ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด่าน

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด่าน-, *ด่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าน[N] barrier, See also: bar, barricade, Syn. ทางผ่าน, ทางเข้า, ช่อง, Example: ด่านเจดีย์สามองค์มีชายแดนติดกับพม่า, Count unit: ด่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด่านน. ที่สำหรับกัก ตรวจ คอยระวังเหตุ และป้องกันช่องทางที่จะผ่านเข้าออก เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านกักสัตว์
ด่านทางผ่าน เช่น ด่านช้าง, ทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านสิงขร.
ด้าน ๑น. ฝ่าย, ข้าง, ทาง, ส่วน, เช่น ด้านซ้าย ด้านหัว ด้านหน้า ด้านวิชาการ ด้านศิลปกรรม ด้านวิทยาศาสตร์.
ด้าน ๒ว. กระด้าง, ไม่นิ่ม, เช่น มือด้าน ข้อศอกด้าน
ด้าน ๒ไม่เป็นมัน, ไม่เป็นเงา, เช่น สีด้าน กระดาษด้าน
ด้าน ๒จุดไม่ติดหรือไม่ระเบิด เช่น ประทัดด้าน ชนวนด้าน ลูกระเบิดด้าน
ด้าน ๒โดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้สึกเจ็บ, ไม่รู้สึกอาย, เช่น หน้าด้าน.
ด้านรีน. ด้านยาวของเรือนฝากระดานหรือโบสถ์ วิหาร.
ด้านสกัดน. ด้านกว้างของเรือนฝากระดาน, ถ้าเป็นด้านกว้างของโบสถ์วิหาร เรียกว่า ด้านหุ้มกลอง.
ด้านหน้าก. ข่มความอายเข้าไปหาเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
firewallด่านกันบุกรุก, ไฟร์วอลล์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
firewallด่านกันบุกรุก, ไฟร์วอลล์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turnpikeด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Border stationsด่านตรวจชายแดน [TU Subject Heading]
Wildlife Gate ด่านตรวจสัตว์ป่า
ด่านตรวจสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช. The Great Dictator (1940)
Well, they're through the tollbooth.พวกมันผ่านด่านเก็บเงินมาแล้ว Blazing Saddles (1974)
The United States is threatening a naval blockade.ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ คุกคาม ด่านทหารเรือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Will reach barricade in two minutes.จะถึงด่านภายใน 2นาที. Ghost in the Shell (1995)
There are a few ferry services, but we checked those, as well.มีเรือข้ามฟากอยู่บ้าง แต่ว่าเรามีด่านตรวจอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้ The Jackal (1997)
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง The Truman Show (1998)
I understand that there was an incident at the Musketeer's gate... where a man came intent on killing me.ได้ยินว่าเกิดเรื่องที่ด่านราชองครักษ์ มีคนบุกเข้ามาจะสังหารข้า The Man in the Iron Mask (1998)
If not, the only place we will be able to mount a defense will be at the entrance of the temple.แต่ถ้าไม่ ที่ๆเดียวที่เราจะสามารถ ขึ้นไปถึงด่านได้ น่าจะเป็นทางเข้าของวิหาร The Matrix Revolutions (2003)
It is small and will force them into a bottleneck allowing us to concentrate the remainder of our defense.มันเล็กและสามารถต้อน พวกเขาไปที่คอขวดได้ แล้วให้พวกเราไปรวมกันต้อนคนที่เหลือที่ด่าน The Matrix Revolutions (2003)
Police have put out an all-points bulletin and are setting up a dragnet in hopes of finding the fugitive.ตำรวจได้แจกจ่ายใบปลิว... และได้ตั้งด่านจับ.. ด้วยความหวังที่จะพบผู้ร้ายหลบหนี Inspector Gadget 2 (2003)
Good luck. You'll have to get past her father firstโชคดีนะ คงต้องฝ่าด่านพ่อตาไปก่อน Saving Face (2004)
She's cleared on two. She's around three.ผ่านไปแล้ว 2 ด่าน ตอนนี้เข้าด่านที่ 3 Brokeback Mountain (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าน[n.] (dān) EN: post ; outpost ; checkpoint   FR: péage [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured   
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused   
ด้าน[adj.] (dān) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)   FR: mat ; terne
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of   FR: en ; en matière de
ด้าน 4 ด้าน[n. exp.] (mī dān sīdān ) FR: avoir quatre côtés ; posséder quatre côtés
ด้าน-ด้าน-ด้าน (ด.ด.ด.)[n. exp.] (dān-dān-dān) EN: side-side-side (SSS)   

English-Thai: Longdo Dictionary
plaza(n) ด่าน เช่น toll plaza ด่านเก็บค่าผ่านทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barricade[N] ด่านหรือสิ่งกีดขวาง, See also: คอกกั้น, ด่านขนอน, Syn. blockade
checkpoint[N] ด่านตรวจ, See also: จุดตรวจสอบ
customhouse[N] ด่านศุลกากร
outpost[N] ด่านหน้า, See also: ค่ายทหารเล็กๆ
pike[N] ด่านเก็บค่าผ่านทาง
turnpike[N] ด่านเก็บเงินบำรุงถนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checkpointn. จุดตรวจ,ด่าน
cusrom brokerด่านศุลกากร,โรงภาษี,ขนอน
customhouseด่านศุลกากร,โรงภาษี,ขนอน
last-ditch(ลาสทฺ'ดิทชฺ) adj. ด่านสุดท้าย,แผนสุดท้าย,พยายามครั้งสุดท้าย, See also: last-ditcher n. ดูlast-ditch
outpost(เอาทฺ'โพสทฺ) n. ด่านหน้า,ด่านที่อยู่ห่างไกล,ด่านนอก,กองทหารในด่านดังกล่าว
port(พอร์ท) n. ท่าเรือ,เมืองท่า,ท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น, Syn. harbour
toll barn. ประตูหรือด่านเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม., Syn. toll gate
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) ,ด่านเก็บเงินบำรุงถนน,คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น,ปิดล้อม,กั้นด่าน,ขัดขวาง
checkpoint(n) จุดตรวจ,ด่าน
customhouse(n) โรงภาษี,ขนอน,ด่านศุลกากร
fortress(n) ป้อม,ปราการ,เมืองหน้าด่าน
outpost(n) ด่านชั้นนอก,ด่านหน้า
outwork(n) ด่านชั้นนอก
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ
turnpike(n) ด่านภาษี,ด่านเก็บเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top