ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

state of the union

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -state of the union-, *state of the union*
English-Thai: Longdo Dictionary
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have 10 minutes before I'm sequestered for the State of the Union.ผมมีเวลา 10 นาที ก่อนถูกเก็บตัว เพื่องานแถลงการประจำปี Eagle Eye (2008)
301 to 306. We are confirmed go for a State of the Union lockdown.301 ถึง 306 เพิ่มกำลังป้องกัน Eagle Eye (2008)
The State of the Union's in 20 minutes.อีก 20 นาที Eagle Eye (2008)
Cunth is gonna nuke the State of the Union!คานทร์จะใช้นิวเคลีย์ที่ งานแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภา MacGruber (2010)
This will be one of the most anticipated State of the Unions in history.นี้ถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มีคาดไว้ MacGruber (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般教書[いっぱんきょうしょ, ippankyousho] (n) State of the Union message [Add to Longdo]
年頭教書[ねんとうきょうしょ, nentoukyousho] (n) State of the Union Address (USA) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top