Search result for

growth

(104 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -growth-, *growth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
growth[N] การเจริญเติบโต, See also: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น, Syn. increase, Ant. decrease, reduction
growth[N] การพัฒนา, See also: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย, Syn. increase, Ant. decrease, reduction
growth[N] แหล่งกำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
ingrowth(อิน'โกรธ) n. การงอกเข้าข้างใน,สิ่งที่เกิดจากการงอกเข้าข้างใน
outgrowth(เอาทฺ'โกรธ) n. การเจริญเติบโต,การแตกกิ่งก้านสาขา,ผลเพิ่มเติม,ผลพลอยได้,เนื้องอก,ปุ่ม,ตุ่ม,กิ่งก้าน,สาขา,ส่วนงอก
undergrowth(อัน'เดอะโกรธ) n. พุ่มไม้,ต้นไม้ขนาดเล็ก ,การเจริญเติบโตไม่เต็มที่,ขนสั้นหนานิ่มที่ขึ้นอยู่ใต้ขนหยาบยาวของสัตว์, Syn. underbrush

English-Thai: Nontri Dictionary
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
undergrowth(n) พุ่มไม้,พง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
growthการเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth curveเส้นโค้งการเติบโต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
growth fault; contemporaneous faultรอยเลื่อนขณะตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
growth increment; growth layerชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ระหว่างวง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth layer; growth incrementชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ระหว่างวง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth potentialศักยภาพของการเพิ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth rateอัตราเพิ่ม, อัตราเติบโต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth rateอัตราการเติบโต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
growth retardantสารยั้งการเจริญเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth ringวงเนื้อไม้, วงเปลือกไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Growthการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
growthการเติบโต, การเพิ่มปริมาณของโพรโทพลาซึม รวมทั้งการเพิ่มขนาดและจำนวนของเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Growthเจริญงอกงาม, [การแพทย์]
Growth (Plants)การเจริญเติบโต (พืช) [TU Subject Heading]
Growth Arrest Lineเส้นในภาพรังสีบริเวณช่วงลำกระดูกแสดงการหยุดเจริญ, [การแพทย์]
Growth Centerจุดศูนย์กลางของการเจริญเติบโต, [การแพทย์]
Growth Chartแผนภูมิบันทึกการเติบโต [การแพทย์]
growth curveเส้นโค้งของการเติบโต, กราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตโดยทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเต็มที่ ซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัว S ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Growth Curve, Flatการเติบโตช้า [การแพทย์]
Growth Curve, One-Stepกราฟแสดงระยะต่าง ๆ ของวงจรชีวิต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
growth rate (phrase) อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an abnormal growth of nerves, it could be causing all the patient's symptoms.มันเป็นการเจริญที่ผิดปกติของเส้นประสาท นี่สามารถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการทั้งหมดของคนไข้ Dying Changes Everything (2008)
In China, Lau Security Investments stands for dynamic new growth.ในเมืองจีน, บริษัทเงินทุน เหลา ซีเคียวริตี้ คือคลื่นลูกใหม่ The Dark Knight (2008)
Wrote a column about the growth of South Beach.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ การเติบโตของหาดตอนใต้ Marley & Me (2008)
I'm about to do a piece on the growth... of the domestic drug trade for the Times magazine.ฉันกำลังจะได้งานชิ้นนึง ที่เกี่ยวกับ การเติบโตของการค้ายาในประเทศ ของ "เดอะไทม์ส" Marley & Me (2008)
We've known for some time that trauma can affect the growth of children;บางครั้งความบอบช้ำทางจิตใจ ก็ส่งผลกระทบกับการเติบโตของเด็กๆ Changeling (2008)
It is growth, then decay, then transformation.มันเติบโตขึ้น จากนั้นก็ระเหย แล้วเปลี่ยนปฏิกิริยา Pilot (2008)
This is a radically new type of urban growth, driven by the urge to survive rather than to prosper.นี่คือการเติบโตของเมือง ในรูปแบบใหม่ที่รุนแรง, เกิดจากการดิ้นรนเพื่ออยู่รอด มากกว่าความเจริญมั่งคั่ง Home (2009)
We try to power growth like a bottomless oven that demands more and more fuel.เราต้องการพลังงาน เหมือนเตาอบที่มีรูรั่ว ซึ่งต้องการเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
Though maybe we should look into it. I hear it's a growth market.แม้ว่า ผมว่าบางทีเราอาจต้องดูว่าควรทำไหม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
This year has been a year of unparalleled growth in the communications industry.ปีนี้เป็นปีที่เราเติบโตอย่างยอดเยี่ยม ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Confessions of a Shopaholic (2009)
Men are incapable of growth, change or progress.พวกผู้ชายน่ะพัฒนาช้า ทั้งการเปลี่ยนแปลงและคิด The Ugly Truth (2009)
It's not a problem unless we see a growth drop-off, so we're good.ไม่มีปัญหาจนกว่าเราจะได้เห็นการของน้ำคร่ำหยุดลง เราเรียบร้อยดีค่ะ Mandala (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
growthA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
growthAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
growthChildhood is a period of rapid growth.
growthDoes the amount of rain affect the growth of crops?
growthFair competition needs to be ensured for a healthy growth of the industry.
growthGood nutrition is vital for an infant's growth.
growthHe ordered them to survey population growth.
growthHis effort contributed to my company's growth.
growthIn such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.
growthIn the current slump, economic growth has fallen to zero percent.
growthI see a surge in loan growth.
growthJapan achieved a real GNP growth of 5% last year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเจริญเติบโต[N] progress, See also: growth, Syn. ความก้าวหน้า, Example: การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีได้พัฒนานวกรรมทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น
การเจริญเติบโต[N] growth, Syn. การเติบโต, Example: พืชต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต, Thai definition: การโตขึ้นทางร่างกาย
วุฒิ[N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พัฒนาการ[N] development, See also: growth, progress, Syn. ความเจริญ, ความก้าวหน้า, Example: ระบบการเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นตัวฉุดพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ, Thai definition: การทำความเจริญ, การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น, การคลี่คลายไปในทางดี
การเติบใหญ่[N] growth, See also: expansion, extension, development, Syn. การขยายใหญ่, Example: การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยสะท้อนถึงการเติบใหญ่ของค่านิยมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตตลอดจนมิติทางจิตใจสังคม
ความเจริญงอกงาม[N] growth, Syn. ความงอกงาม, Example: ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้จะมีความเจริญงอกงามดี
ความเติบโต[N] growth, See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement, Syn. การเจริญเติบโต, ความเจริญ, การขยายตัว, Ant. ความคงที่, ความถดถอย, Example: ความเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān toēptō) EN: growth rate   
ดัชนีการเติบโต[n. exp.] (kān toēptō) EN: growth rate   
การเจริญ[n.] (kān jaroēn) EN: growth   FR: croissance [f] ; développement [m]
การเจริญเติบโต[n.] (kān jaroēn-toēptō) EN: growth ; progress   FR: croissance [f]
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō thāng sētthakit) EN: economic growth   FR: croissance économique [f]
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn) EN: sustainable growth   FR: croissance soutenable.[[f]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi kitjakān) EN: expansion growth ; intensive growth   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การเพิ่มขึ้นของพลเมือง[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng phonlameūang) EN: population growth   
การเพิ่มขึ้นของประชาชน[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng prachāchon) EN: population growth   

CMU English Pronouncing Dictionary
GROWTH    G R OW1 TH
GROWTHS    G R OW1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
growth    (n) (g r ou1 th)
growths    (n) (g r ou1 th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, / ] growth; development, #4,034 [Add to Longdo]
增长率[zēng zhǎng lǜ, ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, / ] growth rate, #5,705 [Add to Longdo]
增殖[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, ] growth; increase, #9,126 [Add to Longdo]
年轮[nián lún, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] growth ring, #36,967 [Add to Longdo]
成长率[chéng zhǎng lǜ, ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, / ] growth rate, #56,234 [Add to Longdo]
刺激素[cì jī sù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] growth hormone [Add to Longdo]
生长激素[shēng zhǎng jī sù, ㄕㄥ ㄓㄤˇ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] growth hormone [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wachstumsindex {m}growth index [Add to Longdo]
Wachstumsrate {f}growth rate [Add to Longdo]
wachstumsfördernd; wachstumsanregend; wachstumsstimulierend {adj}growth stimulating [Add to Longdo]
wachstumshemmend; wachstumsverzögernd {adj}growth retarding [Add to Longdo]
Dehnungstoleranz {f}growth allowance [Add to Longdo]
Wachstum {n} (Reifen)growth (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピタキシー[, epitakishi-] (n) (See エピタキシャル成長) epitaxy; epitaxial growth [Add to Longdo]
エピタキシャル成長[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy [Add to Longdo]
オーキシン[, o-kishin] (n) auxin (plant growth hormone) [Add to Longdo]
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession [Add to Longdo]
ゼロ成長[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy [Add to Longdo]
ヒト成長ホルモン[ヒトせいちょうホルモン, hito seichou horumon] (n) human growth hormone [Add to Longdo]
マイナス成長[マイナスせいちょう, mainasu seichou] (n) negative growth [Add to Longdo]
悪性新生物[あくしょうしんせいぶつ, akushoushinseibutsu] (n) malignant growth [Add to Longdo]
安定成長[あんていせいちょう, anteiseichou] (n) stable growth [Add to Longdo]
育ち[そだち, sodachi] (n) breeding; growth; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Growth \Growth\ (gr[=o]th), n. [Icel. gr[=o][eth]r,
   gr[=o][eth]i. See {Grow}.]
   1. The process of growing; the gradual increase of an animal
    or a vegetable body; the development from a seed, germ, or
    root, to full size or maturity; increase in size, number,
    frequency, strength, etc.; augmentation; advancement;
    production; prevalence or influence; as, the growth of
    trade; the growth of power; the growth of intemperance.
    Idle weeds are fast in growth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has grown or is growing; anything produced;
    product; consequence; effect; result.
    [1913 Webster]
 
       Nature multiplies her fertile growth. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 growth
   n 1: (biology) the process of an individual organism growing
      organically; a purely biological unfolding of events
      involved in an organism changing gradually from a simple to
      a more complex level; "he proposed an indicator of osseous
      development in children" [syn: {growth}, {growing},
      {maturation}, {development}, {ontogeny}, {ontogenesis}]
      [ant: {nondevelopment}]
   2: a progression from simpler to more complex forms; "the growth
     of culture"
   3: a process of becoming larger or longer or more numerous or
     more important; "the increase in unemployment"; "the growth
     of population" [syn: {increase}, {increment}, {growth}] [ant:
     {decrease}, {decrement}]
   4: vegetation that has grown; "a growth of trees"; "the only
     growth was some salt grass"
   5: the gradual beginning or coming forth; "figurines presage the
     emergence of sculpture in Greece" [syn: {emergence},
     {outgrowth}, {growth}]
   6: (pathology) an abnormal proliferation of tissue (as in a
     tumor)
   7: something grown or growing; "a growth of hair"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top