ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegant-, *elegant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegant(adj) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
elegant(adj) สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
elegantly(adv) อย่างงดงาม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม, เก๋, สละสลวย, สวยงาม, เรียบร้อย, ดีเลิศ, Syn. refined

English-Thai: Nontri Dictionary
elegant(adj) งดงาม, สง่า, โก้, เก๋, สะโอดสะอง, สละสลวย

WordNet (3.0)
elegant(adj) refined and tasteful in appearance or behavior or style, Ant. inelegant
elegant(adj) suggesting taste, ease, and wealth, Syn. graceful, refined
elegant(adj) displaying effortless beauty and simplicity in movement or execution
elegantly(adv) with elegance; in a tastefully elegant manner, Ant. inelegantly
elegantly(adv) in a gracefully elegant manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Elegant

a. [ L. elegans, -antis; akin to eligere to pick out, choose, select: cf. F. élégant. See Elect. ] 1. Very choice, and hence, pleasing to good taste; characterized by grace, propriety, and refinement, and the absence of every thing offensive; exciting admiration and approbation by symmetry, completeness, freedom from blemish, and the like; graceful; tasteful and highly attractive; as, elegant manners; elegant style of composition; an elegant speaker; an elegant structure. [ 1913 Webster ]

A more diligent cultivation of elegant literature. Prescott. [ 1913 Webster ]

2. Exercising a nice choice; discriminating beauty or sensitive to beauty; as, elegant taste.

Syn. -- Tasteful; polished; graceful; refined; comely; handsome; richly ornamental. [ 1913 Webster ]

Elegantly

adv. In a manner to please nice taste; with elegance; with due symmetry; richly. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, gentlemen, is the elegant abode of one Elwood Blues.คุณสุภาพบุรุษนี้เป็นบ้านสวยงามของ เอลวุด บลูส The Blues Brothers (1980)
Montrose, this show will be elegant and demure, won't it?มอนท์โรส งานแสดงครั้งนี้ จะต้องออกมาสง่างาม และเป็นทางการอย่างมากนะ Mannequin: On the Move (1991)
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม Mannequin: On the Move (1991)
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม" Mannequin: On the Move (1991)
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ Mannequin: On the Move (1991)
Their elegance?ความสง่างาม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
an elegant bowl.ชามสง่างาม Princess Mononoke (1997)
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
Put on something elegant and be quick about it.ไปแต่งตัวซะ Underworld (2003)
Good. It lends such an elegance to our misfortune! Another time I'll do the same.ดี มันแสดงความมีมารยาทในเรื่องความอับโชคของพวกเรา ถ้ามีอีกครั้งนึง พ่อก็คงทำแบบเดียวกัน Episode #1.5 (1995)
- Elegant conversation- การสนทนาที่เจริญตา James and the Giant Peach (1996)
There was a time, not very long ago, when we lived in an enchanted world of elegant palaces and grand parties.นั่นเป็นเวลาไม่นานมากนัก เมื่อพวกเราอาศัยอยู่ในโลกอันตระการตา ของพระราชวังงดงามและบุคคลที่หรูหรา Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elegantAnn sings elegantly.
elegantA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
elegantHe fashioned an elegant pot out of clay.
elegantHe has elegant tastes.
elegantHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?
elegantI prefer Noh to Kabuki, because the former looks more elegant to me than the latter.
elegantMany people, if not most, look on literary taste as an elegant accomplishment.
elegantShe has an elegant manner.
elegantShe looks very elegant.
elegantShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
elegantThe high performance and the elegant design of this model have combined to give it a high reputation.
elegantThey could hear the elegant, flowing sound of a harp coming from somewhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า(adj) graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai Definition: งามเด่น
ภูมิฐาน(adj) elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
ฉุยฉาย(adv) elegantly, Syn. กรีดกราย, Thai Definition: มีท่าทางกรีดกราย
กระบวร(adj) elegant, See also: artful, beautiful, Syn. วิจิตร
โก้หรู(adj) luxurious, See also: elegant, comfortable, Syn. หรูหรา, หรู, Example: รถยนต์ที่โก้หรูย่อมเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิและความมีฐานะดีในสายตาของผู้คน
สมาร์ท(v) smart, See also: elegant, stylish, dashing, Syn. โก้, ผึ่งผาย, Example: ดวงดอมเจอชายผู้นี้ทีไรก็หวนคิดถึงคุณพจน์ ผู้ชายสูงและสมาร์ท, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
คำสละสลวย[kham salasalūay] (n, exp) FR: termes élégants [ mpl ]
โก้เก๋[kōkē] (v) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic
โก้เก๋[kōkē] (adj) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy  FR: élégant ; distingué ; coquet
ลออ[la-ø] (adj) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful  FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[lø] (adj) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking  FR: beau ; élégant ; séduisant
มโหฬาร[mahōlān] (adv) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously  FR: solennellement ; cérémonieusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
elegant
elegantly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegant
elegantly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎ, ㄧㄚˇ, ] elegant #3,284 [Add to Longdo]
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, ] elegant; graceful #4,131 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] elegant; polished #10,500 [Add to Longdo]
风度[fēng dù, ㄈㄥ ㄉㄨˋ,   /  ] elegant demeanor; grace; poise #13,234 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] elegant; refined #16,373 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] elegant; surname Yu #16,513 [Add to Longdo]
秀美[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ,  ] elegant; graceful #21,447 [Add to Longdo]
文雅[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ,  ] elegant; refined #31,220 [Add to Longdo]
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ,   /  ] elegant; magnificent; exceptionally beautiful #32,576 [Add to Longdo]
闺秀[guī xiù, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄡˋ,   /  ] elegant society ladies #98,210 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elegant { adj } | eleganter | am elegantestenelegant | more elegant | most elegant [Add to Longdo]
elegant { adv }elegantly [Add to Longdo]
elegant { adv }niftily [Add to Longdo]
elegantnifty [Add to Longdo]
elegant; pfiffig { adj }smart [Add to Longdo]
elegant { adv }smartly [Add to Longdo]
elegantstylish [Add to Longdo]
elegant { adv }stylishly [Add to Longdo]
elegantswanky [Add to Longdo]
elegant; modern; modisch { adj }fashionable [Add to Longdo]
elegant; fein { adj } | eleganter; feiner | am elegantesten; am feinstendressy | dressier | dressiest [Add to Longdo]
elegant; gepflegt { adj }sleek [Add to Longdo]
eleganter Stilpanache [Add to Longdo]
Schmuckseeschwalbe { f } [ ornith. ]Elegant Tern [Add to Longdo]
Perlsteißhuhn { n } [ ornith. ]Elegant Crested-Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
立派[りっぱ, rippa] (adj-na, n) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate; (P) #12,938 [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang) [Add to Longdo]
エレガント[ereganto] (adj-na, n) elegant; (P) [Add to Longdo]
エレガントコリス[eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na, n) elegant; graceful [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top