Search result for

statesman

(57 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statesman-, *statesman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statesman[N] รัฐบุรุษ
statesmanly[ADV] อย่างรัฐบุรุษ
statesmanlike[ADJ] เหมือนรัฐบุรุษ
statesmanship[N] ความเป็นรัฐบุรุษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician

English-Thai: Nontri Dictionary
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statesmanรัฐบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesman, elderรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You sounded controlled, even-handed, statesmanlike. Good.ไม่เลยครับ ท่านควบคุมน้ำเสียงได้ดี ประสานมือแบบรัฐบุรุษทีเดียว Frost/Nixon (2008)
A statesman. A king!ผู้นำ กษัตริย์ The Sword in the Stone: Part Two (2011)
Irish statesman and author Edmund Burke once wrote,นักการเมืองและนักเขียนชาวไอร์แลนด์ เอ็ดมันด์ เบอร์ก เคยเขียนไว้ว่า Profiling 101 (2012)
The still brilliant, crusty, old, weathered, leather-faced elder statesman of ballet to whom these young girls, less experienced, more beautiful and delicious, but still very raw ballerina hopefuls, look up.ยังคงสดใส ดื้อเก่าผ หนังเผือดรัฐบุรุษอาวุโสของบัลเล่ต ซึ่งหญิงสาวเหล่าน มีประสบการณ์น้อย สวยงามและอร่อย Scary Movie 5 (2013)
I must work it into my New Statesman piece.ฉันต้องทำงานลงในใหม่รัฐบุรุษของ ฉันชิ้น Yellow Submarine (1968)
On an american 100 dollar bill there's a portrait of which american statesman?ในธนบัตรใบละหนึ่งร้อยดอลล่าอเมริกา มีรุปของรัฐบุรุษอเมริกาผู้ใดอยู่ เอ จอร์จ วอชิงตัน Slumdog Millionaire (2008)
Every man in my family, going back five generations, has been a general or statesman,ผู้ชายทุกคนในตระกูลฉัน นับย้อนหลังไป 5 รุ่น ไม่เป็นนายพลก็เป็นนักการเมือง Goodbye to All That (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statesmanA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
statesmanBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
statesmanBesides being a statesman, he is a well-known painter.
statesmanB. Franklin was an American statesman and inventor.
statesmanChurchill was a worthy statesman.
statesmanFrom a movie star he became a statesman.
statesmanHe behaves as if he were a famous statesman.
statesmanHe describes himself as a great statesman.
statesmanHe fulfilled the functions of a statesman.
statesmanHe has a claim to be called Europe's leading statesman.
statesmanHe has blossomed into a great statesman.
statesmanHe is a poet and statesman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐบุรุษ[N] statesman, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง รัฐบุรุษของประเทศผู้ชนะสงครามได้ทำความตกลงร่วมกันจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ, Thai definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง
นักการเมือง[N] politician, See also: statesman, congressman, Example: เราเชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่ดีอีกมากในปัจจุบัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทางการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūang) EN: politician ; statesman ; congressman   FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]
นักการทูต[n.] (nakkānthūt) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman   FR: diplomate [m, f]
รัฐบุรุษ[n.] (ratthaburut) EN: statesman   FR: homme d'État [m]
รัฐบุรุษอาวุโส[n. exp.] (ratthaburut āwusō) EN: senior statesman ; elder statesman   

CMU English Pronouncing Dictionary
STATESMAN    S T EY1 T S M AH0 N
STATESMAN'S    S T EY1 T S M AH0 N Z
STATESMANLIKE    S T AH0 T EH1 S M AH0 N L AY2 K
STATESMANSHIP    S T EY1 T S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statesman    (n) (s t ei1 t s m @ n)
statesmanlike    (j) (s t ei1 t s m @ n l ai k)
statesmanship    (n) (s t ei1 t s m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatsmann {m} | Staatsmänner {pl}statesman | statesmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステーツマン[, sute-tsuman] (n) statesman [Add to Longdo]
ステーツマンシップ[, sute-tsumanshippu] (n) statesmanship [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
為政者[いせいしゃ, iseisha] (n) statesman; (P) [Add to Longdo]
経世家[けいせいか, keiseika] (n) statesman [Add to Longdo]
元勲[げんくん, genkun] (n) elder statesman [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
施政[しせい, shisei] (n) government; administration; statesmanship; (P) [Add to Longdo]
重臣[じゅうしん, juushin] (n) chief vassal; senior statesman [Add to Longdo]
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, ] statesman; vassal; courtier; minister; official, #3,968 [Add to Longdo]
政治家[zhèng zhì jiā, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄐㄧㄚ, ] statesman; politician, #13,713 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Statesman \States"man\ (-man), n.; pl. {Statesmen} (-men).
   1. A man versed in public affairs and in the principles and
    art of government; especially, one eminent for political
    abilities.
    [1913 Webster]
 
       The minds of some of our statesmen, like the pupil
       of the human eye, contract themselves the more, the
       stronger light there is shed upon them. --Moore.
    [1913 Webster]
 
   2. One occupied with the affairs of government, and
    influential in shaping its policy.
    [1913 Webster]
 
   3. A small landholder. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statesman
   n 1: a man who is a respected leader in national or
      international affairs [syn: {statesman}, {solon}, {national
      leader}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top