ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desolation

D EH2 S AH0 L EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desolation-, *desolation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desolation[N] การทิ้งร้าง, See also: การไร้ผู้คน, Syn. badlands, bareness, havoc, Ant. fertility, luxuriance
desolation[N] ความหดหู่ใจ, See also: ความสิ้นหวัง, Syn. despair, hopelessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin

English-Thai: Nontri Dictionary
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through your arrogance and stupidity, you've opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and desolation of war!ด้วยความโง่เขลา เบาปัญญา เจ้าทำให้ดินแดนอันสงบสุข และทำให้ผู้บริสุทธิ์ ต้องเผชิญกับความน่ากลัวของสงคราม Thor (2011)
The desolation of Smaug.การกวาดล้างของ Smaug The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh."อย่ากลัว ความกลัวที่ไม่คาดคิดไปเลย neither of the desolation of the wicked when it cometh." Don't You Feel Me (2013)
He needs the desolation to enforce his power and control.เขาต้องการที่รกร้าง เพื่อแสดงอำนาจและการควบคุม To Bear Witness (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESOLATION D EH2 S AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desolation (n) dˌɛsəlˈɛɪʃən (d e2 s @ l ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwüstung {f} | Verwüstungen {pl}desolation | desolations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寂しさ[さびしさ, sabishisa] (n) (feeling of) loneliness; desolation [Add to Longdo]
寂然[せきぜん(P);じゃくねん, sekizen (P); jakunen] (n,adj-t,adv-to) (1) lonely; desolate; (2) (じゃくねん only) forlornness; desolation; (P) [Add to Longdo]
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
冬枯れ[ふゆがれ, fuyugare] (n,vs) wintry desolation; poor business conditions [Add to Longdo]
蕭蕭;蕭々[しょうしょう, shoushou] (adv-to,adj-t) drearily; with desolation; with loneliness (esp. the rain and wind) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desolation \Des`o*la"tion\, n. [F. d['e]solation, L. desolatio.]
   1. The act of desolating or laying waste; destruction of
    inhabitants; depopulation.
    [1913 Webster]
 
       Unto the end of the war desolations are determined.
                          --Dan. ix. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being desolated or laid waste; ruin;
    solitariness; destitution; gloominess.
    [1913 Webster]
 
       You would have sold your king to slaughter, . . .
       And his whole kingdom into desolation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A place or country wasted and forsaken.
    [1913 Webster]
 
       How is Babylon become a desolation!  --Jer. l. 23.
 
   Syn: Waste; ruin; destruction; havoc; devastation; ravage;
     sadness; destitution; melancholy; gloom; gloominess.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desolation
   n 1: the state of being decayed or destroyed [syn:
      {devastation}, {desolation}]
   2: a bleak and desolate atmosphere; "the nakedness of the
     landscape" [syn: {bleakness}, {desolation}, {bareness},
     {nakedness}]
   3: sadness resulting from being forsaken or abandoned [syn:
     {forlornness}, {loneliness}, {desolation}]
   4: an event that results in total destruction [syn:
     {devastation}, {desolation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top