ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบรับรอง

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบรับรอง-, *ใบรับรอง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ใบรับรองคุณวุฒิ (n ) certificate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบรับรอง[N] certificate, See also: testimonial, guarantee, Syn. หนังสือรับรอง, ใบสุทธิ, Example: เขาลาป่วยโดยจะนำใบรับรองแพทย์มาให้ในภายหลัง, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: เอกสารที่แสดงการรับรอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบรับรองน. เอกสารที่แสดงการรับรอง เช่น ใบรับรองแพทย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certificateใบรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate, taxใบรับรองการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax certificateใบรับรองการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
survival certificateใบรับรองการทรงชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
survival certificateใบรับรองการทรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurance certificateใบรับรองการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of insuranceใบรับรองการประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ insurance certificate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's certificatesใบรับรองการประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank certificateใบรับรองของธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baptism slipใบรับรองความเป็นคริสต์ศาสนิกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bills of healthใบรับรองแพทย์ [TU Subject Heading]
Certificates of originใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า [TU Subject Heading]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Certificate of Origin ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในประเทศนั้นๆ ว่าสินค้าตามที่ระบุมีกำเนิด หรือผ่านกระบวนการผลิตในประเทศของตน ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อการขอลดภาษีนำเข้า เช่น ประเทศพัฒนาแล้ว ได้ตกลงลดภาษีนำเข้า (ดู GSP) แก่สินค้าออกที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนา ให้เหลือประมาณร้อยละ 0-5 แต่ในการนี้ จะต้องมีใบรองรับแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนานั้นๆ ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตในประเทศของตนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับประเทศไทยหน่วงานที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง The Great Dictator (1940)
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง Jaws (1975)
If you need a reference after the war,ถ้าต้องการใบรับรองหลังสงคราม Schindler's List (1993)
Certificate of Admissionใบรับรองการเข้าเรียน 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Secondly, if you're ever going to hire an accountant, you might want to make sure he's certified.ข้อ 2 ถ้าคุณเคยคิดที่จะจ้างพนักงานบัญชี คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าเขามีใบรับรอง Mr. Monk and the Game Show (2004)
Here, work certificates, nurse's aid.ใบรับรองการทำงาน ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อนของผมเป็นศัลยแพทย์ในคามิโอกะ Memoirs of a Geisha (2005)
Plus your excellent high school diploma.และเธอมีใบรับรองจาก ม.ปลาย The Page Turner (2006)
Just close your eyes but keep your mind wide open.โหไฮ.. ดูแกซิ นี่แหล่ะตัวที่จะล่าโทรลล์สายพันธ์แท้มีใบรับรองแน่นอน. Bridge to Terabithia (2007)
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)
Reissued warrants and order for transport, sir.ใบรับรอง และคำสั่งย้าย ครับท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You know, if we don't pass evaluations, we could get de-certified.หากเราไม่ผ่านการขับผ่านสิ่งกีดขว้าง เราคงไม่ได้ใบรับรอง Emotional Rescue (2009)
We lose certification, we'll be down to low priority transport. You know what that means.เราไม่มีใบรับรอง เราจะต้องลงไปอยู่ หน่วยขนส่ง นายก็รู้มันหมายถึงอะไร Emotional Rescue (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองต้นกำเนิด[n. exp.] (bairaprøng ton kamnoēt) EN: certificate of origin ; C/O   FR: certificat d'origine [m]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng anāmai) EN: health certificate   
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character[N] ใบรับรองงาน, See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง, Syn. character reference, reference
note[N] ใบรับรอง
transcript[N] ใบรับรองผลการศึกษา
voucher[N] หนังสือรับรอง, See also: ใบรับรอง, เอกสารรับรอง, จดหมายรับรอง, Syn. credentials, proof

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ผู้ยืนยัน,หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้,เตรียมหลักฐานให้

English-Thai: Nontri Dictionary
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保証書[ほしょうしょ, hoshousho] (n) ใบรับรอง, ใบรับประกัน
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) ใบรับรอง ประกาศนียบัตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
診断書[しんだんしょ, shindansho] (n) ใบรับรองแพทย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Geburtsurkunde(ื) |die, pl. Geburtsurkunden| สูติบัตร, ใบรับรองการเกิด เช่น Sie benötigen eine Abschrift aus Ihrer Geburtsurkunde für verschiedenste Angelegenheiten, wie zum Beispiel Versicherung, Bank oder Bewerbung?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top