Search result for

testates

(100 entries)
(0.1923 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testates-, *testates*, testate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา testates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *testates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testate    [ADJ] ซึ่งทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย
testator    [N] ผู้ทำพินัยกรรม
detestation    [N] ความเกลียดอย่างมาก, See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก, Syn. hate, hatred, loathing, Ant. attraction
protestation    [N] การประท้วง, See also: การต่อต้าน
protestation    [N] คำคัดค้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presence of the testatorการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation clauseข้อกำหนดการลงนามประทับตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation of willการรับรองการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab intestato (L.)โดยไม่มีพินัยกรรม (ทรัพย์มรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contestationการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause potestativeข้อกำหนดให้สิทธิเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intestateผู้ตายไม่มีพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
testateมรดกมีพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
testateที่ได้ทำพินัยกรรมไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testatorผู้ทำพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
testatorผู้ทำพินัยกรรม (ชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testator, presence of theการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testatrixผู้ทำพินัยกรรม (หญิง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testatum๑. ชื่อหมายศาล (ถึงนายอำเภอ)๒. คำปรารภในพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
intestate(อินเทส'เทท) adj. ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ n. คนตายที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง
testate(เทส'เทท) adj. ทำพินัยกรรมไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
intestate(adj) ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Despite your endless protestations, your brother's a terrorist.อย่างไรก็ตาม คำคัดค้านของท่านก็ไม่สิ้นสุด น้องชายของท่านคือผู้ก่อการร้าย Chapter Five 'Exposed' (2009)
Potestate et auctoritate, sic fiat.Potestate et auctoritate, sic fiat Swap Meat (2010)
He died intestate. Everything goes to Miss Walker.เขาจากไปโดยไร้พินัยกรรมทิ้งไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างตกลงที่คุณวอล์คเกอร์คนเดียว The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
But despite everyone's protestations,แต่ถึงแม้ทุกคนจะคัดค้าน G.G. (2012)
Pelant sequestered his kernel with direct anonymous attestation.พาลานอายัดเคอร์เนลของเขาด้วย การรับรองโดยตรงที่ไม่ระบุชื่อ The Corpse on the Canopy (2013)
You know, the sound of you shilling these self-serving theories reminds me of your protestations of bewilderment in the wake of the Mothers and Daughters United event last year.รู้ไหม ดูจากที่คุณพร่ำร่ายทฤษฎีต่างๆออกมา เตือนผมให้นึกถึง ตอนที่คุณเอาตัวรอดอย่างสุดตัว ในงานรวมตัวแม่และลูกสาวเมื่อปีก่อน Masquerade (2013)
Qui habet potestatem mittere in infernum!Qui habet potestatem mittere in infernum! Haunted (2015)
protestations of loveแต่อยู่ต่อไปก็จะเป็นก้างขวางคอ The Time Machine (2002)
Potestatem matris nostrae in tenebris invoco,Potestatem matris nostrae in tenebris invoco. Bad Girls (1999)
Why are you so stubborn? - Put out the lights.An der nächsten Haltestation wechseln wir den Zug und gehen zu deiner Mutter Devdas (2002)
And tomorrow, I'm taking you to a doctor.An der nächsten Haltestation gehst du zurück in dein Abteil Devdas (2002)
There's no sign of it at any of the designated cool-down coordinates.Sie fanden sie nicht an vorgesehenen Haltestationen. Grace (2004)
So it's just witnesses, attestation clause, it all looks kosher.Nur die Zeugen, eine Testatklausel, sieht alles koscher aus. Blood Out (2006)
She hasn't made a will yet but the nuns have taken Padraig's eldest daughter away with them.Sie hat noch kein Testatment gemacht, aber die Nonnen haben Pädraigs älteste Tochter mitgenommen. Graveyard Clay (2007)
Do you want it at the Medical Station?Willst du es in der Ärztestation? The Man Behind the Curtain (2007)
I've been leaving tapes at the medical station.Ich habe Bänder in der Ärztestation gelassen. Greatest Hits (2007)
What... hey!Ich habe gerade mein Testatement geschrieben. Phased and Confused (2008)
Potestate et auctoritate, sic fiat.Potestate et auctoritate, sic fiat. Swap Meat (2010)
That's his next stop from the manifest.DasistseinenächsteStation ausdemManifest. Special Delivery (2011)
"nearest his father, Harry Prince of Wales, greeting." Why, this is a certificate.Prinz von Wales, Grüße." Bei Gott, das ist ein AttestatHenry IV, Part 2 (2012)
Troops loyal to Malatesta knew our route and set a deadly trap. - Decimating our escort.Malatestatreue Truppen stellten uns eine tödliche Falle, wir hatten große Verluste. 1501 (2014)
Qui habet potestatem mittere in infernum!Qui habet potestatem mittere in infernum! Haunted (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องพิสูจน์    [N] proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง
เทวศ [N] hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai definition: ความเกลียดชัง
การค้าน    [N] objection, See also: protestation, opposition, Syn. การเถียง, การคัดค้าน, Ant. การเห็นด้วย, การสนับสนุน, Example: การค้านการสร้างเขื่อนของชาวบ้านยังยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้
ความชัง    [N] hatred, See also: dislike, animosity, detestation, loathing, abomination, Syn. ความชิงชัง, ความเกลียด, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
เจ้ามรดก[n. exp.] (jaomøradok) EN: testator ; testatrix   FR: testateur [m] ; testatrice [f]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การประท้วง[n.] (kān prathūang) FR: protestation [f]
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkhān) EN: protester   FR: contestataire [m]
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation   FR: légalisation [f]
ผู้ชุมนุม[n.] (phūchumnum) EN: protestor ; person joining a gathering   FR: manifestant [m] ; contestataire [m]
ผู้ประท้วง[n. exp.] (phū prathūang) EN: protester ; demonstrator   FR: protestataire [m] ; contestataire [m] ; manifestant [m]
ผู้ทำพินัยกรรม[n.] (phū tham phinaikam) EN: testator ; testatrix   
ตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้[v. exp.] (tāi dōi midāi tham phinaikam wai) EN: die intestate   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTESTATION    P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N
PROTESTATIONS    P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testate    (n) (t e1 s t ei t)
testates    (n) (t e1 s t ei t s)
testator    (n) (t e1 s t ei1 t @ r)
intestate    (j) (i1 n t e1 s t ei t)
testators    (n) (t e1 s t ei1 t @ z)
testatrix    (n) (t e1 s t ei1 t r i k s)
detestation    (n) (d ii2 t e s t ei1 sh @ n)
testatrixes    (n) (t e1 s t ei1 t r i k s i z)
detestations    (n) (d ii2 t e s t ei1 sh @ n z)
protestation    (n) (p r o2 t e s t ei1 sh @ n)
protestations    (n) (p r o2 t e s t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheu {f}detestation [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Streit {m}contestation [Add to Longdo]
Attest {n}; Beglaubigung {f}; Zeugnis {n} | Atteste {pl}; Beglaubigungen {pl}; Zeugnisse {pl}attestation | attestations [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}attestation [Add to Longdo]
Beteuerung {f} | Beteuerungen {pl} | Unschuldsbeteuerungen {pl}protestation | protestations | protestations of innocence [Add to Longdo]
Erblasser {m} | Erblasser {pl}testator | testators [Add to Longdo]
Erblasserin {f} | Erblasserinnen {pl}testatrix | testatrixes [Add to Longdo]
Protest {m}protestation [Add to Longdo]
Verabscheuung {f}detestation [Add to Longdo]
nicht testamentarisch geregeltintestate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺言者[ゆいごんしゃ, yuigonsha] (n) testator [Add to Longdo]
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation [Add to Longdo]
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation [Add to Longdo]
誓言[せいげん, seigen] (n,vs) attestation; attest; vow or oath (made to the gods) [Add to Longdo]
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) [Add to Longdo]
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top