ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

property

P R AA1 P ER0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -property-, *property*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
property(n) สิทธิครอบครอง, See also: กรรมสิทธิ์, Syn. belongings, assets
property(n) ทรัพย์สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน
property(n) ที่ดิน, See also: อสังหาริมทรัพย์, Syn. estate, ranch, yard
property(n) คุณสมบัติ, See also: คุณลักษณะ, Syn. attribute, feature
property(n) อุปกรณ์ประกอบฉากละคร, See also: อุปกรณ์การแสดง
property tax(n) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, ที่ดิน, สิทธิครอบครอง, กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) , ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions, holding, attibute, trait, feature
community propertyn. สินสมรส

English-Thai: Nontri Dictionary
property(n) ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, กรรมสิทธิ์
COMMUNITY community property(n) สินสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propertyทรัพย์สิน [ ดู propriety ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
propertyสมบัติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
propertyทรัพย์สิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
property acquired to an offenceทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property damage insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
property insuranceการประกันภัยทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
property taxภาษีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property, intangibleทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
property, intangibleทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property, intellectualทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
propertyสมบัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Propertyทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Propertyที่ดิน [การบัญชี]
propertyสมบัติ, ลักษณะเฉพาะตัวของสารที่แสดงว่า สารชนิดหนึ่งเหมือนหรือแตกต่างจากสารอีกชนิดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Property and loan fund “Type 4 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4), Example: กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องหรือในทรัพย์สินอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน [ตลาดทุน]
Property fund for resolving financial institution problems “Type 2 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2), Example: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว [ตลาดทุน]
Property fund “Type 1 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1), Example: กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปค่าเช่า เช่น อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้ผู้ลงทุนในรูปเงินปันผล และ บลจ. จะนำกองทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ กองทุนดังกล่าวจัดเป็นกองทุนปิด ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกอง 1 นั้นจะมี 2 แบบคือ การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง (ซื้อมาเป็นเจ้าของ) (Free hold) และอีกแบบหนึ่งคือ การลงทุนในสิทธิการเช่า (Lease Hold) [ตลาดทุน]
Property taxภาษีทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Property, plant and equipmentที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ์ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
property developerผู้จัดสรรอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No respect for the property of others?ไม่มีการเคารพทรัพย์สินของ ผู้อื่นหรือไม่ How I Won the War (1967)
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์ Gandhi (1982)
I just come to get me property back.ฉันก็แค่ กลับมาเอาของของฉันต่างหาก Labyrinth (1986)
I've had to reclaim my property from you.ที่ฉัน ต้องเอาสมบัติของฉัน กลับมาจากแก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Are you, uh... buying property over there?คุณเอ่อ ... ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นั่น? The Russia House (1990)
They just sold the property to make condominiums.พวกเขาพึ่งขายที่ไป สร้างคอนโด Goodfellas (1990)
This is property of Hauptmann-Koenig and they are not for you to play dress up with.นี่เป็นสมบัติของโฮปต์แมนน์-โคนิกนะ และมันก็ไม่ใช่ของนายด้วย ชอบเล่นแต่งตัวซะจริง Mannequin: On the Move (1991)
It appears that Hindley mortgaged the property to cover his gambling debts.ดูเหมือนว่า ฮินด์ลีย์จะจำนอง ที่ดินเพื่อ ไปจ่ายปัญหาหนี้พนัน Wuthering Heights (1992)
He left the Grange and all your personal property to me.เขายกบ้านเกรนจ์และ ทรัพย์สินของเธอให้แก่ฉัน Wuthering Heights (1992)
- Yeah, well, we both thought it was time to settle all the property stuff.ที่จะมาตกลงกันเรื่องทรัพย์สินกันแล้ว The Joy Luck Club (1993)
Rabbi-- Private property cannot be confiscated."ห้ามยึดทรัพย์สินส่วนตัว..." Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
propertyAll the property will go to his daughter.
propertyAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
propertyA patent right is an important property.
propertyA severe typhoon has done much damage to property.
propertyA strange man trespassed on my property.
propertyA wife can have property independent of her husband.
propertyFew rich men own their own property.
propertyGelatine has the property of setting as it cools.
propertyHe claimed that the enormous property was at his disposal.
propertyHe decided to rent his property to that company.
propertyHe handed over all his property to his son.
propertyHe has designs on your property.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(n) property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
สมบัติ(n) property, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ
หลักทรัพย์(n) property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai Definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
ทรัพยสิทธิ(n) property right, Thai Definition: สิทธิเหนือทรัพย์
โภคทรัพย์(n) wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai Definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
สมบัติ(n) property, See also: wealth, asset, fortune, treasure, possession, riches, estate, Example: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมบัติ(n) property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai Definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
โภค(n) property, See also: wealth, fortune, goods, Syn. สมบัติ, โภคสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภไคย(n) property, See also: wealth, goods, Syn. โภไคศวรรย์, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, Thai Definition: สิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คุณลักษณะ(n) characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [ f ] ; immeubles [ mpl ]
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[āyat sapsin] (n, exp) EN: seize property  FR: saisir les avoirs
ช่วงทรัพย์[chūangsap] (v) EN: replace and equal one property to another property by the law
กรรมสิทธิ์รวม[kammasit rūam] (n, exp) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property
การอายัดทรัพย์สิน[kān āyat sapsin] (n, exp) EN: distraint ; seizure of property
กรรโชกทรัพย์[kanchōk sap] (v, exp) EN: obtain property by extorsion/blackmail
การคืนทรัพย์สิน[kān kheūn sapsin] (n, exp) EN: restitution of property
การประกันทรัพย์สิน[kān prakan sapsin] (n, exp) EN: property insurance
การริบทรัพย์สิน[kān rip sapsin] (n, exp) EN: confiscation of property

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROPERTY P R AA1 P ER0 T IY0
PROPERTY'S P R AA1 P ER0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
property (n) prˈɒpətiː (p r o1 p @ t ii)
property-man (n) prˈɒpətɪ-mæn (p r o1 p @ t i - m a n)
property-men (n) prˈɒpətɪ-mɛn (p r o1 p @ t i - m e n)
property-master (n) prˈɒpətɪ-maːstər (p r o1 p @ t i - m aa s t @ r)
property-masters (n) prˈɒpətɪ-maːstəz (p r o1 p @ t i - m aa s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ, / ] property; assets #762 [Add to Longdo]
财产[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property #2,556 [Add to Longdo]
产权[chǎn quán, ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] property right #3,445 [Add to Longdo]
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock #4,022 [Add to Longdo]
特性[tè xìng, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, ] property; characteristic #4,336 [Add to Longdo]
物业[wù yè, ㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] Property #4,386 [Add to Longdo]
物业管理[wù yè guǎn lǐ, ㄨˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] property management #7,533 [Add to Longdo]
财物[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ, / ] property; belongings #9,076 [Add to Longdo]
财产权[cái chǎn quán, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] property rights #27,105 [Add to Longdo]
财权[cái quán, ㄘㄞˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] property ownership or right; financial power; financial control #43,938 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachdividende { f }property dividend [Add to Longdo]
Eigenschaft { f } | Eigenschaften { pl }property | properties [Add to Longdo]
Eigentum { n }; Besitz { m }; Grundbesitz { m }; Grundstück { n } | Eigentum { n }; Grundbesitze { pl } | geistiges Eigentum | gewerbliches Eigentum | Besitz erwerben; Eigentum erwerben | bewegliches Eigentum | unbewegliches Eigentum | unbelasteter Grundbesitzproperty | properties | intellectual property | industrial property | to acquire property | moveables; movable property | immoveables; real property | unencumbered property [Add to Longdo]
Grundstückshai { m }property shark [Add to Longdo]
Immobilienmarkt { m }property market [Add to Longdo]
Objektbuchhaltung { f }property book-keeping [Add to Longdo]
Requisiteur { m }; Requisite { f } (Theater)property master [Add to Longdo]
Sachversicherung { f } | Sach- und Unfallversicherungproperty insurance | property and casualty insurance; P&C insurance [Add to Longdo]
Vermögensteuer { f }; Vermögenssteuer { f }property tax; wealth tax [Add to Longdo]
Vermögensverwalter { m }property administrator [Add to Longdo]
Vermögenswert { m }property asset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文化財[ぶんかざい, bunkazai] (n) cultural assets; cultural property; (P) #1,416 [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n, n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune #2,523 [Add to Longdo]
資産[しさん, shisan] (n) property; fortune; means; assets; (P) #2,834 [Add to Longdo]
性質[せいしつ, seishitsu] (n) nature; property; disposition; (P) #3,542 [Add to Longdo]
財産[ざいさん, zaisan] (n) property; fortune; assets; (P) #4,585 [Add to Longdo]
属性[ぞくせい, zokusei] (n) attribute; property; context #5,414 [Add to Longdo]
物件[ぶっけん, bukken] (n) article; thing; object; property; (P) #10,658 [Add to Longdo]
埋蔵[まいぞう, maizou] (n, vs) buried property; treasure trove; (P) #12,622 [Add to Longdo]
イベントプロパティ[ibentopuropatei] (n) { comp } event property [Add to Longdo]
カスタムプロパティ[kasutamupuropatei] (n) { comp } custom property [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property [Add to Longdo]
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Property \Prop"er*ty\, n.; pl. {Properties}. [OE. proprete, OF.
   propret['e] property, F. propret['e] neatness, cleanliness,
   propri['e]t['e] property, fr. L. proprietas. See {Proper},
   a., and cf. {Propriety}.]
   [1913 Webster]
   1. That which is proper to anything; a peculiar quality of a
    thing; that which is inherent in a subject, or naturally
    essential to it; an attribute; as, sweetness is a property
    of sugar.
    [1913 Webster]
 
       Property is correctly a synonym for peculiar
       quality; but it is frequently used as coextensive
       with quality in general.       --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In physical science, the properties of matter are
      distinguished to the three following classes: 1.
      Physical properties, or those which result from the
      relations of bodies to the physical agents, light,
      heat, electricity, gravitation, cohesion, adhesion,
      etc., and which are exhibited without a change in the
      composition or kind of matter acted on. They are color,
      luster, opacity, transparency, hardness, sonorousness,
      density, crystalline form, solubility, capability of
      osmotic diffusion, vaporization, boiling, fusion, etc.
      2. Chemical properties, or those which are conditioned
      by affinity and composition; thus, combustion,
      explosion, and certain solutions are reactions
      occasioned by chemical properties. Chemical properties
      are identical when there is identity of composition and
      structure, and change according as the composition
      changes. 3. Organoleptic properties, or those forming a
      class which can not be included in either of the other
      two divisions. They manifest themselves in the contact
      of substances with the organs of taste, touch, and
      smell, or otherwise affect the living organism, as in
      the manner of medicines and poisons.
      [1913 Webster]
 
   2. An acquired or artificial quality; that which is given by
    art, or bestowed by man; as, the poem has the properties
    which constitute excellence.
    [1913 Webster]
 
   3. The exclusive right of possessing, enjoying, and disposing
    of a thing; ownership; title.
    [1913 Webster]
 
       Here I disclaim all my paternal care,
       Propinquity and property of blood.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Shall man assume a property in man?  --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   4. That to which a person has a legal title, whether in his
    possession or not; thing owned; an estate, whether in
    lands, goods, or money; as, a man of large property, or
    small property.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. All the adjuncts of a play except the scenery and the
    dresses of the actors; stage requisites.
    [1913 Webster]
 
       I will draw a bill of properties.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Propriety; correctness. [Obs.] --Camden.
    [1913 Webster]
 
   {Literary property}. (Law) See under {Literary}.
 
   {Property man}, one who has charge of the "properties" of a
    theater.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Property \Prop"er*ty\, v. t.
   [1913 Webster]
   1. To invest which properties, or qualities. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a property of; to appropriate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They have here propertied me.     --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 property
   n 1: something owned; any tangible or intangible possession that
      is owned by someone; "that hat is my property"; "he is a
      man of property"; [syn: {property}, {belongings},
      {holding}]
   2: a basic or essential attribute shared by all members of a
     class; "a study of the physical properties of atomic
     particles"
   3: any area set aside for a particular purpose; "who owns this
     place?"; "the president was concerned about the property
     across from the White House" [syn: {place}, {property}]
   4: a construct whereby objects or individuals can be
     distinguished; "self-confidence is not an endearing property"
     [syn: {property}, {attribute}, {dimension}]
   5: any movable articles or objects used on the set of a play or
     movie; "before every scene he ran down his checklist of
     props" [syn: {property}, {prop}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top