ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proclaim

P R OW0 K L EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proclaim-, *proclaim*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proclaim(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการ, See also: ป่าวประกาศ, Syn. advertise, announce, declare, Ant. hide, secret
proclaimation(n) การประกาศ, See also: สิ่งที่ประกาศออกมา, Syn. announcement, declaration, proclamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proclaim(โพรเคลม') vt. ประกาศ, แถลง, ประกาศสงคราม, ประกาศอย่างเปิดเผย, ประกาศสรรเสริญ., See also: proclaimer n., Syn. announce, declare
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง, ประกาศตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
proclaim(vt) ประกาศ, ป่าวร้อง, แถลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
That was our cue to eat some and proclaim it the best she'd ever made.นั่นเป็นตอนที่ถึงคิวของพวกเราที่จะชิม... แล้วก็ชมว่ามันเป็นจานที่ยอดที่สุดที่แม่ทำมา The Joy Luck Club (1993)
I hereby proclaim this planet Trumania of the Burbank galaxy.ข้าขอประกาศ สถาปนาดาวดวงนี้เป็น ทรูมาเนียแห่งเบอร์แบงก์กาแล็กซี The Truman Show (1998)
I therefore proclaim that they are husband and wife. (Organ plays Wedding March) And you resisted the temptation for surprises.พ่อขอประกาศว่าทั้งคู่ ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว ตกลงว่าไม่มีเซอร์ไพรส์นะ Love Actually (2003)
Sri Sumbhajee proclaims this all to be folly!เซอร์ซัมบาจี เค้าบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโง่ๆ ! ช่างมัน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
So... have you been following me all the time so that you could proclaim your innocence?งั้น... ที่เจ้าตามข้าอยู่ตลอดเวลา ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นรึ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
From today onward, I proclaim that Jandi has become my official girlfriend.จากวันนี้ไป กึมจันดี เกรด11ห้องบี เป็นแฟนฉันอย่างเป็นทางการ Episode #1.14 (2009)
I call upon my criers to proclaim that tomorrow we'll see the greatest wedding this kingdom has ever known.ข้าขอประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าพรุ่งนี้จะมีงานพระราชพิธีอภิเษก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ราชอาณาจักรนี้เคยมี Your Highness (2011)
When the Queen proclaims one King and the Hand proclaims another, whose peace do the Gold Cloaks protect?ยามที่ราชินีประกาศ ตัวกษัตริย์องค์หนึ่ง และมือขวาประกาศ ตัวอีกองค์หนึ่ง กองระวังภัยจะรักษา ความสงบของผู้ใด You Win or You Die (2011)
Tell the Queen you will confess your vile treason, tell your son to lay down his sword and proclaim Joffrey as the true heir.บอกราชินีว่าท่านจะ ยอมสารภาพการทรยศทื่หยาบช้านี้เสีย บอกลูกชายท่านให้ วางดาบ และประกาศว่าจอฟฟรีย์ คือทายาทที่แท้จริง Baelor (2011)
I, Odin AlIfather, proclaim you...ข้าโอดีน บิดาแห่งทวยเทพ ขอประกาศให้เจ้า... ... Thor (2011)
I hereby proclaim Cassandra Pentaghast the Hero of Orlais.ข้าขอแต่งตั้ง คาสเซนดร้า เพนทากัส เป็นวีรสตรีแห่งโอราลิส. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proclaimHis manners proclaim him a gentleman.
proclaimIran proclaimed war against the US
proclaimProclaim the sacrifice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าว(v) proclaim, See also: publicize, broadcast, announce, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ, Example: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง, Thai Definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าวร้อง(v) proclaim, See also: declare, Syn. ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai Definition: ร้องบอกให้รู้ทั่วกัน
ประโคมข่าว(v) spread news, See also: proclaim, announce, Syn. ประชาสัมพันธ์, ป่าวประกาศ, กระจายข่าว, Ant. ปิดข่าว, Example: นักหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวอย่างเอิกเกริก, Thai Definition: พร้อมใจกันเผยแพร่ข่าวให้รู้ทั่วกันอย่างกว้างขวาง
ประโคม(v) spread, See also: proclaim, herald, announce, propagate, broadcast, Syn. ป่าวประกาศ, ประชาสัมพันธ์, Example: สื่อโฆษณาประโคมส่งเสริมการขายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ประกาศ(v) announce, See also: proclaim, declare, promulgate, publish, state, Syn. แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง, Example: รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าว[pāo] (v) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce  FR: publier ; divulguer
ป่าวประกาศ[pāoprakāt] (v) EN: announce ; publicize ; broadcast ; proclaim  FR: annoncer ; proclamer
ป่าประกาศ[pāprakāt] (v) EN: proclaim
ประกาศ[prakāt] (v) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise  FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[prakāt tønā thārakamnan] (v, exp) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public  FR: déclarer publiquement
เสวยราชย์[sawoēi rāt] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned  FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[sawoēi rātchāsombat] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROCLAIM P R OW0 K L EY1 M
PROCLAIMS P R OW0 K L EY1 M Z
PROCLAIMED P R OW0 K L EY1 M D
PROCLAIMING P R OW0 K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proclaim (v) prˈəklˈɛɪm (p r @1 k l ei1 m)
proclaims (v) prˈəklˈɛɪmz (p r @1 k l ei1 m z)
proclaimed (v) prˈəklˈɛɪmd (p r @1 k l ei1 m d)
proclaiming (v) prˈəklˈɛɪmɪŋ (p r @1 k l ei1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喝破[かっぱ, kappa] (n, vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
呼号[こごう, kogou] (n, vs) crying out; proclaiming [Add to Longdo]
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period) [Add to Longdo]
時を作る;時をつくる[ときをつくる, tokiwotsukuru] (exp, v5r) to crow at the break of dawn (of a rooster, etc.); to mark the dawn; to proclaim the dawn [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1, vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s, vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles [Add to Longdo]
宣べ伝える[のべつたえる, nobetsutaeru] (v1) to proclaim (e.g. gospel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proclaim \Pro*claim"\, v. t. [imp. & p. p. {Proclaimed}; p. pr.
   & vb. n. {Proclaiming}.] [OE. proclamen, L. proclamare; pro
   before, forward + clamare to call or cry out: cf. F.
   proclamer. See {Claim}.]
   [1913 Webster]
   1. To make known by public announcement; to give wide
    publicity to; to publish abroad; to promulgate; to
    declare; as, to proclaim war or peace.
    [1913 Webster]
 
       To proclaim liberty to the captives. --Isa. lxi. 1.
    [1913 Webster]
 
       For the apparel oft proclaims the man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Throughout the host proclaim
       A solemn council forthwith to be held. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To outlaw by public proclamation.
    [1913 Webster]
 
       I heard myself proclaimed.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To publish; promulgate; declare; announce. See
     {Announce}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Announce \An*nounce"\, v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. &
   vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L.
   annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius
   messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf.
   {Annunciate}.]
   [1913 Webster]
   1. To give public notice, or first notice of; to make known;
    to publish; to proclaim.
    [1913 Webster]
 
       Her [Q. Elizabeth's] arrival was announced through
       the country by a peal of cannon from the ramparts.
                          --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   2. To pronounce; to declare by judicial sentence.
    [1913 Webster]
 
       Publish laws, announce
       Or life or death.           --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To proclaim; publish; make known; herald; declare;
     promulgate.
 
   Usage: To {Publish}, {Announce}, {Proclaim}, {Promulgate}. We
      {publish} what we give openly to the world, either by
      oral communication or by means of the press; as, to
      publish abroad the faults of our neighbors. We
      {announce} what we declare by anticipation, or make
      known for the first time; as, to {announce} the speedy
      publication of a book; to {announce} the approach or
      arrival of a distinguished personage. We {proclaim}
      anything to which we give the widest publicity; as, to
      {proclaim} the news of victory. We {promulgate} when
      we proclaim more widely what has before been known by
      some; as, to {promulgate} the gospel.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proclaim
   v 1: declare formally; declare someone to be something; of
      titles; "He was proclaimed King"
   2: state or announce; "`I am not a Communist,' he exclaimed";
     "The King will proclaim an amnesty" [syn: {proclaim},
     {exclaim}, {promulgate}]
   3: affirm or declare as an attribute or quality of; "The speech
     predicated the fitness of the candidate to be President"
     [syn: {predicate}, {proclaim}]
   4: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
     children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
     {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top