Search result for

instance

(79 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instance-, *instance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instance[N] กรณี, See also: ราย, ประการ, คราว, ตัวอย่าง
instance[N] การดำเนินคดี (กฎหมาย)
instance[VT] ยกตัวอย่าง, See also: เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
instance(vt) ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instanceกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instance methodวิธีกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instance variableตัวแปรกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
instance[ดิสแทน] ตัวอย่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go upstairs this instance and tidy yourself up!ขึ้นไปบนห้องของเธอ และทำตัวให้เรียบร้อย The Secret of Moonacre (2008)
For instance, Mr Matekoni,อย่างเช่นคุณมาเตโคนี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
So if... for instance, a woman came to you suspicious of her husband, you could guarantee to find out whether he is or is not unfaithful?ถ้างั้น... อย่างเช่น มีผู้หญิงมาหาคุณ กับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของสามี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Last Wednesday, for instance, he told me he was delayed in Maun,อย่างเช่นวันพุธที่ผ่านมา เขาบอกฉันว่าเที่ยวบินช้าในมาร์อูล The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You take "Society" for instance.ดู "โซไซตี้" เป็นตัวอย่างนะครับ Gamer (2009)
For instance...ยกตัวอย่างเช่น... Gamer (2009)
This is one instance where being out for yourself didn't serve you.นี่เป็นตัวอย่างนึงว่า การที่เธอหนีออกมาได้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
But in this instance, the people are wrong.แต่คราวนี้ทุกคนคิดผิดนะ Invictus (2009)
Like pine for instance.เช่น ไม้สน London. Of Course (2009)
Take marriage, for instance.เช่น การแต่งงาน The Ugly Truth (2009)
Take Mike Chadway, for instance.ดูอย่างไมค์ แชดเวย์สิค่ะ The Ugly Truth (2009)
Oh, you're dropping plastic at a nudie bar, for instance.อย่างเรื่องที่คุณไปรูดบัตรเครดิต ที่บาร์เปลื้องผ้าเนี่ยนะ เราแค่... Sex and Violence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instanceA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
instanceAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
instanceBirds, for instance, have a special protective device.
instanceFor instance, bowing is peculiar to us, the Japanese.
instanceFor instance, "delight" is the opposite of "sorrow."
instanceFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
instanceFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
instanceI can give you several instances.
instanceIn large cities, in London for instance, there is heavy smog.
instanceInstead use words like "some", "many", "often", and begin statements with openers like, "In my experience, ...", "Excuse me if I'm wrong, but...", "In many instances, ...."
instanceIn this instance we are provided with an exact account of the conversation between the two poets.
instanceI want to go abroad, for instance, to Italy and Spain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราย[CLAS] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย[N] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
อุทาหรณ์[N] example, See also: instance, model, Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, sample, Syn. ยกตัวอย่าง, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, sample, Syn. ยกตัวอย่าง, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
กรณี[CLAS] case, See also: instance, example, contingency, event, Example: คณะกรรมการมีความเห็นเป็น 3 กรณี แต่จะมีการประชุมเพื่อหาข้อยุติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: [classifier : case ; instance ; example ; contingency ; event]   
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well   FR: c'est-à-dire ; cela signifie
ครั้งนี้[n. exp.] (khrang nī) EN: this time ; now ; in this instance   FR: cette fois ; cette fois-ci
งวด[n.] (ngūat) EN: time ; occasion ; instance ; chance ; opportunity   
ราย[n.] (rāi) EN: case ; instance ; person ; item ; account ; issue ; story ; party ; statement ; record   FR: article [m] ; rubrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTANCE    IH1 N S T AH0 N S
INSTANCES    IH1 N S T AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instance    (v) (i1 n s t @ n s)
instanced    (v) (i1 n s t @ n s t)
instances    (v) (i1 n s t @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
インスタンス[, insutansu] (n) instance [Add to Longdo]
インスタンス変数[インスタンスへんすう, insutansu hensuu] (n) {comp} instance variable [Add to Longdo]
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance [Add to Longdo]
データインスタンス[, de-tainsutansu] (n) {comp} data instance [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[, deforutoinsutansu] (n) {comp} default instance [Add to Longdo]
異言[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia) [Add to Longdo]
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens [Add to Longdo]
一審[いっしん, isshin] (n) first instance; first trial; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
副プログラムの分身[ふくプログラムのぶんしん, fuku puroguramu nobunshin] instance of a subprogram [Add to Longdo]
文書実現値[ぶんしょじつげんち, bunshojitsugenchi] document instance [Add to Longdo]
文書実現値集合[ぶんしょじつげんちしゅうごう, bunshojitsugenchishuugou] document instance set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instance \In"stance\, n. [F. instance, L. instantia, fr.
   instans. See {Instant}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or quality of being instant or pressing; urgency;
    solicitation; application; suggestion; motion.
    [1913 Webster]
 
       Undertook at her instance to restore them. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is instant or urgent; motive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The instances that second marriage move
       Are base respects of thrift, but none of love.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Occasion; order of occurrence.
    [1913 Webster]
 
       These seem as if, in the time of Edward I., they
       were drawn up into the form of a law, in the first
       instance.               --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   4. That which offers itself or is offered as an illustrative
    case; something cited in proof or exemplification; a case
    occurring; an example; as, we could find no instance of
    poisoning in the town within the past year.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Most remarkable instances of suffering. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   5. A token; a sign; a symptom or indication. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Causes of instance}, those which proceed at the solicitation
    of some party. --Hallifax.
 
   {Court of first instance}, the court by which a case is first
    tried.
 
   {For instance}, by way of example or illustration; for
    example.
 
   {Instance Court} (Law), the Court of Admiralty acting within
    its ordinary jurisdiction, as distinguished from its
    action as a prize court.
 
   Syn: Example; case. See {Example}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instance \In"stance\, v. t. [imp. & p. p. {Instanced}; p. pr. &
   vb. n. {Instancing}.]
   To mention as a case or example; to refer to; to cite; as, to
   instance a fact. --H. Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I shall not instance an abstruse author. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instance \In"stance\, v. i.
   To give an example. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This story doth not only instance in kingdoms, but in
      families too.              --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instance
   n 1: an occurrence of something; "it was a case of bad
      judgment"; "another instance occurred yesterday"; "but
      there is always the famous example of the Smiths" [syn:
      {case}, {instance}, {example}]
   2: an item of information that is typical of a class or group;
     "this patient provides a typical example of the syndrome";
     "there is an example on page 10" [syn: {example},
     {illustration}, {instance}, {representative}]
   v 1: clarify by giving an example of [syn: {exemplify},
      {illustrate}, {instance}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 instance [ɛ̃stãs]
   insistence; pressure; urgency
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top