ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sense

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sense-, *sense*
Possible hiragana form: せんせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sense of humor[เซนส์ ออฟ ฮิวเมอร์] (phrase) อารมณ์ขัน He has a sense of humor. เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sense(n) อารมณ์, See also: ความรู้สึก
sense(n) ประสาทสัมผัส, See also: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน
sense(n) สติสัมปชัญญะ, See also: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, Syn. intellect, understanding, reason, mind, Ant. dullness, idiocy, misunderstanding
sense(n) ความหมายของคำ, See also: ความหมาย
sense(vt) สัมผัส, See also: รู้สึก
sense(vt) ตระหนัก, See also: เข้าใจ, รับรู้
senseless(adj) ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ไร้ความรู้สึก, ซึ่งสิ้นสติ, ซึ่งหมดความรู้สึก
senseless(adj) ซึ่งไม่มีความหมาย, Syn. empty, meaningless, Ant. meaningful
senseless(adj) โง่, See also: โง่เขลา, Syn. crazy, silly, Ant. sensible
sense organ(n) อวัยวะประสาทสัมผัส, See also: ตัวรับความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก, ไหวพริบ, ประสาททั้งห้า, ประสาทสัมผัส, อินทรีย์สัมผัส, เหตุผล, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, สติสัมปชัญญะ, ความฉลาด, ความสังหรณ์, ความหมาย, นัย, แนวทาง, ทิศทาง vt. รู้สึก, ตระหนัก, เข้าใจความหมาย, เข้าใจ, ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) , สำนึก, สังหรณ์, ตื่นตัว. -
sense organn. อวัยวะสัมผัส, อวัยวะประสาทสัมผัส, อวัยวะที่ไวต่อตัวกระตุ้น, ตัวรับ, Syn. receptor
sense perceptionn. ความรู้สึกสัมผัส, ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก, ไม่มีสติ, ไม่มีความหมาย, โง่, เง่า, บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious, foolish
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
horse senseสามัญสำนึก
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล, เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity
sixth sensen. การหยั่งรู้, ความสามารถในการหยั่งรู้, Syn. intuition

English-Thai: Nontri Dictionary
sense(n) ความรู้สึก, ไหวพริบ, ความเข้าใจ, ประสาทสัมผัส, สติปัญญา, เหตุผล
sense(vt) ตระหนัก, รู้สึก, เข้าใจ, สำนึก, ตื่นตัว
SENSE sense organ(n) อวัยวะรับความรู้สึก
senseless(adj) หมดสติ, หมดความรู้สึก, โง่
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก, ไหวพริบ
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ, ความเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senseการรับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sense๑. ความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [ มีความหมายเหมือนกับ aesthesia; esthesia; perception ]๒. สัมผัส๓. นัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
senseประสาทสัมผัส [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense switchสวิตช์รับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sense organอวัยวะรับความรู้สึก, โครงสร้างที่มีหน่วยรับความรู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอกหรือภายใน  ได้แก่ จมูก ตา หู ลิ้น และผิวหนัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sense organsอวัยวะรับสัมผัส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sense of well-being(phrase) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like operations, they give you a sense of outlook.ฉันชอบการดำเนินงาน มันให้ความรู้สึกของมุมมองที่มัน ไม่ได้ Help! (1965)
I got a good sense of where l'm going.ฉันมองเส้นทางเก่ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I had any proper sense of scientific purpose, Cornelius, ถ้าฉันมีอํานาจทางด้านวิทยาศาสตร์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Not until I've talked some sense to that headstrong wife of yours.นั่นต้องหลังจากฉันอบรม ภรรยาหัวเเข็งของนายก่อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
So you have to talk sense into him. The Tattaglia family is behind me.เพื่อให้คุณมีที่จะพูดคุยความรู้สึกเป็นเขา ครอบครัว Tattaglia เป็นอยู่ข้างหลังผม The Godfather (1972)
Well, it doesn't make sense for a guy who hates the water to live on an island either.ผมก็ไม่เข้าใจคนที่เกลียดนํ้า เเต่อยู่บนเกาะเหมือนกัน Jaws (1975)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ Oh, God! (1977)
He's sort of captured the sense I guess.ผมว่ามีความคล้ายคลึงอยู่บ้างนะครับ Oh, God! (1977)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
You've got one fantastic sense of humor.คุณเคย มีความรู้สึก อย่างใดอย่าง หนึ่ง ที่ยอดเยี่ยม ของอารมณ์ขัน I Spit on Your Grave (1978)
You've got a weird, weird sense of humor.คุณได้มีแปลก ความรู้สึก แปลก ของอารมณ์ขัน I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senseAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
senseA dog has an acute sense of smell.
senseA dog has a sharp sense of smell.
senseAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
senseAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
senseA man of common sense would never do such a thing.
senseA man of his sense.
senseA man of learning is not always a man of sense.
senseA man of sense would be ashamed of such behavior.
senseA man of sense would be ashamed to do so.
senseA man of sense wouldn't speak to you like that.
senseAm I making sense?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมผัส(n) sense
สำนึก(n) sense, See also: conscience
อายตนะ(n) sense, Syn. ประสาทสัมผัส, Example: สมองส่วนฮิปโปแคมปัสตั้งอยู่กลางสมอง ทำหน้าที่เลือกเฟ้นสัญญาณจากอายตนะที่เข้ามา, Thai Definition: เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งที่รู้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประสาทสัมผัส(n) sense, Syn. การรู้สึก, การเห็น, การรู้รส, การได้ยิน, Example: เครื่องเล่นต่างๆ จะเป็นข้อมูลให้เด็กได้ฝึกพัฒนารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5, Count Unit: อย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเหตุผลดี[mī hētphon dī] (adj) FR: sensé
ประสาทสัมผัส[prasāt samphat] (n, exp) EN: sense  FR: sens [ m ]
สัมผัส[samphat] (n) EN: sense  FR: toucher [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sense
sensed
sensei
senses
senseney
sensenig
senseless
sense-data
sense-data
sense-datas

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sense
sensed
senses
senseless
sense-organ
senselessly
sense-organs
senselessness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] sense of smell; smell bad #4,650 [Add to Longdo]
责任感[zé rèn gǎn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄍㄢˇ,    /   ] sense of responsibility #7,107 [Add to Longdo]
责任心[zé rèn xīn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄒㄧㄣ,    /   ] sense of responsibility #12,633 [Add to Longdo]
听觉[tīng jué, ㄊㄧㄥ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] sense of hearing #16,821 [Add to Longdo]
感官[gǎn guān, ㄍㄢˇ ㄍㄨㄢ,  ] sense; sense organ #17,541 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] sense of shame; to abuse #18,699 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] sense of smell #20,119 [Add to Longdo]
嗅觉[xiù jué, ㄒㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] sense of smell #21,405 [Add to Longdo]
幽默感[yōu mò gǎn, ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ,   ] sense of humor #27,886 [Add to Longdo]
感觉器官[gǎn jué qì guān, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ,     /    ] sense organs; the five senses [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
先生[せんせい, sensei] (n) คุณครู อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
先生[せんせい, sensei] (n) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลาจะกล่าวถึง อาชีพของตัวเอง)
先生[せんせい, sensei, sensei , sensei] (n) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrgefühl { n }sense of honour [Add to Longdo]
Erfolgserlebnis { n }sense of achievement; lift [Add to Longdo]
Gefühl { n } | Gefühle { pl } | Gefühl der Freude | Gefühl der Bedrohung | Gefühl und Verstand | ein Gefühl für etw. bekommen | ein Gefühl, das etw. besonderes stattfindetsense | senses | sense of pleasure | sense of menace | sense and sensibility | to get a feel for sth. | a sense of occasion [Add to Longdo]
Gehörsinn { m }; Gehör { n }sense of hearing [Add to Longdo]
Gerechtigkeitssinn { m }sense of justice [Add to Longdo]
Geruchssinn { m }sense of smell [Add to Longdo]
Geschmackssinn { m }; Geschmacksempfindung { f }sense of taste [Add to Longdo]
Gleichgewichtssinn { m }sense of balance [Add to Longdo]
Ortssinn { m }sense of directions [Add to Longdo]
Pflichtbewusstsein { n }; Pflichtgefühl { n }sense of duty [Add to Longdo]
Rechtsempfinden { n }sense of justice [Add to Longdo]
Schönheitssinn { m }sense of beauty; aesthetic sense [Add to Longdo]
Schuldgefühl { n } | Schuldgefühle { pl } | (starke) Schuldgefühle habensense of guilt | guilt feelings | to feel (full of) guilt [Add to Longdo]
Sehvermögen { n }sense of sight [Add to Longdo]
Sendungsbewusstsein { n }sense of mission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
感じ[かんじ, kanji] (n) feeling; sense; impression; (P) #1,136 [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) #1,811 [Add to Longdo]
意識[いしき, ishiki] (n, vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) { Buddh } mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P) #2,431 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) (sense of) taste; (suf, ctr) (2) counter for food, drink, medicine, etc. #3,646 [Add to Longdo]
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) { Buddh } cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P) #4,043 [Add to Longdo]
正体[しょうたい, shoutai] (n) (1) natural shape; one's true colors; one's true colours; true character; identity; true identity; (2) consciousness; one's senses; (P) #4,076 [Add to Longdo]
電波[でんぱ, denpa] (n) (1) (See 電磁波) electro-magnetic wave; radio wave; (n, adj-na) (2) (sl) (See 電波な奴) nonsense; (P) #4,083 [Add to Longdo]
戦線[せんせん, sensen] (n) (war) front; (P) #4,139 [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) #4,235 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地[きゃりあけんち, kyariakenchi] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
センスデータ[せんすでーた, sensude-ta] sense data [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
回線切断[かいせんせつだん, kaisensetsudan] hang-up, HUP (signal) [Add to Longdo]
検出[けんしゅつ, kenshutsu] sense (vs), detection [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
[てい, tei] base, radix (deprecated in this sense) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先先月[せんせんげつ, sensengetsu] vorletzten_Monat [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]
宣戦[せんせん, sensen] Kriegserklaerung [Add to Longdo]
宣誓[せんせい, sensei] -Eid, Schwur [Add to Longdo]
専制[せんせい, sensei] Absolutismus, Gewaltherrschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sense \Sense\, n. [L. sensus, from sentire, sensum, to perceive,
   to feel, from the same root as E. send; cf. OHG. sin sense,
   mind, sinnan to go, to journey, G. sinnen to meditate, to
   think: cf. F. sens. For the change of meaning cf. {See}, v.
   t. See {Send}, and cf. {Assent}, {Consent}, {Scent}, v. t.,
   {Sentence}, {Sentient}.]
   1. (Physiol.) A faculty, possessed by animals, of perceiving
    external objects by means of impressions made upon certain
    organs (sensory or sense organs) of the body, or of
    perceiving changes in the condition of the body; as, the
    senses of sight, smell, hearing, taste, and touch. See
    {Muscular sense}, under {Muscular}, and {Temperature
    sense}, under {Temperature}.
    [1913 Webster]
 
       Let fancy still my sense in Lethe steep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What surmounts the reach
       Of human sense I shall delineate.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The traitor Sense recalls
       The soaring soul from rest.      --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Perception by the sensory organs of the body; sensation;
    sensibility; feeling.
    [1913 Webster]
 
       In a living creature, though never so great, the
       sense and the affects of any one part of the body
       instantly make a transcursion through the whole.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Perception through the intellect; apprehension;
    recognition; understanding; discernment; appreciation.
    [1913 Webster]
 
       This Basilius, having the quick sense of a lover.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       High disdain from sense of injured merit. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Sound perception and reasoning; correct judgment; good
    mental capacity; understanding; also, that which is sound,
    true, or reasonable; rational meaning. "He speaks sense."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He raves; his words are loose
       As heaps of sand, and scattering wide from sense.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is felt or is held as a sentiment, view, or
    opinion; judgment; notion; opinion.
    [1913 Webster]
 
       I speak my private but impartial sense
       With freedom.             --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       The municipal council of the city had ceased to
       speak the sense of the citizens.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. Meaning; import; signification; as, the true sense of
    words or phrases; the sense of a remark.
    [1913 Webster]
 
       So they read in the book in the law of God
       distinctly, and gave the sense.    --Neh. viii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       I think 't was in another sense.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Moral perception or appreciation.
    [1913 Webster]
 
       Some are so hardened in wickedness as to have no
       sense of the most friendly offices.  --L' Estrange.
    [1913 Webster]
 
   8. (Geom.) One of two opposite directions in which a line,
    surface, or volume, may be supposed to be described by the
    motion of a point, line, or surface.
    [1913 Webster]
 
   {Common sense}, according to Sir W. Hamilton:
    (a) "The complement of those cognitions or convictions
      which we receive from nature, which all men possess in
      common, and by which they test the truth of knowledge
      and the morality of actions."
    (b) "The faculty of first principles." These two are the
      philosophical significations.
    (c) "Such ordinary complement of intelligence, that,if a
      person be deficient therein, he is accounted mad or
      foolish."
    (d) When the substantive is emphasized: "Native practical
      intelligence, natural prudence, mother wit, tact in
      behavior, acuteness in the observation of character,
      in contrast to habits of acquired learning or of
      speculation."
 
   {Moral sense}. See under {Moral},
    (a) .
 
   {The inner sense}, or {The internal sense}, capacity of the
    mind to be aware of its own states; consciousness;
    reflection. "This source of ideas every man has wholly in
    himself, and though it be not sense, as having nothing to
    do with external objects, yet it is very like it, and
    might properly enough be called internal sense." --Locke.
 
   {Sense capsule} (Anat.), one of the cartilaginous or bony
    cavities which inclose, more or less completely, the
    organs of smell, sight, and hearing.
 
   {Sense organ} (Physiol.), a specially irritable mechanism by
    which some one natural force or form of energy is enabled
    to excite sensory nerves; as the eye, ear, an end bulb or
    tactile corpuscle, etc.
 
   {Sense organule} (Anat.), one of the modified epithelial
    cells in or near which the fibers of the sensory nerves
    terminate.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Understanding; reason.
 
   Usage: {Sense}, {Understanding}, {Reason}. Some philosophers
      have given a technical signification to these terms,
      which may here be stated. Sense is the mind's acting
      in the direct cognition either of material objects or
      of its own mental states. In the first case it is
      called the outer, in the second the inner, sense.
      Understanding is the logical faculty, i. e., the power
      of apprehending under general conceptions, or the
      power of classifying, arranging, and making
      deductions. Reason is the power of apprehending those
      first or fundamental truths or principles which are
      the conditions of all real and scientific knowledge,
      and which control the mind in all its processes of
      investigation and deduction. These distinctions are
      given, not as established, but simply because they
      often occur in writers of the present day.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sense \Sense\, v. t. [imp. & p. p. {Sensed}; p. pr. & vb. n.
   {Sensing}.]
   To perceive by the senses; to recognize. [Obs. or Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Is he sure that objects are not otherwise sensed by
      others than they are by him?       --Glanvill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sense
   n 1: a general conscious awareness; "a sense of security"; "a
      sense of happiness"; "a sense of danger"; "a sense of self"
   2: the meaning of a word or expression; the way in which a word
     or expression or situation can be interpreted; "the
     dictionary gave several senses for the word"; "in the best
     sense charity is really a duty"; "the signifier is linked to
     the signified" [syn: {sense}, {signified}]
   3: the faculty through which the external world is apprehended;
     "in the dark he had to depend on touch and on his senses of
     smell and hearing" [syn: {sense}, {sensation}, {sentience},
     {sentiency}, {sensory faculty}]
   4: sound practical judgment; "Common sense is not so common";
     "he hasn't got the sense God gave little green apples";
     "fortunately she had the good sense to run away" [syn:
     {common sense}, {good sense}, {gumption}, {horse sense},
     {sense}, {mother wit}]
   5: a natural appreciation or ability; "a keen musical sense"; "a
     good sense of timing"
   v 1: perceive by a physical sensation, e.g., coming from the
      skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object
      brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the
      heat when she got out of the car" [syn: {feel}, {sense}]
   2: detect some circumstance or entity automatically; "This robot
     can sense the presence of people in the room"; "particle
     detectors sense ionization"
   3: become aware of not through the senses but instinctively; "I
     sense his hostility"; "i smell trouble"; "smell out
     corruption" [syn: {smell}, {smell out}, {sense}]
   4: comprehend; "I sensed the real meaning of his letter"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sense /zɛnzə/ 
  scythe

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top