ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -局-, *局*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[局, jú, ㄐㄩˊ] bureau, office; circumstance, game, situation
Radical: Decomposition: 尺 (chǐ ㄔˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A place where measures 尺 are discussed 口,  Rank: 483

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄩˊ, / ] narrow, #599 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩˊ, ] office; situation; classifier for games: match, set, round etc, #599 [Add to Longdo]
[jú miàn, ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ, ] aspect; phase; situation, #2,614 [Add to Longdo]
[jú zhǎng, ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ, / ] the chief of a bureau, #3,270 [Add to Longdo]
[jú bù, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ, ] part; local, #3,299 [Add to Longdo]
[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] head office; general office; central office, #3,469 [Add to Longdo]
[gé jú, ㄍㄜˊ ㄐㄩˊ, ] structure; pattern; layout, #3,516 [Add to Longdo]
[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] arrangement; composition; layout, #4,149 [Add to Longdo]
[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, / ] conclusion; ending, #4,150 [Add to Longdo]
[dāng jú, ㄉㄤ ㄐㄩˊ, / ] authorities, #4,242 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つぼね, tsubone] (n,n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 女郎) very low class prostitute [Add to Longdo]
に当たる[きょくにあたる, kyokuniataru] (exp,v5r) to deal with a situation; to take charge of an affair [Add to Longdo]
コード[きょくコード, kyoku ko-do] (n) {comp} office code [Add to Longdo]
データ[きょくデータ, kyoku de-ta] (n) {comp} office data [Add to Longdo]
[きょくいん, kyokuin] (n) clerk; (bureau, post-office) staff; (P) [Add to Longdo]
[きょくがい, kyokugai] (n,adj-no) the outside [Add to Longdo]
外者[きょくがいしゃ, kyokugaisha] (n) outsider [Add to Longdo]
外中立[きょくがいちゅうりつ, kyokugaichuuritsu] (n) neutrality [Add to Longdo]
管理[きょくかんり, kyokukanri] (n) {comp} SMT; Station Management [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便の前に止まりますから。
Follow the street for about 50 meters, and you will see a post office.50メートルくらい行くと、郵便があります。
You can spend your time in any way you want; it's your time, after all.あなたの好きなように時間は使えばいいのです。結あなたの時間なのですから)。
But for your help I could not have got over the hardship.あなたの助けがなければ、私はその難を乗り越えることができなかったでしょう。
Thanks to your advice, I got over the hardship.あなたの忠告のおかげで、私は難を乗り越えることが出来た。
Did you inform the post office of the change of your address?あなたは住所の変更を郵便に通知したか。
Uh..., where's the post office?あの〜郵便はどちらでしょうか。
That TV station is on the air 24 hours a day.あのテレビは1日24時間放送中だ。
That TV station broadcasts only movies.あのテレビは映画だけを放送している。
How can I get to the nearest post office?いちばん近い郵便にはどうやって行ったらいいですか。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便の所轄になる。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便の所管となる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- and iron out the situation here?[CN] - 解決這個緊張勢? Grand Hotel (1932)
Look, what's the trouble? Don't you want to lick this thing? Do you know what it would cost the department to close that lake and drag it?[JA] 本部長と 予算の許可がいるし Too Late for Tears (1949)
This is the case history of a killer... taken from the files of the Detective Division.[JA] これはある殺人事件の 記録であり... 刑事のファイルより 抜き出したものである He Walked by Night (1948)
Off to the station with you.[CN] -在警察 The Blue Angel (1930)
- DCPD.[CN] -华盛顿警察 Bullet to the Head (2012)
The CIA.[CN] 中情... Phase One (2003)
New York civil service, welfare department.[JA] ニューヨーク福祉の 経理担当 Hollow Triumph (1948)
I'm not a black number yet.[CN] 我還沒完全出呢。 Applause (1929)
MAN 1: fbi.[CN] -调查 The Interpreter (2005)
I'm sending the claim check to the district attorney's office right now, tonight. Don't I have something to say about that?[JA] 今夜にも 引換証を検事に送る Too Late for Tears (1949)
After all, Rogers, nobody in this house is above suspicion.[JA] 結のところ家に 潔白の者はいない And Then There Were None (1945)
Sure, son, you can drag the lake. A guy did it about four years ago, looking for his wife.[JA] 4000ドルかかり 公園から責められた挙句 Too Late for Tears (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょく, kyoku] station [Add to Longdo]
コード[きょくコード, kyoku ko-do] office code [Add to Longdo]
データ[きょくデータ, kyoku de-ta] office data [Add to Longdo]
管理[きょくかんり, kyokukanri] SMT, Station Management [Add to Longdo]
間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line [Add to Longdo]
[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building [Add to Longdo]
[きょくしょ, kyokusho] local (a-no) [Add to Longdo]
所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration [Add to Longdo]
所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょく, kyoku] -Amt, Behoerde [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] AMT, BEHOERDE [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] Amt, Behoerde [Add to Longdo]
[きょくいん, kyokuin] (Post- usw.) Beamter [Add to Longdo]
外者[きょくがいしゃ, kyokugaisha] Aussenstehender, Aussenseiter [Add to Longdo]
[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
留め[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
[きょくばん, kyokuban] Vorwaehlnummer [Add to Longdo]
[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top