Search result for

statutory

(41 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statutory-, *statutory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statutory[ADJ] ตามกฎหมาย, Syn. lawful, rightful, sanctioned

English-Thai: Nontri Dictionary
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statutory companyบริษัทที่จัดตั้งโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory declarationคำสาบานตามแบบที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory duty, breach ofการกระทำผิดหน้าที่, การละเว้นหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory exceptionข้อยกเว้นโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory heirทายาทโดยธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory instrumentsกฎหมายอุปกรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutory instrumentsกฎหมายอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory interpretationการตีความตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory meeting๑. การประชุมตั้งบริษัท (ก. พาณิชย์)๒. การประชุมตามกฎหมาย (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory ownerเจ้าของตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mom falsely accused him of statutory rape,แม่ใส่ร้ายเค้าว่าพรากผู้เยาว์ The Townie (2010)
The official charge is statutory rapeทางการขอจับกุมในข้อหาข่มขืน The Townie (2010)
Now this duty is not a statutory duty.Now this duty is not a statutory duty. Something Borrowed (2011)
She broke the law. You have statutory duties.เธอทำผิดกฎหมาย มันเป็นหน้าที่ของคุณ Black Cherry (2012)
I'm serving Cachet Windows and Doors with a statutory demand for unpaid debts of £798,000ผมกำลังติดตามบริษัทคาเชต์หน้าต่าง และประตู โดยคำสั่งตามกฎหมาย เรื่องหนี้ค้างชำระ เป็นเงิน 798,000 ปอนด์ The Secret of Sales (2017)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Go have fun on your statutory weekend.ขอให้ชำเราผู้เยาว์ ให้สนุกเถอะนะ Bringing Down the House (2003)
3 counts, statutory rape.ข่มขืน 3 กระทง Minimal Loss (2008)
I'd love to hear her explain her way out of statutory rape.ฉันอยากได้ยินยัยผู้หญิงคนนี้แก้ตัวเรื่องข่มขืนเหลือเกิน City on Fire (2008)
Well, then you can face statutory rape charges without the money.เธอก็จะถูกฟ้องพรากผู้เยาว์พร้อมชวดเงิน Me and My Town (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทายาทโดยธรรม[N] statutory heir, See also: heir at law, Example: พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกำหนดของกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum køtang børisat) EN: statutory meeting   
ทายาทโดยธรรม[n. exp.] (thāyāt dōi tham) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir   FR: héritier légal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUTORY    S T AE1 CH AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statutory    (j) (s t a1 ch u t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Körperschaft {f}statutory corporation [Add to Longdo]
Pflichtexemplar {n}statutory copy [Add to Longdo]
Verordnung {f}statutory order [Add to Longdo]
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation [Add to Longdo]
eidesstattliche Erklärung {f}statutory declaration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
成文法[せいぶんほう, seibunhou] (n) written or statutory law [Add to Longdo]
成文律[せいぶんりつ, seibunritsu] (n) written or statutory law [Add to Longdo]
先取特権[せんしゅとっけん;さきどりとっけん, senshutokken ; sakidoritokken] (n) statutory lien; preferential right; prior claim [Add to Longdo]
法定強姦[ほうていごうかん, houteigoukan] (n) statutory rape; sexual activity with a minor under the age of consent [Add to Longdo]
法定代理人[ほうていだいりにん, houteidairinin] (n) statutory representative; legal representative [Add to Longdo]
法定利息[ほうていりそく, houteirisoku] (n) statutory interest; legal interest; interest set by law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Statutory \Stat"u*to*ry\ (st[a^]t"[-u]*t[-o]*r[y^]; 135), a.
   Enacted by statute; depending on statute for its authority;
   as, a statutory provision.
   [1913 Webster] Staunchly
   Staunch

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statutory
   adj 1: relating to or created by statutes; "statutory matters";
       "statutory law"
   2: prescribed or authorized by or punishable under a statute;
     "statutory restrictions"; "a statutory age limit"; "statutory
     crimes"; "statutory rape"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top