ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -体-, *体*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  本 [běn, ㄅㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 149

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: body; substance; object; reality; counter for images
On-yomi: タイ, テイ, tai, tei
Kun-yomi: からだ, かたち, karada, katachi
Radical: , Decomposition:     
Variants: , , , , Rank: 88

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǐ, ㄊㄧˇ, / ] body; form; style; system #921 [Add to Longdo]
[méi tǐ, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] (news) media #582 [Add to Longdo]
[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific #770 [Add to Longdo]
[shēn tǐ, ㄕㄣ ㄊㄧˇ, / ] (human) body; health #786 [Add to Longdo]
[tǐ xì, ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ, / ] system; setup #1,024 [Add to Longdo]
[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated #1,208 [Add to Longdo]
[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ, / ] sports; physical education #1,281 [Add to Longdo]
[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify #1,322 [Add to Longdo]
[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] system; organization #1,532 [Add to Longdo]
[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collective #1,707 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たいそう, taisou] (n) กีฬายิมนาสติก
[たいせき, taiseki] (n) ปริมาตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[たいばつ, taibatsu] (vi, vt) [ たいばつ, taibatsu ] (n) corporal punishment

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たいない, tainai] TH: ภายในร่างกาย  EN: inside the body
[からだ, karada] TH: ร่างกาย  EN: body

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たい, tai] (n, n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) { math } field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) #521 [Add to Longdo]
(P);身(P);躰;躯[からだ(P);しんたい(身体)(P), karada (P); shintai ( shintai )(P)] (n, adj-no) (1) (からだ is a gikun reading of 身) body; (2) health; (P) #521 [Add to Longdo]
;態[てい, tei] (n) appearance; air; condition; state; form #521 [Add to Longdo]
[たいじゅう, taijuu] (n) body weight (usu. one's own); (P) #1,409 [Add to Longdo]
[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P) #2,079 [Add to Longdo]
[たいせい, taisei] (n) order; system; structure; set-up; organization; organisation; (P) #2,178 [Add to Longdo]
育館[たいいくかん, taiikukan] (n) gymnasium #2,800 [Add to Longdo]
[たいけん, taiken] (n, vs) personal experience; (P) #3,005 [Add to Longdo]
[たいけい, taikei] (n) system; organization; organisation; architecture; (P) #4,514 [Add to Longdo]
[たいそう, taisou] (n, vs, adj-no) gymnastics; physical exercises; calisthenics; (P) #4,897 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I ache all over.中が痛む。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛行物のことだと思う」
Take care.を大切に。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実経済から知識、情報、ソフトを主とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"Was there a girl in the gym?" "Yes, there is."育館に女の子がいませんか」「はい、います」
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
I got warm from jogging for an hour.1時間ジョギングしたらが温かくなった。
A year had passed by and his body turned to dust.1年が過ぎ、彼の死は塵と化した。
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲取りとしても並外れた重だ。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、を動かすのに必要な神経と筋肉を徐々に破壊してしまう。
UFO stands for unidentified flying object.UFOは未確認飛行物を表す。
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物はガクンと方向を変え、空のかなたに消えた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurry and raise your hands![CN] 现在连小学生都不能罚了 Episode #1.2 (2004)
Press.[CN] . The Great Dictator (1940)
"What she and I have experienced is yet more remarkable than the story you have told me."[JP] 僕と彼女の験はあなたの物語よりも恐ろしい The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
- We've come to the conclusion the doctor and I, that this whole story is a game of the mind.[JP] 先生と私は結論に達した 全が心理ゲームであると And Then There Were None (1945)
Only found when a thrill is complete[JP] Only found when a thrill is complete (身の震えが止まる時、きっと見つかる) Bambi (1942)
Oh, 4F.[CN] 丁等 Currahee (2001)
The town clerk has been killed." "Stabbed in the side with a strange pointed instrument."[CN] 一件非常尖锐的利器刺入身一侧 造成了市务秘书的死亡 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Yes, Mr Unknown has not only enticed us here under false pretences but he's taken the trouble to find out details about us all.[JP] そうです、正不明氏は偽の口実で 私たちをおびき出したばかりか 労をいとわずこまめに 全員を調べ上げている And Then There Were None (1945)
What a sad doggy dog.[CN] 姐姐帮你把身洗干净 Episode #1.5 (2004)
You must not have memories of your mother or the country Korea.[CN] 各位应该可以谅解吧 可以... 希望大家能够 Episode #1.2 (2004)
Solid.[CN] . Earthquake (1974)
- Guess.[JP] で? 12 Angry Men (1957)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[たいけい, taikei] system, architecture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[からだ, karada] Koerper [Add to Longdo]
[たいない, tainai] das_Innere_des_Koerpers [Add to Longdo]
[たいりょく, tairyoku] Koerperkraft [Add to Longdo]
[たいそう, taisou] das_Turnen, Leibesuebung(en), Gymnastik [Add to Longdo]
[たいおん, taion] Koerpertemperatur [Add to Longdo]
[たいけい, taikei] System [Add to Longdo]
[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
[たいいく, taiiku] Leibeserziehung, Sport, Gymnastik [Add to Longdo]
[たいじゅう, taijuu] Koerpergewicht [Add to Longdo]
[たいけん, taiken] Erlebnis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top