Search result for

stattfinden

(56 entries)
(0.7777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stattfinden-, *stattfinden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stattfinden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stattfinden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's supposed to be at the hospital today for the operation.Heute soll ihre Augenoperation stattfindenThe Inspiration (1980)
No. The visit shall take place in Scotland.Stattfinden wird der Besuch in Schottland, im Holyrood Palace. The Official Visit (1980)
Issuing writs forthree Scottish by-elections to poll on the day afterthe visit.Ich meine, Verfügungen zu erlassen, dass am Tag nach dem Besuch die Nachwahlen stattfinden sollen... Unglaublich. The Official Visit (1980)
The visit's on.Der Besuch wird stattfindenThe Official Visit (1980)
Therefore I decree:Ich sage, dass die Hochzeit hier stattfinden wird. The King and the Mockingbird (1980)
I got this inquiry from Montana... for a man who could come up there and see to himself... and look to a few things that-a-way... in respect to the cattle stealing going on in the Big Moon up there in that district.Ich habe eine Anfrage aus Montana, sie suchen jemanden, der dort hinreitet und sich um ein paar Sachen kümmert, weil in dem Big Moon Distrikt auch Viehdiebstähle stattfindenTom Horn (1980)
They'll be reimbursed if there's money to do so.Sie wird stattfinden, wenn Geld da ist. The Lady Banker (1980)
There will be a Noh performance tonight.Heute Abend wird eine Noh-Aufführung stattfindenKagemusha (1980)
I want the wedding right here, right in this house.Die Hochzeit soll hier stattfinden, hier im Haus. The Pursuit (1981)
The fatal question for the Nazi command must be where and when will the invasion take place?Dem Nazi-Kommando stellt sich nur die Frage, wo und wann der Einmarsch stattfinden so"? Eye of the Needle (1981)
One can only wonder what effect this will have on the summit conference, organized by the Foundation's Devon Miles, which is scheduled to convene five days from now.Terroranschläge, die weltweit Opfer forderten. Man kann sich nur fragen, welchen Einfluss das auf die Gipfelkonferenz... haben wird, die in fünf Tagen unter dem Vorsitz... von Devon Miles von der Foundation stattfinden wird. A Plush Ride (1982)
The trial, it's not gonna take place until the 6th.Die Verhandlung wird nicht vor dem 6. stattfinden können. Class of 1984 (1982)
The test was supposed to be two months ago.Der Test sollte vor 2 Monaten stattfindenDiner (1982)
And the place, where is it?Und wo soll das stattfindenHonkytonk Man (1982)
Haven't we been graced with a beautiful day... here at the Millston Speedway for the first running of what we hope will be an annual event... the Comtron International Demolition Derby.Was für ein wundervoller Tag auf der Millston-Rennbahn für das erste, bald jährlich stattfindende ComTron Crash-Derby. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
According to the National Betting House ... starting from the coming season, the Polytechnic school will be occupied for three consecutive days for the celebration of the historic dayNach Informationen des OPAP (Gr.TOTO) von der nächsten Meisterschaften wird eine Besetzung des Politechnikums für eine dreitägige Jubiläumsfeier stattfindenDracula of Exarcheia (1983)
We don't even know if it's her real name. I've circulated her photographs amongst my law-enforcement contacts.Adrianne erwähnte, dass dieses Orpheus-Projekt, was es auch ist, bis Morgen Nachmittag stattfinden wird. Soul Survivor (1983)
Probably had the valet bring their car around when they were through. [Chuckles] Murphy, I'm not reaching for this, am I? Herschel Gruber is a con.Wie fällt man an einem Ort nicht auf, wo Hochzeiten und Bar-Mitzwas stattfindenTo Stop a Steele (1983)
Where would that take place?Wo könnte das stattfindenMagic Bus (1983)
Now, all these forms of stimulation can now take place.Nun, all diese Formen der Stimulation können jetzt stattfindenThe Meaning of Life (1983)
That little business matter we were discussing. I see no reason why the transaction should not go ahead.Diese kleine, geschäftliche Angelegenheit, Mrs. Brown, die wir besprachen, also, ich sehe jedenfalls keinen Grund, warum wir die Transaktion nicht stattfinden lassen sollten. Fanny Hill (1983)
I expected an attack at dawn.Der Angriff sollte bei Morgengrauen stattfindenPart Three (1984)
The concert will go on as planned tonight.Das Konzert wird wie geplant stattfindenLet It Be Me (1984)
-[ Cassie ] Please,you gotta help me get my baby back.Morgen Abend wird eine Übergabe stattfindenGlades (1984)
-I don't know. I just know where the game is.Ich weiß nur, wo es stattfinden wird. Affair at Bromfield Hall (1984)
That, too, could not have been done without help.Auch dies hätte nicht ohne Hilfe stattfinden können. Dead Ringer (1984)
- The exchange will take place in exactly 30 minutes.- Der Austausch wird in genau 30 Minuten stattfindenDead Ringer (1984)
- It's going down at Dulles.- Es wird in Dulles stattfindenSavior (1984)
- It's not gonna happen.Sie wird nicht stattfindenFootloose (1984)
I'm told that the senior class at the high school has got use of a warehouse in Bayson for the purpose of putting on a senior dance.Ich habe gehört, dass die Abschlussklasse ein Lagerhaus in Bayson bekommen hat, um dort eine Tanzveranstaltung stattfinden zu lassen. Footloose (1984)
This is a cocoon, and inside he's going through changes.Dies ist eine Art Kokon, in dem Veränderungen stattfindenGremlins (1984)
This is a cocoon, and inside he's going through changes.Dies ist eine Art Kokon, in dem Veränderungen stattfindenGremlins (1984)
Probably in the next 24 hours.Sie wird wahrscheinlich in den nächsten 24 Stunden stattfindenThe Killing Fields (1984)
BUT THE FINAL BATTLE WOULD NOT BE FOUGHT IN THE FUTURE.ABER DIE LETZTE SCHLACHT SOLLTE NICHT IN DER ZUKUNFT STATTFINDENThe Terminator (1984)
But the wedding is going to be here!Und sie muss hier stattfindenA Cruel Romance (1984)
That's why the wedding must go forward as planned.Deshalb muss die Hochzeit wie geplant stattfindenSteele Searching: Part 2 (1985)
If we let that takeover happen, we are dust!Diese Übernahme darf nicht stattfindenSteele in the Family (1985)
Although we don't have positive word of their fate it looks like that marriage will never take place.Wir wissen zwar nichts Genaues über ihren Verbleib, aber es sieht so aus, als würde diese Hochzeit nie stattfindenFlight to Freedom (1985)
However... the Leader feels that justice would be better served... if I conduct an impartial investigation.Dennoch ist der Denker der Ansicht, dass, im Sinne der Gerechtigkeit, eine unabhängige Ermittlung stattfinden sollte. The Champion (1985)
Reports from Paris, Rome, London, St. Louis... all confirm worldwide celebrations... that make V-J Day and V-E Day pale by comparison.Berichte aus Paris, Rom, London und St. Louis bestätigen, dass weltweit Festlichkeiten stattfinden, welche die Feiern zum V-J Day und zum V-E Day verblassen lassen. The Return (1985)
The fortune teller said the exchange will be made tonight.Der Wahrsager sagte, der Austausch würde heute Abend stattfindenThe Protector (1985)
The TV interview's all set up, come on.Das Fernsehinterview kann stattfinden, kommen Sie. That's Our Dad (1986)
Mr. Sato, you know, O-Bon dance is soon, and it's gonna be real hard, the way things are, to have it here in the village.Wissen Sie, bald ist der O-bon-Tanz und so, wie es hier aussieht, wird er kaum im Dorf stattfindenThe Karate Kid Part II (1986)
- Bon will be held in castle.Der O-bon-Tanz wird im Schloss stattfindenThe Karate Kid Part II (1986)
They want me to bring the three pieces of the Armour of God to a small town where we exchange for Laura.Ja, sie schickten bereits eine Landkarte und befahlen mir, die 3 Teile zu liefern. Der Austausch soll in einer kleinen Stadt am Fluss eines Berges stattfindenArmour of God (1986)
- First of all, where will you court her?Wo soll das stattfindenManon of the Spring (1986)
We've reached our destination.Hier sollte die Übergabe stattfindenYing xiong wu lei (1986)
I was hoping you'd say that.Deine Hochzeit muss natürlich hier stattfindenSomething's Wrong with Me (1987)
The fight's gonna happen.Der Kampf wird stattfindenFight for Your Life (1987)
It's supposed to happen within 18 months, but our courts are so crowded, it's averaging more than four years.Sie muss eigentlich in den ersten 18 Monaten stattfinden, aber unsere Gerichte sind so überfüllt und es werden daraus meist vier Jahre. Man's Best Friend: Part 1 (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.] [Add to Longdo]
stattfinden | stattfindend | stattgefundento take place; to happen | taking place; happening | took place; happened [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stattfinden [ʃtatfindən]
     to happen; to take place
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top