ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

law

L AO1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -law-, *law*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, See also: law-abiding adj.
rule of law(n) หลักนิติธรรม
Rollaway bed[โร้ลเลอะเวย์ เบ้ด] (n) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
law(n) กฎหมาย, See also: ระเบียบ, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, กฎข้อบังคับ, Syn. rule, regulation, statute
law(n) วิชากฎหมาย, See also: นิติศาสตร์
lawn(n) สนามหญ้า, See also: สนาม, Syn. garden, park, green
lawn(n) ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินบาง ๆ
lawful(adj) ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legal
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย เช่น นายอำเภอหรือตำรวจ
lawyer(n) ทนายความ, See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย, Syn. counseler, barrister
lawyer(vi) เป็นทนายความ
lawless(adj) ซึ่งผิดกฎหมาย, Syn. illegal
lawsuit(n) คดีความ, Syn. suit, action, prosecution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
law(ลอ) { lawed, lawing, laws } n. กฎหมาย, กฎ, กฎข้อบังคับ, คำสั่ง, วิชากฎหมาย, ความรู้ทางกฎหมาย, อาชีพกฎหมาย, หลักความประพฤติ, กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส, คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi., vt. ดำเนินคดี, ฟ้องร้อง
law and ordern. การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด.
law termn. ภาษากฎหมาย
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย, ปฏิบัติตามกฎหมาย, เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
lawless(ลอ'ลิสฺ) adj. ไม่มีกฎหมาย, ผิดกฎหมาย., See also: lawfulness n. ดูlawless
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n., adj. การ บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
lawman(ลอ'แมน, ลอ'เมิน) n. ผู้รักษากฎหมาย pl. lawmen
lawn(ลอน, ลาน) n. สนามหญ้า, ที่โล่งกลางป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
law(n) กฎหมาย, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ศีล, คำสั่ง
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
lawful(adj) ตามกฎหมาย, ถูกต้อง, ที่เคารพกฎหมาย
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ, ผู้บัญญัติกฎ
lawless(adj) ไม่เคารพกฎหมาย, ไร้ระเบียบ, ไม่มีขื่อมีแป, ไม่รักษากฎ, ผิดกฎหมาย
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย, ผู้ออกกฎ, ผู้ร่างกฎหมาย
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย
lawn(n) สนามหญ้า, ที่โล่ง
LAWN lawn mower(n) เครื่องตัดหญ้า
lawsuit(n) คดีความ, การฟ้องร้องคดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawกฎ, กฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law๑. กฎ๒. กฎหมาย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawกฎหมาย, กฎ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law agentทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law and orderการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law enforcementการบังคับใช้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Law for the Organization of Courts of Justiceกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Law Lords๑. สมาชิกสภาขุนนางที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูง (อังกฤษ)๒. ผู้พิพากษาศาลสูง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of armsกฎว่าด้วยการทำสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of bankruptcyกฎหมายลักษณะล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawกฎหมาย [TU Subject Heading]
lawกฎ, ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้จากการสังเกตหรือการทดลองสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Law (Philosophy)กฎหมาย (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Law and artกฎหมายกับศิลปะ [TU Subject Heading]
Law and economic developmentกฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Law and economicsกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Law and ethicsกฎหมายกับจริยธรรม [TU Subject Heading]
Law and factกฎหมายกับข้อเท็จจริง [TU Subject Heading]
Law and legislationกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ [TU Subject Heading]
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lawl(n, slang) การออกเสียงคำว่า lol (laugh out loud - หัวเราะเสียงดัง) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA via Makyo No Eru)
lawman(n) มือกฎหมาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง The Great Dictator (1940)
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader, ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง 12 Angry Men (1957)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A sheriff! But law and order is the last thing I want.นายอำเภอ แต่ฉันไม่อยากให้มี ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Blazing Saddles (1974)
These are the laws which will govern your livesเหล่านี้คือกฏหมายสิ่งที่ will govern พหูพจน์ของlifeของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time.พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้ The Blues Brothers (1980)
Is there a law against me getting something to eat here?มีกฎหมายต่อผมได้รับบางสิ่งบางอย่างที่จะกินที่นี่ First Blood (1982)
There are unjust laws as there are unjust men.มีกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม พอๆ กับมีคนที่ไม่ยุติธรรม Gandhi (1982)
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร Gandhi (1982)
I have simply written if an Englishman kills an Indian for disobeying his law it is an Indian's duty to kill an Englishman for enforcing his law in a land that is not his.ผมเพียงเขียนว่า ถ้าคนอังกฤษฆ่าคนอินเดีย ข้อหาฝ่าฝืนกฎเขา คนอินเดียก็ควรฆ่าคนอังกฤษ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawAbandon law for art.
lawA good citizen obeys the laws.
lawA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
lawA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
lawAll men are equal under the law.
lawAll the clergy are against the new law.
lawA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
lawA lot of clients come to the lawyer for advice.
lawAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
lawAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
lawA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
lawA new law has come into existence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ม.(n) law, See also: L., Syn. กฎหมาย
เครื่องตัดหญ้า(n) lawnmower, See also: mowing machine, Example: มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ เช่น ไถ พรวน จอบหนุน เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
สนามหญ้า(n) lawn, See also: yard, Syn. สนาม, Count Unit: สนาม
ศาล(n) court, See also: law court, court of justice, tribunal, Example: ผมทำทุกอย่างถูกต้อง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ไปพูดกันในศาล, Count Unit: ศาล, Thai Definition: องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี, Notes: (กฎหมาย)
สนาม(n) yard, See also: lawn, turf, field, ground, playground, Example: โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ของสนาม, Count Unit: สนาม, แห่ง, Thai Definition: ที่กว้างซึ่งใช้สำหรับกิจการต่างๆ
สนามหญ้า(n) lawn, See also: turf, grass, Example: เขาเดินนำหน้าลัดสนามหญ้าไปยังสโมสรข้าราชการ, Count Unit: สนาม, แห่ง
หมอกฎหมาย(n) expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย(n) violator, See also: law breaker, offender, Syn. ผู้ทำผิดกฎหมาย, Example: บ้านเมืองเราน่าจะมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายขั้นรุนแรงให้เข็ดหลาบบ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ล่วงหรือละเมิด ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้
คดี(n) lawsuit, See also: case, Syn. คดีความ, Example: สุชาติเป็นทนายที่เก่งมากเขาทำคดีดังๆ มาแล้วมากมาย, Count Unit: คดี, Thai Definition: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเขย[ā khoēi] (n, exp) EN: uncle-in-law
อารมณ์ของพระอรหันต์[ārom khøng phra ørahan] (n, exp) EN: grief in laws
อรรถคดี[atthakhadī] (n) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation
อาญาศึก[āyā seuk] (n, exp) EN: martial law  FR: loi martiale [ f ]
อาญาวัด[āyā wat] (n, exp) EN: temple law  FR: loi monastique [ f ]
บัญญัติ[banyat] (n) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; ordonnance [ f ]
บัญญัติกฎหมาย[banyat kotmāi] (v, exp) EN: legislate ; enact a law  FR: légiférer
บทบัญญัติ[botbanyat] (n) EN: law ; legal provision ; legislation
บุตรเขย[but khoēi] (n, exp) EN: son-in-law
บุตรสะใภ้[but saphai] (n, exp) EN: daughter-in-law

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAW L AO1
LAW L AA1
LAWN L AO1 N
LAWS L AO1 Z
LAWRY L AO1 R IY0
LAWNS L AO1 N Z
LAW'S L AO1 Z
LAWES L AO1 Z
LAWALL L AW1 AH0 L
LAWLER L AO1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
law (n) lˈɔː (l oo1)
lawn (n) lˈɔːn (l oo1 n)
laws (n) lˈɔːz (l oo1 z)
lawns (n) lˈɔːnz (l oo1 n z)
lawful (j) lˈɔːfəl (l oo1 f @ l)
lawyer (n) lˈɔːjər (l oo1 y @ r)
lawless (j) lˈɔːləs (l oo1 l @ s)
lawyers (n) lˈɔːjəz (l oo1 y @ z)
Lawrence (n) lˈɒrəns (l o1 r @ n s)
lawfully (a) lˈɔːfəliː (l oo1 f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法律[fǎ lǜ, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, ] law #641 [Add to Longdo]
[fǎ, ㄈㄚˇ, ] law; method; way; Buddhist teaching; Legalist; abbr. for France #763 [Add to Longdo]
案件[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, ] law case; legal case; judicial case #1,536 [Add to Longdo]
执法[zhí fǎ, ㄓˊ ㄈㄚˇ, / ] law enforcement #1,785 [Add to Longdo]
律师[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] lawyer #1,999 [Add to Longdo]
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] lawful; legitimate; legal #2,712 [Add to Longdo]
治安[zhì ān, ㄓˋ ㄢ, ] law and order; public security #3,781 [Add to Longdo]
诉讼[sù sòng, ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] lawsuit #3,825 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] law #8,615 [Add to Longdo]
官司[guān si, ㄍㄨㄢ ㄙ˙, ] lawsuit #9,144 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienrecht { n }law on stock companies [Add to Longdo]
Anwaltskanzlei { f }law firm [Add to Longdo]
Cosinussatz { m } [ math. ]law of cosinesf [Add to Longdo]
Depotgesetz { n }law on deposits of securities [Add to Longdo]
Erbrecht { n }law of succession [Add to Longdo]
Exekutivorgan { n } | Exekutivorgane { pl }law enforcement agency | law enforcement agencies [Add to Longdo]
Gesetz { n }; Recht { n } | Gesetze { pl } | Gesetze { pl } | Gesetzen und Vorschriften nachkommen | ein Gesetz erlassen | einem Gesetz Geltung verschaffenlaw | laws | rules | to satisfy laws and regulations | to enact a law | to put the teeth into a law [Add to Longdo]
Gesetz der großen Zahlen [ math. ]law of large numbers [Add to Longdo]
Gesetzeswortlaut { m }law text [Add to Longdo]
Gravitationsgesetz { n } [ phys. ]law of gravitation [Add to Longdo]
Jugendschutzgesetz { n } [ jur. ]law for the protection of the children and the youth [Add to Longdo]
Justizpalast { m }law courts [Add to Longdo]
Kausalgesetz { n }; Kausalprinzip { n }law of causation [Add to Longdo]
Lawine { f } | Lawinen { pl }avalanche | avalanches [Add to Longdo]
Namensrecht { n } [ jur. ]law relating to the use of name [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すう, suu] (pref) (1) several; a number of; (n) (2) number; numeral; figure; (3) destiny; fate; (4) law; (P) #162 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n, n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) { ling } mood; (4) { Buddh } dharma; (P) #273 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
法律[ほうりつ, houritsu] (n, adj-no) law; (P) #1,333 [Add to Longdo]
物理[ぶつり, butsuri] (n, adj-no) physics; law of nature; (P) #1,735 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n, vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) #1,971 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]
[しば, shiba] (n) lawn; sod; turf; (P) #2,316 [Add to Longdo]
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) lawyer; attorney; (P) #2,414 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
汚点[おてん, oten] flaw [Add to Longdo]
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
結合法則[けつごうほうそく, ketsugouhousoku] associative law [Add to Longdo]
分配法則[ぶんぱいほうそく, bunpaihousoku] distributive law [Add to Longdo]
伝播側[でんぱんそく, denpansoku] propagation law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Law \Law\ (l[add]), n. [OE. lawe, laghe, AS. lagu, from the root
   of E. lie: akin to OS. lag, Icel. l["o]g, Sw. lag, Dan. lov;
   cf. L. lex, E. legal. A law is that which is laid, set, or
   fixed; like statute, fr. L. statuere to make to stand. See
   {Lie} to be prostrate.]
   1. In general, a rule of being or of conduct, established by
    an authority able to enforce its will; a controlling
    regulation; the mode or order according to which an agent
    or a power acts.
    [1913 Webster]
 
   Note: A law may be universal or particular, written or
      unwritten, published or secret. From the nature of the
      highest laws a degree of permanency or stability is
      always implied; but the power which makes a law, or a
      superior power, may annul or change it.
      [1913 Webster]
 
         These are the statutes and judgments and laws,
         which the Lord made.        --Lev. xxvi.
                          46.
      [1913 Webster]
 
         The law of thy God, and the law of the King.
                          --Ezra vii.
                          26.
      [1913 Webster]
 
         As if they would confine the Interminable . . .
         Who made our laws to bind us, not himself.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         His mind his kingdom, and his will his law.
                          --Cowper.
      [1913 Webster]
 
   2. In morals: The will of God as the rule for the disposition
    and conduct of all responsible beings toward him and
    toward each other; a rule of living, conformable to
    righteousness; the rule of action as obligatory on the
    conscience or moral nature.
    [1913 Webster]
 
   3. The Jewish or Mosaic code, and that part of Scripture
    where it is written, in distinction from the {gospel};
    hence, also, the Old Testament. Specifically: the first
    five books of the bible, called also {Torah}, {Pentatech},
    or {Law of Moses}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       What things soever the law saith, it saith to them
       who are under the law . . . But now the
       righteousness of God without the law is manifested,
       being witnessed by the law and the prophets. --Rom.
                          iii. 19, 21.
    [1913 Webster]
 
   4. In human government:
    (a) An organic rule, as a constitution or charter,
      establishing and defining the conditions of the
      existence of a state or other organized community.
    (b) Any edict, decree, order, ordinance, statute,
      resolution, judicial, decision, usage, etc., or
      recognized, and enforced, by the controlling
      authority.
      [1913 Webster]
 
   5. In philosophy and physics: A rule of being, operation, or
    change, so certain and constant that it is conceived of as
    imposed by the will of God or by some controlling
    authority; as, the law of gravitation; the laws of motion;
    the law heredity; the laws of thought; the laws of cause
    and effect; law of self-preservation.
    [1913 Webster]
 
   6. In mathematics: The rule according to which anything, as
    the change of value of a variable, or the value of the
    terms of a series, proceeds; mode or order of sequence.
    [1913 Webster]
 
   7. In arts, works, games, etc.: The rules of construction, or
    of procedure, conforming to the conditions of success; a
    principle, maxim; or usage; as, the laws of poetry, of
    architecture, of courtesy, or of whist.
    [1913 Webster]
 
   8. Collectively, the whole body of rules relating to one
    subject, or emanating from one source; -- including
    usually the writings pertaining to them, and judicial
    proceedings under them; as, divine law; English law; Roman
    law; the law of real property; insurance law.
    [1913 Webster]
 
   9. Legal science; jurisprudence; the principles of equity;
    applied justice.
    [1913 Webster]
 
       Reason is the life of the law; nay, the common law
       itself is nothing else but reason.  --Coke.
    [1913 Webster]
 
       Law is beneficence acting by rule.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
       And sovereign Law, that state's collected will
       O'er thrones and globes elate,
       Sits empress, crowning good, repressing ill. --Sir
                          W. Jones.
    [1913 Webster]
 
   10. Trial by the laws of the land; judicial remedy;
     litigation; as, to go law.
     [1913 Webster]
 
        When every case in law is right.   --Shak.
     [1913 Webster]
 
        He found law dear and left it cheap. --Brougham.
     [1913 Webster]
 
   11. An oath, as in the presence of a court. [Obs.] See {Wager
     of law}, under {Wager}.
     [1913 Webster]
 
   {Avogadro's law} (Chem.), a fundamental conception, according
    to which, under similar conditions of temperature and
    pressure, all gases and vapors contain in the same volume
    the same number of ultimate molecules; -- so named after
    Avogadro, an Italian scientist. Sometimes called
    {Amp[`e]re's law}.
 
   {Bode's law} (Astron.), an approximative empirical expression
    of the distances of the planets from the sun, as follows:
    -- Mer. Ven. Earth. Mars. Aste. Jup. Sat. Uran. Nep. 4 4 4
    4 4 4 4 4 4 0 3 6 12 24 48 96 192 384 -- -- -- -- -- -- --
    --- --- 4 7 10 16 28 52 100 196 388 5.9 7.3 10 15.2 27.4
    52 95.4 192 300 where each distance (line third) is the
    sum of 4 and a multiple of 3 by the series 0, 1, 2, 4, 8,
    etc., the true distances being given in the lower line.
 
   {Boyle's law} (Physics), an expression of the fact, that when
    an elastic fluid is subjected to compression, and kept at
    a constant temperature, the product of the pressure and
    volume is a constant quantity, i. e., the volume is
    inversely proportioned to the pressure; -- known also as
    {Mariotte's law}, and the {law of Boyle and Mariotte}.
 
   {Brehon laws}. See under {Brehon}.
 
   {Canon law}, the body of ecclesiastical law adopted in the
    Christian Church, certain portions of which (for example,
    the law of marriage as existing before the Council of
    Tent) were brought to America by the English colonists as
    part of the common law of the land. --Wharton.
 
   {Civil law}, a term used by writers to designate Roman law,
    with modifications thereof which have been made in the
    different countries into which that law has been
    introduced. The civil law, instead of the {common law},
    prevails in the State of Louisiana. --Wharton.
 
   {Commercial law}. See {Law merchant} (below).
 
   {Common law}. See under {Common}.
 
   {Criminal law}, that branch of jurisprudence which relates to
    crimes.
 
   {Ecclesiastical law}. See under {Ecclesiastical}.
 
   {Grimm's law} (Philol.), a statement (propounded by the
    German philologist Jacob Grimm) of certain regular changes
    which the primitive Indo-European mute consonants,
    so-called (most plainly seen in Sanskrit and, with some
    changes, in Greek and Latin), have undergone in the
    Teutonic languages. Examples: Skr. bh[=a]t[.r], L. frater,
    E. brother, G. bruder; L. tres, E. three, G. drei, Skr.
    go, E. cow, G. kuh; Skr. dh[=a] to put, Gr. ti-qe`-nai, E.
    do, OHG, tuon, G. thun. See also {lautverschiebung}.
 
   {Kepler's laws} (Astron.), three important laws or
    expressions of the order of the planetary motions,
    discovered by John Kepler. They are these: (1) The orbit
    of a planet with respect to the sun is an ellipse, the sun
    being in one of the foci. (2) The areas swept over by a
    vector drawn from the sun to a planet are proportioned to
    the times of describing them. (3) The squares of the times
    of revolution of two planets are in the ratio of the cubes
    of their mean distances.
 
   {Law binding}, a plain style of leather binding, used for law
    books; -- called also {law calf}.
 
   {Law book}, a book containing, or treating of, laws.
 
   {Law calf}. See {Law binding} (above).
 
   {Law day}.
     (a) Formerly, a day of holding court, esp. a court-leet.
     (b) The day named in a mortgage for the payment of the
       money to secure which it was given. [U. S.]
 
   {Law French}, the dialect of Norman, which was used in
    judicial proceedings and law books in England from the
    days of William the Conqueror to the thirty-sixth year of
    Edward III.
 
   {Law language}, the language used in legal writings and
    forms.
 
   {Law Latin}. See under {Latin}.
 
   {Law lords}, peers in the British Parliament who have held
    high judicial office, or have been noted in the legal
    profession.
 
   {Law merchant}, or {Commercial law}, a system of rules by
    which trade and commerce are regulated; -- deduced from
    the custom of merchants, and regulated by judicial
    decisions, as also by enactments of legislatures.
 
   {Law of Charles} (Physics), the law that the volume of a
    given mass of gas increases or decreases, by a definite
    fraction of its value for a given rise or fall of
    temperature; -- sometimes less correctly styled {Gay
    Lussac's law}, or {Dalton's law}.
 
   {Law of nations}. See {International law}, under
    {International}.
 
   {Law of nature}.
     (a) A broad generalization expressive of the constant
       action, or effect, of natural conditions; as, death
       is a law of nature; self-defense is a law of nature.
       See {Law}, 4.
     (b) A term denoting the standard, or system, of morality
       deducible from a study of the nature and natural
       relations of human beings independent of supernatural
       revelation or of municipal and social usages.
 
   {Law of the land}, due process of law; the general law of the
    land.
 
   {Laws of honor}. See under {Honor}.
 
   {Laws of motion} (Physics), three laws defined by Sir Isaac
    Newton: (1) Every body perseveres in its state of rest or
    of moving uniformly in a straight line, except so far as
    it is made to change that state by external force. (2)
    Change of motion is proportional to the impressed force,
    and takes place in the direction in which the force is
    impressed. (3) Reaction is always equal and opposite to
    action, that is to say, the actions of two bodies upon
    each other are always equal and in opposite directions.
 
   {Marine law}, or {Maritime law}, the law of the sea; a branch
    of the law merchant relating to the affairs of the sea,
    such as seamen, ships, shipping, navigation, and the like.
    --Bouvier.
 
   {Mariotte's law}. See {Boyle's law} (above).
 
   {Martial law}.See under {Martial}.
 
   {Military law}, a branch of the general municipal law,
    consisting of rules ordained for the government of the
    military force of a state in peace and war, and
    administered in courts martial. --Kent. --Warren's
    Blackstone.
 
   {Moral law}, the law of duty as regards what is right and
    wrong in the sight of God; specifically, the ten
    commandments given by Moses. See {Law}, 2.
 
   {Mosaic law}, or {Ceremonial law}. (Script.) See {Law}, 3.
 
   {Municipal law}, or {Positive law}, a rule prescribed by the
    supreme power of a state, declaring some right, enforcing
    some duty, or prohibiting some act; -- distinguished from
    {international law} and {constitutional law}. See {Law},
    1.
 
   {Periodic law}. (Chem.) See under {Periodic}.
 
   {Roman law}, the system of principles and laws found in the
    codes and treatises of the lawmakers and jurists of
    ancient Rome, and incorporated more or less into the laws
    of the several European countries and colonies founded by
    them. See {Civil law} (above).
 
   {Statute law}, the law as stated in statutes or positive
    enactments of the legislative body.
 
   {Sumptuary law}. See under {Sumptuary}.
 
   {To go to law}, to seek a settlement of any matter by
    bringing it before the courts of law; to sue or prosecute
    some one.
 
   {To take the law of}, or {To have the law of}, to bring the
    law to bear upon; as, to take the law of one's neighbor.
    --Addison.
 
   {Wager of law}. See under {Wager}.
 
   Syn: Justice; equity.
 
   Usage: {Law}, {Statute}, {Common law}, {Regulation}, {Edict},
      {Decree}. Law is generic, and, when used with
      reference to, or in connection with, the other words
      here considered, denotes whatever is commanded by one
      who has a right to require obedience. A statute is a
      particular law drawn out in form, and distinctly
      enacted and proclaimed. Common law is a rule of action
      founded on long usage and the decisions of courts of
      justice. A regulation is a limited and often,
      temporary law, intended to secure some particular end
      or object. An edict is a command or law issued by a
      sovereign, and is peculiar to a despotic government. A
      decree is a permanent order either of a court or of
      the executive government. See {Justice}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Law \Law\, interj. [Cf. {La}.]
   An exclamation of mild surprise. [Archaic or Low]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Law \Law\, v. t.
   Same as {Lawe}, v. t. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 law
   n 1: the collection of rules imposed by authority; "civilization
      presupposes respect for the law"; "the great problem for
      jurisprudence to allow freedom while enforcing order" [syn:
      {law}, {jurisprudence}]
   2: legal document setting forth rules governing a particular
     kind of activity; "there is a law against kidnapping"
   3: a rule or body of rules of conduct inherent in human nature
     and essential to or binding upon human society [syn: {law},
     {natural law}]
   4: a generalization that describes recurring facts or events in
     nature; "the laws of thermodynamics" [syn: {law}, {law of
     nature}]
   5: the branch of philosophy concerned with the law and the
     principles that lead courts to make the decisions they do
     [syn: {jurisprudence}, {law}, {legal philosophy}]
   6: the learned profession that is mastered by graduate study in
     a law school and that is responsible for the judicial system;
     "he studied law at Yale" [syn: {law}, {practice of law}]
   7: the force of policemen and officers; "the law came looking
     for him" [syn: {police}, {police force}, {constabulary},
     {law}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LAW
     Local Authority Workstation
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top