ส่วนใดเป็นภาคแสดง, Count Unit: ประโยค, Thai Definition: คำพูดหรือข้อความที่ได้ความบริบูรณ์ตอนหนึ่งๆ
กระทง(n) section, See also: clause, division, point, part, Example: ในข้อความนี้มีกระทงความอยู่ 5 ตอนได้, Thai Definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
บทลงโทษ[botlongthōt] (n) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause  FR: sanction [ f ]
ข้อ[khø] (n) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision  FR: article [ m ] ; clause [ f ] ; disposition [ f ] ; point [ m ] ; paragraphe [ m ]
ข้อจำกัด[khøjamkat] (n, exp) EN: limitation ; restriction ; constraint  FR: clause restrictive [ f ]
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อกำหนดให้ปรับราคา[khøkamnot hai prap rākhā] (n, exp) EN: escalator clause
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[khøkamnot hai sitthi bøk loēk sanyā dāi] (n, exp) EN: cancellation clause ; escape clause
ข้อกำหนดการสละสิทธิ์[khøkamnot kān sala sit] (n, exp) EN: waiver clause
ข้อกำหนดการยกเว้น[khøkamnot kān yokwen] (n, exp) EN: saving clause ; exception clause  FR: clause de sauvegarde [ f ] ; clause d'exception [ f ]
ข้อกำหนดค่ากู้ภัย[khøkamnot khā kūphai] (n, exp) EN: salvage charges clause

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLAUSE K L AO1 Z
CLAUSEN K L AW1 S AH0 N
CLAUSER K L AO1 Z ER0
CLAUSES K L AO1 Z AH0 Z
CLAUSES K L AO1 Z IH0 Z
CLAUSELL K L AO1 Z AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clause (n) klˈɔːz (k l oo1 z)
clauses (n) klˈɔːzɪz (k l oo1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条款[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law) #5,029 [Add to Longdo]
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] clause; explanatory section in a document #20,343 [Add to Longdo]
条目[tiáo mù, ㄊㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] clauses and sub-clauses (in formal document); (dictionary) entry #31,809 [Add to Longdo]
分句[fēn jù, ㄈㄣ ㄐㄩˋ, ] clause (in European grammar) #63,091 [Add to Longdo]
短句[duǎn jù, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, ] clause #66,647 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussagesatz { m }clause of statement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) { ling } clause; (5) (taxonomical) section; (P) #501 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) clause; paragraph; item; (2) { ling } argument; (3) { math } term; (4) (arch) (See 項・うなじ) nape (of the neck) #903 [Add to Longdo]
条項[じょうこう, joukou] (n) clause; article; stipulations; (P) #9,883 [Add to Longdo]
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) #17,226 [Add to Longdo]
エスカレーター条項[エスカレーターじょうこう, esukare-ta-joukou] (n) escalator clause [Add to Longdo]
エスケープクローズ[esuke-pukuro-zu] (n) escape clause [Add to Longdo]
データ句[データく, de-ta ku] (n) { comp } data clause [Add to Longdo]
ドルクローズ[dorukuro-zu] (n) dollar clause [Add to Longdo]
ファイル句[ファイルく, fairu ku] (n) { comp } file clause [Add to Longdo]
ホッホッホッ;ほっほっほっ[hohhohhotsu ; hohhohhotsu] (exp) Hohoho, as for Santa Clause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ句[データく, de-ta ku] data clause [Add to Longdo]
ファイル句[ファイルく, fairu ku] file clause [Add to Longdo]
環境句[かんきょうく, kankyouku] environment clause [Add to Longdo]
[く, ku] clause, phrase [Add to Longdo]
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main [Add to Longdo]
報告書句[ほうこくしょく, houkokushoku] report clause [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top