ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estate

EH0 S T EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estate-, *estate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estate(n) ทรัพย์สินที่ดิน, See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, property
estate(n) มรดก, Syn. fortune, inheritance, property
estate agent(n) คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน, Syn. real estate agent, realtor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่, ที่ดิน, ทรัพย์สิน, ฐานันดร, กลุ่มการเมือง, กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์, อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์, เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ
intestate(อินเทส'เทท) adj. ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ n. คนตายที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
real estate(รี'เอิล-, รีล-) ทรัพย์สิน (โดยเฉพาะที่ดิน) , ที่ดินและโรงเรียน, See also: real-estate adj., Syn. property, real property
restate(รีสเทท') vt. กล่าวอีก, กล่าวใหม่, แถลงอีก, แถลงใหม่, See also: restatement n.
testate(เทส'เทท) adj. ทำพินัยกรรมไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
estate(n) มรดก, หลักทรัพย์, ทรัพย์สิน, ที่ดิน, ชั้น, ฐานันดร, คฤหาสน์
intestate(adj) ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน, ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estate๑. ที่ดินกรรมสิทธิ์, สิทธิในที่ดิน๒. กองมรดก, ทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate car; station wagonรถตรวจการ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate dutyอากรมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate dutyอากรมรดก [ ดู death duty, legacy duty และ succession duty ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate in tailที่ดินมรดกตกทอดในวงจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate of the deceasedทรัพย์มรดกของผู้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate taxภาษีมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate taxภาษีมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate, futureทรัพย์มรดกที่คาดหมายในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate, heirlessทรัพย์มรดกที่ไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estateทรัพย์มรดก [TU Subject Heading]
Estateอสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name's Crawley. I manage the estate for Maxim.ผมชื่อครอว์ลี่ย์ เป็นคนคอยจัดการเรื่องทรัพย์สินให้เเม็กซิม Rebecca (1940)
Yeah. A bunch of real estate for sale at closeout prices, man.เจอสิ บ้านร้าง ขายแบบหั่นราคาเต็มไปหมด Day of the Dead (1985)
Ain't got no real estate or jewelry or gold mines to hang me upไม่ต้องมีที่อยู่ หรือเครื่องประดับ ไม่มีทอง แร่มาผูกมันฉัน Labyrinth (1986)
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ Episode #1.6 (1995)
The real estate values plummeted, and the town nearly went bankrupt.ค่าอสังหาริมทรัพย์ดิ่ง และเมืองที่เกือบล้มละลาย Dante's Peak (1997)
All my estate I'm leaving to you.ทรัพย์สินทุกอย่างผมยกให้คุณ The Red Violin (1998)
You know, if the Lomans had let me represent them instead of the Real Estate King, that house would never have sat on the market for six months.รู้มั้ยถ้าโลแมนให้ชั้นขายแทนเรียล เอสเทท คิง บ้านนั่นจะขายออกตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้วนู่น American Beauty (1999)
I mean, your firm... is hands-down the Rolls-Royce of local real estate firms, and your personal sales record is...ฉันหมายถึง คุณดูประสบความสำเร็จมาก กับธุรกิจจนแทบจะถอยโรลซ์-รอยซ์ได้ง่ายๆ และสถิติการขายของคุณมันช่าง... American Beauty (1999)
Probably out fucking that dorky Prince of Real Estate asshole.คงเอาอยู่กับเจ้าชายเรียล เอสเทท นั่นล่ะมั้ง American Beauty (1999)
I'm doing so many estate sales in Metropolis, I'm thinking of selling the place.ดิฉันเปิดร้านที่เมโทรโพลิสไว้หลายร้าน นี่กำลังคิดอยู่ว่าจะขายร้านนี้ทิ้งดีหรือเปล่า X-Ray (2001)
What we will do is not charge Mrs Arness one single cent for her estate planning.ที่เราจะทำคือไม่คิดค่า วางแผนการเงินเลยซักแดงเดียว Bringing Down the House (2003)
We're working on a really big estate plan together, เรากำลังวางแผน ทำการใหญ่ด้วยกันอยู่ Shall We Dance (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estateApart from earning money, I have no interest in real estate.
estateEdward succeeded to his uncle's estate.
estateFarmers made a lucky strike on estates.
estateHe has an estate in the country.
estateHe has disposed of what was left of his estate.
estateHe lives on his country estate.
estateHe made over the estate to his children.
estateHe succeeded to his estate.
estateHe succeeded to his father's estate.
estateHis estate came to me as a free gift.
estateI agree with the opinion that real estate is over priced.
estateI don't know how to manage that large estate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองมรดก(n) estate, See also: property, Example: เขาเป็นทายาทเศรษฐีมีกองมรดกนับพันล้าน, Count Unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [ f ] ; immeubles [ mpl ]
แบ่งมรดก[baeng møradok] (v, exp) EN: divide an estate
บ้านจัดสรร[bānjatsan] (n) EN: housing development ; housing estate  FR: développement immobilier [ m ]
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[børisat asanghārimmasap] (n, exp) EN: real estate agent ; realtor
เจ้ามรดก[jaomøradok] (n, exp) EN: testator ; testatrix  FR: testateur [ m ] ; testatrice [ f ]
จตุบริษัท[jatubørisat] (n) EN: the four estates of the realm
การแบ่งมรดก[kān baeng møradok] (n, exp) EN: division of an estate
การเล่นที่ดิน[kān len thīdin] (n, exp) EN: real estate venture
กองมรดก[køngmøradok] (n) EN: estate
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา[kotmāi kīokap kotmāi kīokap sapsin thāng panyā] (n, exp) EN: intellectual estate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ESTATE EH0 S T EY1 T
ESTATES EH0 S T EY1 T S
ESTATE'S EH0 S T EY1 T S
ESTATEHOOD EH0 S T EY1 T HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estate (n) ˈɪstˈɛɪt (i1 s t ei1 t)
estates (n) ˈɪstˈɛɪts (i1 s t ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地产[dì chǎn, ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] estate #2,669 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besitztum { n }; Grundbesitz { m }; Gutshof { m } | Besitztümer { pl }; Grundbesitze { pl }; Gutshöfe { pl }estate | estates [Add to Longdo]
Eigentum { n }; Besitz { m }; Besitztümer { pl } | persönliches Eigentumestate | personal estate [Add to Longdo]
Grundstücksmakler { m }; Grundstücksmaklerin { f }; Makler { m }; Maklerin { f }estate agent [ Br. ]; realtor [ Am. ] [Add to Longdo]
Immobilienhändler { m }; Immobilienhändlerin { f }; Immobilienmakler { m }; Immobilienmaklerin { f }estate agent; realtor [ Am. ] [Add to Longdo]
Kombiwagen { m }estate car; utility wagon; station wagon [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) #3,616 [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] (n) real estate; (P) #4,057 [Add to Longdo]
分譲[ぶんじょう, bunjou] (n, vs) selling (real-estate) lots; (P) #16,576 [Add to Longdo]
地頭[じとう, jitou] (n) (1) lord of a manor; (2) estate steward #18,756 [Add to Longdo]
エステート[esute-to] (n) estate; (P) [Add to Longdo]
遺産管理[いさんかんり, isankanri] (n) administration of an estate [Add to Longdo]
遺産管理人[いさんかんりにん, isankanrinin] (n) administrator of an estate [Add to Longdo]
遺産税[いさんぜい, isanzei] (n) inheritance tax; estate duty [Add to Longdo]
遺品整理[いひんせいり, ihinseiri] (n) estate sale; estate liquidation [Add to Longdo]
家屋敷[いえやしき, ieyashiki] (n) estate; homestead; house and land (it stands on); messuage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estate \Es*tate"\ ([e^]s*t[=a]t"), n. [OF. estat, F. ['e]tat, L.
   status, fr. stare to stand. See {Stand}, and cf. {State}.]
   1. Settled condition or form of existence; state; condition
    or circumstances of life or of any person; situation.
    "When I came to man's estate." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Mind not high things, but condescend to men of low
       estate.                --Romans xii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. Social standing or rank; quality; dignity.
    [1913 Webster]
 
       God hath imprinted his authority in several parts,
       upon several estates of men.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. A person of high rank. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She's a duchess, a great estate.   --Latimer.
    [1913 Webster]
 
       Herod on his birthday made a supper to his lords,
       high captains, and chief estates of Galilee. --Mark
                          vi. 21.
    [1913 Webster]
 
   4. A property which a person possesses; a fortune;
    possessions, esp. property in land; also, property of all
    kinds which a person leaves to be divided at his death.
    [1913 Webster]
 
       See what a vast estate he left his son. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. The state; the general body politic; the common-wealth;
    the general interest; state affairs. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I call matters of estate not only the parts of
       sovereignty, but whatsoever . . . concerneth
       manifestly any great portion of people. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. The great classes or orders of a community or state
    (as the clergy, the nobility, and the commonalty of
    England) or their representatives who administer the
    government; as, the estates of the realm (England), which
    are (1) the lords spiritual, (2) the lords temporal, (3)
    the commons.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) The degree, quality, nature, and extent of one's
    interest in, or ownership of, lands, tenements, etc.; as,
    an estate for life, for years, at will, etc. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   {The fourth estate}, a name often given to the public press.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estate \Es*tate"\, v. t.
   1. To establish. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. Tom settle as a fortune. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To endow with an estate. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Then would I . . .
       Estate them with large land and territory.
                          --Tennyson.
    Estatlich

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 estate
   n 1: everything you own; all of your assets (whether real
      property or personal property) and liabilities
   2: extensive landed property (especially in the country)
     retained by the owner for his own use; "the family owned a
     large estate on Long Island" [syn: {estate}, {land}, {landed
     estate}, {acres}, {demesne}]
   3: a major social class or order of persons regarded
     collectively as part of the body politic of the country
     (especially in the United Kingdom) and formerly possessing
     distinct political rights [syn: {estate of the realm},
     {estate}, {the three estates}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 estate
  summer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top