Search result for

budget

(102 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -budget-, *budget*
English-Thai: Longdo Dictionary
on a budget(phrase) ต้องประหยัด เช่น If you're on a budget, candles could be a good gift idea.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
budget[N] งบประมาณ, See also: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ, Syn. allocation, funds
budgetary[ADJ] เกี่ยวกับงบประมาณ
budget for[PHRV] คำนวณค่าใช้จ่ายให้พอกับ, See also: ประเมินเงินให้เพียงพอกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
budget(บัด'เจท) budgetted,budgetting,budgets} n. งบประมาณ,งบประมาณแผ่นดิน,ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ, See also: budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget
budgeteer(บัด'เจทเทียร์) n. ผู้ทำงบประมาณ
fussbudget(ฟัส'บัดจิท) n. คนจู้จี้,

English-Thai: Nontri Dictionary
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
budget(vi) ให้งบประมาณ,ทำงบประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
budgetงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
budgetงบประมาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
budget messageสารนำเสนองบประมาณ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
budget statementคำแถลงประกอบงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
budget yearปีงบประมาณ [ดู fiscal year] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
budget, capitalงบประมาณลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
budget, legislativeงบประมาณที่ฝ่ายนิติบัญญัติเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
budget, performanceงบประมาณแบบแสดงผลงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
budgeting, programmeงบประมาณแบบแสดงแผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Budgetงบประมาณ [TU Subject Heading]
Budget งบประมาณ
แผนการทางการเงินประจำปีของประเทศหนึ่งๆ หรือครึ่งปี ในบางประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายรับและรายจ่าย ของรัฐในปีที่จะมาถึงข้างหน้า รวมถึงมาตรการในการหารายรับต่างๆ มาเพื่ออุดหนุนรายจ่ายด้วย งบประมาณของรัฐบาลมี 3 ประเภท งบประมาณขาดดุล เกินดุล และสมดุล งบประมาณขาดดุล คือ การใช้จ่ายของรัฐมีมากกว่าภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐที่หามาได้ จึงต้องมีการกู้ยืมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมาอุดหนุนส่วนงบประมาณเกินดุล เป็นกรณีตรงข้าม ที่รายได้ของรัฐมากกว่ารายจ่ายและงบประมาณสมดุล คือ กรณีที่รายได้ของัฐเท่ากับรายจ่าย ในทางธุรกิจ เป็นแผนโครงการสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ระบบการวางแผนงบประมาณอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท [สิ่งแวดล้อม]
Budgetงบประมาณ [การบัญชี]
Budget deficitsงบประมาณขาดดุล [TU Subject Heading]
Budget documentเอกสารการจัดทำงบประมาณ [การบัญชี]
Budget in businessงบประมาณในด้านธุรกิจ [TU Subject Heading]
Budget manualคู่มือการจัดทำงบประมาณ [การบัญชี]
Budget periodรอบระยะเวลางบประมาณ [การบัญชี]
Budget processวิธีการงบประมาณ [TU Subject Heading]
Budget projectionการคาดคะเนงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We set the budget, set up an account.เรากำหนดงบประมาณ\ แล้วก็ทำบัญชี Adverse Events (2008)
Not without blowing the budget and the schedule. - That´s if they´d even let me. - It was a mistake.ม่ายอะ งบและ schedule จะบานปลาย แล้วเค้าคงไม่ยอมด้วย Shutter (2008)
- I've got a budget meeting next week.- เราจะประชุมกันเรื่องงบประมาณสัปดาห์หน้า WarGames: The Dead Code (2008)
Will somebody please explain to me how, with a $300 million budget, we can't manage to find one high school kid and his girlfriend?ใครพออธิบายได้ไหมว่า ด้วยเงินทุน 300ล้าน เราไม่สามารถ หาเด็กมัธยมปลายกับแฟนเจอ WarGames: The Dead Code (2008)
Because you want this picture on schedule and on budget?เพราะว่าคุณอยากให้หนังตรงกำหนด แล้วก็งบไม่บานไงล่ะ Loyal and True (2008)
Remember, my firm helped the governor craft a plan to swap property taxes for sales taxes in h last budget reform.จำได้ไหม บริษัทฉันเคยช่วยเหลือ ท่านผู้ว่า วางแผน ที่จะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษี ในการปรับปรุง\ งบประมาณที่ผ่านมา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Overcrowding and budget cuts, fish.หนูน้อยจ๊ะ \ เบื้องบนตัดงบฯ ต้องขังรวม Prison Break: The Final Break (2009)
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85% Up in the Air (2009)
The budget's gone, Chelsea.งบประมาณหมดแล้ว. Princess Protection Program (2009)
And now with all the budget cutbacks...แล้วตอนนี้งบต่าง ๆ ที่ตัดออกไป Mama Spent Money When She Had None (2009)
Budget cuts.- ฟิกกินส์ยึดไป ตัดงบน่ะ Pilot (2009)
- Oh, Emma, I just felt so awful... that Figgins cut the coffee budget to pay for a nutritionist for the "Cheerios."- โอ้ เอมม่า ฉันรู้สึกแย่จัง ที่ฟิกกินส์ตัดงบกาแฟเอาไปซื้อ อาหารสุขภาพให้ ทีมเชียร์ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
budgetA budget deficit must be financed somehow.
budgetA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
budgetA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
budgetA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
budgetA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
budgetBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
budgetChildren need not know every detail of the family budget.
budgetFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
budgetI can't keep track of our family budget.
budgetI estimate the production costs to be 36 percent of the budget.
budgetI have to set up a budget for sales promotion.
budgetI reviewed the budget, and decided to cut costs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
งบ[N] budget, See also: a sum of money, Syn. งบประมาณ, Example: แม่บ้านจะเก็บงบไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาล, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้และรายจ่ายที่คาดไว้ว่าจะเกิด
งบประมาณ[N] budget, See also: estimate, statement, Syn. งบดุล, งบบัญชี, Example: คณะวิจัยติดตามผลจัดทำมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนใช้วางแผนงบประมาณ, Count unit: บาท, Thai definition: ประมาณการรายรับและรายจ่าย
ปีงบประมาณ[N] fiscal year, See also: budget year, Example: กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังผลิต และขยายพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงประมาณปีงบประมาณ 2537, Count unit: ปี, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngoppramān) EN: approve the budget   
บัดเจ็ท = บัดเจ็ต[n.] (batjet) EN: budget   FR: budget [m]
หั่นงบประมาณ[v. exp.] (han ngoppramān) EN: slash the budget   FR: sabrer dans le budget
ห้องบัดเจ็ท [n. exp.] (hǿng batjet) EN: budget room ; cheap room   
จัดงบประมาณให้สมดุล[v. exp.] (jat ngoppramān hai somdun) EN: balance the budget   
จัดทำงบประมาณ[v. exp.] (jattham ngoppramān) EN: draw up a budget   
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppramān) EN: revise a budget   FR: réviser un budget
การใช้จ่ายอย่างประหยัด[n. exp.] (kān chaijāi yāngprayat) EN: budget [m]   
การจัดสรรงบประมาณ[n. exp.] (kān jatsan ngoppramān) EN: budget allocation   
การกำหนดงบประมาณ[n. exp.] (kān kamnot ngoppramān) EN: budgeting   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUDGET    B AH1 JH AH0 T
BUDGETS    B AH1 JH AH0 T S
BUDGET'S    B AH1 JH AH0 T S
BUDGETED    B AH1 JH AH0 T AH0 D
BUDGETARY    B AH1 JH AH0 T EH2 R IY0
BUDGETEER    B AH2 JH AH0 T IH1 R
BUDGETING    B AH1 JH AH0 T IH0 NG
BUDGETEERS    B AH2 JH AH0 T IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
budget    (v) (b uh1 jh @ t)
budgets    (v) (b uh1 jh @ t s)
budgeted    (v) (b uh1 jh @ t i d)
budgetary    (j) (b uh1 jh @ t @ r ii)
budgeting    (v) (b uh1 jh @ t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabengrenze {f}budget ceiling [Add to Longdo]
Budgetanforderungen nach den Vorjahresansätzen plus taktisch begründetem Zuschlagadding machine approach [Add to Longdo]
Etat {m}; Budget {n}; Haushalt {m}; Haushaltsplan {m} | etw. im Haushaltsplan vorsehen | den Haushaltsplan einhaltenbudget | to budget for sth. | to adhere to the budget [Add to Longdo]
Etatentwurf {m} | Etatentwürfe {pl}budget projection | budget projections [Add to Longdo]
Haushaltsdefizit {n}budget deficit [Add to Longdo]
Haushaltsjahr {n}budget year; fiscal year [Add to Longdo]
Richtpreis {m}budget price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P) [Add to Longdo]
バジェット[, bajietto] (n) budget [Add to Longdo]
バッジェット[, bajjietto] (n) budget [Add to Longdo]
マイナスシーリング[, mainasushi-ringu] (n) budget reduction (wasei [Add to Longdo]
一般会計予算[いっぱんかいけいよさん, ippankaikeiyosan] (n) general account budget [Add to Longdo]
運営経費[うんえいけいひ, un'eikeihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
運営費[うんえいひ, un'eihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
概算要求[がいさんようきゅう, gaisanyoukyuu] (n) request for budgetary appropriations [Add to Longdo]
概算要求基準[がいさんようきゅうきじゅん, gaisanyoukyuukijun] (n) budgetary request guidelines; ceiling for budget requests [Add to Longdo]
均衡予算[きんこうよさん, kinkouyosan] (n) balanced budget [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预算[yù suàn, ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] budget, #3,366 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Budget \Budg"et\, n. [OE. bogett, bouget, F. bougette bag,
   wallet, dim. of OF. boge, bouge, leather bag. See {Budge},
   n., and cf. {Bouget}.]
   1. A bag or sack with its contents; hence, a stock or store;
    an accumulation; as, a budget of inventions.
    [1913 Webster]
 
   2. The annual financial statement which the British
    chancellor of the exchequer makes in the House of Commons.
    It comprehends a general view of the finances of the
    country, with the proposed plan of taxation for the
    ensuing year. The term is sometimes applied to a similar
    statement in other countries.
    [1913 Webster]
 
   {To open the budget}, to lay before a legislative body the
    financial estimates and plans of the executive government.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 budget
   n 1: a sum of money allocated for a particular purpose; "the
      laboratory runs on a budget of a million a year"
   2: a summary of intended expenditures along with proposals for
     how to meet them; "the president submitted the annual budget
     to Congress"
   v 1: make a budget

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 budget [bɵdʒɛt]
   budget
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Budget [byːdʒeː] (n) , s.(n )
   budget
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top