Search result for

proclaim

(50 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proclaim-, *proclaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proclaim[VT] ประกาศอย่างเป็นทางการ, See also: ป่าวประกาศ, Syn. advertise, announce, declare, Ant. hide, secret
proclaimation[N] การประกาศ, See also: สิ่งที่ประกาศออกมา, Syn. announcement, declaration, proclamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proclaim(โพรเคลม') vt. ประกาศ,แถลง,ประกาศสงคราม,ประกาศอย่างเปิดเผย,ประกาศสรรเสริญ., See also: proclaimer n., Syn. announce,declare
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง,ประกาศตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
proclaim(vt) ประกาศ,ป่าวร้อง,แถลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So... have you been following me all the time so that you could proclaim your innocence?งั้น... ที่เจ้าตามข้าอยู่ตลอดเวลา ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นรึ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Maro! His Highness was just proclaimed...มาโร องคชาย์ได้ได้รับแต่งตั้ง... The Kingdom of the Winds (2008)
So I self proclaimed myself as the kindergarten teacher.ดังนั้น ฉันเลยประกาศว่า ฉันเป็นครูอนุบาล Episode #1.8 (2008)
He has proclaimed this conflict an internal affair.เขาประกาศชัดแล้วว่าความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องภายใน Trespass (2009)
From today onward, I proclaim that Jandi has become my official girlfriend.จากวันนี้ไป กึมจันดี เกรด11ห้องบี เป็นแฟนฉันอย่างเป็นทางการ Episode #1.14 (2009)
She was proclaimed dead but this means that she's alive.เธอถูกประกาศว่าตายไปแล้ว... ...แต่นี่หมายความว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ครับ Episode #1.5 (2009)
And other people want to make sure that truth is never proclaimed.ซึ่งเรื่องนี้ โอ้... ฉันเคยคิด The Proof in the Pudding (2010)
I call upon my criers to proclaim that tomorrow we'll see the greatest wedding this kingdom has ever known.ข้าขอประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าพรุ่งนี้จะมีงานพระราชพิธีอภิเษก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ราชอาณาจักรนี้เคยมี Your Highness (2011)
Great. We'll march into the tower and proclaim,แจ่ม เราจะเข้าไป โดยเร็วแล้วประกาศว่า Kung Fu Panda 2 (2011)
When the Queen proclaims one King and the Hand proclaims another, whose peace do the Gold Cloaks protect?ยามที่ราชินีประกาศ ตัวกษัตริย์องค์หนึ่ง และมือขวาประกาศ ตัวอีกองค์หนึ่ง กองระวังภัยจะรักษา ความสงบของผู้ใด You Win or You Die (2011)
Tell the Queen you will confess your vile treason, tell your son to lay down his sword and proclaim Joffrey as the true heir.บอกราชินีว่าท่านจะ ยอมสารภาพการทรยศทื่หยาบช้านี้เสีย บอกลูกชายท่านให้ วางดาบ และประกาศว่าจอฟฟรีย์ คือทายาทที่แท้จริง Baelor (2011)
How dare you treat me like this? You proclaimed so soon that you are tired.ทำไมคุณถึงกล้าเล่นมุขอะไรแบบนั้น My Princess (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proclaimHis manners proclaim him a gentleman.
proclaimIran proclaimed war against the US
proclaimProclaim the sacrifice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าว[V] proclaim, See also: publicize, broadcast, announce, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ, Example: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง, Thai definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าวร้อง[V] proclaim, See also: declare, Syn. ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai definition: ร้องบอกให้รู้ทั่วกัน
ประโคมข่าว[V] spread news, See also: proclaim, announce, Syn. ประชาสัมพันธ์, ป่าวประกาศ, กระจายข่าว, Ant. ปิดข่าว, Example: นักหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวอย่างเอิกเกริก, Thai definition: พร้อมใจกันเผยแพร่ข่าวให้รู้ทั่วกันอย่างกว้างขวาง
ประโคม[V] spread, See also: proclaim, herald, announce, propagate, broadcast, Syn. ป่าวประกาศ, ประชาสัมพันธ์, Example: สื่อโฆษณาประโคมส่งเสริมการขายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ประกาศ[V] announce, See also: proclaim, declare, promulgate, publish, state, Syn. แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง, Example: รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าว[v.] (pāo) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce   FR: publier ; divulguer
ป่าวประกาศ[v.] (pāoprakāt) EN: announce ; publicize ; broadcast ; proclaim   FR: annoncer ; proclamer
ป่าประกาศ[v.] (pāprakāt) EN: proclaim   
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise   FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[v. exp.] (prakāt tønā thārakamnan) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public   FR: déclarer publiquement
เสวยราชย์[v. exp.] (sawoēi rāt) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[v. exp.] (sawoēi rātchāsombat) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCLAIM    P R OW0 K L EY1 M
PROCLAIMS    P R OW0 K L EY1 M Z
PROCLAIMED    P R OW0 K L EY1 M D
PROCLAIMING    P R OW0 K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proclaim    (v) (p r @1 k l ei1 m)
proclaims    (v) (p r @1 k l ei1 m z)
proclaimed    (v) (p r @1 k l ei1 m d)
proclaiming    (v) (p r @1 k l ei1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
呼号[こごう, kogou] (n,vs) crying out; proclaiming [Add to Longdo]
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period) [Add to Longdo]
時を作る;時をつくる[ときをつくる, tokiwotsukuru] (exp,v5r) to crow at the break of dawn (of a rooster, etc.); to mark the dawn; to proclaim the dawn [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles [Add to Longdo]
宣べ伝える[のべつたえる, nobetsutaeru] (v1) to proclaim (e.g. gospel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proclaim \Pro*claim"\, v. t. [imp. & p. p. {Proclaimed}; p. pr.
   & vb. n. {Proclaiming}.] [OE. proclamen, L. proclamare; pro
   before, forward + clamare to call or cry out: cf. F.
   proclamer. See {Claim}.]
   [1913 Webster]
   1. To make known by public announcement; to give wide
    publicity to; to publish abroad; to promulgate; to
    declare; as, to proclaim war or peace.
    [1913 Webster]
 
       To proclaim liberty to the captives. --Isa. lxi. 1.
    [1913 Webster]
 
       For the apparel oft proclaims the man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Throughout the host proclaim
       A solemn council forthwith to be held. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To outlaw by public proclamation.
    [1913 Webster]
 
       I heard myself proclaimed.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To publish; promulgate; declare; announce. See
     {Announce}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Announce \An*nounce"\, v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. &
   vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L.
   annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius
   messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf.
   {Annunciate}.]
   [1913 Webster]
   1. To give public notice, or first notice of; to make known;
    to publish; to proclaim.
    [1913 Webster]
 
       Her [Q. Elizabeth's] arrival was announced through
       the country by a peal of cannon from the ramparts.
                          --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   2. To pronounce; to declare by judicial sentence.
    [1913 Webster]
 
       Publish laws, announce
       Or life or death.           --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To proclaim; publish; make known; herald; declare;
     promulgate.
 
   Usage: To {Publish}, {Announce}, {Proclaim}, {Promulgate}. We
      {publish} what we give openly to the world, either by
      oral communication or by means of the press; as, to
      publish abroad the faults of our neighbors. We
      {announce} what we declare by anticipation, or make
      known for the first time; as, to {announce} the speedy
      publication of a book; to {announce} the approach or
      arrival of a distinguished personage. We {proclaim}
      anything to which we give the widest publicity; as, to
      {proclaim} the news of victory. We {promulgate} when
      we proclaim more widely what has before been known by
      some; as, to {promulgate} the gospel.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proclaim
   v 1: declare formally; declare someone to be something; of
      titles; "He was proclaimed King"
   2: state or announce; "`I am not a Communist,' he exclaimed";
     "The King will proclaim an amnesty" [syn: {proclaim},
     {exclaim}, {promulgate}]
   3: affirm or declare as an attribute or quality of; "The speech
     predicated the fitness of the candidate to be President"
     [syn: {predicate}, {proclaim}]
   4: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
     children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
     {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top