ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buffet

B AH1 F AH0 T   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buffet-, *buffet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buffet[N] อาหารที่ลูกค้าต้องบริการตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ

English-Thai: Nontri Dictionary
buffet(n) การตี,การทุบ,ห้องเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
buffet(vt) ตี,กระแทก,ปะทะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buffet[บุเฟต์ (อังกฤษ) ,เบอเฟต์ (อเมริกัน) ] (n ) บุฟเฟต์ (อาหารในงานเลี้ยงที่หรือโอกาสอื่นที่ผู้รับประทานบริการตนเอง), ร้านอาหารอย่างง่าย (ที่สถานที่รถไฟ, ชุมทางรถประจำทาง, หรือสนามบินที่สามารถซื้ออาหารและทานได้โดยใช้เวลสั้น ๆ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's what's left on the buffet table after everyone's made their choices, em.นั่นคือสิ่งที่เหลือ หลังจากที่ทุกคนเลือกทางของตัวเอง เอ็ม Bring Down the Hoe (2013)
This is a buffet line!มันอาหารบุฟเฟ่ต์ชัดๆ Pacific Rim (2013)
Slots, entertainment and the best buffet on the Monongahela River!สล็อต, และความบันเทิงที่ดีที่สุด บุฟเฟ่ต์บนแม่น้ำฮีลา! Grudge Match (2013)
Buffet table next to the potato salad.บุฟเฟ่ต์ตารางต่อไป เพื่อสลัดมันฝรั่ง. 2 Guns (2013)
I have been eating at the buffet of strange all afternoon.ฉันนั่งกินบุฟเฟต์พิสดาร มาตลอดบ่าย The Slice Girls (2012)
We're talking about using it for buffets and shit.หมายถึงเอาไปกินบุปเฟ่ต์อะไรพวกนั้น Safety Not Guaranteed (2012)
It will be a buffet lunch serve at 14:00.บุฟเฟ่ต์กลางวันเสริฟตอนบ่าย2นะ Mirror Mirror (2012)
I thought we might set the dessert buffet here in the conservatory rather than out on the lawn.ฉันคิดว่าเราควรจะตั้งโต๊ะของหวาน ในเรือนกระจกแทนที่จะอยู่ในสนามหญ้า Intrigue (2011)
Like buffet style?แบบบุฟเฟต์อ่ะนะ Cece Crashes (2011)
Looking for something special and easy to eat for your buffet table?มองหาอะไรพิเศษๆ กินง่ายๆ ที่โต๊ะอาหารเหรอ Death Didn't Become Him (2011)
Oh, my God. She's getting on the buffet table? That makes...โอ้พระเจ้า เธอขึ้นไปยืนบนโต๊ะบุพเฟ่แล้ว มันทำ... No Strings Attached (2011)
Thank God. There she is. That's my wife, over there by the buffet table.ขอบคุณพระเจ้า เธออยู่ที่นี่ นั่นภรรยาของฉันตรงโต๊ะบุฟเฟ่น่ะ Unknown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buffetCould you show me what you're serving in the buffet?
buffetThe buffet or the cafeteria is in Car 9.
buffetThere are a lot of people so today we've gone for buffet style.
buffetThe ships were buffeted by the wind and the rain.
buffetTwo for the lunch buffet, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัดกระหน่ำ[V] buffet (of wind), See also: strike (of wind), hit strongly, Example: พายุไต้ฝุ่น เคิร์ก พัดกระหน่ำเกาะคิวชูของญี่ปุ่นแล้ว, Thai definition: พัดอย่างหนัก
โหมกระหน่ำ[V] devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
โต้[V] buffet, See also: counter, Syn. ต้าน, ทวน, สวน, Example: วัดริมหาด ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่า 1 พันปี
บุฟเฟ่ต์[N] buffet, Example: งานเลี้ยงสมัยนี้นิยมเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์กันหมดเพราะสะดวกดี, Thai definition: การจัดเลี้ยงอาหารมากมายหลายชนิดที่ผู้กินสามารถตักอาหารได้เองตามใจโดยไม่จำกัด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุฟเฟ่ต์[n.] (bupfē = buffē) EN: buffet   FR: buffet [m]
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
โต๊ะเครื่องดื่ม[n. exp.] (to khreūangdeūm) EN: buffet ; bar   FR: bar [m] ; comptoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUFFET    B AH1 F AH0 T
BUFFET    B AH0 F EY1
BUFFETT    B AH1 F IH0 T
BUFFETS    B AH0 F EY1 Z
BUFFETS    B AH1 F AH0 T S
BUFFETED    B AH0 F EY1 D
BUFFETED    B AH1 F IH2 T IH0 D
BUFFETING    B AH1 F AH0 T IH0 NG
BUFFETING    B AH0 F EY1 IH0 NG
BUFFETT'S    B AH1 F AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buffet    (n) bˈufɛɪ (b u1 f ei)
buffet    (v) bˈʌfɪt (b uh1 f i t)
Buffett    (n) buːfˈɛɪ (b uu f ei1)
buffets    (n) bˈufɛɪz (b u1 f ei z)
buffets    (v) bˈʌfɪts (b uh1 f i t s)
buffeted    (v) bˈʌfɪtɪd (b uh1 f i t i d)
buffeting    (v) bˈʌfɪtɪŋ (b uh1 f i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自助餐[zì zhù cān, ㄗˋ ㄓㄨˋ ㄘㄢ, ] buffet; self-service meal, #18,246 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイキング(P);ヴァイキング[, baikingu (P); vaikingu] (n) (1) Viking; (2) (abbr) (See バイキング料理) smorgasbord; all-you-can-eat buffet; (P) [Add to Longdo]
バイキング料理[バイキングりょうり, baikingu ryouri] (n) smorgasbord; all-you-can-eat buffet [Add to Longdo]
ビュッフェ(P);バッフェイ;バフェ[, byuffe (P); baffei ; bafe] (n) (See 立食) buffet (fre [Add to Longdo]
ブッフェ[, buffe] (n) buffet [Add to Longdo]
立食[りっしょく, risshoku] (n) stand-up meal; buffet [Add to Longdo]
立食パーティー[りっしょくパーティー, risshoku pa-tei-] (n) (standing) buffet party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buffet \Buf*fet"\ (b[oo^]f*f[=a]"), n. [F. buffet, LL. bufetum;
   of uncertain origin; perh. fr. the same source as E. buffet a
   blow, the root meaning to puff, hence (cf. puffed up) the
   idea of ostentation or display.]
   1. A cupboard or set of shelves, either movable or fixed at
    one side of a room, for the display of plate, china, etc.,
    a sideboard.
    [1913 Webster]
 
       Not when a gilt buffet's reflected pride
       Turns you from sound philosophy aside. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A counter for food or refreshments.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: A restaurant containing such a counter, as at a
    railroad station, or place of public gathering.
    [1913 Webster]
 
   4. A meal set out on a buffet[2], arranged so that guests may
    serve themselves and choose those items that they desire;
    as, a buffet dinner. Diners usually take a plate provided
    and move in a line past the items on the buffet[2],
    placing those items they desire on the plate, to be eaten
    at some convenient place.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buffet \Buf"fet\ (b[u^]f"f[e^]t), n. [OE. buffet, boffet, OF.
   buffet a slap in the face, a pair of bellows, fr. buffe blow,
   cf. F. bouffer to blow, puff; prob. akin to E. puff. For the
   meaning slap, blow, cf. F. soufflet a slap, souffler to blow.
   See {Puff}, v. i., and cf. {Buffet} sidebroad, {Buffoon}]
   1. A blow with the hand; a slap on the face; a cuff.
    [1913 Webster]
 
       When on his cheek a buffet fell.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A blow from any source, or that which affects like a blow,
    as the violence of winds or waves; a stroke; an adverse
    action; an affliction; a trial; adversity.
    [1913 Webster]
 
       Those planks of tough and hardy oak that used for
       yeas to brave the buffets of the Bay of Biscay.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Fortune's buffets and rewards.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A small stool; a stool for a buffet or counter.
    [1913 Webster]
 
       Go fetch us a light buffet.      --Townely
                          Myst.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buffet \Buf"fet\, v. t. [imp. & p. p. {Buffeted}; p. pr. & vb.
   n. {Buffeting}.] [OE. buffeten, OF. buffeter. See the
   preceding noun.]
   1. To strike with the hand or fist; to box; to beat; to cuff;
    to slap.
    [1913 Webster]
 
       They spit in his face and buffeted him. --Matt.
                          xxvi. 67.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect as with blows; to strike repeatedly; to strive
    with or contend against; as, to buffet the billows.
    [1913 Webster]
 
       The sudden hurricane in thunder roars,
       Buffets the bark, and whirls it from the shores.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
 
       You are lucky fellows who can live in a dreamland of
       your own, instead of being buffeted about the world.
                          --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Buffer}.] To deaden the sound of (bells) by muffling
    the clapper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buffet \Buf"fet\, v. i.
   1. To exercise or play at boxing; to strike; to smite; to
    strive; to contend.
    [1913 Webster]
 
       If I might buffet for my love, or bound my horse for
       her favors, I could lay on like a butcher. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make one's way by blows or struggling.
    [1913 Webster]
 
       Strove to buffet to land in vain.   --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buffet
   n 1: a piece of furniture that stands at the side of a dining
      room; has shelves and drawers [syn: {buffet}, {counter},
      {sideboard}]
   2: a meal set out on a buffet at which guests help themselves
   3: usually inexpensive bar [syn: {snack bar}, {snack counter},
     {buffet}]
   v 1: strike against forcefully; "Winds buffeted the tent" [syn:
      {buffet}, {knock about}, {batter}]
   2: strike, beat repeatedly; "The wind buffeted him" [syn:
     {buffet}, {buff}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 buffet /byfɛ/ 
  buffet; larder; pantry; store-cupboard

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Buffet /byːfeː/ 
  buffet

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 buffet /bɵfɛt/
  buffet

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 buffet
  buffet

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top