ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defector

D AH0 F EH1 K T ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defector-, *defector*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง,ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor

English-Thai: Nontri Dictionary
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defectorผู้แปรพักตร์, ผู้เอาใจออกหาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He calls himself a defector. There are many like him.เขาเรียกตัวเองว่า ผู้แปรพักตร์Nมีหลายคนเป็นแบบเขา Rambo III (1988)
The wife and three kids of an Aryan defector, killed with a claw hammer.เมียกับลูก 3 เอาใจออกห่างพวกอารยัน ถูกฆ่าด้วยค้อนตะปู Sí se puede (2008)
A defector, 10 minutes ago.เพิ่งมาถึงเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว ที่นี่หรอ? Salt (2010)
I'm moved. A defector with cancer. Are you selling secrets for chemo or are you afraid of dying?จะอยู่กับมะเร็ง หรือ จะขายความลับแลกกับการบำบัด หรือคุณกลัวที่จะตาบ Salt (2010)
He's a defector.มันแปรพักตร์.. Immortals (2011)
You are a defector, I understand.แกแปรพักตร์มา ใช่ไหม Immortals (2011)
There were a few defectors, but I still think we can salvage it.มีหลายคนไม่เอาด้วย แต่ผมคิดว่าเรายังแก้ไขมันได้ Strain (2011)
The team hunted down east German defectors and neutralized them before they could talk.ทีมนี้ตามล่าพวก เยอรมันตะวันออกที่ติดเชื้อ (ทรยศ) และถอนพิษพวกเขาซะ ก่อนที่จะได้พูดอะไร Foe (2011)
Kohl's job was killing defectors.งานของโคลคือตามฆ่าพวกทรยศ Foe (2011)
McCoy defector that you are. Six hundred dollars.นายเป็นแม็คคอยผู้แปรพักตร์ 600 ดอลลาร์ Episode #1.2 (2012)
The Cubans keep a file on every defector.รัฐบาลคิวบาเก็บข้อมูล ของพวกหลบหนีออกนอกประเทศทุกคน C.O.D. (2012)
Safe house for high-level defectors?เซฟเฮาส์ สำหรับพวกแปรพักตร์ระดับสูง Dead Reckoning (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แปรพักตร์[N] defector, Ant. ผู้ภักดี, Example: นายสุธรรม แสงประทุม อดีตส.ส. พลังธรรม เป็นผู้แปรพักตร์จากประชาธิปัตย์มาอยู่กับ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เอาใจออกหาก, ไม่ซื่อตรง และไปเข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้าม

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFECTOR    D AH0 F EH1 K T ER0
DEFECTORS    D AH0 F EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defector    (n) dˈɪfˈɛktər (d i1 f e1 k t @ r)
defectors    (n) dˈɪfˈɛktəz (d i1 f e1 k t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱北者[だっぽくしゃ, dappokusha] (n) people who have successfully fled from North Korea; North Korean defectors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  defector
      n 1: a person who abandons their duty (as on a military post)
           [syn: {deserter}, {defector}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top