Search result for

*stat*

(824 entries)
(0.1096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stat, -stat-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
status quo (n from Latin :stātu quō ) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
stat(abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics 2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there
financial statement(n) งบการเงิน
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
state[N] สภาพ, See also: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance, situation
state[VT] บอกกล่าว, See also: แถลง, กล่าว
estate[N] ทรัพย์สินที่ดิน, See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, property
estate[N] มรดก, Syn. fortune, inheritance, property
static[ADJ] ซึ่งอยู่นิ่งๆ, See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่พัฒนา, Syn. immobile, inactive
statue[N] รูปปั้น, See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก, Syn. model, sculpture
status[N] สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ
gestate[VT] ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง
gestate[VI] ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง, อุ้มท้อง
instate[VT] มอบตำแหน่งให้, See also: แต่งตั้ง
restate[VT] กล่าวซ้ำ, See also: กล่าวใหม่, Syn. reiterate, repeat, retell
stately[ADJ] สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant
stately[ADJ] โอ่อ่า, See also: ใหญ่โต, Syn. majestic, grand
station[N] สถานี, See also: โรง, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ, สถานีย่อย
stature[N] ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness
stature[N] ระดับการประสบความสำเร็จ, See also: ความมีชื่อเสียง, ความเจริญเติบโต, Syn. development, growth, reputation
statute[N] รัฐบัญญัติ, See also: พระราชบัญญัติ, Syn. enactment, law
statute[N] กฎ, See also: ข้อบังคับ, ระเบียบ, Syn. rule, regulation
testate[ADJ] ซึ่งทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย
upstate[ADJ] มาจากเมืองทางเหนือ, Ant. downstate
upstate[N] ส่วนของรัฐทางเหนือ, Syn. north, Ant. south
aerostat[N] วัตถุเช่นบอลลูนที่ลอยในอากาศได้โดยใช้แก๊ส
apostate[N] ผู้ที่เลิกศรัทธา, Syn. defector, betrayer
misstate[VT] กล่าวอย่างผิดๆ, See also: บอกผิด, ออกเสียงผิด, อ้างผิด, Syn. misrepresent, misquote
rheostat[N] ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า
statuary[N] รูปปั้น
testator[N] ผู้ทำพินัยกรรม
devastate[VT] ทำลายล้าง, See also: ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง, Syn. desolate, devastate
devastate[VT] ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก (มักใช้รูป passive voice), See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้ตกตะลึง
gestation[N] การตั้งครรภ์, See also: ช่วงตั้งครรภ์, ช่วงอุ้มท้อง, Syn. pregnancy
gustation[N] การชิมรส, See also: การลิ้มรส, ความสามารถในการลิ้มรส, Syn. taste
gustative[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
gustatory[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส, Syn. sensatory
ministate[N] รัฐอิสระ
overstate[VT] กล่าวเกินจริง, Syn. overreact, exaggerate, Ant. understate
photostat[VT] ถ่ายสำเนา, Syn. copy, duplicate
photostat[N] เครื่องถ่ายสำเนา, See also: สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา, Syn. copy, duplicate, facimile, Ant. original
reinstate[VT] ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม, Syn. give back, replace
reinstate[VT] นำกลับมาใช้อีก (กฎหมาย), Syn. restore
statehood[N] การเป็นมลรัฐ
stateless[N] ไร้สัญชาติ
statement[N] แถลงการณ์, See also: คำแถลง, ถ้อยแถลง, Syn. declaration, remark, assertion
statesman[N] รัฐบุรุษ
stationer[N] คนขายเครื่องเขียน
statistic[ADJ] ซึ่งเป็นสถิติ
statuette[N] รูปปั้นเล็ก
statutory[ADJ] ตามกฎหมาย, Syn. lawful, rightful, sanctioned
apostatize[VT] เลิกศรัทธา, Syn. defect, desert
hemostatic[N] สิ่งที่ใช้ห้ามเลือด
hemostatic[ADJ] ีซึ่งห้ามเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
air station lนามบินที่มีเครื่องบินซ่อมแซมและบริการสำหรับเครื่องบิน
aloha stateมลรัฐฮาวาย
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
apostatise(อะพอส' ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
aristate(อะริส'เทท) adj. ไร้ aristae, มีหนาม (awned, with a thin spine)
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
buffer staten. รัฐกันชน
city-staten. นครรัฐ
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
coyote staten. ชื่อเล่นของรัฐ South Dakota
cristate(คริส'เทท) adj. มีหงอน,มีสิ่งประดับบนยอด,เป็นส่วนยอด
cryostat(ไคร'อะสแทท) n. เครื่องมือรักษาระดับอุณหภูมิที่ต่ำมากให้คงที่
degustate(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
electrostaticadj. เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
fire stationสถานีดับเพลิง
forestation(ฟอริสเท'เชิน) n. การปลูกป่า
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์,อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press
gas stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์,เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ
gestationn. การตั้งครรภ์, See also: gestational,gestative adj., Syn. gravidity,pregnancy,engendering
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส,การลิ้มรส,การเพลิดเพลินกับ,ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative,gustatory adj.
haemostatn. เครื่องมือหรือยาห้ามโลหิต.
hastate(เฮล'เทท) adj. เป็นรูปใบหอก.
hemostatn. เครื่องมือหรือยาห้ามโลหิต.
hemostatic(ฮีมะสแทท'ทิค) adj. ห้ามเลือด. n. ยาห้ามเลือด., Syn. haemostatic
imperative statementหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูง (high level language) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อน แล้วเครื่องจึงจะปฏิบัติตาม เช่น ข้อความสั่งทำการกำหนดให้ A = 2 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พบคำสั่งนี้ ก็จะลงมือทำหาร ด้วยการนำ 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) แล้วกำหนดชื่อที่เก็บนั้นว่า A เป็นต้นมีความหมายเหมือน excutable statement
in statu quo(อินสเท'ทู โคว) L. ในสภาวะซึ่ง
instate(อินสเทท') vt. มอบตำแหน่งให้,แต่งตั้ง, See also: instatement n., Syn. install
interstate(อิน'เทอสเทท) adj. ระหว่างรัฐ
intestate(อินเทส'เทท) adj. ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ n. คนตายที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
non executable statementข้อความสั่งไม่ทำการหมายถึง คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการใด ๆ แต่เป็นการแจ้งให้ตัวแปลชุดคำสั่ง (compiler) รับรู้ข้อความบางอย่างที่ต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เช่น คำสั่ง END เป็นต้น คำสั่งนี้เป็นเพียงต้องการแจ้งให้ทราบว่า จบโปรแกรมนั้น ๆ แล้วเท่านั้น นอกจากนั้น ก็อาจเป็นคำสั่งให้เตรียมที่ในหน่วยความจำบ้าง เตรียมจัดรูปแบบข้อมูลบ้าง ถ้าสั่งให้อ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Read คำสั่งนี้เป็นข้อความสั่งทำการ (excutable statement) เครื่องจะทำการทันทีที่พบคำสั่งนี้ แต่อ่านข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บในรูปแบบตามคำสั่ง FORMAT (ในภาษาฟอร์แทรน) คำสั่ง FORMAT ถือว่าเป็นข้อความสั่งไม่ทำการดู excutable statement เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aerostat(n) เรือเหาะ
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน
FIRE fire station(n) สถานีดับเพลิง
instate(vt) ติดตั้ง,เอาเข้าประจำตำแหน่ง,มอบตำแหน่ง
intestate(adj) ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
POLICE police station(n) สถานีตำรวจ,โรงพัก
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน,ทรัพย์สิน
reinstate(vt) คืนสิทธิ,ทำให้เหมือนเดิม
rheostat(n) เครื่องบังคับกำลังกระแสไฟฟ้า
state(adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ
state(vt) แจ้ง,เล่า,แถลง,กล่าว,สาธยาย,กำหนด
stateliness(n) ความสง่าผ่าเผย,ความโอ่อ่า,ความยิ่งใหญ่
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย
stateroom(n) ห้องพิธี,ห้องส่วนตัว,ห้องนอน,ท้องพระโรง
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
static(adj) สถิต,คงที่,อยู่กับที่,ไม่กระฉับกระเฉง
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ
station(vi) หยุด,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่,ยึดที่
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง
stationer(n) คนขายหนังสือ,คนขายเครื่องเขียน
stationery(n) เครื่องเขียน
statistical(adj) เกี่ยวกับตัวเลข,เกี่ยวกับสถิติ,ที่อาศัยข้อมูล
statistician(n) นักสถิติ
statistics(n) ข้อมูล,สถิติ,ตัวเลข
statuary(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ
stature(n) ส่วนสูง,ความสูง,ขนาด,ภูมิรู้
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน,สภาพที่เป็นอยู่
status(n) ฐานะ,สถานะ,สภาพ,ภาวะ,สถานการณ์,ยศ,ตำแหน่ง
statute(n) พระราชบัญญัติ,มาตรา,ข้อบังคับ,กฎ,ระเบียบ
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม
thermostat(n) เครื่องบังคับอุณหภูมิ,เครื่องควบคุมความร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyostatic๑. -หยุดหนอง๒. ยายับยั้งหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected state; protectorateรัฐในอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected stateรัฐในอารักขา [ดู protectorate] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudo-statementข้อความเทียม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presence of the testatorการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of birth statisticsสถิติสถานที่เกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressure switch; pressurestatสวิตช์ความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
preamble of a statuteคำปรารภแห่งบทกฎหมาย, พระราชปรารภ (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-colonial stateรัฐหลังยุคอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluricostateเป็นหลายสันตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
population statisticsสถิติประชากร [ดู demographic statistics] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period of gestationระยะเวลาตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paper, stateเอกสารสำคัญของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parametric statisticsสถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proportional thermostatเทอร์มอสแตตแบบสัดส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
previous statementคำให้การครั้งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressurestat; pressure switchสวิตช์ความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
police stateระบบรัฐตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police, Stateตำรวจรัฐ, ตำรวจมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal law; penal statutesกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal statutes; penal lawกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary stationสถานีหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, stateอำนาจรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatalgiaอาการปวดต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostate; gland, prostateต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostate gland; prostateต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatectomyการตัดต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatic-ต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatism; prostatismeกลุ่มอาการอุดกั้นเหตุต่อมลูกหมากโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatisme; prostatismกลุ่มอาการอุดกั้นเหตุต่อมลูกหมากโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatitisต่อมลูกหมากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatorrhea; prostatorrhoeaอาการน้ำเมือกต่อมลูกหมากไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatorrhoea; prostatorrheaอาการน้ำเมือกต่อมลูกหมากไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
property, stateทรัพย์สินของรัฐ, ทรัพย์สินของแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public domain of State; domaine public of State (Fr.)สาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public domain of Stateสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public enterprise; state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, intraperitoneal; gestation, abdominal; pregnancy, abdominalการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, hydrostaticความดันอุทกสถิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periprostatic-รอบต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periprostatitisเนื้อเยื่อรอบต่อมลูกหมากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laesae majestatis, crimen (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal estateที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literacy statisticsสถิติการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
labyrinthine sense; sense of equilibrium; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
legistative supremacy of Parliamentอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land reverted to the Stateที่ดินที่กลับมาเป็นของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electrostatic precipitationการตกตะกอนเชิงไฟฟ้้าสถิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autoregression (Statistics)อัตถดถอย (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statistical mechanicsกลศาสตร์สถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Booster Stationแท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล, แท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล เพื่อเพิ่มแรงดันให้ก๊าซไหลผ่านท่อได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Compressor Stationสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซเมื่อไหลตามท่อส่งที่มีความยาวมากๆ จะสูญเสียความดัน เพื่อให้ก๊าซไหลได้สม่ำเสมอ ต้องทำการเพิ่มความดันโดยตั้งสถานีเพิ่มความดันก๊าซทุกๆระยะทาง 60 ถึง 80 กิโลเมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural statisticsสถิติการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Interstate commerceการพาณิชย์ระหว่างรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Economic statisticsสถิติเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Economic statusสถานภาพทางเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Employment statisticsสถิติการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Energy statisticsสถิติพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
State aidความช่วยเหลือของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
State economic enterpriseรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State tradingการค้าโดยรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
State trading enterpriseรัฐวิสาหกิจทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Statistical classificationการจัดประเภทเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
Statistical dataข้อมูลเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
Statute of fraudบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉล [เศรษฐศาสตร์]
Transport statisticsสถิติการขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Statistical hypothesis testingการทดสอบสมมติฐาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deforestationการทำลายป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Afforestationการปลูกสวนพืชป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multiple comparisions (statistics))การเปรียบเทียบพหุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Excited stateสถานะถูกกระตุ้น, สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะเมื่อมีพลังงานสูงกว่าระดับปกติ พลังงานส่วนเกินของนิวเคลียสมักถูกปลดปล่อยเป็นรังสีแกมมา สำหรับพลังงานส่วนเกินของโมเลกุลอาจปรากฏในลักษณะการเรืองแสงหรือความร้อน (ดู ground state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Outliers (Statistics)ข้อมูลผิดปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical statisticsคณิตศาสตร์สถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiation disinfestationการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตผลการเกษตรด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เพื่อทำลายแมลงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ทั้งนี้อาหารหรือผลิตผลการเกษตรจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมาทำลายหลังการฉายรังสีแล้ว อาหารหรือผลิตผลการเกษตรที่ใช้กรรมวิธีนี้ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Solid state chemistryเคมีของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrostatic acceleratorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ)
เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Jackknife (Statistics)แจ็คไนฟ์ (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prostateต่อมลูกหมาก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sciences and state; Technology and stateนโยบายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statisticianนักสถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
(ดู excited state ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
geostationary orbitวงโคจรค้างฟ้า, วงโคจรค้างฟ้า เขียนทับศัพท์เป็น จีอีโอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
Transfer stationสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
สถานที่สำหรับถ่ายเทขยะมูลฝอยจากรถเก็บขยะมูลฝอยลงสู่พาหนะขนาดใหญ่ เพื่อขนส่งไปยังสถานที่แปรสภาพหรือกำจัดขยะมูลฝอย
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ที่ซึ่งเป็นสถานที่ส่วนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย และเป็นที่พัก หรือรวบรวมมูลฝอยของเสียจากรถเก็บของเสียที่เก็บจากในเขตเมืองแล้วถูกนำมา รวมกัน ก่อนนำส่งสถานที่ทิ้งหรือสถานที่บำบัดต่อไป
[สิ่งแวดล้อม]
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Agriculture and stateเกษตรกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชาน [TU Subject Heading]
Architecture and stateสถาปัตยกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Art and stateศิลปะกับรัฐ [TU Subject Heading]
Autoregression (Statistics)การถดถอยอัตตะ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Baltic Statesกลุ่มประเทศริมทะเลบอลติก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
apostate (adj ) ธรรมจาคะ
apostate (adj ) ศรัทธจาคะ
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp
counterstate (n ) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government.
See also: S. shadow government,
Declaration of a State of Emergency (n ) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
Embassy of the United States (n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
executable statement (n ) ข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,
gestational[Pregnantcy] (n ) สภาวะตั้งครรภ์
Great Offices of State (n ) อำมาตย์นายก เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร
molestation (n ) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)
non-state actorผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐ
Real Estate (n) บ้านและที่ดิน
See also: S. properties,
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ
state of the art (n) ความทันสมัย, ทันสมัย
state of the art (adj ) - ศาสตร์แห่งศิลป์ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนา ที่ล้ำสมัยและมีคุณค่าที่จะแยกแยะจากสิ่งอื่น ๆ ทั่วไปในปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่จะมักจะนำไปใช้กับนามอะไรก็ได้ที่ต้องถูก "พัฒนาขึ้น" เช่นการบินไทยชอบใช้คำว่า The state-of-the-art inflight entertainment system. - ล่าสุด ส่วนใหญ่จะใช้กับ เทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เป็นต้น
See also: S. lastest,
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
stated capitalค่าทุนเรือนหุ้น
stateside (adv) ไปยังสหรัฐอเมริกา
statewide (adj ) ครอบคลุมทั้งรัฐ
staticสถิตยวิสัย
See also: A. dynamic,
Static Converterเครื่องแปลงผันแบบสถิต
stationarity (n ) ความคงตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But maybe next time you could try juggling instead.Aber wie wär's, wenn du nächstes Mal stattdessen jonglierst? One More Kiss (2006)
Like, I don't know, traffic lights are blue, Tony Blair never got elected...Etwa, keine Ahnung, dass die Ampeln blau statt grün sind oder das Tony Blair nie gewählt wurde. Rise of the Cybermen (2006)
You could've gone to your repair yard.zu eurer Werkstatt fliegen können. The Girl in the Fireplace (2006)
It became something of an obsession. He spent his money on this, rather than caring for the house or himself.Es wurde zu etwas wie einer Obsession, er hat all sein Geld hierfür ausgegeben anstatt für das Haus oder sich selbst. Tooth and Claw (2006)
Instead you come to 18th-century France?Stattdessen kommt ihr ins Frankreich des 18. Jahrhunderts? Warum? The Girl in the Fireplace (2006)
- Been avoiding you. Burn Unit can handle it.- Die Verbrennungsstation handelt das. Distractions (2006)
Perhaps your father can reimburse me for the five cases of scotch I had to send the men in the bursar's office.Vielleicht könnte er mir die 5 Kisten Scotch erstatten, die ich an die Zahlstelle schickte. Friday Night's Alright for Fighting (2006)
Start with broad-spectrum antibiotics for possible bacterial meningitis, and an antiviral in case we luck out and it's herpes encephalitis.Geben Sie ein Breitbandantibiotikum gegen Meningitis und ein Virostatikum. Failure to Communicate (2006)
I didn't see you throw yourself at the decorators while they were putting up your very expensive wallpaper!"Halt, Grandma." Du hast die Raumausstatter nicht davon abgehalten, die teure Tapete anzukleben. Friday Night's Alright for Fighting (2006)
If a human being had actually looked at his blood anywhere along the way, instead of just running tests through the computer, the parasites would have jumped right out at them.Wenn sich irgendjemand sein Blut mal näher angesehen hätte, statt nur Computertests laufen zu lassen, wäre ihm der Erreger ins Auge gesprungen. Failure to Communicate (2006)
I assume the Burn Unit knew that.Die Verbrennungsstation wusste das. Distractions (2006)
Baby died in the ICU... Babies are useless.- Ein Baby starb auf der Intensivstation. Sex Kills (2006)
She turned to drugs instead of asking for help to manage her life.Sie griff zu Drogen, statt Lebenshilfe zu suchen. Need to Know (2006)
It's this religious ceremony, it takes place in a church, and it's a huge party with... gowns, and a tiara, and bouquets -Es ist diese religiöse Zeremonie. Sie findet in einer Kirche statt, und anschließend gibt es eine Riesenparty mit langen Kleidern, Haarschmuck, Blumenbouquets und so. Labia Majora (2006)
I had that other phone, and it was good, but I think, the whole time, a little part of me wanted this phone instead.Ich hatte das andere Telefon, und es war gut, aber ich denke die ganze Zeit, ein kleiner Teil von mir wollte stattdessen das hier. Nothing Good Happens After 2 AM (2006)
The keyboard.Die Tastatur. Yesterday's Jam (2006)
- What is that?Grundausstattung. Latecomer (2006)
I could find a surgical team that can do this, classify it as experimental. It's not gonna screw with their numbers.Als experimenteller Eingriff wird es nicht Ihre Statistik versauen. Sex Kills (2006)
SO SCOOCH YOUR BLOOMERS DOWN AND COUNT TO 50. COME ON. ARE YOU SERIOUS?Schleus sie doch in das High-Stakes-Spiel ein, das bei O'Dooley's stattfindet. Fresh Brood (2006)
like...give statistics... and injury reports with some occasional humor.Ich gebe Statistiken und Verletzungsberichte bekannt, alles mit ein wenig Humor. Lead, Follow, or Get Out of the Way (2006)
We all finally agreed Marshall should be running our game nights instead of playing in them.Wir waren schließlich alle damit einverstanden, dass Marshall unsere mutigen Spiele-Nacht verlassen sollte anstatt mit zu spielen. Game Night (2006)
But instead, what do I have?Aber, stattdessen, habe ich was? Game Night (2006)
But instead, I'm out in the world being awesome 24-7, 365!Aber stattdessen, bin ich in dieser Ehrfurcht gebietenden Welt 24-7 (Stunden-Tage die Woche), 365 (Tage im Jahr)! Game Night (2006)
Why don't you apologize to them...not to me!Dann entschuldige dich bei ihnen, anstatt bei mir. Latecomer (2006)
Did you tell Locke you gave me one of the statues from the plane?Hast du Locke erzählt, daß du mir eine der Statuen aus dem Flugzeug gegeben hast? Fire + Water (2006)
Oh well, I took a walk this morning around the nursery station.Ich bin heute Morgen bei der Schwesternstation rumspaziert. Losing the Light (2006)
It's gonna be over night...Es ist OK, wirklich. Es wird stationär sein. Lifeline (2006)
- It's just a statue.- Es ist nur eine Statue. Fire + Water (2006)
- Just a statue?- Nur eine Statue? Fire + Water (2006)
Because this was in your little statue.Denn das hier steckte in deiner kleinen Statue. Fire + Water (2006)
Look, if it's sealed up inside a statue, how would I know?Hör mal, wenn es in die Statue eingegipst ist, wie sollte ich dann davon wissen? Fire + Water (2006)
We burned the whole thing-- the heroin, the statues.Wir haben das ganze Ding verbrannt. Das Heroin, die Statuen. Fire + Water (2006)
Is it outpatient, or is it on over night?- Ambulant oder stationär? Lifeline (2006)
I should have told you about the statue and what was in it.Ich hätte dir von der Statue erzählen müssen und was da drinsteckte. Fire + Water (2006)
I have... two plants at home that are completely dependent on me, Your Honor.Und hier hat ein Kampf stattgefunden. Einen Kampf gab es hier wirklich, und zwar zwischen mir und diesem Zahn. Mr. Monk Gets Jury Duty (2006)
What happened to the statue?Was ist mit der Statue passiert? The 23rd Psalm (2006)
Because this was in your little statue, and unless I'm mistaken, I seem to remember you saying you were a drug addict.Weil das in deiner kleinen Statue war, und solange ich mich nicht daran erinnere, dass du mir gesagt hast, dass du ein Drogensüchtiger bist. The 23rd Psalm (2006)
Look, if it's sealed up inside a statue, how would I know?Guck mal, wenn es in einer Statue versteckt war, wie hätte ich das gewusst haben sollen? The 23rd Psalm (2006)
You did not find the statue here.Du hast die Statue nicht hier gefunden. The 23rd Psalm (2006)
You told her you did not know what was inside the statue.Du hast ihr erzählt, du wüsstest nicht, was in der Statue war. The 23rd Psalm (2006)
When I showed you the broken pieces of plaster, you said you did not want her to get the wrong idea.Als ich dir die zerbrochenen Reste der Statue zeigte, sagtest du, sie soll nicht auf falsche Gedanken kommen. The 23rd Psalm (2006)
Sir-- sir,if you buy a statue, the money will buy polio vaccine for the village. 300 Naira, sir.Sir--sir, wenn Sie eine Statue kaufen, wird mit dem Geld Impfstoff gegen Kinderlähmung gekauft. 300 Naira, sir. The 23rd Psalm (2006)
All right, I knew what was in that statue, it doesn't mean I needed what was inside it, so don't judge me, man.Ok, Ich wusste was in der Statue war, das heißt nicht, dass ich das gebraucht habe, was drin war. Also verurteil mich nicht. The 23rd Psalm (2006)
I think somebody was fighting in here.Sieht aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Mr. Monk Bumps His Head (2006)
How many of the statues do you have left, the Virgin Mary statues, how many?Wieviele von den Statuen sind noch übrig, die Marienstatuen, wieviele? The 23rd Psalm (2006)
Look, uh... how about your apartment instead?Hören Sie... wie wär's stattdessen mit Ihrem Apartment? Johnny Cakes (2006)
If he gets bad enough and we have to put him on inotropes, he'll jump to the top of the transplant list and get a new heart.Wenn es ihm so schlecht geht, dass er auf die Intensivstation muss, rutscht er auf der Liste nach oben und kriegt schneller ein neues Herz. My Intern's Eyes (2006)
my security will escort you to the police station.Meine Wachmänner werden dich zur Polizeistation bringen. Fanatic (2006)
Oh, and take down these photos or I'll file for harassment.Achja, und nehmen Sie diese Photos ab oder ich werde Anzeige wegen Belästigung erstatten. Rap Payback (2006)
Well, I think, gentlemen, we're finished here.Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Gestatten Sie, dass ich mich wieder meiner Party widme? Mr. Monk Goes to a Fashion Show (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statI am getting off at the next station.
statPlease show me the way to the station.
statStatements will be mailed every quarter.
statEither of the two roads leads to the station.
statHis brothers, sisters or he himself is to go to the station to meet their father.
statI hurried to the station only to miss the train.
statHow long does it take from here to Tokyo Station by car?
statThere is a statue of Nelson in Trafalgar Square.
statIt took five minutes to get to the station.
statThe present state of the city's finances is not good.
statI made my brother go to the station.
statOur train had already pulled out when we arrived at the station.
statThe United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate.
statHe has disposed of what was left of his estate.
statMy house is only five minutes' walk from the station.
statWill this road take me to the station?
statThe train rolled out of the station.
statThis city has a big TV station.
statKensuke and Touji went out of their way to come to the station.
statI saw the train come into the station.
statMy sister works at the United States Embassy in London.
statThis bus will take you to the station.
statHere we are at the station.
statAs a parent I was in a truly pitiable state.
statThe statesman comes from Arizona.
statYou get off at Yotuya Station.
statThe United States is in the Northern Hemisphere.
statShe was in a sad state.
statThe state Government deprived him of the civil rights.
statIt took me ten minutes to walk to station.
statIn communism the means of production are owned by the state.
statWith this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.
statWhen we got to the station, the train had already left.
statAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
statHe is busy with affairs of state.
statThe desk is in a state of total disorder.
statI could not help but state my opinion.
statWe are going to see her in front of the station tomorrow.
statThe real estate man told lies to the couple.
statI doubt the truth of his statement.
statThe United States comprises 50 states.
statI ran into Mr Yosiyuki at Shibuya station.
statHere we are at Tokyo Station.
statI don't know how to manage that large estate.
statAllow an hour to get to the station.
statI accommodate statistics to theory.
statI usually gas up the car at this service station.
statIt is about ten minutes' walk to the station.
statI hurried to the station so as to be in time for the fist train.
statI have been to the station to see my uncle off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยงานรัฐ[N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ทรงสภาพ[V] be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
มลรัฐ[N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
สถานีวิทยุกระจายเสียง[N] radio station, Syn. สถานีวิทยุ, Example: คุณสามารถรับฟังเทคนิคการผลิตทางการเกษตรจาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้ทุกวัน, Count unit: สถานี, Thai definition: หน่วยที่ตั้งหรือเป็นที่ทำการเพื่อส่งคลื่นวิทยุ
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
ถอนคำพูด[V] retract one's words, See also: retract one's statement, Example: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี, Thai definition: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
กนอ.[N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร.ฟ.ล.[N] Royal State Railways, Syn. รถไฟหลวง
รฟท.[N] The State Railway of Thailand, Syn. การรถไฟแห่งประเทศไทย
สน.[N] police station, Syn. สถานีตำรวจ
สวญ.[N] chief of the police station, Syn. สารวัตรใหญ่
สสช.[N] National Statistical Office, See also: NSO, Syn. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อุปกรณ์การเขียน[N] stationery, Syn. เครื่องเขียน
หน่วยเลือกตั้ง[N] polling station, See also: polling place
หน่วยงานราชการ[N] government sector, See also: state sector, Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล, Count unit: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
โหมกระหน่ำ[V] devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
โรงพัก[N] police station, Syn. สถานีตำรวจ, Count unit: แห่ง
สถานภาพ[N] status
สถานี[N] station, Syn. สำนักงาน, ที่ทำการ, หน่วยงาน, Count unit: สถานี
สถานีขนส่ง[N] transport station, Count unit: สถานี
สถานีรถไฟ[N] railway station, Count unit: สถานี
สถิติ[N] statistic
สภาพเศรษฐกิจ[N] state of economy, Syn. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม[N] state of society
สภาวะ[N] state, See also: condition, Syn. ภาวะ, สถานการณ์, สภาพ, สภาพการณ์
สหพันธรัฐ[N] federal state, Syn. สมาพันธ์รัฐ
สหรัฐอเมริกา[N] United States of America, Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาวะสงคราม[N] state of war, Example: เรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางในภาวะสงครามจะถูกตรวจค้นและยึดบริษัท หากไม่มีเอกสารใบอนุญาตการเดินเรือ, Thai definition: ช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบกัน
สถานีโทรทัศน์[N] television station, Example: ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 5 สถานี, Count unit: สถานนี, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ทำการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพไปสู่โทรทัศน์
หลักทรัพย์[N] property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
โอ่อ่า[ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
สถานภาพการทำงาน[N] work status, Example: การปฏิบัติตามบทบาทในการทำงานคือ การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพการทำงานหรือตำแหน่งของตน
สถานภาพทางการศึกษา[N] educational status
วะ[END] word used at the end of a statement among friends but not politely, Example: อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว, Thai definition: คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค
เกินกำลัง[V] exceed one's power, See also: exceed one's ability, exceed one's status, Syn. เกินตัว, เกินฐานะ, Example: บริษัทใหญ่ขยายกิจการกันจนเกินกำลัง, Thai definition: เกินกำลังความสามารถ
พระรูป[N] royal statue, Syn. พระบรมรูป, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และทำบุญในวันที่ 7 สิงหาคม นี้, Thai definition: รูปปั้นหรือรูปหล่อของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย, Notes: (ราชา)
บ้านจัดสรร[N] housing development, See also: housing estate, Syn. หมู่บ้านจัดสรร, Example: เขาจากสนามการเมืองชั่วคราวโดยหันไปเอาดีทางขายบ้านจัดสรรแทน, Count unit: บ้าน, หลัง, Thai definition: บ้านซึ่งรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนชำระได้
กระทงความ[N] point, See also: argument, sense, aspect, statement, Example: คำพูดทุกกระทงความที่ออกมาจากปากชายผู้นี้ เป็นเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ฟัง, Thai definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ
แถลงการณ์[N] official statement, See also: communique, bulletin, Syn. คำแถลง, คำอธิบาย, คำชี้แจง, ถ้อยแถลง, Example: นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาดของการบริหารของรัฐบาล, Thai definition: คำอธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
แถลงการณ์[V] state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ภาวะ[N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ย่ำยี[V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
ร้านเครื่องเขียน[N] stationery store, Example: ครอบครัวของผมมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะการทำกิจการร้านขายเครื่องเขียนนี่แหละ, Count unit: ร้าน
ราย[CLAS] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย[N] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng møradok) EN: divide an estate   
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation   
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden   FR: jardin de dégustation de bière [m]
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
บขส.[abv.] (Bø.Khø.Sø.) EN: bus station   
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
บริการ[n.] (børikān) EN: service   FR: service [m] ; prestation [f]
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
บริษัทของรัฐบาล[n. exp.] (børisat khøng ratthabān) EN: state-owned company   
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ด่านตรวจโรค[n. exp.] (dān trūat rōk) EN: quarantine station   
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (dān trūat khon khao meūang) EN: immigration station   FR: bureau de l'immigration [m]
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl   
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality   
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main   
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifā sathit) EN: static electricity   FR: électricité statique [f]
ฟังหูไว้หู[v.] (fanghūwaihū) EN: take a statement with a grain of salt   
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
ห้ามจอด[X] (hām jøt) FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามจอดรถ[X] (hām jøt rot) FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
เห็นกับตา[v. exp.] (hen kap tā) EN: see with one's own eyes   FR: voir de ses propres yeux ; constater
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
เจ้ามรดก[n. exp.] (jaomøradok) EN: testator ; testatrix   FR: testateur [m] ; testatrice [f]
จตุบริษัท[n.] (jatubørisat) EN: the four estates of the realm   
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAT    S T AE1 T
ISTAT    IH1 S T AE0 T
STATZ    S T AE1 T S
STATE    S T EY1 T
STATS    S T AE1 T S
FUSTAT    F AH1 S T AE0 T
STATUS    S T EY1 T AH0 S
STATEN    S T AE1 T AH0 N
STATER    S T EY1 T ER0
STATIC    S T AE1 T IH0 K
STATUS    S T AE1 T AH0 S
STATED    S T EY1 T AH0 D
STATES    S T EY1 T S
STATUM    S T AE1 T AH0 M
STATUE    S T AE1 CH UW2
STATON    S T AE1 T AH0 N
LESTAT    L EH1 S T AE2 T
ESTATE    AH0 S T EY1 T
GESTATE    JH EH0 S T EY1 T
STATION    S T EY1 SH AH0 N
STATOIL    S T AH0 T OY1 L
STATE'S    S T EY1 T S
STATELY    S T EY1 T L IY0
STATIST    S T EY1 T IH2 S T
STATTIN    S T AE1 T IH2 N
STATES'    S T EY1 T S
STATERS    S T EY1 T ER0 Z
RESTATE    R IY0 S T EY1 T
STATZER    S T AE1 T Z ER0
STATURE    S T AE1 CH ER0
STATHAM    S T AE1 TH AH0 M
STATISM    S T EY1 T IH2 Z AH0 M
UPSTATE    AH1 P S T EY1 T
STATLER    S T AE1 T L ER0
STATUTE    S T AE1 CH UW0 T
STATHIS    S T AE1 TH IH2 S
STATUES    S T AE1 CH UW2 Z
STATING    S T EY1 T IH0 NG
STATZER    S T EY1 T Z ER0
ESTATES    AH0 S T EY1 T S
STATTON    S T AE1 T AH0 N
RESTATES    R IY0 S T EY1 T S
STATUARY    S T AE1 CH UW0 EH2 R IY0
ALLSTATE    AO1 L S T EY2 T
MISSTATE    M IH2 S T EY1 T
MISSTATE    M IH2 S S T EY1 T
STATISTS    S T EY1 T IH2 S S
EUROSTAT    Y UW2 R AO1 S T AE0 T
STATISTS    S T EY1 T IH2 S T S
RESTATED    R IY0 S T EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
state    (v) (s t ei1 t)
Staten    (n) (s t a1 t @ n)
estate    (n) (i1 s t ei1 t)
stated    (v) (s t ei1 t i d)
states    (v) (s t ei1 t s)
static    (j) (s t a1 t i k)
statue    (n) (s t a1 ch uu)
status    (n) (s t ei1 t @ s)
estates    (n) (i1 s t ei1 t s)
restate    (v) (r ii2 s t ei1 t)
stately    (j) (s t ei1 t l ii)
statics    (n) (s t a1 t i k s)
stating    (v) (s t ei1 t i ng)
station    (v) (s t ei1 sh @ n)
statues    (n) (s t a1 ch uu z)
stature    (n) (s t a1 ch @ r)
statute    (n) (s t a1 ch uu t)
testate    (n) (t e1 s t ei t)
apostate    (n) (@1 p o1 s t ei t)
ecstatic    (j) (e1 k s t a1 t i k)
misstate    (v) (m i2 s s t ei1 t)
prostate    (n) (p r o1 s t ei t)
restated    (v) (r ii2 s t ei1 t i d)
restates    (v) (r ii2 s t ei1 t s)
rheostat    (n) (r ii1 @ s t a t)
stations    (v) (s t ei1 sh @ n z)
statuary    (n) (s t a1 ch u@ r ii)
statutes    (n) (s t a1 ch uu t s)
testates    (n) (t e1 s t ei t s)
testator    (n) (t e1 s t ei1 t @ r)
unstated    (j) (uh1 n s t ei1 t i d)
statewide    (n) (s t ei1 t w ai d)
Stateside    (n) (s t ei1 t s ai d)
Prestatyn    (n) (p r e1 s t a1 t i n)
apostates    (n) (@1 p o1 s t ei t s)
devastate    (v) (d e1 v @ s t ei t)
gestation    (n) (jh e1 s t ei1 sh @ n)
gustation    (n) (g uh1 s t ei1 sh @ n)
intestate    (j) (i1 n t e1 s t ei t)
misstated    (v) (m i2 s s t ei1 t i d)
misstates    (v) (m i2 s s t ei1 t s)
overstate    (v) (ou2 v @ s t ei1 t)
photostat    (v) (f ou1 t @ s t a t)
prostates    (n) (p r o1 s t ei t s)
reinstate    (v) (r ii2 i n s t ei1 t)
restating    (v) (r ii2 s t ei1 t i ng)
rheostats    (n) (r ii1 @ s t a t s)
stateless    (j) (s t ei1 t l @ s)
statelier    (j) (s t ei1 t l i@ r)
statement    (n) (s t ei1 t m @ n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
[えき, eki] Thai: สถานี English: station
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation

German-Thai: Longdo Dictionary
stattแทนที่
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
statt(Präp.) แทนที่ (เป็นบุพบทที่ตามด้วยคำนามรูป Genetiv) เช่น Kann Ich Milch statt Wasser haben? ผมขอนมแทนน้ำได้ไหมครับ
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Werkstatt(n) |die, pl. Werkstätten| ห้องเครื่อง, ห้องช่าง(ช่างไม้ ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องมือ)
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussmessstelle {f}gauging station [Add to Longdo]
Abforstung {f}; Abholzung {f} | Abforstungen {pl}deforestation; disforestation | deforestations [Add to Longdo]
Abfragestation {f}query station [Add to Longdo]
Abfragestation {f}retrieval terminal [Add to Longdo]
Abklingen {n} des angeregten Zustandesexcited-state deactivation [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Behauptung {f}; Darstellung {f}statement [Add to Longdo]
Abscheu {f}detestation [Add to Longdo]
Abtrünnige {m,f}; Abtrünnigerapostate [Add to Longdo]
Aggregatzustand {m}aggregate state [Add to Longdo]
Agrarstaat {m}agrarian state [Add to Longdo]
Agrarstatistik {f}agricultural statistics [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Streit {m}contestation [Add to Longdo]
Angstzustand {m}anxiety state [Add to Longdo]
Anliegerstaat {m}neighboring state; bordering (border) state; riparian state [Add to Longdo]
Anordnung {f}; Ausstattung {f}layout [Add to Longdo]
Anrainerstaat {m}ordering state; adjacent state [Add to Longdo]
Anschlag {m} (Tastatur; Klavier; Schwimmen)touch [Add to Longdo]
Antwortzustand {m}answer state [Add to Longdo]
Anweisung {f} | Anweisungen {pl}statement | statements [Add to Longdo]
Anwendungsstatistik {f}application statistics [Add to Longdo]
Anwesen {n}estate; land [Add to Longdo]
Apparatur {f}; Ausstattung {f}; Ausrüstung {f}equipment [Add to Longdo]
Arbeitsplatz {m} | Arbeitsplätze {pl}workstation | workstations [Add to Longdo]
Arbeitsplatzrechner {m}workstation computer [Add to Longdo]
Arbeitsstation {f}workstation [Add to Longdo]
Artikelstatistik {f}article statistics [Add to Longdo]
ASCII-Tastatur {f}ASCII keyboard [Add to Longdo]
Atomkraftwerk {n}; Kernkraftwerk {n}nuclear power station [Add to Longdo]
Attest {n}; Beglaubigung {f}; Zeugnis {n} | Atteste {pl}; Beglaubigungen {pl}; Zeugnisse {pl}attestation | attestations [Add to Longdo]
Aufforstung {f}; Wiederaufforstung {f}reforestation; afforestation [Add to Longdo]
Aufgabestation {f}loading station [Add to Longdo]
Aufmachung {f}; Ausstattung {f}; Ausstaffierung {f}make-up [Add to Longdo]
Aus-Zustand {m}off state [Add to Longdo]
Ausfallstatistik {f}failure statistics [Add to Longdo]
Ausführungsbestimmungen {pl}regulatory statutes; executive regulations [Add to Longdo]
Ausführungsstand {m}execution state [Add to Longdo]
Ausgabebezeichnung {f}edition statement [Add to Longdo]
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics [Add to Longdo]
Ausleihstatus {m}loan status [Add to Longdo]
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl}state of emergency | states of emergency [Add to Longdo]
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period [Add to Longdo]
Aussage {f} | Aussagen {pl}; Meinungsäußerungen {pl} | unwiderlegliche Aussagestatement | statements | apodictic statement [Add to Longdo]
eidesstattliche Aussage {f}; Aussage unter Eiddeposition [Add to Longdo]
Aussagesatz {m}clause of statement [Add to Longdo]
Außenstation {f}; Gegenstation {f} (Telefon)outstation [Add to Longdo]
Außenstelle {f}satellite station [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Ausrüstung {f}; Ausstaffierung {f}accoutrement; accouterment [Am.] [Add to Longdo]
Ausstattung {f}configuration [Add to Longdo]
Ausstattung {f}decorations [Add to Longdo]
Ausstattung {f} | Ausstattungen {pl}endowment | endowments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
その分;其の分[そのぶん, sonobun] (exp) (1) (See 其れだけ) to that extent; (2) that state; that look [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
ならず者国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
ばむ[, bamu] (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.) [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
ひもじい思い[ひもじいおもい, himojiiomoi] (n) state of feeling hungry [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] (n) {comp} idle state; idle conditions [Add to Longdo]
アスタチン[, asutachin] (n) astatine (At) [Add to Longdo]
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin [Add to Longdo]
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アラブ諸国[アラブしょこく, arabu shokoku] (n) Arab countries; Arab states [Add to Longdo]
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一党[yī dǎng, ㄧ ㄉㄤˇ, / ] one party (state) [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate; immovable property; immovables [Add to Longdo]
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] abnormal state [Add to Longdo]
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, / ] absurd statement; cock-and-bull story [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国国家环保局[zhōng guó guó jiā huán bǎo jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
中国国家环境保护总局[zhōng guó guó jiā huán jìng bǎo hù zǒng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
中国国家船舶公司[zhōng guó guó jiā chuán bó gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China State Shipbuilding Corporation (CSSC) [Add to Longdo]
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
中央邦[zhōng yāng bāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄅㄤ, ] Central State; Uttar Pradesh, central India state [Add to Longdo]
中央集权[zhōng yāng jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] centralized state power [Add to Longdo]
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television) [Add to Longdo]
中心矩[zhōng xīn jǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄐㄩˇ, ] (statistics) central moment [Add to Longdo]
中游[zhōng yóu, ㄓㄨㄥ ㄧㄡˊ, / ] the middle stretches of a river; middle state [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply [Add to Longdo]
事势[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, / ] state of affairs [Add to Longdo]
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; existing state of affairs [Add to Longdo]
二十年目睹之怪现状[èr shí nián mù dǔ zhī guài xiàn zhuàng, ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ ㄓ ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] The strange state of the world witnessed over 20 years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人, classified as "novel of denunciation" 譴責小說|谴责小说 [Add to Longdo]
亚利桑纳州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] state of Arizona [Add to Longdo]
亚拉巴马州[Yà lā bā mǎ zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Alabama, US state [Add to Longdo]
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction [Add to Longdo]
交兵[jiāo bīng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥ, ] in a state of war [Add to Longdo]
人口统计学[rén kǒu tǒng jì xué, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] population studies; population statistics [Add to Longdo]
伊利诺伊州[Yī lì nuò yī zhōu, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄧ ㄓㄡ, / ] Illinois (US state) [Add to Longdo]
伊利诺州[Yī lì nuò zhōu, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄓㄡ, / ] state of Illinois [Add to Longdo]
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔 [Add to Longdo]
伯恩斯[bó ēn sī, ㄅㄛˊ ㄣ ㄙ, ] (Nicholas) Burns (US State Department spokesperson) [Add to Longdo]
低下[dī xià, ㄉㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] low status; lowly; to lower (one's head) [Add to Longdo]
佐治亚州[Zuǒ zhì yà zhōu, ㄗㄨㄛˇ ㄓˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Georgia (US state) [Add to Longdo]
佛像[Fó xiàng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva; CL: 張|张[zhang1] or 尊[zun1] [Add to Longdo]
佛吉尼亚[fú jí ní yà, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] State of Virginia [Add to Longdo]
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, ] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975 [Add to Longdo]
佛蒙特[Fó méng tè, ㄈㄛˊ ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ, ] Vermont, US state [Add to Longdo]
佛蒙特州[Fó méng tè zhōu, ㄈㄛˊ ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄓㄡ, ] Vermont, US state [Add to Longdo]
佛龛[fó kān, ㄈㄛˊ ㄎㄢ, / ] niche for statue (esp. Buddhist, Christian etc) [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] shape; statute [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] offer; sacrificial offering; trial statement; confession [Add to Longdo]
俄克拉何马州[É kè lā hé mǎ zhōu, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Oklahoma, US state [Add to Longdo]
信号台[xìn hào tái, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] signal station [Add to Longdo]
个儿[gè r, ㄍㄜˋ ㄖ˙, / ] size; height; stature [Add to Longdo]
个子[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, / ] height; stature; build; size [Add to Longdo]
个头儿[gè tóu r, ㄍㄜˋ ㄊㄡˊ ㄖ˙, / ] size; height; stature [Add to Longdo]
假话[jiǎ huà, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a lie; untrue statement; misstatement [Add to Longdo]
健康状况[jiàn kāng zhuàng kuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] health status [Add to Longdo]
偶人[ǒu rén, ㄡˇ ㄖㄣˊ, ] idol (i.e. statue for worship) [Add to Longdo]
傀儡政权[guī lěi zhèng quán, ㄍㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] puppet state [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no) [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]
ステーション[すてーしょん, sute-shon] station [Add to Longdo]
ステータス[すてーたす, sute-tasu] status [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
ステートメント[すてーとめんと, sute-tomento] statement [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word [Add to Longdo]
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode [Add to Longdo]
データステーション[でーたすてーしょん, de-tasute-shon] data station [Add to Longdo]
データ局[データきょく, de-ta kyoku] data station [Add to Longdo]
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station [Add to Longdo]
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW) [Add to Longdo]
ベースステーション[べーすすてーしょん, be-susute-shon] base station [Add to Longdo]
ベース基地[ベースきち, be-su kichi] base station [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
ポロジ状態要素[ポロジじょうたいようそ, poroji joutaiyouso] topology state element [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation [Add to Longdo]
リンクステート[りんくすてーと, rinkusute-to] link state [Add to Longdo]
リンク状態[リンクじょうたい, rinku joutai] link state [Add to Longdo]
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] workstation [Add to Longdo]
ワークステーションウィンドウ[わーくすてーしょん'ういんどう, wa-kusute-shon ' uindou] workstation window [Add to Longdo]
ワークステーションビューポート[わーくすてーしょんびゅーぽーと, wa-kusute-shonbyu-po-to] workstation viewport [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] workstation description table [Add to Longdo]
ワークステーション型式[ワークステーションけいしき, wa-kusute-shon keishiki] workstation type [Add to Longdo]
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source [Add to Longdo]
ワークステーション識別子[ワークステーションしきべつし, wa-kusute-shon shikibetsushi] workstation identifier [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] -Bild, Abbild, Statue;, -Idol;, Goetze [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
報告[ほうこく, houkoku] Bericht, Berichterstattung, Meldung [Add to Longdo]
大仏[だいぶつ, daibutsu] grosse_Buddhastatue [Add to Longdo]
定款[ていかん, teikan] Satzung, Statut [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] Statue, Standbild [Add to Longdo]
昇格[しょうかく, shoukaku] Anheben_des_Status (einer Institution) [Add to Longdo]
[かく, kaku] STATUS, RANG, RICHTMASS, REGEL, -FALL [Add to Longdo]
測候所[そっこうじょ, sokkoujo] meteorologische_Station, Wetterwarte [Add to Longdo]
火葬[かそう, kasou] Feuerbestattung [Add to Longdo]
病棟[びょうとう, byoutou] Station_eines_Krankenhauses, Gebaeude_eines_Krankenhauses [Add to Longdo]
窯元[かまもと, kamamoto] Toepferwerkstatt [Add to Longdo]
終点[しゅうてん, shuuten] Endstation, Endbahnhof [Add to Longdo]
統計[とうけい, toukei] Statistik [Add to Longdo]
[せ, se] Groesse, Koerpergroesse, Statur [Add to Longdo]
葬儀[そうぎ, sougi] Bestattung, Begraebnisfeier [Add to Longdo]
葬儀式[そうぎしき, sougishiki] Bestattung, Begraebnisfeier [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] Einrichtung, Ausstattung [Add to Longdo]
銅像[どうぞう, douzou] Bronzestatue [Add to Longdo]
駐屯[ちゅうとん, chuuton] Stationierung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  stat
     state
  

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  stat
     state
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top