ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

understate

AH1 N D ER0 S T EY2 T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -understate-, *understate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
understate[VT] กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่, See also: กล่าวถึงน้อยกว่าความเป็นจริง, Syn. low-key, classical, subtle, throwaway, Ant. overstate, exaggerate
understate[VI] บรรยายไม่เต็มที่, See also: กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่, Syn. low-key, classical, subtle, throwaway, Ant. overstate, exaggerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
understate(อันเดอะสเทท') vt. บรรยายไม่เต็มที่,กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่., See also: understatement n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- An understatement as usual.- พูดตามปกติ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And maybe that's an understatement.และบางทีที่พูด Contact (1997)
Well, that's just the understatement of the year.นั่นมันยังน้อยไป ถ้าเทียบกับที่หนูทำลงไป The Perfect Man (2005)
To say that both the meal and its maker have challenged my preconceptions about fine cooking is a gross understatement.การพูดว่าทั้งอาหาร และผู้ทำ ได้ท้าทายแนวความคิดที่ผมเคยมี ต่อการทำอาหารชั้นสูง ก็ยังเป็นการพูดที่น้อยไป Ratatouille (2007)
That's an understatement.นั่นยังน้อยนะคะ Resident Evil: Degeneration (2008)
Would be an understatement. You going?แล้วเรื่องการเงินหล่ะ นายเป็นยังไงบ้าง Chuck in Real Life (2008)
- I realise this is highly improbable. - That's an understatement.ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะ นี่แค่พูดแบบเบาะๆ นะ Pathology (2008)
No, but it's an understatement to say that there are ceo's who don't like you, and they're using their influence in washington against you.มีผู้บริหารบางคนไม่ชอบคุณ พวกเขาใช้อำนาจกดดันทางวอชิงตันต่อต้านคุณ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Understatement.บรรยายไม่ถูกเลยล่ะ The Rapture (2009)
Who name themselves In the press. Highly intelligent may be A bit of an understatement.สติปัญญาสูงก็อาจจะไม่ค่อยพอ Omnivore (2009)
There was a meeting, and to say it went badly would be an understatement.มีการนัดพบ มันคงไปได้ไม่ดีแน่ ถ้าฉันยังห่วงชัคอยู่ In the Realm of the Basses (2009)
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก Did You Hear About the Morgans? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understateHer dress has an understated charm.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSTATE    AH1 N D ER0 S T EY2 T
UNDERSTATED    AH1 N D ER0 S T EY2 T IH0 D
UNDERSTATES    AH1 N D ER0 S T EY2 T S
UNDERSTATEMENT    AH1 N D ER0 S T EY2 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understate    (v) ˌʌndəstˈɛɪt (uh2 n d @ s t ei1 t)
understated    (v) ˌʌndəstˈɛɪtɪd (uh2 n d @ s t ei1 t i d)
understates    (v) ˌʌndəstˈɛɪts (uh2 n d @ s t ei1 t s)
understatement    (n) ˈʌndəstɛɪtmənt (uh1 n d @ s t ei t m @ n t)
understatements    (n) ˈʌndəstɛɪtmənts (uh1 n d @ s t ei t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understate \Un`der*state"\, v. t.
   To state or represent less strongly than may be done
   truthfully.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understate
   v 1: represent as less significant or important [syn:
      {understate}, {minimize}, {minimise}, {downplay}] [ant:
      {amplify}, {exaggerate}, {hyperbolise}, {hyperbolize},
      {magnify}, {overdraw}, {overstate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top