ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turn

T ER1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn-, *turn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
turnoffdemotivating factor

English-Thai: Longdo Dictionary
turn in(vi, slang) เข้านอน
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn(vi) เปลี่ยน, See also: แปลง
turn(vt) เปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง
turn(vt) ย้อนกลับ, See also: หัน, ย้อน, ถอยหลัง
turn(vt) เลี้ยว, See also: เบี่ยง, เบน
turn(vt) เปลี่ยน (ความคิด), See also: ทำให้เชื่อ, ยุยง
turn(vt) กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น
turn(vt) ผลัด (ใบ)
turn(vi) บูด, See also: เสีย
turn(vt) ปล่อย, See also: เปลี่ยนถ่าย
turn(n) การเปลี่ยน, See also: การสลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turn(เทิร์น) vt., vi., n. (การ) หมุน, หัน, ไข, เบือน, บิด, งอ, พับ, พลิก, ผิน, หันเห, บ่าย, เลี้ยว, อ้อม, โอบ, เบน, จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, เส้นโค้ง, ส่วนโค้ง, รอบหนึ่ง, พักหนึ่ง, รายการ, นิสัย, ลักษณะ, ท่าทาง, พฤติการณ์, รูปแบบ, ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, เวร, ลำดับ, การรักษา, การเดินเล่น,
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ, การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น, การโต้ตอบ, เสียงสะท้อนกลับ, การหันกลับ, Syn. reversal
turnaround(เทิร์น'อะเราดฺ) n. การหมุนรอบ, การเปลี่ยนแปลง, ที่เลี้ยวรถ, ที่กลับรถ, Syn. turnabout
turndown(เทิร์น'เดาน์) adj. พับได้, เอาลงได้
turner(เทิร์น'เนอะ) n. ผู้หมุน, ช้อนใหญ่สำ-หรับพลิก, ช่างกลึง, เครื่องหมุน, เครื่องคลุก, สมาชิกสโมสรนักกีฬา, นักกายกรรม, นักหกคะเมนตีลังกา
turning(เทิร์น'นิง) n. การหมุน, การหัน, การไข, การบิด, การเบือน, การเลี้ยว, การเปลี่ยนแปลง, ที่เลี้ยว, หัวเลี้ยว, หัวโค้ง, งานกลึง, การกลึง
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux, crisis
turnip(เทอ'นิพ) n. หัวผักกาด, พืชดังกล่าว
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)
turnout(เทิร์น'เอาทฺ) n. การชุมนุม, มวลชนที่มาชุมนุมกัน, การออกปฎิบัติการ, การหยุดงาน, ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์, เครื่องมือ, การทำความสะอาด, ทางแยก, รูปแบบของเสื้อผ้า, Syn. output, outfit

English-Thai: Nontri Dictionary
turn(n) การหมุน, การหัน, หัวเลี้ยว, การเปลี่ยน, คุ้ง, ความโน้มเอียง
turn(vi) หมุน, หันหลัง, เปลี่ยนทิศทาง, เลี้ยว, ใคร่ครวญ
turn(vt) ไขลาน, พลิกกลับ, หัน, เปลี่ยน, เบือน, เลี้ยว
turner(n) ช่างกลึง, เครื่องหมุน, นักกายกรรม
turnip(n) หัวผักกาด
turnkey(n) พัศดี
turnover(n) การผัน, เงินทุน, การคว่ำ, การโยกย้าย, การหมุนเวียน
turnpike(n) ด่านภาษี, ด่านเก็บเงิน
turnstile(n) ทางเข้าเป็นเหล็กหมุนได้
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turn signal; directional signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turn-key contractสัญญาจ้างเหมาเสร็จพร้อมสรรพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turn-over, labourการเข้า-ออกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
turnaround documentเอกสารครบวงงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turnaround timeเวลาครบวงงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turncoat witnessพยานปรปักษ์ [ ดู adverse witness ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning pointจุดวกกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
turning radiusรัศมีเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turnkey operationการดำเนินการพร้อมสรรพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turningการกลึง [TU Subject Heading]
Turnoverปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์, Example: ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ อาจรายงานปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนหุ้นหรือเป็นจำนวนเงินก็ได้ [ตลาดทุน]
Turnover ratioอัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย, Example: อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย เป็นอัตราส่วนที่ใช้สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายหุ้นกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน (มีหน่วยเป็นเท่า) <br>มีสูตรคำนวณดังนี้ อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย = $ \frac{ ปริมาณการซื้อขาย x 100 }{ ปริมาณหุ้นจดทะเบียน }$</br> [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turn down(vi) ปฏิเสธ
turn in[เทิร์น อิน] (phrase) เข้านอน, มอบตัว(turn [ N. ] in)
turn to accountใช้ประโยชน์
turn to accountใช้ให้เกิดประโยชน์
turning effect of a force(n) ผลของแรงรอบจุดหมุน
Turnkey(n) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
turnkey project(n) โครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
turntable(n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง, เทิร์นเทเบิ้ล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn it off.ปิดมันเถอะ Unknown Subject (2012)
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, turn around.ทีนี้ ลองหมุนไปรอบๆ The Great Dictator (1940)
Turn off the radio.ปิดวิทยุ The Great Dictator (1940)
Turn around. No!มีที่ติดอีกไหม ไม่ The Great Dictator (1940)
Turn back?กลับดีไหม The Great Dictator (1940)
Now turn around... and let me look you over.ตอนนี้หันไปรอบ ๆ และแจ้ง ให้เรามองคุณมากกว่า Pinocchio (1940)
- and turn the house into a nightclub. - Oh, yes. But I want to.เเต่ฉันอยากจัดนี่คะ Rebecca (1940)
Work in the snow that quickly turns to frozen mud.ทำงานกลางหิมะ ที่เป็นกลายโคลนน้ำแข็งในพริบตา Night and Fog (1956)
They turn their thoughts to God.พวกเขาหันไปพึ่งพระเจ้า Night and Fog (1956)
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล Night and Fog (1956)
- Whose turn is it next?- มีการเปิดก็เป็นต่อไปหรือไม่ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turnA big wave turned over his canoe.
turnA big wave turned the ferry over.
turnAccidentally, the rumor has turned out to be false.
turnActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
turnAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
turnAfter he died, my life was turned upside down.
turnAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
turnAll my efforts turned out to be useless.
turnAll our things were turned upside down.
turnAll the boys spoke each in turn.
turnAll the boys spoke, each in turn.
turnAll the boys spoke in turn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง(v) turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ย้อนกลับ(v) turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai Definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
ล้มกระดาน(v) turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai Definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
จุดพลิกผัน(n) turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai Definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห(n) turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai Definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
เบนเข็ม(v) turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
หันกลับ(v) turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai Definition: กลับมายังทิศทางเดิม
ปิดสวิตช์(v) turn off, See also: switch off, cut off, Syn. ดับสวิตช์, Ant. เปิดสวิตช์, Example: เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง, Thai Definition: ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน
เปิดสวิตช์(v) turn on, See also: switch on, Ant. ปิดสวิตช์, Example: เมื่อฉันเปิดสวิตช์ก็พบว่าเครื่องไม่ทำงานเสียแล้ว, Thai Definition: เปิดสวิตช์ที่ดับอยู่ให้วงจรทำงาน
หัวต่อ(n) jump head, See also: turn head, Example: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว, Count Unit: หัว, Thai Definition: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อัตราหมุนเวียน[attrā munwīen] (n, exp) EN: turnover ratio
อัตราผลตอบแทน[attrā phon tøpthaēn] (n, exp) EN: rate of return
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
บันดาล[bandān] (v) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender  FR: transformer
เบา...ลง[bao ... long] (v, exp) EN: turn … down
เบาเสียงลง[bao sīeng long] (v, exp) EN: turn down the volume
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
เบือน[beūoen = beūan] (v) EN: turn  FR: détourner la tête ; tourner le dos
เบือนหน้า[beūoen nā] (v, exp) EN: turn round ; turn one's head  FR: tourner la tête

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TURN T ER1 N
TURNS T ER1 N Z
TURNER T ER1 N ER0
TURNIP T ER1 N AH0 P
TURNEY T ER1 N IY0
TURNBO T UH1 R N B OW0
TURNED T ER1 N D
TURNAGE T ER1 N IH0 JH
TURNING T ER1 N IH0 NG
TURNBOW T ER1 N B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turn (v) tˈɜːʳn (t @@1 n)
turns (v) tˈɜːʳnz (t @@1 n z)
turned (v) tˈɜːʳnd (t @@1 n d)
turner (n) tˈɜːʳnər (t @@1 n @ r)
turnip (n) tˈɜːʳnɪp (t @@1 n i p)
turn-on (n) tˈɜːʳn-ɒn (t @@1 n - o n)
turn-up (n) tˈɜːʳn-ʌp (t @@1 n - uh p)
turners (n) tˈɜːʳnəz (t @@1 n @ z)
turning (v) tˈɜːʳnɪŋ (t @@1 n i ng)
turnips (n) tˈɜːʳnɪps (t @@1 n i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bo, ㄅㄛ˙, ] turnip, #6,669 [Add to Longdo]
[bo, ㄅㄛ˙, / ] turnip, #6,669 [Add to Longdo]
萝卜[luó bo, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] turnip, #6,851 [Add to Longdo]
翻身[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, ] turn over; free oneself; stand up, #10,329 [Add to Longdo]
回首[huí shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, ] turn around; look back; recollect, #10,882 [Add to Longdo]
属实[shǔ shí, ㄕㄨˇ ㄕˊ, / ] turn out to be true; verified; true, #14,038 [Add to Longdo]
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book, #14,155 [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need, #14,560 [Add to Longdo]
转弯[zhuǎn wān, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ, / ] turn (around), #14,613 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, ] turnip; Brassica campestris, #16,621 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehung { f } | Drehungen { pl }turn | turns [Add to Longdo]
Fersengeld { n } | Fersengelder { pl }turn tail | turn tails [Add to Longdo]
Gezeitenwechsel { m }turn of the tide [Add to Longdo]
Jahreswechsel { m }turn of the year [Add to Longdo]
Turnanzug { m }leotard [Add to Longdo]
Turnen { n }gymnastics [Add to Longdo]
Turnen { n }; Turnunterricht { m }gym; Physical education (PE) [Add to Longdo]
Turnhalle { f }gymnasium; gym [Add to Longdo]
Turnier { n }tournament; tourney [ Am. ] [Add to Longdo]
Turnierpferd { n }show horse [Add to Longdo]
Turniertanz { n }; turniertanzen { n }competitive ballroom dancing [Add to Longdo]
Turnlehrer { m }; Turnlehrerin { f }gym teacher; PE teacher [Add to Longdo]
Turnschuh { m }gym shoe; sneaker [ Am. ] [Add to Longdo]
Turnschuh { m }; Sportschuh { m }pump [Add to Longdo]
Turnstunde { f }gym lesson; PE lesson [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
Uターン[ユーターン, yu-ta-n] (n, vs) U-turn [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp, vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n, vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
がちゃつく[gachatsuku] (v5k, vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv, adv-to, vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
くるっ[kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
リターン[りたーん, rita-n] return [Add to Longdo]
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key [Add to Longdo]
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path [Add to Longdo]
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value [Add to Longdo]
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Turned} (t[^u]rnd);
   p. pr. & vb. n. {Turning}.] [OE. turnen, tournen, OF.
   tourner, torner, turner, F. tourner, LL. tornare, fr. L.
   tornare to turn in a lathe, to round off, fr. tornus a lathe,
   Gr. to`rnos a turner's chisel, a carpenter's tool for drawing
   circles; probably akin to E. throw. See {Throw}, and cf.
   {Attorney}, {Return}, {Tornado}, {Tour}, {Tournament}.]
   1. To cause to move upon a center, or as if upon a center; to
    give circular motion to; to cause to revolve; to cause to
    move round, either partially, wholly, or repeatedly; to
    make to change position so as to present other sides in
    given directions; to make to face otherwise; as, to turn a
    wheel or a spindle; to turn the body or the head.
    [1913 Webster]
 
       Turn the adamantine spindle round.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The monarch turns him to his royal guest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to present a different side uppermost or outmost;
    to make the upper side the lower, or the inside to be the
    outside of; to reverse the position of; as, to turn a box
    or a board; to turn a coat.
    [1913 Webster]
 
   3. To give another direction, tendency, or inclination to; to
    direct otherwise; to deflect; to incline differently; --
    used both literally and figuratively; as, to turn the eyes
    to the heavens; to turn a horse from the road, or a ship
    from her course; to turn the attention to or from
    something. "Expert when to advance, or stand, or, turn the
    sway of battle." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thrice I deluded her, and turned to sport
       Her importunity.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       My thoughts are turned on peace.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To change from a given use or office; to divert, as to
    another purpose or end; to transfer; to use or employ; to
    apply; to devote.
    [1913 Webster]
 
       Therefore he slew him, and turned the kingdom unto
       David.                --1 Chron. x.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       God will make these evils the occasion of a greater
       good, by turning them to advantage in this world.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       When the passage is open, land will be turned most
       to cattle; when shut, to sheep.    --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   5. To change the form, quality, aspect, or effect of; to
    alter; to metamorphose; to convert; to transform; -- often
    with to or into before the word denoting the effect or
    product of the change; as, to turn a worm into a winged
    insect; to turn green to blue; to turn prose into verse;
    to turn a Whig to a Tory, or a Hindu to a Christian; to
    turn good to evil, and the like.
    [1913 Webster]
 
       The Lord thy God will turn thy captivity, and have
       compassion upon thee.         --Deut. xxx.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       And David said, O Lord, I pray thee, turn the
       counsel of Ahithophel into foolishness. --2 Sam. xv.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       Impatience turns an ague into a fever. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. To form in a lathe; to shape or fashion (anything) by
    applying a cutting tool to it while revolving; as, to turn
    the legs of stools or tables; to turn ivory or metal.
    [1913 Webster]
 
       I had rather hear a brazen canstick turned. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence, to give form to; to shape; to mold; to put in
    proper condition; to adapt. "The poet's pen turns them to
    shapes." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His limbs how turned, how broad his shoulders spread
       !                   --Pope.
    [1913 Webster]
 
       He was perfectly well turned for trade. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   8. Specifically:
    (a) To translate; to construe; as, to turn the Iliad.
      [1913 Webster]
 
         Who turns a Persian tale for half a crown.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) To make acid or sour; to ferment; to curdle, etc.: as,
      to turn cider or wine; electricity turns milk quickly.
      [1913 Webster]
    (c) To sicken; to nauseate; as, an emetic turns one's
      stomach.
      [1913 Webster]
 
   9. To make a turn about or around (something); to go or pass
    around by turning; as, to turn a corner.
 
       The ranges are not high or steep, and one can turn a
       kopje instead of cutting or tunneling through it.
                          --James Bryce.
 
   {To be turned of}, to be advanced beyond; as, to be turned of
    sixty-six.
 
   {To turn a cold shoulder to}, to treat with neglect or
    indifference.
 
   {To turn a corner},
    (a) to go round a corner.
    (b) [Fig.] To advance beyond a difficult stage in a
      project, or in life.
 
   {To turn adrift}, to cast off, to cease to care for.
 
   {To turn a flange} (Mech.), to form a flange on, as around a
    metal sheet or boiler plate, by stretching, bending, and
    hammering, or rolling the metal.
 
   {To turn against}.
    (a) To direct against; as, to turn one's arguments against
      himself.
    (b) To make unfavorable or hostile to; as, to turn one's
      friends against him.
 
   {To turn a hostile army}, {To turn the enemy's flank}, or the
    like (Mil.), to pass round it, and take a position behind
    it or upon its side.
 
   {To turn a penny}, or {To turn an honest penny}, to make a
    small profit by trade, or the like.
 
   {To turn around one's finger}, to have complete control of
    the will and actions of; to be able to influence at
    pleasure.
 
   {To turn aside}, to avert.
 
   {To turn away}.
    (a) To dismiss from service; to discard; as, to turn away
      a servant.
    (b) To avert; as, to turn away wrath or evil.
 
   {To turn back}.
    (a) To give back; to return.
      [1913 Webster]
 
         We turn not back the silks upon the merchants,
         When we have soiled them.     --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To cause to return or retrace one's steps; hence, to
      drive away; to repel. --Shak.
 
   {To turn down}.
    (a) To fold or double down.
    (b) To turn over so as to conceal the face of; as, to turn
      down cards.
    (c) To lower, or reduce in size, by turning a valve,
      stopcock, or the like; as, turn down the lights.
 
   {To turn in}.
    (a) To fold or double under; as, to turn in the edge of
      cloth.
    (b) To direct inwards; as, to turn the toes in when
      walking.
    (c) To contribute; to deliver up; as, he turned in a large
      amount. [Colloq.]
 
   {To turn in the mind}, to revolve, ponder, or meditate upon;
    -- with about, over, etc. " Turn these ideas about in your
    mind." --I. Watts.
 
   {To turn off}.
    (a) To dismiss contemptuously; as, to turn off a sycophant
      or a parasite.
    (b) To give over; to reduce.
    (c) To divert; to deflect; as, to turn off the thoughts
      from serious subjects; to turn off a joke.
    (d) To accomplish; to perform, as work.
    (e) (Mech.) To remove, as a surface, by the process of
      turning; to reduce in size by turning.
    (f) To shut off, as a fluid, by means of a valve,
      stopcock, or other device; to stop the passage of; as,
      to turn off the water or the gas.
 
   {To turn one's coat}, to change one's uniform or colors; to
    go over to the opposite party.
 
   {To turn one's goods} or {To turn one's money}, and the like,
    to exchange in the course of trade; to keep in lively
    exchange or circulation; to gain or increase in trade.
 
   {To turn one's hand to}, to adapt or apply one's self to; to
    engage in.
 
   {To turn out}.
    (a) To drive out; to expel; as, to turn a family out of
      doors; to turn a man out of office.
      [1913 Webster]
 
         I'll turn you out of my kingdom. -- Shak.
      [1913 Webster]
    (b) to put to pasture, as cattle or horses.
    (c) To produce, as the result of labor, or any process of
      manufacture; to furnish in a completed state.
    (d) To reverse, as a pocket, bag, etc., so as to bring the
      inside to the outside; hence, to produce.
    (e) To cause to cease, or to put out, by turning a
      stopcock, valve, or the like; as, to turn out the
      lights.
 
   {To turn over}.
    (a) To change or reverse the position of; to overset; to
      overturn; to cause to roll over.
    (b) To transfer; as, to turn over business to another
      hand.
    (c) To read or examine, as a book, while, turning the
      leaves. "We turned o'er many books together." --Shak.
    (d) To handle in business; to do business to the amount
      of; as, he turns over millions a year. [Colloq.]
 
   {To turn over a new leaf}. See under {Leaf}.
 
   {To turn tail}, to run away; to retreat ignominiously.
 
   {To turn the back}, to flee; to retreat.
 
   {To turn the back on} or
 
   {To turn the back upon}, to treat with contempt; to reject or
    refuse unceremoniously.
 
   {To turn the corner}, to pass the critical stage; to get by
    the worst point; hence, to begin to improve, or to
    succeed.
 
   {To turn the die} or {To turn the dice}, to change fortune.
    
 
   {To turn the edge of} or {To turn the point of}, to bend over
    the edge or point of so as to make dull; to blunt.
 
   {To turn the head of} or {To turn the brain of}, to make
    giddy, wild, insane, or the like; to infatuate; to
    overthrow the reason or judgment of; as, a little success
    turned his head.
 
   {To turn the scale} or {To turn the balance}, to change the
    preponderance; to decide or determine something doubtful;
    to tip the balance.
 
   {To turn the stomach of}, to nauseate; to sicken.
 
   {To turn the tables}, to reverse the chances or conditions of
    success or superiority; to give the advantage to the
    person or side previously at a disadvantage.
 
   {To turn tippet}, to make a change. [Obs.] --B. Jonson.
 
   {To turn to profit}, {To turn to advantage}, etc., to make
    profitable or advantageous.
 
   {To turn turtle}, to capsize bottom upward; -- said of a
    vessel. [Naut. slang]
 
   {To turn under} (Agric.), to put, as soil, manure, etc.,
    underneath from the surface by plowing, digging, or the
    like.
 
   {To turn up}.
    (a) To turn so as to bring the bottom side on top; as, to
      turn up the trump.
    (b) To bring from beneath to the surface, as in plowing,
      digging, etc.
    (c) To give an upward curve to; to tilt; as, to turn up
      the nose.
 
   {To turn upon}, to retort; to throw back; as, to turn the
    arguments of an opponent upon himself.
 
   {To turn upside down}, to confuse by putting things awry; to
    throw into disorder.
    [1913 Webster]
 
       This house is turned upside down since Robin Ostler
       died.                 --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. i.
   1. To move round; to have a circular motion; to revolve
    entirely, repeatedly, or partially; to change position, so
    as to face differently; to whirl or wheel round; as, a
    wheel turns on its axis; a spindle turns on a pivot; a man
    turns on his heel.
    [1913 Webster]
 
       The gate . . . on golden hinges turning. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to revolve as if upon a point of support; to hinge;
    to depend; as, the decision turns on a single fact.
    [1913 Webster]
 
       Conditions of peace certainly turn upon events of
       war.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To result or terminate; to come about; to eventuate; to
    issue.
    [1913 Webster]
 
       If we repent seriously, submit contentedly, and
       serve him faithfully, afflictions shall turn to our
       advantage.              --Wake.
    [1913 Webster]
 
   4. To be deflected; to take a different direction or
    tendency; to be directed otherwise; to be differently
    applied; to be transferred; as, to turn from the road.
    [1913 Webster]
 
       Turn from thy fierce wrath.      --Ex. xxxii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       Turn ye, turn ye from your evil ways. --Ezek.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       The understanding turns inward on itself, and
       reflects on its own operations.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To be changed, altered, or transformed; to become
    transmuted; also, to become by a change or changes; to
    grow; as, wood turns to stone; water turns to ice; one
    color turns to another; to turn Muslim.
    [1913 Webster]
 
       I hope you have no intent to turn husband. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Cygnets from gray turn white.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. To undergo the process of turning on a lathe; as, ivory
    turns well.
    [1913 Webster]
 
   7. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To become acid; to sour; -- said of milk, ale, etc.
      [1913 Webster]
    (b) To become giddy; -- said of the head or brain.
      [1913 Webster]
 
         I'll look no more;
         Lest my brain turn.        --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To be nauseated; -- said of the stomach.
      [1913 Webster]
    (d) To become inclined in the other direction; -- said of
      scales.
      [1913 Webster]
    (e) To change from ebb to flow, or from flow to ebb; --
      said of the tide.
      [1913 Webster]
    (f) (Obstetrics) To bring down the feet of a child in the
      womb, in order to facilitate delivery.
      [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To invert a type of the same thickness, as
    temporary substitute for any sort which is exhausted.
    [1913 Webster]
 
   {To turn about}, to face to another quarter; to turn around.
    
 
   {To turn again}, to come back after going; to return. --Shak.
 
   {To turn against}, to become unfriendly or hostile to.
 
   {To turn aside} or {To turn away}.
    (a) To turn from the direct course; to withdraw from a
      company; to deviate.
    (b) To depart; to remove.
    (c) To avert one's face.
 
   {To turn back}, to turn so as to go in an opposite direction;
    to retrace one's steps.
 
   {To turn in}.
    (a) To bend inward.
    (b) To enter for lodgings or entertainment.
    (c) To go to bed. [Colloq.]
 
   {To turn into}, to enter by making a turn; as, to turn into a
    side street.
 
   {To turn off}, to be diverted; to deviate from a course; as,
    the road turns off to the left.
 
   {To turn on} or {To turn upon}.
    (a) To turn against; to confront in hostility or anger.
    (b) To reply to or retort.
    (c) To depend on; as, the result turns on one condition.
      
 
   {To turn out}.
    (a) To move from its place, as a bone.
    (b) To bend or point outward; as, his toes turn out.
    (c) To rise from bed. [Colloq.]
    (d) To come abroad; to appear; as, not many turned out to
      the fire.
    (e) To prove in the result; to issue; to result; as, the
      crops turned out poorly.
 
   {To turn over}, to turn from side to side; to roll; to
    tumble.
 
   {To turn round}.
    (a) To change position so as to face in another direction.
    (b) To change one's opinion; to change from one view or
      party to another.
 
   {To turn to}, to apply one's self to; to have recourse to; to
    refer to. "Helvicus's tables may be turned to on all
    occasions." --Locke.
 
   {To turn to account}, {profit}, {advantage}, or the like, to
    be made profitable or advantageous; to become worth the
    while.
 
   {To turn under}, to bend, or be folded, downward or under.
 
   {To turn up}.
    (a) To bend, or be doubled, upward.
    (b) To appear; to come to light; to transpire; to occur;
      to happen.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turn \Turn\ (t[^u]rn), n.
   1. The act of turning; movement or motion about, or as if
    about, a center or axis; revolution; as, the turn of a
    wheel.
    [1913 Webster]
 
   2. Change of direction, course, or tendency; different order,
    position, or aspect of affairs; alteration; vicissitude;
    as, the turn of the tide.
    [1913 Webster]
 
       At length his complaint took a favorable turn.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The turns and varieties of all passions. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Too well the turns of mortal chance I know. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the successive portions of a course, or of a series
    of occurrences, reckoning from change to change; hence, a
    winding; a bend; a meander.
    [1913 Webster]
 
       And all its [the river's] thousand turns disclose.
       Some fresher beauty varying round.  --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. A circuitous walk, or a walk to and fro, ending where it
    began; a short walk; a stroll.
    [1913 Webster]
 
       Come, you and I must walk a turn together. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I will take a turn in your garden.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Successive course; opportunity enjoyed by alternation with
    another or with others, or in due order; due chance;
    alternate or incidental occasion; appropriate time.
    "Nobleness and bounty . . . had their turns in his [the
    king's] nature."
    [1913 Webster]
 
       His turn will come to laugh at you again. --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Every one has a fair turn to be as great as he
       pleases.               --Collier.
    [1913 Webster]
 
   6. Incidental or opportune deed or office; occasional act of
    kindness or malice; as, to do one an ill turn.
    [1913 Webster]
 
       Had I not done a friendes turn to thee? --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       thanks are half lost when good turns are delayed.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   7. Convenience; occasion; purpose; exigence; as, this will
    not serve his turn.
    [1913 Webster]
 
       I have enough to serve mine own turn. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Form; cast; shape; manner; fashion; -- used in a literal
    or figurative sense; hence, form of expression; mode of
    signifying; as, the turn of thought; a man of a sprightly
    turn in conversation.
    [1913 Webster]
 
       The turn of both his expressions and thoughts is
       unharmonious.             --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The Roman poets, in their description of a beautiful
       man, often mention the turn of his neck and arms.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. A change of condition; especially, a sudden or recurring
    symptom of illness, as a nervous shock, or fainting spell;
    as, a bad turn. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. A fall off the ladder at the gallows; a hanging; -- so
     called from the practice of causing the criminal to stand
     on a ladder which was turned over, so throwing him off,
     when the signal was given. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   11. A round of a rope or cord in order to secure it, as about
     a pin or a cleat.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mining) A pit sunk in some part of a drift.
     [1913 Webster]
 
   13. (Eng. Law) A court of record, held by the sheriff twice a
     year in every hundred within his county. --Blount.
     [1913 Webster]
 
   14. pl. (Med.) Monthly courses; menses. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   15. (Mus.) An embellishment or grace (marked thus, ?),
     commonly consisting of the principal note, or that on
     which the turn is made, with the note above, and the
     semitone below, the note above being sounded first, the
     principal note next, and the semitone below last, the
     three being performed quickly, as a triplet preceding the
     marked note. The turn may be inverted so as to begin with
     the lower note, in which case the sign is either placed
     on end thus ?, or drawn thus ?.
     [1913 Webster]
 
   {By turns}.
     (a) One after another; alternately; in succession.
     (b) At intervals. "[They] feel by turns the bitter
       change." --Milton.
 
   {In turn}, in due order of succession.
 
   {To a turn}, exactly; perfectly; as, done to a turn; -- a
    phrase alluding to the practice of cooking on a revolving
    spit.
 
   {To take turns}, to alternate; to succeed one another in due
    order.
 
   {Turn and turn about}, by equal alternating periods of
    service or duty; by turns.
 
   {Turn bench}, a simple portable lathe, used on a bench by
    clock makers and watchmakers.
 
   {Turn buckle}. See {Turnbuckle}, in Vocabulary.
 
   {Turn cap}, a sort of chimney cap which turns round with the
    wind so as to present its opening to the leeward. --G.
    Francis.
 
   {Turn of life} (Med.), change of life. See under {Change}.
 
   {Turn screw}, a screw driver.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turn
   n 1: a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a
      crook in the path" [syn: {bend}, {crook}, {twist}, {turn}]
   2: the act of changing or reversing the direction of the course;
     "he took a turn to the right" [syn: {turn}, {turning}]
   3: (game) the activity of doing something in an agreed
     succession; "it is my turn"; "it is still my play" [syn:
     {turn}, {play}]
   4: an unforeseen development; "events suddenly took an awkward
     turn" [syn: {turn}, {turn of events}, {twist}]
   5: a movement in a new direction; "the turning of the wind"
     [syn: {turning}, {turn}]
   6: the act of turning away or in the opposite direction; "he
     made an abrupt turn away from her"
   7: turning or twisting around (in place); "with a quick twist of
     his head he surveyed the room" [syn: {twist}, {turn}]
   8: a time for working (after which you will be relieved by
     someone else); "it's my go"; "a spell of work" [syn: {go},
     {spell}, {tour}, {turn}]
   9: (sports) a division during which one team is on the offensive
     [syn: {turn}, {bout}, {round}]
   10: a short theatrical performance that is part of a longer
     program; "he did his act three times every evening"; "she
     had a catchy little routine"; "it was one of the best
     numbers he ever did" [syn: {act}, {routine}, {number},
     {turn}, {bit}]
   11: a favor for someone; "he did me a good turn" [syn: {turn},
     {good turn}]
   12: taking a short walk out and back; "we took a turn in the
     park"
   v 1: change orientation or direction, also in the abstract
      sense; "Turn towards me"; "The mugger turned and fled
      before I could see his face"; "She turned from herself and
      learned to listen to others' needs"
   2: undergo a transformation or a change of position or action;
     "We turned from Socialism to Capitalism"; "The people turned
     against the President when he stole the election" [syn:
     {change state}, {turn}]
   3: undergo a change or development; "The water turned into ice";
     "Her former friend became her worst enemy"; "He turned
     traitor" [syn: {become}, {turn}]
   4: cause to move around or rotate; "turn a key"; "turn your palm
     this way"
   5: change to the contrary; "The trend was reversed"; "the tides
     turned against him"; "public opinion turned when it was
     revealed that the president had an affair with a White House
     intern" [syn: {change by reversal}, {turn}, {reverse}]
   6: pass to the other side of; "turn the corner"; "move around
     the obstacle" [syn: {turn}, {move around}]
   7: pass into a condition gradually, take on a specific property
     or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew
     angry" [syn: {turn}, {grow}]
   8: let (something) fall or spill from a container; "turn the
     flour onto a plate" [syn: {turn}, {release}]
   9: move around an axis or a center; "The wheels are turning"
   10: cause to move around a center so as to show another side of;
     "turn a page of a book" [syn: {turn}, {turn over}]
   11: to send or let go; "They turned away the crowd at the gate
     of the governor's mansion"
   12: to break and turn over earth especially with a plow; "Farmer
     Jones plowed his east field last week"; "turn the earth in
     the Spring" [syn: {plow}, {plough}, {turn}]
   13: shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel;
     "turn the legs of the table"; "turn the clay on the wheel"
   14: change color; "In Vermont, the leaves turn early"
   15: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The
     wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their
     ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk
     for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn},
     {wrick}, {rick}]
   16: cause to change or turn into something different;assume new
     characteristics; "The princess turned the frog into a prince
     by kissing him"; "The alchemists tried to turn lead into
     gold"
   17: accomplish by rotating; "turn a somersault"; "turn
     cartwheels"
   18: get by buying and selling; "the company turned a good profit
     after a year"
   19: cause to move along an axis or into a new direction; "turn
     your face to the wall"; "turn the car around"; "turn your
     dance partner around"
   20: channel one's attention, interest, thought, or attention
     toward or away from something; "The pedophile turned to boys
     for satisfaction"; "people turn to mysticism at the turn of
     a millennium"
   21: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular
     form; "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the
     strong man could turn an iron bar" [syn: {flex}, {bend},
     {deform}, {twist}, {turn}] [ant: {unbend}]
   22: alter the functioning or setting of; "turn the dial to 10";
     "turn the heat down"
   23: direct at someone; "She turned a smile on me"; "They turned
     their flashlights on the car"
   24: have recourse to or make an appeal or request for help or
     information to; "She called on her Representative to help
     her"; "She turned to her relatives for help" [syn: {call
     on}, {turn}]
   25: go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked";
     "The cream has turned--we have to throw it out" [syn:
     {sour}, {turn}, {ferment}, {work}]
   26: become officially one year older; "She is turning 50 this
     year"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top