ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำแถลง

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำแถลง-, *คำแถลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำแถลง[N] statement, See also: declaration, remark, assertion, Example: ฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำบอกเล่าหรือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ
คำแถลงการณ์[N] argument, See also: statement, declaration, announcement, bulletin, Example: ประธานสภาร.ส.ช.อ่านคำแถลงการณ์ทางโทรทัศน์, Thai definition: คำแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาล เพื่อเสนอความเห็นต่อศาล ในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลพึงมีคำสั่งหรือคำพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำแถลง(-ถะแหฺลง) น. คำชี้แจงต่อศาลด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statementคำแถลง, ข้อแถลงความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pronouncementคำแถลง, คำชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral argumentคำแถลงการณ์ด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
argument, oralคำแถลงการณ์ด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closing argumentคำแถลงการณ์ปิดคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
argument, writtenคำแถลงการณ์เป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written argumentคำแถลงการณ์เป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of affairsคำแถลงกิจการ, คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน (ในคดีล้มละลาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of factsคำแถลงข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That name did appear in Mr Conlon's statement. We investigated it.ชื่อที่ไม่ปรากฏในนาย Conlon ของ คำแถลง เราตรวจสอบมัน In the Name of the Father (1993)
There will be another statement at 6:00 A. M.จะมีคำแถลงการณ์เพิ่มในเวลา 6: 00 โมงเช้า Mr. Monk and the Blackout (2004)
Let's go to the announcement.ไปชมคำแถลงการณ์กันคะ The Host (2006)
Our injunction stopped The Tribune from publishing the manifesto for now.คำสั่งของเราที่ให้ ทริบูน ยับยั้งการตีพิมพ์ คำแถลงการณ์ได้แค่ตอนนี้เท่านั้น That Night, a Forest Grew (2007)
Mr Messenger, a statement will be issued shortly.คุณเมสเซ็นเจอร์ครับ เราจะออกคำแถลงอีกสักครู่ Hot Fuzz (2007)
And you have to provide me with a written statement clarifying... that none of your family members are involved in terrorist activities.และเธอต้องจัดเตรียมเขียนคำแถลงให้ชัดเจน... ว่าจะไม่มีคนในครอบครัวเธอ มายุ่งเกี่ยวทำตัวระราน Namastey London (2007)
Can we get a statement, sir?เราขอคำแถลงการณ์, ได้มั้ยคะท่าน Chuck Versus Santa Claus (2008)
Now, these rumors have been fuelled by the statements of a confidential informant who claims that the CIA has facilities in the Northeast, where they are testing drugs with some similar psychotropic properties as a defense against chemical weapons.ที่เกิดขึ้นในตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวลือนี้ได้ถูกกระตุ้น โดยคำแถลงการณ์ ของบุคคลที่เป็นความลับ ซึ่งกล่าวว่าซีไอเอ มีโรงงานในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
I want to issue a statement before that happens.ฉันต้องประกาศคำแถลงการณ์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
He came here to make a statement, and he's willing to die for it.เขาบุกมาที่นี่เพื่อสร้างคำแถลงการณ์ และเขาอาจจะตายเพื่อสิ่งนี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Get the camera ready for her statement.เตรียมกล้องให้พร้อมสำหรับคำแถลงของเธอ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I have a thought about the speech, if you'd like to hear it.หนูมีความคิด เกี่ยวกับคำแถลงการณ์ ถ้าแม่อยากจะฟัง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแถลง[n.] (khamthalaēng) EN: statement   
คำแถลงการณ์[n.] (khamthalaēngkān) EN: declaration ; argument   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictum[N] คำแถลง, See also: คำประกาศ, ถ้อยแถลง, ประกาศ, Syn. decree, edict, fiat, order
platform[N] คำแถลงการณ์, See also: คำปราศรัย
pronouncement[N] คำแถลงการณ์, Syn. declaration, statement
rescript[N] คำแถลงการณ์, See also: คำประกาศ, พระราชกำหนด, Syn. law
statement[N] แถลงการณ์, See also: คำแถลง, ถ้อยแถลง, Syn. declaration, remark, assertion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterword(อาฟ' เทอเวิร์ด, แอฟ-) n. คำแถลงท้ายเล่ม., Syn. afterwords
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
dictum(ดิค'ทัม) n. สุภาษิต,คำกล่าว,คำแถลง,ข้อคิดเห็นของผู้พิพากษา -pl. dicta,dictums
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง
report(รีพอร์ท') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า, See also: reporter ผู้สื่อข่าว
rescript(รีสคริพทฺ') n. พระราชกำหนด,พระราชกฤษฎีกา,คำแถลง,คำประกาศ,สิ่งที่เขียนใหม่,เอกสารที่เขียนใหม่
statement(สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน., Syn. assertion

English-Thai: Nontri Dictionary
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
rescript(n) คำประกาศ,คำแถลง,พระราชกำหนด
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top