ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

original

ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -original-, *original*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
original(adj) ซึ่งเป็นแบบฉบับ, See also: ซึ่งเป็นต้นฉบับ, ที่เป็นอันแรก, Syn. primary, first
original(adj) ใหม่, See also: แปลกใหม่, Syn. new, innovative, Ant. old, antique
original(adj) ที่สร้างสรรค์, Syn. creative, inventive, Ant. copied, imitated
original(n) ต้นฉบับ, See also: ของเดิม, สิ่งต้นแบบ, ต้นแบบ, Syn. prototype, master
original(n) คนที่แปลกไม่เหมือนใคร
originally(adv) อย่างเป็นอันแรก, See also: โดยแรกเริ่ม, โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม, Syn. initially, first, primarily
originality(n) ความแปลกใหม่, See also: ความไม่เหมือนใคร, ความแหวกแนว, Syn. novelty, innovation
original sin(n) บาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
original(อะริจ'จิเนิล) adj., n. แรกเริ่ม, ต้นตอ, ต้นฉบับ, เดิม, ซึ่งมีมาแต่เดิม, เป็นราก, เป็นฐาน, ใหม่, สด, เป็นครั้งแรก, เป็นของแท้ , มูลเหตุ, รากฐาน
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
originality(ออริจ'จะแนล'ลิที) n. ความคิดริเริ่ม, ลักษณะที่ริเริ่ม, ความใหม่เอี่ยม, ความไม่ซ้ำแบบใคร, Syn. creativity
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม, ครั้งแรก, เป็นลักษณะเฉพาะ
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
original(adj) ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, เป็นราก, เป็นต้นฉบับ
originality(n) ความคิดริเริ่ม, ความแหวกแนว
originally(adv) แต่แรกเริ่ม, แต่เดิม, อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
aboriginal(adj) ดั้งเดิม, พื้นเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
originalต้นฉบับ, ต้นกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
originalต้นแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
original and derivative estatesที่ดินแปลงเดิมและแปลงที่แบ่งแยกออกมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
original conditionsเงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original coverความคุ้มครองต้นฉบับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original deductionsส่วนลดตามกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original discountsส่วนลดตามกรมธรรม์ มีความหมายเหมือนกับ original deductions [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original donation theoryทฤษฎีต้นกำเนิดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง, Example: การผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง<br> (OBM) ในท้ายที่สุด ซึ่งเมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ธุรกิจจะมีความเข้มแข็งและศักยภาพการแข่งขันสูง เพราะผู้ซื้อที่มีรายได้สูงจะตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากคุณภาพและชื่อเสียงของตราสินค้า รวมทั้งชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญมากกว่าที่จะพิจารณาปัจจัยทางด้านราคา ผู้ประกอบการที่พัฒนามาถึงจุดนี้ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านเงินทุน เครื่องมือและเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรทางด้านการพัฒนาวิจัย รูปแบบและตราสินค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องมีแผนการตลาดและงบประมาณที่สูงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ตลาดเพื่อให้ผู้ซื้อนิยมรูปแบบ คุณภาพสินค้า รวมทั้งความพึงพอใจในตราสินค้าหรือชื่อเสียงของบริษัท [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Original Equipment Manufacturerโออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Musketeer Juniper, a joy to have on any team, one of the original BEFs.หนึ่งใน บีอีเอฟ เดิม สิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆของฉัน How I Won the War (1967)
She kept the original for years.เธอเก็บของจริงไว้เป็นปี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He knows more about the original than anyone.ดังนั้นเขาจึงรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต้นฉบับ กว่าใคร 2010: The Year We Make Contact (1984)
In going through Hal's memory banks I discovered his original orders.ในการที่จะผ่าน แฮล ของ ธนาคารหน่วยความจำ ฉันค้นพบคำสั่งเดิมของเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
If she does, it's in cabinet 31, with her original head.มีสิ ในตู้31 ที่ใส่หัวจริงๆของหล่อน Return to Oz (1985)
We're most anxious to see what effect... the original Project 5 formulas will have... on this subject.เราต้องการจะรู้ ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.. ..ถ้าเราใช้สารทดลองที่ห้า.. ..ในโครงการนี้ The Lawnmower Man (1992)
It will be difficult in the extreme... to convince Angelo to reinstate the original formulas.มันคงยากอยู่ที่จะให้.. ..แอนเจโล นำสารนั่นมาใช้ The Lawnmower Man (1992)
The Shop requested that we resume... the original Batch 5 with Jobe.องค์กรได้สั่งให้เรา ใช้สารทดลองที่ห้ากับโจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
Here's the original cauldron.นี่เป็นหม้อต้มแบบตั้งเดิมเลย. Hocus Pocus (1993)
- We should run a test on it. - We lost the original sample in the fire.นี่เป็นเศษดินที่เหมือน กับที่ฉันกำเก็บมาจากในป่าไง Deep Throat (1993)
Your original memory will never be fully restored and there might be residual simulation.ความทรงจำเดิมจะไม่สามารถคืนมาได้ทั้งหมด แต่เราอาจจะช่วยสร้างบางส่วนกลับไปให้ได้ Ghost in the Shell (1995)
Uh, the Doctor is referring to the original pattern of the ghost-line that's now in the body.เอ่อ ดอคเตอร์อ้างอิงถึงแหล่งกำเนิดรูปแบบ สัญญาณจิตจากร่างนี้ Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
originalAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
originalBill has a lot of original ideas.
originalCompare the copy with the original.
originalCompare the translation with the original.
originalDon't come to me now with that. You should have said something when it originally happened.
originalFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
originalFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
originalFor four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.
originalHe adhered to the original plan.
originalHe compared the copy with the original.
originalHe compared the imitation with the original.
originalHe has a lot of original ideas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บท(n) original dance, See also: prototypical dance, Syn. แม่ท่า, Example: ตัวพระตัวนางในละครรำต้องแสดงท่ารำตามแม่บท, Count Unit: ท่า, Thai Definition: ท่าที่เป็นหลักของการรำ
แม่บท(n) original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แม่บท(adj) original, See also: model, prototypical, standard, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม, Thai Definition: ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แรกเริ่มเดิมที(adv) originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
แรก(adj) original, See also: primary, Thai Definition: ต้น, เดิมที
เจ้าเก่า(n) original, Syn. เจ้าเดิม, Example: ร้านอาหารร้านนี้ถือได้ว่าเป็นเจ้าเก่าที่อร่อยที่สุดในย่านนี้
เจ้าเก่า(adj) original, Example: คุณนายอยากจะแวะดื่มกาแฟเจ้าเก่าที่ใต้สะพานลอยข้างหน้า
เจ้าของเดิม(n) original owner, Example: เขาได้ห้องทำงานใหม่ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าของเดิมยอมโยกย้ายไปนั่งทำงานที่อื่น
ชาวพื้นเมือง(n) native, See also: original inhabitant, aboriginal, Syn. ชนพื้นเมือง, คนพื้นเมือง, Ant. คนต่างถิ่น, ชาวต่างถิ่น, Example: เผ่าอะบอริจินเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย, Count Unit: คน
ความริเริ่ม(n) initiation, See also: originality, beginning, start, commencing, Syn. ความคิดริเริ่ม, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, Example: เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่าเป็นความริเริ่มของกองทัพอากาศในการจัดหามาเป็นพระราชพาหนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบกล[chøpkon] (adj) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd  FR: original ; curieux ; particulier
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adj) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype  FR: original
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adv) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first  FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[doēm] (adj) EN: former ; old ; original ; primary  FR: ancien
เดิม[doēm] (adv) EN: at first ; originally ; before ; formerly  FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เจ้าของเดิม[jaokhøng doēm] (n, exp) EN: original owner
แม่แบบ[maēbaēp] (n) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original  FR: modèle [ m ]
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (n) EN: root ; fundament element ; cause ; origin ; source ; original cause ; basic cause  FR: cause [ f ] ; origine [ f ] ; source [ f ] ; principe [ m ]
ปฐม[pathom] (adj) EN: primary ; first ; original ; initial ; preliminary  FR: premier ; initial ; préliminaire ; élémentaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORIGINAL ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L
ORIGINALS ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L Z
ORIGINALLY ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L IY0
ORIGINALLY ER0 IH1 JH N AH0 L IY0
ORIGINALITY ER0 IH2 JH AH0 N AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
original (n) ˈərˈɪʤənl (@1 r i1 jh @ n l)
originals (n) ˈərˈɪʤənlz (@1 r i1 jh @ n l z)
originally (a) ˈərˈɪʤənəliː (@1 r i1 jh @ n @ l ii)
originality (n) ˈərˌɪʤənˈælɪtiː (@1 r i2 jh @ n a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually, #577 [Add to Longdo]
本来[běn lái, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ, / ] original; originally; at first; it goes without saying; of course, #1,473 [Add to Longdo]
原本[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, ] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本, #2,742 [Add to Longdo]
原文[yuán wén, ㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] original text, #3,826 [Add to Longdo]
原有[yuán yǒu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˇ, ] originally, #4,136 [Add to Longdo]
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, ] originally planned; originally determined, #9,512 [Add to Longdo]
起初[qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ, ] originally; at first; at the outset, #10,900 [Add to Longdo]
初衷[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] original intention or aspiration, #11,164 [Add to Longdo]
原型[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] original shape; mold; original form; archetype, #13,471 [Add to Longdo]
原著[yuán zhù, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ, ] original work (not translation or abridged), #16,452 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
original(adj) ที่เป็นต้นแบบ, ต้นฉบับ, ของแท้ เช่น Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem Hotel Sacher. ขนมเค้ก Sacher ต้นตำรับหาทานได้ที่โรงแรม Sacher เท่านั้น, See also: authentisch, A. gefälscht, nachgemacht, Syn. echt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangsstellung { f }; Ausgangslage { f }; Ausgangszustand { m }original position; initial position [Add to Longdo]
Erbsünde { f }original sin [Add to Longdo]
Erstprüfung { f }original inspection [Add to Longdo]
Grundtext { m }; Urtext { m }; Originaltext { m }original text [Add to Longdo]
Original { n }raw [Add to Longdo]
Originalausgabe { f }original edition [Add to Longdo]
Originalbeleg { m }source document [Add to Longdo]
Original { n }original [Add to Longdo]
Originalfassung { f }; Urfassung { f }original version [Add to Longdo]
Originalität { f }originality [Add to Longdo]
Originalsendung { f }live program; live programme [ Br. ] [Add to Longdo]
Originalton { m } (Film)original soundtrack [Add to Longdo]
Originalzeichnung { f }original drawing [Add to Longdo]
Stammkapital { n }original share capital; common capital stock [ Am. ] [Add to Longdo]
Stammaktie { f } [ fin. ] | Stammaktien { pl }original stock | common stock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) { comp } original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
アボリジニ語[アボリジニご, aborijini go] (n) Aboriginal languages (of Australia) [Add to Longdo]
ウーメラ;ウメラ[u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement [Add to Longdo]
オーストラリア諸語[オーストラリアしょご, o-sutoraria shogo] (n) (See アボリジニ語) Aboriginal languages (of Australia) [Add to Longdo]
オリキャラ[orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work) [Add to Longdo]
オリコン[orikon] (n) (abbr) (See オリジナルコンテンツ) original content [Add to Longdo]
オリジナリティー(P);オリジナリティ[orijinaritei-(P); orijinaritei] (n) originality; (P) [Add to Longdo]
オリジナル[orijinaru] (adj-no, n) original; (P) [Add to Longdo]
オリジナルカロリー[orijinarukarori-] (n) original calorie [Add to Longdo]
オリジナルコンテンツ;オリジナル・コンテンツ[orijinarukontentsu ; orijinaru . kontentsu] (n) original content [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
原EIT[げんEIT, gen EIT] original-EITs [Add to Longdo]
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier [Add to Longdo]
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state) [Add to Longdo]
本メール[ほんメール, hon me-ru] original mail [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原形[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]
原書[げんしょ, gensho] Original, Originaltext [Add to Longdo]
本物[ほんもの, honmono] Original, -echt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Original \O*rig"i*nal\, n. [Cf. F. original.]
   [1913 Webster]
   1. Origin; commencement; source.
    [1913 Webster]
 
       It hath it original from much grief. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And spangled heavens, a shining frame,
       Their great Original proclaim.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. That which precedes all others of its class; archetype;
    first copy; hence, an original work of art, manuscript,
    text, and the like, as distinguished from a copy,
    translation, etc.
    [1913 Webster]
 
       The Scriptures may be now read in their own
       original.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An original thinker or writer; an originator. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Men who are bad at copying, yet are good originals.
                          --C. G.
                          Leland.
    [1913 Webster]
 
   4. A person of marked eccentricity. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool. & Bot.) The natural or wild species from which a
    domesticated or cultivated variety has been derived; as,
    the wolf is thought by some to be the original of the dog,
    the blackthorn the original of the plum.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Original \O*rig"i*nal\, a. [F. original, L. originalis.]
   [1913 Webster]
   1. Pertaining to the origin or beginning; preceding all
    others; first in order; primitive; primary; pristine; as,
    the original state of man; the original laws of a country;
    the original inventor of a process.
    [1913 Webster]
 
       His form had yet not lost
       All her original brightness.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not copied, imitated, or translated; new; fresh; genuine;
    as, an original thought; an original process; the original
    text of Scripture.
    [1913 Webster]
 
   3. Having the power to suggest new thoughts or combinations
    of thought; inventive; as, an original genius.
    [1913 Webster]
 
   4. Before unused or unknown; new; as, a book full of original
    matter.
    [1913 Webster]
 
   {Original sin} (Theol.), the first sin of Adam, as related to
    its consequences to his descendants of the human race; --
    called also {total depravity}. See {Calvinism}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 original
   adj 1: preceding all others in time or being as first made or
       performed; "the original inhabitants of the Americas";
       "the book still has its original binding"; "restored the
       house to its original condition"; "the original
       performance of the opera"; "the original cast";
       "retracted his original statement"
   2: (of e.g. information) not secondhand or by way of something
     intermediary; "his work is based on only original, not
     secondary, sources"
   3: being or productive of something fresh and unusual; or being
     as first made or thought of; "a truly original approach";
     "with original music"; "an original mind" [ant: {unoriginal}]
   4: not derived or copied or translated from something else; "the
     play is original; not an adaptation"; "he kept the original
     copy and gave her only a xerox"; "the translation misses much
     of the subtlety of the original French"
   n 1: an original creation (i.e., an audio recording) from which
      copies can be made [syn: {master}, {master copy},
      {original}]
   2: something that serves as a model or a basis for making
     copies; "this painting is a copy of the original" [syn:
     {original}, {archetype}, {pilot}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 original /ɔʀiʒinal/ 
  original

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 original
  1. original
  2. original

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 original
  1. aboriginal; original
  2. original

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 original /oːriːgiːnaːl/
  orginal; original; orignal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Original /oːriːgiːnaːl/ 
  original; raw

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 original
  1. aboriginal; original(origina)
  2. original(originala)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top