หรือคุณหมายถึง stateleß?
Search result for

stateless

(19 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stateless-, *stateless*, stateles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stateless[N] ไร้สัญชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stateless(สเทท'ลิส) adj. ไร้สัญชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statelessผู้ไร้สัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stateless societyสังคมที่ไม่เป็นรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statelessnessความไร้สัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stateless personsคนไร้รัฐ [TU Subject Heading]
Statelessnessความไร้สัญชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or wander the high seas as a stateless pirate.หรือใช้ชีวิตเป็นโจรสลัดไร้สถานะ ท่องไปในทะเลกว้าง The Pirate Solution (2009)
Stateless firewall's down.ไฟร์วอลล์ไร้สถานะปิดแล้ว The Event Horizon (2014)
You congratulate yourself, crisis averted, then go home, never noticing the polymorphic root kit buried deep inside your system... until hackers activate it to... bypass that sweet, stateless multi... factor authentication... code you are so bloody proud of.คุณแสดงความยินดีกับตัวเอง เรื่องวิกฤติผ่านพ้นไป คุณกลับบ้าน ไม่ได้สังเกตุเลยว่ามี รูทคิทโพลีมอร์ฝังลึกอยู่ในระบบ Many Heads, One Tale (2015)
They're stateless.- ดีจังครับ - เขาไร้สัญชาติ Snowden (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
STATELESS    S T EY1 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stateless    (j) (s t ei1 t l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatenlose {m,f}; Staatenloserstateless person [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステートレス[, sute-toresu] (n) stateless [Add to Longdo]
無国籍[むこくせき, mukokuseki] (n) (1) statelessness; (adj-no) (2) stateless [Add to Longdo]
無国籍者[むこくせきしゃ, mukokusekisha] (n) stateless person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stateless \State"less\, a.
   Without state or pomp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stateless
   adj 1: without nationality or citizenship; "stateless persons"
       [syn: {homeless}, {stateless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top