ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condition

K AH0 N D IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condition-, *condition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condition(n) ความเจ็บป่วย, Syn. illness, ailment
condition(n) เงื่อนไข, Syn. limitation, restriction
condition(n) ปัจจัยแวดล้อม
condition(n) สถานะภาพทางสังคม
condition(n) สภาวะ, Syn. circumstance
condition(n) สุขภาพ, Syn. physical state, fitness
conditional(adj) ที่เป็นเงื่อนไข, See also: ที่ต้องมีคุณสมบัติ, Syn. qualified, limited
conditioned(adj) ภายใต้เงื่อนไข
condition to(phrv) ทำให้เคยชินกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condition(คันดิช'เชิน) n. เงื่อนไข, สภาพ, สภาวะ, ฐานะ. vt. กำหนด, ตกลง, กำหนดเงื่อนไข, ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข
conditional(คันดิช'เชินเนิล) adj. เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้, ขึ้นอยู่กับ, แล้วแต่, Syn. indefinite, provisional
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข, มีข้อแม้, มีข้อจำกัด, ปรับอากาศ, Syn. provisional
air conditioningการปรับอากาศ, ระบบการปรับอากาศ. -air-conditioning adj.
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ, ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
recondition(รีเคินดิช'เชิน) vt. ซ่อมแซม, สภาพดีขึ้น, ปรับปรุง, Syn. repair, make over
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข, ไม่จำกัด, สมบูรณ์, เด็ดขาด, โดยธรรมชาติ, สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี, สมบูรณ์, มีนิสัยดี, มีความประพฤติดี

English-Thai: Nontri Dictionary
condition(n) ภาวะ, สภาพ, เงื่อนไข, ข้อแม้, ข้อจำกัด
condition(vt) วางเงื่อนไข, จำกัด, ตกลง
conditional(adj) โดยมีข้อแม้, เล่นแง่, เกี่ยงงอน, ขึ้นอยู่กับ
unconditional(adj) ไม่มีเงื่อนไข, ไม่เกี่ยงงอน, ไม่จำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conditionเงื่อนไข, สภาพ, ฐานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition๑. ภาวะ๒. เงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
condition in deedเงื่อนไขที่กำหนดโดยนิติกรรม (เงื่อนไขที่กำหนดชัดแจ้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition in lawเงื่อนไขโดยกฎหมาย (เงื่อนไขโดยปริยาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition of aliensฐานะของคนต่างด้าว (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition of averageเงื่อนไขการแบ่งความรับผิด มีความหมายเหมือนกับ average condition [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition of executionsเงื่อนไขแห่งการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition of marriageเงื่อนไขแห่งการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition of the mindสภาพจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition precedentเงื่อนไขบังคับก่อน [ ดู suspensive condition ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conditionเงื่อนไข [การแพทย์]
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต, Example: [นิวเคลียร์]
Condition, Acuteภาวะเฉียบพลัน [การแพทย์]
Condition, Free-Livingภาวะอิสระนอกห้องทดลอง [การแพทย์]
Condition, Non-Urgentภาวะไม่รีบด่วน [การแพทย์]
Condition, Optimumสภาวะที่เหมาะสมที่สุด [การแพทย์]
Condition, Poorสภาพที่ไม่ดี [การแพทย์]
Condition, Under Everydayภายใต้สภาพความเป็นจริง [การแพทย์]
Condition, Underlyingมีภาวะอื่นอยู่ก่อน [การแพทย์]
Conditionedเงื่อนไข [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
condition(n) ภาวะสุขภาพผิดปกติที่รบกวนการทำกิจกรรมตามปกติหรือความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This accounts for the holes dug all over and the poor condition of the find.และเป็นต้นเหตุของหลุมที่ถูกขุดไปทั่วๆแบร์โร และสภาวะที่เสื่อมโทรมของการค้นพบ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I plan to report on the condition of the mines here...ผมกะจะทำข่าวเรื่องเหมืองที่นี่ Gandhi (1982)
What condition is it in? It looks nominal.เงื่อนไขอะไรมันคืออะไรบ้าง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้ Day of the Dead (1985)
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1, 500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1, 500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
When you say she has a risk addiction is this condition likely to get worse?ตอนคุณพูดว่าเธอมีภาวะ ติดความเสี่ยงภัย... ...สภาวะนี้มัน เป็นไปได้ว่าจะแย่ลงไปไหม? Basic Instinct (1992)
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ Hero (1992)
You're in no condition to start a relationship.ตอนนี้นายยังไม่เหมาะที่จะสร้างความสัมพันธ์นะ Junior (1994)
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)
You have to be realistic. With a heart condition like yours....ลูกต้องยอมรับความจริงนะ, ข้อจำกัดทางหัวใจของลูก... Gattaca (1997)
- What are those? First condition is that you meet with me every week.ข้อแรกเธอต้องไปหาชั้นทุกอาทิตย์ Good Will Hunting (1997)
And the second condition is that- that you see a therapist.เงื่อนไขที่ 2 คือ เธอต้องไปหาจิตแพทย์ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conditionAh, sorry. Megumi, could you get me the conditioner?
conditionAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
conditionAn air conditioner is available as an optional extra.
conditionAn athlete must keep in good condition.
conditionAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
conditionDoes the room have air conditioning?
conditionDon't you think the air conditioner is turned up too high in here?
conditionEconomic conditions are in a state of flux.
conditionEconomic conditions point to further inflation.
conditionEnvironmental pollution is causing abnormal weather conditions.
conditionEvery employee is supposed to keep his own vehicle in perfect condition.
conditionFor a person who is in good physical condition, climbing mountains is a cinch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาวะ(n) state, See also: condition, Syn. ภาวะ, สถานการณ์, สภาพ, สภาพการณ์
สภาวการณ์(n) situation, See also: condition, Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์, Example: ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ควรใช้วิจารณญาณให้รอบคอบยิ่งขึ้น, Thai Definition: เหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
เงื่อนความ(n) conditional meaning, See also: meaning under a condition, Count Unit: ความ, Thai Definition: ความที่มีความหมายเป็นเงื่อนไข
ภาวะ(n) condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สภาวะ(n) condition, See also: state, nature, plight, predicament, position, Syn. สภาพ, ภาวะ, Example: เมื่อหมดสภาวะของรสช.แล้ว ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก, Count Unit: สภาวะ, Notes: (บาลี)
สถานะ(n) state, See also: condition, situation, Example: หากวัดไม่รู้จักปรับปรุงสถานะของตน ก็จะเหลือพิธีกรรมอันล้าสมัยไว้, Count Unit: สถานะ, Thai Definition: ความเป็นไป, ความเป็นอยู่
สภาพ(n) state, See also: condition, plight, predicament, Syn. ภาวะ, Example: สภาพโรงแรมในต่างจังหวัดไม่เอื้ออำนวยต่อการต่อสายโทรศัพท์เข้ากับพีซี, Thai Definition: ความเป็นเองตามธรรมดาของมัน, ลักษณะในตัวเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข้อแม้(n) condition, See also: stipulation, proviso, Syn. เงื่อนไข, ข้อกำหนด, Example: ใครก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพักคนเดียวเท่านั้น, Thai Definition: เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้
เงื่อนไข(n) condition, See also: agreement, restriction, term, Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด, ข้อตกลง, Example: เรามีเงื่อนไขทางสังคมว่าต้องเคารพในสิ่งของของผู้อื่น, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: (กฎ) ข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผล ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต
เงื่อนปม(n) condition, See also: agreement, restriction, term, Syn. เงื่อนไข, ประเด็น, ข้อแม้, ข้อจำกัด, Example: หากไม่มีการแก้ไขเงื่อนปมเหล่านั้นจะทำให้พรรคการเมืองต่างๆ ไม่พอใจ, Count Unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [ m ] ; airco [ m ] ; climatisation [ f ]
อาการ[ākān] (n) EN: state ; condition ; manner  FR: état (de santé) [ m ] ; condition (de santé) [ f ]
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการหนัก[ākān nak] (n, exp) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition  FR: se trouver dans un état grave
อวิชชา[awitchā] (n) EN: ignorance ; condition without knowledge  FR: ignorance [ f ]
ใบบุญ[baibun] (n) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit  FR: protection [ f ]
บำรุง[bamrung] (v) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition  FR: conserver ; maintenir
ช่างติดตั้งแอร์[chang tittang aē] (n, exp) FR: installateur d'air conditionné [ m ]
ชีวิตความเป็นอยู่[chīwit khwām penyū] (n, exp) EN: living conditions
โดยไม่มีข้อแม้[dōi mai mī khømaē] (adv) EN: unconditionally  FR: sans condition

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONDITION K AH0 N D IH1 SH AH0 N
CONDITIONS K AH0 N D IH1 SH AH0 N Z
CONDITIONAL K AH0 N D IH1 SH AH0 N AH0 L
CONDITIONER K AH0 N D IH1 SH AH0 N ER0
CONDITIONED K AH0 N D IH1 SH AH0 N D
CONDITIONERS K AH0 N D IH1 SH AH0 N ER0 Z
CONDITIONING K AH0 N D IH1 SH AH0 N IH0 NG
CONDITIONALLY K AH0 N D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
CONDITIONALLY K AH0 N D IH1 SH N AH0 L IY0
CONDITIONALITY K AH0 N D IH2 SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condition (v) kˈəndˈɪʃən (k @1 n d i1 sh @ n)
conditions (v) kˈəndˈɪʃənz (k @1 n d i1 sh @ n z)
conditional (j) kˈəndˈɪʃənl (k @1 n d i1 sh @ n l)
conditioned (j) kˈəndˈɪʃənd (k @1 n d i1 sh @ n d)
conditioned (v) kˈəndˈɪʃənd (k @1 n d i1 sh @ n d)
conditioner (n) kˈəndˈɪʃənər (k @1 n d i1 sh @ n @ r)
conditioners (n) kˈəndˈɪʃənəz (k @1 n d i1 sh @ n @ z)
conditioning (v) kˈəndˈɪʃənɪŋ (k @1 n d i1 sh @ n i ng)
conditionally (a) kˈəndˈɪʃənəliː (k @1 n d i1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] condition; prerequisite; factor #510 [Add to Longdo]
状况[zhuàng kuàng, ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ,   /  ] condition; state; situation #1,248 [Add to Longdo]
地步[dì bù, ㄉㄧˋ ㄅㄨˋ,  ] condition; plight; extent #7,198 [Add to Longdo]
伤势[shāng shì, ㄕㄤ ㄕˋ,   /  ] condition of an injury #8,337 [Add to Longdo]
脉象[mài xiàng, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] condition or type of pulse (in Chinese medicine) #52,884 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstellungsbedingung { f } | Anstellungsbedingungen { pl }condition of employment | conditions of employment [Add to Longdo]
Bedingung { f }; Voraussetzung { f } | Bedingungen { pl }; Voraussetzungen { pl } | angemessene Bedingung { f } | gegebene Bedingung | unter dieser Bedingung | unter einer Bedingung; unter einer Voraussetzung | unter keiner Bedingung | zu den gleichen Bedingungen | Bedingungen erfüllencondition | conditions | reasonable term and condition | prevailing condition | on that condition | on one condition | on no condition | under the same conditions | to comply with conditions [Add to Longdo]
Kondition { f } [ math. ] | Konditionen { pl }condition | conditions [Add to Longdo]
Konditionszahl { f } [ math. ]condition number [Add to Longdo]
Teilnahmebedingung { f } | Teilnahmebedingungen { pl }condition of participation | conditions of participation [Add to Longdo]
Übernahmebedingung { f } | Übernahmebedingungen { pl }condition of acceptance | conditions of acceptance [Add to Longdo]
Zustand { m }; Beschaffenheit { f } | in gutem Zustand | in tadellosem Zustandcondition | in good conditions | in mint condition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) nature (of a person); (2) sex; (3) gender; (suf) (4) (indicating quality or condition) -ty; -ity; -ness; -cy; (P) #103 [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f, n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) #262 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (suf) under (being in said condition or environment) #367 [Add to Longdo]
体;態[てい, tei] (n) appearance; air; condition; state; form #521 [Add to Longdo]
状態(P);情態[じょうたい, joutai] (n) current status; condition; situation; circumstances; state; (P) #624 [Add to Longdo]
[ころ(P);ごろ(P), koro (P); goro (P)] (n, n-adv, n-suf) (1) (uk) (ごろ when used as a suffix) (approximate) time; around; about; toward; (2) (See 食べ頃) suitable time (or condition); (3) time of year; season; (P) #651 [Add to Longdo]
実際[じっさい, jissai] (adj-no, adv, n) (1) practicality; practical; (2) reality; actuality; actual conditions; (3) { Buddh } bhutakoti (limit of reality); (P) #897 [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] (n) (1) figure; form; shape; (2) appearance; dress; guise; (3) state; condition; picture; image; (4) (See 和歌) form (of a waka); (n-suf) (5) dressed in ...; wearing ...; (P) #1,117 [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) { comp } Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) #1,156 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
コンディショニング[こんでいしょにんぐ, kondeishoningu] conditioning [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
ネットワーク状況[ネットワークじょうきょう, nettowa-ku joukyou] network conditions [Add to Longdo]
ピークトラフィックコンディション[ぴーくとらふぃっくこんでいしょん, pi-kutorafikkukondeishon] peak traffic condition [Add to Longdo]
ファイル終了条件[ファイルしゅうりょうじょうけん, fairu shuuryoujouken] at end condition [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condition \Con*di"tion\, n. [F., fr. L. conditio (better
   condicio) agreement, compact, condition; con- + a root
   signifying to show, point out, akin to dicere to say, dicare
   to proclaim, dedicate. See {Teach}, {Token}.]
   1. Mode or state of being; state or situation with regard to
    external circumstances or influences, or to physical or
    mental integrity, health, strength, etc.; predicament;
    rank; position, estate.
    [1913 Webster]
 
       I am in my condition
       A prince, Miranda; I do think, a king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And O, what man's condition can be worse
       Than his whom plenty starves and blessings curse?
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
       The new conditions of life.      --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Essential quality; property; attribute.
    [1913 Webster]
 
       It seemed to us a condition and property of divine
       powers and beings to be hidden and unseen to others.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Temperament; disposition; character. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The condition of a saint and the complexion of a
       devil.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which must exist as the occasion or concomitant of
    something else; that which is requisite in order that
    something else should take effect; an essential
    qualification; stipulation; terms specified.
    [1913 Webster]
 
       I had as lief take her dowry with this condition, to
       be whipped at the high cross every morning. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Many are apt to believe remission of sins, but they
       believe it without the condition of repentance.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A clause in a contract, or agreement, which has for
    its object to suspend, to defeat, or in some way to
    modify, the principal obligation; or, in case of a will,
    to suspend, revoke, or modify a devise or bequest. It is
    also the case of a future uncertain event, which may or
    may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of
    which, the accomplishment, recission, or modification of
    an obligation or testamentary disposition is made to
    depend. --Blount. Tomlins. Bouvier. Wharton.
    [1913 Webster]
 
   {Equation of condition}. (Math.) See under {Equation}.
 
   {On condition} or {Upon condition} (that), used for {if} in
    introducing conditional sentences. "Upon condition thou
    wilt swear to pay him tribute . . . thou shalt be placed
    as viceroy under him." --Shak.
 
   {Conditions of sale}, the terms on which it is proposed to
    sell property by auction; also, the instrument containing
    or expressing these terms.
 
   Syn: State; situation; circumstances; station; case; mode;
     plight; predicament; stipulation; qualification;
     requisite; article; provision; arrangement. See {State}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condition \Con*di"tion\, v. i. [imp. & p. p. {Conditioned}; p.
   pr. & vb. n. {Conditioning}.]
   1. To make terms; to stipulate.
    [1913 Webster]
 
       Pay me back my credit,
       And I'll condition with ye.      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) To impose upon an object those relations or
    conditions without which knowledge and thought are alleged
    to be impossible.
    [1913 Webster]
 
       To think of a thing is to condition. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condition \Con*di"tion\, v. t. [Cf. LL. conditionare. See
   {Condition}, n.]
   1. To invest with, or limit by, conditions; to burden or
    qualify by a condition; to impose or be imposed as the
    condition of.
    [1913 Webster]
 
       Seas, that daily gain upon the shore,
       Have ebb and flow conditioning their march.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To contract; to stipulate; to agree.
    [1913 Webster]
 
       It was conditioned between Saturn and Titan, that
       Saturn should put to death all his male children.
                          --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. (U. S. Colleges) To put under conditions; to require to
    pass a new examination or to make up a specified study, as
    a condition of remaining in one's class or in college; as,
    to condition a student who has failed in some branch of
    study.
    [1913 Webster]
 
   4. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion of
    moisture it contains). --McElrath.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condition
   n 1: a state at a particular time; "a condition (or state) of
      disrepair"; "the current status of the arms negotiations"
      [syn: {condition}, {status}]
   2: an assumption on which rests the validity or effect of
     something else [syn: {condition}, {precondition},
     {stipulation}]
   3: a mode of being or form of existence of a person or thing;
     "the human condition"
   4: information that should be kept in mind when making a
     decision; "another consideration is the time it would take"
     [syn: {circumstance}, {condition}, {consideration}]
   5: the state of (good) health (especially in the phrases `in
     condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of
     shape') [syn: {condition}, {shape}]
   6: an illness, disease, or other medical problem; "a heart
     condition"; "a skin condition"
   7: (usually plural) a statement of what is required as part of
     an agreement; "the contract set out the conditions of the
     lease"; "the terms of the treaty were generous" [syn:
     {condition}, {term}]
   8: the procedure that is varied in order to estimate a
     variable's effect by comparison with a control condition
     [syn: {condition}, {experimental condition}]
   v 1: establish a conditioned response
   2: develop (children's) behavior by instruction and practice;
     especially to teach self-control; "Parents must discipline
     their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline},
     {train}, {check}, {condition}]
   3: specify as a condition or requirement in a contract or
     agreement; make an express demand or provision in an
     agreement; "The will stipulates that she can live in the
     house for the rest of her life"; "The contract stipulates the
     dates of the payments" [syn: {stipulate}, {qualify},
     {condition}, {specify}]
   4: put into a better state; "he conditions old cars"
   5: apply conditioner to in order to make smooth and shiny; "I
     condition my hair after washing it"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 condition /kɔ̃disjɔ̃/ 
  condition; stipulation; terms

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top