Search result for

elegant

(76 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegant-, *elegant*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegant    [ADJ] (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
elegant    [ADJ] สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
elegantly    [ADV] อย่างงดงาม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elegantAnn sings elegantly.
elegantThey could hear the elegant, flowing sound of a harp coming from somewhere.
elegantI prefer Noh to Kabuki, because the former looks more elegant to me than the latter.
elegantMany people, if not most, look on literary taste as an elegant accomplishment.
elegantA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
elegantHe fashioned an elegant pot out of clay.
elegantHe has elegant tastes.
elegantShe looks very elegant.
elegantShe has an elegant manner.
elegantHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined

English-Thai: Nontri Dictionary
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า    [ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
ภูมิฐาน    [ADJ] elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
ฉุยฉาย    [ADV] elegantly, Syn. กรีดกราย, Thai definition: มีท่าทางกรีดกราย
กระบวร    [ADJ] elegant, See also: artful, beautiful, Syn. วิจิตร
โก้หรู [ADJ] luxurious, See also: elegant, comfortable, Syn. หรูหรา, หรู, Example: รถยนต์ที่โก้หรูย่อมเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิและความมีฐานะดีในสายตาของผู้คน
สมาร์ท    [V] smart, See also: elegant, stylish, dashing, Syn. โก้, ผึ่งผาย, Example: ดวงดอมเจอชายผู้นี้ทีไรก็หวนคิดถึงคุณพจน์ ผู้ชายสูงและสมาร์ท, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
คำสละสลวย[n. exp.] (kham salasalūay) FR: termes élégants [mpl]
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic   
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy   FR: élégant ; distingué ; coquet
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful   FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[adj.] (lø) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking   FR: beau ; élégant ; séduisant
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously   FR: solennellement ; cérémonieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGANT    EH1 L AH0 G AH0 N T
ELEGANTLY    EH1 L IH0 G AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegant    (j) (e1 l i g @ n t)
elegantly    (a) (e1 l i g @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elegant {adv}smartly [Add to Longdo]
elegant {adv}niftily [Add to Longdo]
elegant {adv}stylishly [Add to Longdo]
elegant {adv}elegantly [Add to Longdo]
Schmuckpitta [ornith.]Elegant Pitta [Add to Longdo]
Panthermeise {f} [ornith.]Elegant Tit [Add to Longdo]
Kupfertrogon {m} [ornith.]Elegant Trogon [Add to Longdo]
Douglaswachtel {f} [ornith.]Elegant Quail [Add to Longdo]
Perlsteißhuhn {n} [ornith.]Elegant Crested-Tinamou [Add to Longdo]
Schmucksittich {m} [ornith.]Elegant Parrot [Add to Longdo]
Schmuckbandvogel {m} [ornith.]Elegant Crescentchest [Add to Longdo]
Schmuckschlüpfer {m} [ornith.]Elegant Spinetail [Add to Longdo]
Schmuckbaumsteiger {m} [ornith.]Elegant Woodcreeper [Add to Longdo]
Schmuckseeschwalbe {f} [ornith.]Elegant Tern [Add to Longdo]
elegant {adj} | eleganter | am elegantestenelegant | more elegant | most elegant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[, eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang) [Add to Longdo]
エレガント[, ereganto] (adj-na,n) elegant; (P) [Add to Longdo]
エレガントコリス[, eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅言[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction [Add to Longdo]
雅称[がしょう, gashou] (n) correct name; elegant name; name of poem [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, ] elegant; graceful [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] elegant; refined [Add to Longdo]
文雅[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ, ] elegant; refined [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] elegant; polished [Add to Longdo]
玩器[wán qì, ㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, ] elegant plaything; object to appreciate [Add to Longdo]
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] elegant; magnificent; exceptionally beautiful [Add to Longdo]
秀美[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ, ] elegant; graceful [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] elegant; surname Yu [Add to Longdo]
闲雅[xián yǎ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄚˇ, / ] elegant; graceful [Add to Longdo]
闺秀[guī xiù, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄡˋ, / ] elegant society ladies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elegant \El"e*gant\, a. [L. elegans, -antis; akin to eligere to
   pick out, choose, select: cf. F. ['e]l['e]gant. See {Elect}.]
   1. Very choice, and hence, pleasing to good taste;
    characterized by grace, propriety, and refinement, and the
    absence of every thing offensive; exciting admiration and
    approbation by symmetry, completeness, freedom from
    blemish, and the like; graceful; tasteful and highly
    attractive; as, elegant manners; elegant style of
    composition; an elegant speaker; an elegant structure.
    [1913 Webster]
 
       A more diligent cultivation of elegant literature.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Exercising a nice choice; discriminating beauty or
    sensitive to beauty; as, elegant taste.
 
   Syn: Tasteful; polished; graceful; refined; comely; handsome;
     richly ornamental.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegant
   adj 1: refined and tasteful in appearance or behavior or style;
       "elegant handwriting"; "an elegant dark suit"; "she was
       elegant to her fingertips"; "small churches with elegant
       white spires"; "an elegant mathematical solution--simple
       and precise and lucid" [ant: {inelegant}]
   2: suggesting taste, ease, and wealth [syn: {elegant},
     {graceful}, {refined}]
   3: displaying effortless beauty and simplicity in movement or
     execution; "an elegant dancer"; "an elegant mathematical
     solution -- simple and precise"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 elegant
  adj.
 
   [common; from mathematical usage] Combining simplicity, power, and a
   certain ineffable grace of design. Higher praise than ?clever?, ?winning?,
   or even {cuspy}.
 
   The French aviator, adventurer, and author Antoine de Saint-Exup?ry,
   probably best known for his classic children's book The Little Prince, was
   also an aircraft designer. He gave us perhaps the best definition of
   engineering elegance when he said ?A designer knows he has achieved
   perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing
   left to take away.?
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 elegant
   elegant
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 elegant [eləɤ°ɑnt]
   elegant
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 elegant [eːleːgant]
   elegant; elegantly; fashionable; niftily; nifty; smart; smartly; stylish; stylishly; swanky
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top