ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reiterate

R IY0 IH1 T ER0 EY2 T   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reiterate-, *reiterate*
Possible hiragana form: れいてらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reiterate[VT] พูดซ้ำ, See also: กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ, Syn. ingeminate, repeat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reiterate(รีอิท'เทอเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กระทำซ้ำ, See also: reiterable adj. reiteration n. reiterative, Syn. repeat,iterate,stress

English-Thai: Nontri Dictionary
reiterate(vt) กล่าวซ้ำ,ย้ำ,ทำซ้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thus I reiterate -- what the hell is going on?พูดซ้ำล่ะ เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย? Monster Movie (2008)
I'd just like to reiterate that this unsub is not getting around on highway 99.ผมอยากขอชี้แจงว่าคนร้ายไม่ได้ฆ่าคนตามทางหลวงสาย 99 Catching Out (2008)
Uh, yes, only to reiterate the fact that we have nothing to talk about.เออ ใช่ เพียงแค่ย้ำเรื่องจริง ว่าเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุย Petty in Pink (2011)
♪ A thousand faces, I reiterate# ใบหน้าเป็นพัน กำชับกำชา # I Am Unicorn (2011)
I'd like to reiterate that the decision was based on the financing plan and the operation normalization plan after the acquisition.ผมขอย้ำว่า การตัดสินใจนี้ ขึ้นอยู่กับ Midas (2011)
Only to reiterate that Aidan has our full backing.ขอกล่าวย้ำอีกครั้ง เอเดนจะได้รับการสนับสนุนจากเราเต็มที่ Turn This Mother Out (2012)
Um, I just want to reiterate that this should be the only time you seduce a child over the internet.ผมหวังว่านี่จะเป็นครั้งเดียวที่คุณ ล่อลวงเด็กทางอินเตอร์เนต The First Chang Dynasty (2012)
No one should attempt to apprehend him except law enforcement. Let me reiterate that caution.ห้ามผู้ใดจับกุมพวกเขานอกจากเจ้าหน้าที่ Patriots Day (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งย้ำ[V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, Example: ก่อนออกจากห้องเรียน ครูสั่งย้ำเรื่องการบ้าน
ทวนกลับ[V] repeat, See also: reiterate, restate, replay, retell, Syn. ย้อนกลับ, Example: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง, Thai definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
พูดซ้ำซาก[V] repeat, See also: reiterate, restate, Syn. พูดจำเจ, Example: แม่พูดซ้ำซากจนฉันรำคาญจะแย่อยู่แล้ว, Thai definition: พูดแล้วพูดอีกอย่างเรื่องเดียวกันร่ำไป
ย้ำ[V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
สำทับ[V] reiterate, See also: iterate, Syn. ย้ำ, พูดย้ำ, กล่าวสำทับ, Example: แม่สำทับไปอีกว่าให้ซื้อมาแค่พอกินเท่านั้น, Thai definition: พูดย้ำหรือพูดซ้ำๆ เพื่อเน้นให้หนักแน่นมั่นคง
กำชับ[V] reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา, Thai definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
กำชับกำชา[V] reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: หัวหน้ากำชับกำชาให้ทุกคนเตรียมตัว, Thai definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
พูดซ้ำซาก[v. exp.] (phūt samsāk) EN: repeat ; reiterate ; restate   FR: répéter ; réitérer
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate   FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำรอย[v.] (samrøi) EN: repeat ; recur ; reiterate   FR: répéter ; réitérer
สำทับ[v.] (samthap) EN: reiterate ; iterate ; repeat   FR: réitérer
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand   FR: réaffirmer sa position

CMU English Pronouncing Dictionary
REITERATE R IY0 IH1 T ER0 EY2 T
REITERATED R IY0 IH1 T ER0 EY2 T IH0 D
REITERATES R IY0 IH1 T ER0 EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reiterate (v) rˈiːˈɪtərɛɪt (r ii1 i1 t @ r ei t)
reiterated (v) rˈiːˈɪtərɛɪtɪd (r ii1 i1 t @ r ei t i d)
reiterates (v) rˈiːˈɪtərɛɪts (r ii1 i1 t @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reiterate \Re*it"er*ate\ (-?t), a.
   Reiterated; repeated. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reiterate \Re*it"er*ate\ (-[=a]t), v. t. [imp. & p. p.
   {Reiterated} (-[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Reiterating}.]
   [Pref. re- + iterate: cf. F. r['e]it['e]rer, LL. reiterare to
   question again.]
   To repeat again and again; to say or do repeatedly;
   sometimes, to repeat.
   [1913 Webster]
 
      That with reiterated crimes he might
      Heap on himself damnation.        --Milton.
   [1913 Webster]
 
      You never spoke what did become you less
      Than this; which to reiterate were sin. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To repeat; recapitulate; rehearse.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reiterate
   v 1: to say, state, or perform again; "She kept reiterating her
      request" [syn: {repeat}, {reiterate}, {ingeminate},
      {iterate}, {restate}, {retell}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top