Search result for

story

(102 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -story-, *story*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
story lineแนวเรื่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
story    [N] เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, การบรรยาย, Syn. account, narrative
story    [N] เรื่องแต่ง, See also: นิยาย, นิทาน, Syn. fiction, tale
story    [N] เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ), See also: การโกหก, Syn. falsehood
story    [N] ข่าว, See also: การรายงานข่าว, Syn. news, report, scoop
story    [VT] เล่าเรื่อง, See also: บรรยาย, Syn. narrate, tell
story    [N] ชั้นของอาคาร, Syn. floor, layer
story    [N] ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร
storybook    [N] หนังสือนิทาน, Syn. fairy tale
storyboard    [N] แผ่นป้ายที่เขียนเรียบเรียงฉากหรือเรื่องราวที่จะถ่ายทำ
storyteller    [N] คนเขียนหรือเล่านิทาน, Syn. narrator, relator, teller

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
story within a storyเรื่องซ้อนเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Story tellingการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่

การเล่าเรื่อง ควรมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งหัวข้อหรือความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือแบ่งปันให้กับผู้ฟังในองค์กร

2. หาบุคคลที่เหมาะสมกับหังข้อนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและสามารถร้องขอให้มาเล่าเรื่องได้ ความกระตือรือร้นและความสามารถในการพูดดี คล่องแคล่วจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เล่าเรื่องประสบผลสำเร็จในการเล่าเรื่อง ดังนั้น หัวข้อและผู้พูดจะต้องสัมพันธ์กัน

3. กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อจะได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมฟัง

4. ดำเนินการเล่าเรื่อง บรรยากาศไม่ต้องมีพิธีการมาก อาจมีการเปลี่ยนฉาก บริการของว่าง เป็นต้น ผู้เล่าเรื่องต้องจับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเล่าเรื่องแล้วเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมเครือข่าย ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้เข้าฟัง

5. ผลลัพธ์ของการเล่าเรื่อง อาจมีการนำการเล่าเรื่องออกเผยแพร่ทางวิดีโอหรือโพสต์ขึ้นเผยแพร่ทางอินทรา เน็ตเพื่อแบ่งปันให้กับพนักงานทั้งหมด จัดกลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจในหัวข้อนั้นเป็นพิเศษ โดยมีผู้เล่าเรื่องเป็นผู้นำกลุ่ม

การเล่าเรื่องนั้น อาจจะกระตุ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือในการ สนทนาด้วย การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยเป็นการดึงประสบการณ์ของผู้เล่าออกมาได้มาก และได้ดีตรงกับประสบการณ์ของผู้เล่าอย่างแท้จริง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน อาจจะสรุปเป็นระยะๆ และผู้ฟังสามารถช่วยกันกรั่นกรองเรื่องเล่าที่เป็น tacit ให้เป็น explicit บันทึก และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไป [การจัดการความรู้]

Storyboardsบทภาพ [TU Subject Heading]
Storytellingการเล่านิทาน [TU Subject Heading]
Storytellingการเล่านิทาน
การเล่านิทาน (Storytelling) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง ฝึกผู้ฟังให้มีจินตนาการไปตามเรื่องที่ฟัง การสอดแทรกข้อคิด คติธรรม หรือเรื่องราวใด ๆ แฝงเข้าไปในเรื่อง จะทำให้ผู้ฟังซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว การเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบมาก จึงเป็นการกระตุ้นเร้าให้เด็กรักการอ่าน และเป็นการปลูกฝังความรัก ความซาบซึ้งในวรรณกรรมและวรรณคดีต่าง ๆ การเล่านิทานบางครั้งจะใช้การเชิดหุ่น ประกอบกับการเล่านิทานด้วย องค์ประกอบสำคัญของนิทานและการเล่านิทานประกอบด้วยโครงเรื่อง ตัวละคร และแง่คิดที่ได้จากการเล่าเรื่อง กิจกรรมการเล่านิทานในห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในห้องสมุดประชาชนฮาร์ตฟอร์ดที่รัฐคอนเน็คติกัต สหรัฐอเมริกา โดยแคโรไลน์ เฮวินส์ (Caroline Hewins) เมื่อปี 2425 ในปัจจุบันการเล่านิทานเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจในหนังสือและการอ่านหนังสือ และเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยรักการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
story"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."
story"Is his story true?" "I'm afraid not."
storyOf the two stories, the latter story is better.
storyTell me that story you heard from your brother.
storyYours is a very strange story.
storyYour story doesn't square with the facts.
storyI think that your story is far from the truth.
storyTell me your story. I am all ears.
storyPlease go on with your story.
storyGo on with your story. That is so interesting!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
consistory(คันซิส'ทะรี) n. ศาลศาสนา,คณะสงฆ์,การชุมนุม., See also: consistorial,consistorian adj.
history(ฮิล'ทรี) n. ประวัติศาสตร์, Syn. record,chronicle,annals,past
life historyn. ชีวประวัติ,วงจรชีวิต,วัฏจักรชีวิต
prehistory(พรีฮิส'ทะรี) n. ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: prehistorian n.
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์
FISH fish story(n) เรื่องเหลือเชื่อ,เรื่องโกหก,เรื่องโม้
history(n) ประวัติศาสตร์,พงศาวดาร,เรื่องราว,เหตุการณ์ในอดีต
SHORT short story(n) เรื่องสั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เล่าเรื่อง    [N] narrator, See also: storyteller, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้เล่า, คนเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ, Count unit: คน
เรื่องเล่า [N] story, See also: narration, narrative, Example: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง
เรื่องราว [N] story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count unit: เรื่อง
เค้าเรื่อง    [N] plot, See also: storyline, plotline, Syn. โครงเรื่อง, เค้าโครง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับเอาเค้าเรื่องมาจากเรื่องจริง, Count unit: เรื่อง
โครงเรื่อง [N] plot, See also: story line, Syn. เค้าเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนชอบโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้มาก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เค้าเรื่องที่กำหนดขึ้น
ผู้บรรยาย    [N] narrator, See also: storyteller, lecturer, Syn. วิทยากร, ผู้พูด, Ant. ผู้ฟัง, Example: ผู้บรรยายบางคนออกเสียง ร ควบกล้ำไม่ได้เลย, Count unit: คน, ท่าน, Notes: (สันสกฤต)
ผู้เล่า    [N] narrator, See also: storyteller, commentator, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้บรรยาย, นักเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: ผู้เล่าเรื่องนี้เป็นชายชราชาวกะเหรี่ยง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
อาขยาน    [N] tale, See also: story, legend, Syn. นิทาน, เรื่อง, Count unit: บท
ระบิ    [N] story, See also: matter, affair, Syn. ระบิล, เรื่อง, ความ
ปกรณัม    [N] story, See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise, Syn. ปกรณ์, ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา, Example: เทพปกรณัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา, Count unit: เรื่อง, เล่ม, Thai definition: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire
ชั้น [n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.)   FR: étage [m] ; niveau [m]
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story   FR: biographie [f]
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
อิงประวัติศาสตร์[v. exp.] (ing prawattisāt) EN: historical ; based on history   
การเล่าเรื่อง[n.] (kān lao reūang) EN: storytelling   
การแต่งเรื่อง[n. exp.] (kān taeng reūang) EN: writing a story ; making a story ; inventing a story   
คดี[n.] (khadī) EN: story ; account   
คติชาวบ้าน[n.] (khatichāobān) EN: folklore ; folk story   

CMU English Pronouncing Dictionary
STORY    S T AO1 R IY0
STORY'S    S T AO1 R IY0 Z
STORYLINE    S T AO1 R IY0 L AY2 N
STORYBOOK    S T AO1 R IY0 B UH2 K
STORYBOOKS    S T AO1 R IY0 B UH2 K S
STORYBOARD    S T AO1 R IY0 B AO2 R D
STORYLINES    S T AO1 R IY0 L AY2 N Z
STORYTELLER    S T AO1 R IY0 T EH2 L ER0
STORYTELLERS    S T AO1 R IY0 T EH2 L ER0 Z
STORYTELLING    S T AO1 R IY0 T EH2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
story    (n) (s t oo1 r ii)
storyteller    (n) (s t oo1 r i t e l @ r)
storytellers    (n) (s t oo1 r i t e l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensgeschichte {f}story of someone's life [Add to Longdo]
Geschichte {f}; Story {f}; Schwank {m} | Geschichten {pl} | rührselige Geschichte | eine Geschichte erfindenstory | stories | sob story | to cook up a story [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
お話;お話し;御話[おはなし, ohanashi] (n) story; tale [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧情[jù qíng, / ] story line; plot [Add to Longdo]
平话[píng huà, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary [Add to Longdo]
柳毅传[Liǔ Yì zhuàn, / ] story of Liu Yi, Tang fantasy fiction by Li Chaowei 李朝威, popular with dramatist of subsequent dynasties [Add to Longdo]
评话[píng huà, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list [Add to Longdo]
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history [Add to Longdo]
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] log, record, history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Story \Sto"ry\, n.; pl. {Stories}. [OF. estor['e], estor['e]e,
   built, erected, p. p. of estorer to build, restore, to store.
   See {Store}, v. t.]
   A set of rooms on the same floor or level; a floor, or the
   space between two floors. Also, a horizontal division of a
   building's exterior considered architecturally, which need
   not correspond exactly with the stories within. [Written also
   {storey}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: A story comprehends the distance from one floor to
      another; as, a story of nine or ten feet elevation. The
      spaces between floors are numbered in order, from below
      upward; as, the lower, second, or third story; a house
      of one story, of two stories, of five stories.
      [1913 Webster]
 
   {Story post} (Arch.), a vertical post used to support a floor
    or superincumbent wall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Story \Sto"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Storied}; p. pr. & vb. n.
   {Storying}.]
   To tell in historical relation; to make the subject of a
   story; to narrate or describe in story.
   [1913 Webster]
 
      How worthy he is I will leave to appear hereafter,
      rather than story him in his own hearing. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      It is storied of the brazen colossus in Rhodes, that it
      was seventy cubits high.         --Bp. Wilkins.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Story \Sto"ry\, n. [OE. storie, OF. estoire, F. histoire, fr. L.
   historia. See {History}.]
   1. A narration or recital of that which has occurred; a
    description of past events; a history; a statement; a
    record.
    [1913 Webster]
 
       One malcontent who did indeed get a name in story.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Venice, with its unique city and its Impressive
       story.                --Ed. Rev.
    [1913 Webster]
 
       The four great monarchies make the subject of
       ancient story.            --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. The relation of an incident or minor event; a short
    narrative; a tale; especially, a fictitious narrative less
    elaborate than a novel; a short romance. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A euphemism or child's word for "a lie;" a fib; as, to
    tell a story. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 story
   n 1: a message that tells the particulars of an act or
      occurrence or course of events; presented in writing or
      drama or cinema or as a radio or television program; "his
      narrative was interesting"; "Disney's stories entertain
      adults as well as children" [syn: {narrative}, {narration},
      {story}, {tale}]
   2: a piece of fiction that narrates a chain of related events;
     "he writes stories for the magazines"
   3: a structure consisting of a room or set of rooms at a single
     position along a vertical scale; "what level is the office
     on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}]
   4: a record or narrative description of past events; "a history
     of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to
     kill the president"; "the story of exposure to lead" [syn:
     {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   5: a short account of the news; "the report of his speech"; "the
     story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech
     that was given on the evening news made the governor furious"
     [syn: {report}, {news report}, {story}, {account}, {write
     up}]
   6: a trivial lie; "he told a fib about eating his spinach"; "how
     can I stop my child from telling stories?" [syn: {fib},
     {story}, {tale}, {tarradiddle}, {taradiddle}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top