ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overstate

OW1 V ER0 S T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overstate-, *overstate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overstate(vt) กล่าวเกินจริง, Syn. overreact, exaggerate, Ant. understate
overstatement(n) การกล่าวเกินจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.และฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่เราไม่ควรตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุ เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก The Corporation (2003)
It's hard to overstate what kind of condition we were in.มันยากจะบรรยายสภาพของพวกเรา Meru (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกผ่าน[bøkphān] (v) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSTATE OW1 V ER0 S T EY2 T
OVERSTATED OW1 V ER0 S T EY2 T IH0 D
OVERSTATES OW1 V ER0 S T EY2 T S
OVERSTATEMENT OW1 V ER0 S T EY2 T M AH0 N T
OVERSTATEMENTS OW1 V ER0 S T EY2 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overstate (v) ˌouvəstˈɛɪt (ou2 v @ s t ei1 t)
overstated (v) ˌouvəstˈɛɪtɪd (ou2 v @ s t ei1 t i d)
overstates (v) ˌouvəstˈɛɪts (ou2 v @ s t ei1 t s)
overstatement (n) ˈouvəstɛɪtmənt (ou1 v @ s t ei t m @ n t)
overstatements (n) ˈouvəstɛɪtmənts (ou1 v @ s t ei t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overstate \O`ver*state"\, v. t. [imp. & p. p. {Overstated}; p.
   pr. & vb. n. {Overstating}.]
   To state in too strong terms; to exaggerate. --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overstate
   v 1: to enlarge beyond bounds or the truth; "tended to
      romanticize and exaggerate this `gracious Old South'
      imagery" [syn: {overstate}, {exaggerate}, {overdraw},
      {hyperbolize}, {hyperbolise}, {magnify}, {amplify}] [ant:
      {downplay}, {minimise}, {minimize}, {understate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top