Search result for

stating

(32 entries)
(0.6109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stating-, *stating*, stat
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have gotten signatures stating that Hong Gil Dong and the workers were responsible.เราต้องการการลงนามยินยอมว่าฮงกิลดงและพวกคนงานเป็นคนกระทำ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Just stating the obvious.ก็แค่พูดเรื่องจริงหน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm stating it outright.ฉันพูดอย่างตรงไปตรงมา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Stating it to be a turning point that will change the crisis into bliss,ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส Episode #1.13 (2009)
Stating that there wasว่าไม่มี Hello, Dexter Morgan (2009)
Simply stating the truth, miss. [phone vibrates] Thank you.-ผมแค่พูดความจริงน่ะ Blinded by the Light (2009)
Is what I'm stating true?ผมพูดมาถูกไหม? The Case of Itaewon Homicide (2009)
The prosecutor's office is stating that because cid is not the official investigating party, they cannot accept cid's analysis.สำนักอัยการแจ้งว่า เพราะ CID ไม่ใช่หน่วยงานสืบสวนของราชการ เขายอมรับข้อสรุปของ CID ไม่ได้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
No, I'm just simply stating, that one has...เปล่าผมแค่กำลังบอกว่า... Sherlock Holmes (2009)
I was stating a fact, that's all, and if it seemed rude, then I apologize.ถ้ามันไม่สุภาพ ผมก็ต้องขอโทษด้วย The Social Network (2010)
Well, thank you, Colonel, for stating the obvious.ดี ขอบคุณผู้พันที่ทำให้เข้าใจ Subversion (2010)
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11:00, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us.โชคดีพะยะค่ะ กระหม่อมก็ไม่ชอบเครื่องขยายเสียงพะยะค่ะ กระหม่อมเองก็มีปัญหาเรื่องการออกเสียงเหมือนกัน - ฉันไม่ทราบมาก่อน The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statingHer/His true character is stating to show through.
statingIn the introduction, the author is stating as follows.
statingShe was merely stating a fact.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแถลง[N] stating, See also: announcement, declaration, proclamation, annunciation, noticing, clarification, publicatio, Syn. การบอก, การเล่า, การประกาศ, การเปิดเผย, การอธิบาย, การชี้แจง, Example: ีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงผลการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ, Thai definition: การบอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น การแถลงข่าว, การกล่าวอธิบาย เช่น จะแถลงให้ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating   FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATING    S T EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stating    (v) (s t ei1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing [Add to Longdo]
開陳[かいちん, kaichin] (n,vs) stating; expressing (one's opinion) [Add to Longdo]
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment [Add to Longdo]
言い直し;言直し[いいなおし, iinaoshi] (n) restating; restatement [Add to Longdo]
言上[ごんじょう, gonjou] (n,vs) telling; stating [Add to Longdo]
公言してはばからない[こうげんしてはばからない, kougenshitehabakaranai] (exp) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
四色定理[ししょくていり;よんしょくていり, shishokuteiri ; yonshokuteiri] (n) four-color theorem (colour) (theorem stating that any map can be colored such that no two adjacent segments have the same color, if only four colors are used) [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
棟札[むなふだ;むねふだ, munafuda ; munefuda] (n) sign staked to a building's ridgepole at construction time stating the building's donor, builder, date, reason for construction, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stating \Stat"ing\ (st[=a]t"[i^]ng), n.
   The act of one who states anything; statement; as, the
   statingof one's opinions.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 State \State\, v. t. [imp. & p. p. {Stated}; p. pr. & vb. n.
   {Stating}.]
   1. To set; to settle; to establish. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I myself, though meanest stated,
       And in court now almost hated.    --Wither.
    [1913 Webster]
 
       Who calls the council, states the certain day.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To express the particulars of; to set down in detail or in
    gross; to represent fully in words; to narrate; to recite;
    as, to state the facts of a case, one's opinion, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To state it}. To assume state or dignity. [Obs.] "Rarely
    dressed up, and taught to state it." --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top