ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สถิติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สถิติ-, *สถิติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถิติ(n) statistic
สถิติ(n) statistics, See also: figures, data, record, Example: การแข่งขันด้านความเร็วทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุล้ำหน้าสถิติการเกิดโรค, Thai Definition: หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถิติการศึกษา(n) educational statisics, Example: สถิติการศึกษาของคนไทยในปัจจุบันระบุว่า คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถิติ(สะ-) น. หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบหรือใช้อ้างอิง เช่น สถิติในการส่งสินค้าออกปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว.
สถิติศาสตร์น. วิชาว่าด้วยสถิติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registration statisticsสถิติการทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migration statisticsสถิติการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy statisticsสถิติการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
education statisticsสถิติการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistics of population changeสถิติการเปลี่ยนแปลงทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistics, vitalสถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital statisticsสถิติชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biometricsสถิติชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural statisticsสถิติการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Economic statisticsสถิติเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Employment statisticsสถิติการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Energy statisticsสถิติพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Transport statisticsสถิติการขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
World recordsสถิติโลก [TU Subject Heading]
Bayesian statistical decision theoryสถิติเบย์เซียน [TU Subject Heading]
Commercial statisticsสถิติธุรกิจ [TU Subject Heading]
Educational statisticsสถิติทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Industrial statisticsสถิติอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"For 15 years she kept her virginity "Not a bad record for this vicinity""15 ปีสุดท้ายเธอไม่เสียสาวให้ใคร สถิติไม่เลวสําหรับย่านนี่เลย" Jaws (1975)
His first fight in the kumite, he broke the fucking world record.การต่อสู้ครั้งแรกของเขาใน kumite เขาทำลายสถิติโลกร่วมเพศ Bloodsport (1988)
You break my record, now I break you.คุณทำลายสถิติของฉันตอนนี้ลิตรทำลายคุณ Bloodsport (1988)
Those guys been in yet?ตามสถิติ 4 คนที่ถูกปล่อยออกจากคุก จะมี1คนที่จะกลับเข้าไปภายในสามปี Hero (1992)
You almost missed... my all-time, world record seventh derby in a row. Easy, Rasta.- การทำสถิติโลกตลอดกาลของฉัน 7 ครั้งติดต่อกัน Cool Runnings (1993)
I'm coming from nine world records in both the two and four-man events.ฉันมาจากสถิติโลก 9 รายการ ทั้งแบบ 2 คนและ 4 คน Cool Runnings (1993)
Cane outsells them all.เคนจะมาทำลายทุกสถิติ In the Mouth of Madness (1994)
Yeah, well, you'd think a guy that outsells Stephen King... could find better representation.ใช่ คุณไม่คิดบ้างเหรอว่า คนที่จะมาทำลายสถิติของสตีเฟ่น คิง น่าจะหาตัวแทนได้ดีกว่านี้ In the Mouth of Madness (1994)
'In the Mouth of Madness" is expected to break... all previous publishing records.อิน เดอะ เมาธ์ ออฟ แมดเนสส์ (ผีสมองคน) คาดว่าจะทำลายทุกสถิติ ของหนังสือขายดีที่เคยได้รับการบันทึกไว้ In the Mouth of Madness (1994)
It's going to be some kind of record!สถิติโลกเลยนะเนี่ย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Look at the statistics, for Christ's sake.ลองดูสถิติสิ / ในกรณีของเซค American History X (1998)
If you want to talk about criminal statistics... take a look at the social inequalities that produce them.ถ้านายอยากจะพูดเรื่อง/สถิติการก่ออาชญากรรมล่ะก็... ลองมองดูสังคมเรานี่สิ / ความไม่เท่าเทียมกันสร้างพวกมันขึ้นมา American History X (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถิติ[sathiti] (n) EN: statistics ; figures ; data ; record  FR: statistique [ f ] ; donnée [ f ] ; chiffre [ m ]
สถิติ[sathiti] (n) EN: record  FR: record [ m ]
สถิติการค้า[sathiti kānkhā] (n, exp) EN: trade statistics
สถิติการศึกษา[sathiti kānseuksā] (n, exp) EN: educational statisics
สถิติของประเทศ[sathiti khøng prathēt] (num) EN: national record  FR: record national [ m ]
สถิติคนเกิดคนตาย[sathiti khon koēt khon tāi] (n, exp) EN: vital statistics  FR: statistiques de natalité et de mortalité [ fpl ]
สถิตินักท่องเที่ยว[sathiti nakthǿngthīo] (n, exp) EN: tourist arrival statistics  FR: statistiques du tourisme [ fpl ]
สถิติศาสตร์[sathitisāt] (n) EN: statistics  FR: statistique [ f ]
สถิติโลก[sathiti lōk] (n, exp) FR: record du monde [ m ]
สถิติโอลิมปิก[sathiti Ōlimpik] (n, exp) EN: Olympic Record  FR: record olympique [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
stat(abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics 2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there
biometry(n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., Syn. biostatistics
data science(n) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
record(n) สถิติในการแข่งกีฬา, See also: ข้อมูล
vital statistics(n) สถิติประชากร, See also: สถิติเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ เช่น การเกิด การตาย การสมรส สุขภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
break(เบรค) (broke, broken, breaking, breaks) vt., vi. ทำให้แตก, ทำให้บาดเจ็บ, แบ่งออกเป็นส่วน, เปิดเผย, ทำให้เชื่อง, เอาชนะ, ทำลายสถิติ, แหก (คุก) , ฝ่าฝืน, ตัดขาด, ฝึก, สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น, ละเลยหน้าที่, ระเบิด, หนี, หยุดพักทำงาน n. การแตกออก, การหยุดพัก, ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
cartogramn. แผนภูมิแสดงข้อมูลสถิติ
demographics(ดีมะแกรฟ'ฟิคสฺ) n.สถิติประชากร
demography(ดิมอก'กระพี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสถิติประชากร, See also: demographer n. ดูdemography demographic adj. ดูdemography demographist n. ดูdemography
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite
range(เรนจฺ) n., vt. (จัด) แถว, แนว, ลำดับ, ช่องระยะ, ทิว, ทิวเขา, เทือกเขา, ขอบเขต, เขต, วิถีกระสุน, วิถียิง, ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรน้อยที่สุดกับตัวแปรมากที่สุด, ตำแหน่ง, ชั้น, ประเภท, การจัดลำ-ดับ, กลุ่มค่าทางสถิติทั้งหมด vi. ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง, เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง, ขยายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ, การตัดขวาง, ภาพตัดขวาง, แผนภาพ, แผนภูมิ, รูปตัด
data(n) ข้อมูล, ตัวเลข, สถิติ, สิ่งที่รู้
datum(n) ข้อมูล, สถิติ, ตัวเลข, สิ่งที่รู้
figure(n) ตัวเลข, สถิติ, ภาพ, วิธีพูด, เครื่องหมาย, จำนวน, รูปร่าง, รูปสลัก, รูปหล่อ
statistical(adj) เกี่ยวกับตัวเลข, เกี่ยวกับสถิติ, ที่อาศัยข้อมูล
statistician(n) นักสถิติ
statistics(n) ข้อมูล, สถิติ, ตัวเลข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
統計[とうけい, toukei] (n) สถิติ, ข้อมูล, ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, S. numerical fact, datum

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top