ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rule

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rule-, *rule*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rule of lawการบังคับใช้กฏหมายต้องมาตรฐานเดียวกัน

English-Thai: Longdo Dictionary
rule of law(n) หลักนิติธรรม
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rule(n) หลักเกณฑ์, See also: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ, Syn. direction, principle, regulation
rule(n) นิสัยปกติ, Syn. custom, habit, routine
rule(n) การปกครอง, See also: การควบคุม, Syn. control, government, reign
rule(n) วินัยทางศาสนา, Syn. religious principles
rule(n) วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์
rule(n) บรรทัด, See also: เส้นบรรทัด
rule(vt) ปกครอง, See also: ควบคุม, คุม, Syn. control, govern
rule(vt) ขีดเส้น, See also: ตีเส้น, Syn. mark with lines
rule(vt) มีอิทธิพล, See also: มีอิทธิพลเหนือ, ครอบงำ, Syn. dominate, prevail
rule(vt) ตัดสิน, See also: พิพากษา, ชี้ขาด, Syn. judge, decide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rule(รูล) n. กฎ, หลัก, ข้อบังคับ, ระเบียบ, กติกา, วินัย, วินัยศาสนา, การปกครอง, การควบคุม, การครอบครอง, การชี้ขาด, วิธีการทางคณิตศาสตร์, ไม้บรรทัด, ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป, ตามปกติ) vt., vi. ควบคุม, ปกครอง, ครอบงำ, ชี้ขาด, มีอิทธิพล, ตีเส้น, ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
rule of threen. บัญญัติไตรยางค์
rule of thumbn. กฎทั่วไป, หลักทั่วไป, วิธีการหยาบ ๆ
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง, ผู้ควบคุม, ผู้ครอบงำ, ประมุข, ผู้ชี้ขาด, ไม้บรรทัด, Syn. monarch
cerulean(ซะรู'ริอัน) adj. น้ำเงินเข้ม, สีฟ้า, สีคราม
ferrule(เฟอ'เริล) n., v. (ใส่) หัวหุ้ม, แถบโลหะยึดรากฟัน, ที่รัดโลหะหุ้มโลหะ, สายครอบ, สายยึด., Syn. ferule
gag ruleกฏจำกัดเสรีภาพการพูด, กฎหมายปิดปาก
glomerulen. ช่อดอกไม้ (cyme) ที่เป็นกลุ่มทรงกลม
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
rule(n) กฎ, กติกา, ระเบียบ, ข้อบังคับ, การปกครอง, ไม้บรรทัด
rule(vt) ควบคุม, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, ปกครอง, ขีดเส้น
ruler(n) ผู้ควบคุม, ผู้ชี้ขาด, ผู้ปกครอง, ประมุข, ไม้บรรทัด
ferrule(n) ปลอกครอบ, ปลอกโลหะ
ferule(n) ปลอกครอบ, ปลอกโลหะ
ferule(n) ไม้เรียว, ไม้บรรทัด
HOME home rule(n) การปกครองตนเอง
misrule(n) การปกครองไม่ดี, ความไม่มีระเบียบ
misrule(vt) ปกครองไม่ดี, จัดการไม่ดี
overrule(vt) ปกครอง, บังคับ, ใช้อำนาจเหนือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruleกฎ, ข้อบังคับ, หลักเกณฑ์, การปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruleกฎ, ข้อบังคับ, หลัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ruleหลักเกณฑ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rule adjudicationการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule applicationการใช้กฎบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule applicationการใช้กฎ, การปฏิบัติตามกฎ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule of adjunctionหลักเกณฑ์การเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rule of courtหลักปฏิบัติของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule of lawหลักนิติธรรม, หลักบังคับแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of lawหลักบังคับแห่งกฎหมาย, หลักนิติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rule curverule curve, กราฟจัดการน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rule of lawหลักนิติธรรม [TU Subject Heading]
Rule of originกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
rule of originกฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่า สินค้ามีแหล่งกำเนิดจากประเทศใด เนื่องจากการผลิตอาจมิได้ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเท่านั้น แต่มีการนำเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจากนอกประเทศมาใช้ในการผลิต [การทูต]
rule of speciality/specialtyหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง หลักเกณฑ์ไม่ให้ลงโทษผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอื่น นอกเหนือจากความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน [การทูต]
Rulesกฎเกณฑ์ [TU Subject Heading]
Rules and practiceกฎและระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
rules of procedureข้อบังคับการประชุม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร The Great Dictator (1940)
He's out to rule the world if he can get a government grant.ถ้าเขาจะได้รับทุนรัฐบาล นี้คืออุกอาจ คุณไม่มีอะไร Help! (1965)
With a ring like that I could, dare I say it, rule the world.ฉันกล้าพูดว่ามันครองโลก Help! (1965)
MIT was after me, wanted me to rule the world for them.เอมไอที หลังจากฉันคุณรู้ว่า ต้องการจะไห้ฉันครองโลกสำหรับ พวกเขา Help! (1965)
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย Blazing Saddles (1974)
I'm needed wherever outlaws rule the West.ที่ที่พวกนอกกฏหมายครองเมือง Blazing Saddles (1974)
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
The Humungus rules the Wasteland!ฮิวมังกัสเป็นจ้าวแห่งดินแดนนี่! The Road Warrior (1981)
If we have home rule that'll change.ถ้าเราปกครองตัวเอง มันจะเปลี่ยนไป Gandhi (1982)
British rule must go! British rule must go!อังกฤษต้องไป อังกฤษต้องไป Gandhi (1982)
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่ Gandhi (1982)
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ. Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruleAcquaint a newcomer with the rules of the club.
ruleA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
ruleAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
ruleAll of the rules must be in line with company policy.
ruleAn elastic application of the rule.
ruleA new case occurred. They applied the new rule to it.
ruleAnyone breaking the rules will be asked to leave on the spot.
ruleAnyone who breaks this rule is liable to severe punishment.
ruleAre you familiar with the rules of soccer?
ruleA ruler helps one to draw a straight line.
ruleAs a general rule, the pension amount is based on price changes in the previous year.
ruleAs a rule, hail falls in summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อผ้า(n) rules and regulations, Example: ผู้พิพากษาวางตัวเป็นกลางตัดสินความตามเนื้อผ้า, Thai Definition: เรื่องราวที่ว่าไปตามจริงหรือตามเหตุผลในคำว่า ว่าไปตามเนื้อผ้า หรือ ดูตามเนื้อผ้า
ครองแผ่นดิน(v) rule, See also: reign over, Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, Example: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินยืนนานยิ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย, Thai Definition: ปกครองประเทศ
แนวปฏิบัติ(n) regulation, See also: rule, Example: การดำเนินงานกิจการนักศึกษาควรยึดระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน เพื่อมิให้แนวปฏิบัติแตกต่างกัน, Thai Definition: แนวทางในประพฤติตน
ขึ้นหิ้ง(v) rule nominally, Example: เขาถูกจับไปขึ้นหิ้งเป็นถึงประธานที่ปรึกษาพรรค, Thai Definition: ยกไว้ในตำแหน่งที่สูงแต่ไม่มีอำนาจสั่งการ, Notes: (ปาก)
การปกครอง(n) administration, See also: rule, government, Example: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน
บัญญัติไตรยางศ์(n) rule of three in arithmetic, Example: ผู้สมัครแต่ละคนได้คะแนนเสียงเท่าไร ก็ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์, Thai Definition: วิธีเลขอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดส่วนสัมพันธ์ของเลข 3 จำนวนเพื่อหาจำนวนที่ 4 โดยวิธีเทียบหา 1 ก่อน แล้วจึงไปหาส่วนที่ต้องการด้วยการนำเลขทั้ง 3 จำนวนที่กำหนดให้และที่ให้หามาคูณหารกันเป็น 3 ขั้น
ผู้นำประเทศ(n) leader, See also: ruler, head, chief, Example: ทางการจัดต้อนรับผู้นำประเทศทั่วโลกที่มาประชุม อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารงานแผ่นดินภายในประเทศและมีหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับต่างประเทศ
ระเบียบ(n) rule, See also: order, regulation, Syn. กฎระเบียบ, ระเบียบปฏิบัติ, Example: นักเรียนต้องแต่งกายตามระเบียบ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการ
ผู้ปกครอง(n) ruler, See also: leader, president, Syn. ผู้บริหาร, ผู้นำประเทศ, Example: ประชาชนเรียกร้องให้ผู้ปกครองบ้านเมืองแก้ไขปัญหาความยากจน, Count Unit: คน, ท่าน
วิธาน(n) rule, See also: regulation, Syn. กฎ, เกณฑ์, ข้อบังคับ, ระเบียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระสมัย[akkhara samai] (n, exp) EN: orthography rule
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [ f ] ; règle [ f ] ; usage [ m ]
บรรทัด[banthat] (n) EN: ruler  FR: règle [ f ] ; règle plate [ f ] ; latte [ f ] (Belg.)
บัญญัติไตรยางศ์[banyattraiyāng] (n) EN: rule of three  FR: règle de trois [ f ]
บุรุษธรรม[burutsatham] (n) EN: personal precepts ; personal rule  FR: principe personnel [ m ]
ชำระความ[chamrakhwām] (v) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge
ชี้ขาด[chīkhāt] (v) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule  FR: arbitrer ; juger
ฝ่าไฟแดง[fā fai daēng] (v, exp) EN: run a red light ; jump the lights  FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ใฝ่ฝัน[faifan] (v) EN: dream ; fancy  FR: rêver de ; brûler de
หัวแก๊ส[hūakaēt] (n) EN: burner  FR: brûleur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rule
ruled
ruler
rules
ruley
rule's
rulers
rulebook
rulemaking

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rule
ruled
ruler
rules
rulers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规则[guī zé, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ,   /  ] rule; regulation; rules and regulations #2,135 [Add to Longdo]
规律[guī lǜ, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˋ,   /  ] rule (e.g. of science); law of behavior; regular pattern; rhythm; discipline #2,488 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] rule; order; regulations; formula; journey; procedure; sequence; surname Cheng #5,013 [Add to Longdo]
规章[guī zhāng, ㄍㄨㄟ ㄓㄤ,   /  ] rule; regulation #7,010 [Add to Longdo]
章程[zhāng chéng, ㄓㄤ ㄔㄥˊ,  ] rules; regulations; constitution; statute; articles of association (of company); articles of incorporation; charter (of a corporation); by-laws #7,124 [Add to Longdo]
法治[fǎ zhì, ㄈㄚˇ ㄓˋ,  ] rule by law #7,444 [Add to Longdo]
规矩[guī ju, ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙,   /  ] rules; customs; practices; well-behaved #8,958 [Add to Longdo]
规程[guī chéng, ㄍㄨㄟ ㄔㄥˊ,   /  ] rules; regulations #13,576 [Add to Longdo]
统治者[tǒng zhì zhě, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ,    /   ] ruler #16,676 [Add to Longdo]
守则[shǒu zé, ㄕㄡˇ ㄗㄜˊ,   /  ] rules; regulations #25,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreisatz { m }rule of three [Add to Longdo]
praktische Erfahrung { f }; Erfahrungswert { m }rule of thumb [Add to Longdo]
Faustregel { f } | Faustregeln { pl }rule of thumb; rule of the thumb; rule-of-thumb | rules of the thumb [Add to Longdo]
Notwendigkeitsregel { f }rule of necessitation [Add to Longdo]
Rangfolge { f }; Rangfolgeregel { f }rule of precedence [Add to Longdo]
Regel { f } | Regeln { pl } | in der Regel; im Regelfall | den Regeln entsprechend; gemäß den Regeln | nach den Regeln | eine Regel verletzen | nach allen Regeln der Kunst | die anwendbaren Regeln | eine fast überall anwendbare Regelrule | rules | as a rule | according to the rules | under the rules | to break a rule | by every trick in the book | the rules applicable | a rule of great generality [Add to Longdo]
Spielregel { f } | Spielregeln { pl } | gegen die Spielregeln verstoßenrule of the game; law of the game | rules of the games; laws of the game | to break the rules [Add to Longdo]
Sprachregel { f } | Sprachregeln { pl }rule of grammar | rules of grammar [Add to Longdo]
Tiefenmaßtab { m }rule depth gauge [Add to Longdo]
Vorzeichenregel { f }rule of sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おう, ou] (n, n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) #347 [Add to Longdo]
新規[しんき, shinki] (adj-na, adj-no) (1) new; fresh; (2) new customer; (3) new rules or regulations; (P) #464 [Add to Longdo]
主義[しゅぎ, shugi] (n) doctrine; rule; principle; (P) #704 [Add to Longdo]
[づけ, duke] (n-suf) dated (e.g. a letter); date of effect (e.g. a rule change) #899 [Add to Longdo]
指導[しどう, shidou] (n, vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) #1,008 [Add to Longdo]
ルール[ru-ru] (n) rule; (P) #1,160 [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn, adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) #1,189 [Add to Longdo]
支配[しはい, shihai] (n, vs) rule; control; direction; (P) #1,661 [Add to Longdo]
決め(P);極め[きめ, kime] (n, n-suf) agreement; rule; (P) #1,985 [Add to Longdo]
[まつりごと, matsurigoto] (n) rule; government; (P) #2,073 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
規則[きそく, kisoku] rule, convention [Add to Longdo]
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules [Add to Longdo]
罫線[けいせん, keisen] ruled line [Add to Longdo]
補完規則[ほかんきそく, hokankisoku] ELSE-rule [Add to Longdo]
命名規則[めいめいきそく, meimeikisoku] naming rule [Add to Longdo]
命名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter [Add to Longdo]
ルーラ[るーら, ru-ra] ruler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rule \Rule\, n. [OE. reule, riule, OF. riule, reule, F.
   r['e]gle, fr. L. regula a ruler, rule, model, fr. regere,
   rectum, to lead straight, to direct. See {Right}, a., and cf.
   {Regular}.]
   1. That which is prescribed or laid down as a guide for
    conduct or action; a governing direction for a specific
    purpose; an authoritative enactment; a regulation; a
    prescription; a precept; as, the rules of various
    societies; the rules governing a school; a rule of
    etiquette or propriety; the rules of cricket.
    [1913 Webster]
 
       We profess to have embraced a religion which
       contains the most exact rules for the government of
       our lives.              --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence:
    (a) Uniform or established course of things.
      [1913 Webster]
 
         'T is against the rule of nature. --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) Systematic method or practice; as, my ule is to rise
      at six o'clock.
    (c) Ordibary course of procedure; usual way; comon state
      or condition of things; as, it is a rule to which
      there are many exeptions.
    (d) Conduct in general; behavior. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         This uncivil rule; she shall know of it. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. The act of ruling; administration of law; government;
    empire; authority; control.
    [1913 Webster]
 
       Obey them that have the rule over you. --Heb. xiii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       His stern rule the groaning land obeyed. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) An order regulating the practice of the courts, or
    an order made between parties to an action or a suit.
    --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) A determinate method prescribed for performing any
    operation and producing a certain result; as, a rule for
    extracting the cube root.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) A general principle concerning the formation or
    use of words, or a concise statement thereof; thus, it is
    a rule in England, that s or es, added to a noun in the
    singular number, forms the plural of that noun; but "man"
    forms its plural "men", and is an exception to the rule.
    [1913 Webster]
 
   7.
    (a) A straight strip of wood, metal, or the like, which
      serves as a guide in drawing a straight line; a ruler.
    (b) A measuring instrument consisting of a graduated bar
      of wood, ivory, metal, or the like, which is usually
      marked so as to show inches and fractions of an inch,
      and jointed so that it may be folded compactly.
      [1913 Webster]
 
         A judicious artist will use his eye, but he will
         trust only to his rule.      --South.
      [1913 Webster]
 
   8. (Print.)
    (a) A thin plate of metal (usually brass) of the same
      height as the type, and used for printing lines, as
      between columns on the same page, or in tabular work.
    (b) A composing rule. See under {Conposing}.
      [1913 Webster]
 
   {As a rule}, as a general thing; in the main; usually; as, he
    behaves well, as a rule.
 
   {Board rule}, {Caliber rule}, etc. See under {Board},
    {Caliber}, etc.
 
   {Rule joint}, a knuckle joint having shoulders that abut when
    the connected pieces come in line with each other, and
    thus permit folding in one direction only.
 
   {Rule of the road} (Law), any of the various regulations
    imposed upon travelers by land or water for their mutual
    convenience or safety. In the United States it is a rule
    of the road that land travelers passing in opposite
    directions shall turn out each to his own right, and
    generally that overtaking persons or vehicles shall turn
    out to the left; in England the rule for vehicles (but not
    for pedestrians) is the opposite of this.
 
   {Rule of three} (Arith.), that rule which directs, when three
    terms are given, how to find a fourth, which shall have
    the same ratio to the third term as the second has to the
    first; proportion. See {Proportion}, 5
    (b) .
 
   {Rule of thumb}, any rude process or operation, like that of
    using the thumb as a rule in measuring; hence, judgment
    and practical experience as distinguished from scientific
    knowledge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rule \Rule\, n.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: regulation; law; precept; maxim; guide; canon; order;
     method; direction; control; government; sway; empire.
     [1913 Webster] Rule \Rule\, v. t. [imp. & p. p. {Ruled};
   p. pr. & vb. n. {Ruling}.] [Cf. OF. riuler, ruiler, L.
   regulare. See {Rule}, n., and cf. {Regulate}.]
   1. To control the will and actions of; to exercise authority
    or dominion over; to govern; to manage. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A bishop then must be blameless; . . . one that
       ruleth well his own house, having his children in
       subjection.              --1 Tim. iii.
                          2, 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To control or direct by influence, counsel, or persuasion;
    to guide; -- used chiefly in the passive.
    [1913 Webster]
 
       I think she will be ruled
       In all respects by me.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To establish or settle by, or as by, a rule; to fix by
    universal or general consent, or by common practice.
    [1913 Webster]
 
       That's are ruled case with the schoolmen.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To require or command by rule; to give as a
    direction or order of court.
    [1913 Webster]
 
   5. To mark with lines made with a pen, pencil, etc., guided
    by a rule or ruler; to print or mark with lines by means
    of a rule or other contrivance effecting a similar result;
    as, to rule a sheet of paper of a blank book.
    [1913 Webster]
 
   {Ruled surface} (Geom.), any surface that may be described by
    a straight line moving according to a given law; -- called
    also a {scroll}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rule \Rule\, v. i.
   1. To have power or command; to exercise supreme authority;
    -- often followed by over.
    [1913 Webster]
 
       By me princes rule, and nobles.    --Prov. viii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       We subdue and rule over all other creatures. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To lay down and settle a rule or order of court; to
    decide an incidental point; to enter a rule. --Burril.
    Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To keep within a (certain) range for a time; to be
    in general, or as a rule; as, prices ruled lower yesterday
    than the day before.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rule
   n 1: a principle or condition that customarily governs behavior;
      "it was his rule to take a walk before breakfast"; "short
      haircuts were the regulation" [syn: {rule}, {regulation}]
   2: something regarded as a normative example; "the convention of
     not naming the main character"; "violence is the rule not the
     exception"; "his formula for impressing visitors" [syn:
     {convention}, {normal}, {pattern}, {rule}, {formula}]
   3: prescribed guide for conduct or action [syn: {rule},
     {prescript}]
   4: (linguistics) a rule describing (or prescribing) a linguistic
     practice [syn: {rule}, {linguistic rule}]
   5: a basic generalization that is accepted as true and that can
     be used as a basis for reasoning or conduct; "their
     principles of composition characterized all their works"
     [syn: {principle}, {rule}]
   6: the duration of a monarch's or government's power; "during
     the rule of Elizabeth"
   7: dominance or power through legal authority; "France held
     undisputed dominion over vast areas of Africa"; "the rule of
     Caesar" [syn: {dominion}, {rule}]
   8: directions that define the way a game or sport is to be
     conducted; "he knew the rules of chess"
   9: any one of a systematic body of regulations defining the way
     of life of members of a religious order; "the rule of St.
     Dominic"
   10: a rule or law concerning a natural phenomenon or the
     function of a complex system; "the principle of the
     conservation of mass"; "the principle of jet propulsion";
     "the right-hand rule for inductive fields" [syn:
     {principle}, {rule}]
   11: (mathematics) a standard procedure for solving a class of
     mathematical problems; "he determined the upper bound with
     Descartes' rule of signs"; "he gave us a general formula for
     attacking polynomials" [syn: {rule}, {formula}]
   12: measuring stick consisting of a strip of wood or metal or
     plastic with a straight edge that is used for drawing
     straight lines and measuring lengths [syn: {rule}, {ruler}]
   v 1: exercise authority over; as of nations; "Who is governing
      the country now?" [syn: {govern}, {rule}]
   2: decide with authority; "The King decreed that all firstborn
     males should be killed" [syn: {rule}, {decree}]
   3: be larger in number, quantity, power, status or importance;
     "Money reigns supreme here"; "Hispanics predominate in this
     neighborhood" [syn: {predominate}, {dominate}, {rule},
     {reign}, {prevail}]
   4: decide on and make a declaration about; "find someone guilty"
     [syn: {rule}, {find}]
   5: have an affinity with; of signs of the zodiac
   6: mark or draw with a ruler; "rule the margins"
   7: keep in check; "rule one's temper" [syn: {rule}, {harness},
     {rein}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top