ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชี้แจง

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชี้แจง-, *ชี้แจง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้แจง[V] explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชี้แจงก. พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are minor details to be cleaned up...มีเรื่องเล็กน้อย ที่จะชี้แจง... The Great Dictator (1940)
Well, then would you be so kind... as to read this statement that you took from him... on the third of November, 1974?อืมแล้วคุณจะเป็นชนิดดังนั้น ... เป็นไปอ่านคำชี้แจงนี้ ที่คุณเอาจากเขา ... ในที่สามของเดือนพฤศจิกายน, 1974? In the Name of the Father (1993)
Apparently all of them have failed quality control tests.งานมันละเอียดมาก ฉันจะชี้แจง Schindler's List (1993)
First of all I would like to point out... that not only is there no proof in this case... but there is a complete lack of mens rea... which by definition tells us there can be no crime... without a vicious will.ก่อนอื่น ดิฉันอยากจะชี้แจงว่า คดีนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีหลักฐาน แต่ยังไร้ซึ่งเจตนาร้าย Legally Blonde (2001)
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
But might I advise a level of discretion concerning specific details.แต่ผมจะขออนุญาตกำหนดรายละเอียดในการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
I have 10 more press releases to write.ฉันต้องเขียนเอกสารชี้แจงกับนักข่าว 10 หัวข้อค่ะ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Even if I wanted to poke around, no one's going to talk to me.ถึงแม้ว่าฉันจะชี้แจงไปยังไงก็ช่าง แต่ไม่มีใครยอมพูดกับฉันเลย Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
And wait for further instructions. You would be updated frequentlyและรอรับคำสั่งต่อไป เราจะชี้แจงให้ทราบเป็นระยะ Æon Flux (2005)
Look, it's a reasonable question. Chloe and I have discussed it.คืออย่างนี้ พออยากจะชี้แจงว่า โคลอี้กับผมได้ตัดสินใจแล้ว Match Point (2005)
Mr. Mancuso, have you filled out the form?คุณแมนคูโซ่คุณมีอะไร จะชี้แจงเรื่องทะเบียนสมรสไหมคะ Golden Door (2006)
...the Myers family, and was described by police as Manson-like in its viciousness, and more horrific than anything Hollywood could imagine.และจากการชี้แจงของตำรวจ ถึงการกระทำอันเลวร้าย และน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใด ที่แม้แต่ฮอลลีวู๊ดก็ไม่อาจคิดได้ Halloween (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elucidate[VI] ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
elucidate[VT] ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
explain[VI] อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
explain[VT] อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
expound[VT] อธิบายอย่างละเอียด, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. delineate, describe, express
illuminate[VT] ชี้แจง, See also: อธิบาย, ทำให้กระจ่าง, Syn. clarify, explain, interpret
reason[VT] ชี้แจงเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน,อธิบาย,ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate
explain(เอคซฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบาย,ชี้แจง
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
explanative(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
explicate(เอคซ'พลิเคท) vt. พัฒนา,อธิบาย,ชี้แจง,สร้างทฤษฎี,สร้างหลักการ., See also: explicator n., Syn. explain
explicationn. การอธิบาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง,คำแปล
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย,ผู้ชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,ตัวแทน,แบบฉบับ,สัญลักษณ์,ผู้สนับสนุน,เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง,อธิบาย,ชี้แจง,ชี้ให้เห็น
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง,การอธิบาย,การชี้แจง,การชี้ให้เห็น
explain(vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้,ซึ่งชี้แจงได้,สามารถสร้างหลักการได้
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
expositor(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย
expository(adj) เกี่ยวกับการชี้แจง,เกี่ยวกับการอธิบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top