Search result for

station

(141 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -station-, *station*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stationarity (n ) ความคงตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
station    [N] สถานี, See also: โรง, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ, สถานีย่อย
stationer    [N] คนขายเครื่องเขียน
station at    [PHRV] เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station in, station on
station in    [PHRV] เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station at
station on    [PHRV] เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station at
stationary    [ADJ] ซึ่งหยุดนิ่ง
stationery    [N] เครื่องเขียน
station house    [N] สถานีดับเพลิง
station wagon    [N] รถโดยสาร
stationmaster    [N] นายสถานี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
station in lifeฐานะการครองชีพ, ฐานานุรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
station wagan; estate carรถตรวจการ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stational sourceแหล่งประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stationarityความคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stationaryคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stationary pointจุดนิ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stationary populationประชากรคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stationary Container System ระบบถังขยะคงที่
ระบบเก็บขยะคงที่จะมีที่เก็บขยะเพื่อขนถ่ายขยะ จากถังเพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังจากบริเวณที่ตั้งกองขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Stationary Population ประชากรคงที่
ประชากรเสถียรภาพทีมีอัตราเพิ่ม ตามธรรมชาติที่แท้จริงเท่ากับศูนย์ [สิ่งแวดล้อม]
Stationeryเครื่องเขียน [TU Subject Heading]
Stationery tradeอุตสาหกรรมเครื่องเขียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
station"How far is it from here to the station?" "It is about two miles."
station"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."
stationI arrived at the station ten minutes late.
stationTen minutes' walk brought me to the station.
stationBe at the station at eleven on the dot.
stationI saw him at the station a few days ago.
stationI am to meet him at five at the station.
stationHow many minutes does it take to get to the JR station on foot?
stationHow long does it take to get to the station?
stationYou will find your bicycle somewhere in the neighborhood of the station.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
station(สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
station housen. สถานีตำรวจ,สถานีดับเพลิง
station-to ###SW. station adj.,adv. เกี่ยวกับโทรศัพท์ทางไกลที่พูดกับใครก็ได้ตามเลขหมายโทรศัพท์.
stationary(สเท'ชะเนอรี) adj. หยุดนิ่ง,ไม่เคลื่อนที่,คงที่,ประจำที่ n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่กับที่, Syn. still,static
stationer(สเท'ชะเนอ) n. คนขายเครื่องเขียน,คนขายหนังสือ,ผู้พิมพ์,ผู้จัดพิมพ์หนังสือขาย
stationery(สเท'ชะเนอรี) n. กระดาษเขียน,เครื่องเขียน, Syn. writing paper
stationmastern. นายสถานี
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
air station lนามบินที่มีเครื่องบินซ่อมแซมและบริการสำหรับเครื่องบิน
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ
station(vi) หยุด,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่,ยึดที่
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง
stationer(n) คนขายหนังสือ,คนขายเครื่องเขียน
stationery(n) เครื่องเขียน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเขียน    [N] stationery, Syn. เครื่องเขียน
สถานี    [N] station, Syn. สำนักงาน, ที่ทำการ, หน่วยงาน, Count unit: สถานี
ร้านเครื่องเขียน    [N] stationery store, Example: ครอบครัวของผมมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะการทำกิจการร้านขายเครื่องเขียนนี่แหละ, Count unit: ร้าน
สถานี    [N] station, See also: center, Syn. ที่ทำการ, หน่วยที่ตั้งทำการ, Example: เครื่องรับส่งวิทยุของพระองค์ท่านสามารถติดต่อได้กับสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ, Count unit: สถานี, Thai definition: หน่วยที่ตั้งเป็นที่พักหรือที่ทำการ
โรงพัก [N] police station, See also: station house, Syn. สถานีตำรวจ, Example: ตำรวจทุกนายบนโรงพักได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานอย่างฉุกเฉิน, Count unit: แห่ง, ที่
เครื่องเขียน    [N] stationery, See also: writing materials
นายท่า    [N] head of station, See also: station master, harbor master, Example: คนที่จะเอารถมาเข้าคิวต้องไปคุยกับนายท่าก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการที่ท่าเรือท่ารถ เช่นในการปล่อยเรือปล่อยรถตามกำหนดเวลาเป็นต้น
นายสถานี    [N] station master, See also: station agent, Syn. นายท่า, Example: เขาดันจับพลัดจับผลูไปเป็นนายสถานีบขส., Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของสถานี
ฐาน    [N] base, See also: station, platform, Syn. ที่ตั้ง, ที่รองรับ, Example: ฐานยิงจรวดของสหรัฐอยู่ที่ฟลอริด้า, Count unit: ฐาน, Notes: (บาลี)
ร้านขายเครื่องเขียน    [N] stationery, Syn. ร้านเครื่องเขียน, Example: ผู้รู้จักแนะนำให้ผมเปิดร้านขายเครื่องเขียนแถวถนนมหาราช, Count unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden   FR: jardin de dégustation de bière [m]
บขส.[abv.] (Bø.Khø.Sø.) EN: bus station   
บริการ[n.] (børikān) EN: service   FR: service [m] ; prestation [f]
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATION    S T EY1 SH AH0 N
STATIONS    S T EY1 SH AH0 N Z
STATIONS'    S T EY1 SH AH0 N Z
STATIONER    S T EY1 SH AH0 N ER0
STATIONED    S T EY1 SH AH0 N D
STATION'S    S T EY1 SH AH0 N Z
STATIONARY    S T EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
STATIONERY    S T EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
STATIONING    S T EY1 SH AH0 N IH0 NG
STATIONERS    S T EY1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
station    (v) (s t ei1 sh @ n)
stations    (v) (s t ei1 sh @ n z)
stationed    (v) (s t ei1 sh @ n d)
stationer    (n) (s t ei1 sh @ n @ r)
stationary    (j) (s t ei1 sh @ n r ii)
stationers    (n) (s t ei1 sh @ n @ z)
stationery    (n) (s t ei1 sh @ n r ii)
stationing    (v) (s t ei1 sh @ n i ng)
stationmaster    (n) (s t ei1 sh @ n m aa s t @ r)
station-waggon    (n) - (s t ei1 sh @ n - w a g @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えき, eki] Thai: สถานี English: station

German-Thai: Longdo Dictionary
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Station {f}station [Add to Longdo]
Stationsumfrage {f}station cycle polling [Add to Longdo]
Stationsvorsteher {m}station master [Add to Longdo]
Stationseinrichtung {f}station equipment [Add to Longdo]
Talstation {f} (eines Skiliftes)station at the bottom (of a ski lift) [Add to Longdo]
Station {f}; Krankenstation {f} | auf Stationward | in ward [Add to Longdo]
Polizeidienststelle {f}; Polizeirevier {n}; Polizeiwache {f}station house [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文具[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, ] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc) [Add to Longdo]
文具商[wén jù shāng, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ ㄕㄤ, ] stationer [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] station; to stand; to halt; to stop [Add to Longdo]
站管理[zhàn guǎn lǐ, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] station management [Add to Longdo]
静止锋[jìng zhǐ fēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ ㄈㄥ, / ] Stationary Front [Add to Longdo]
驻北京[zhù Běi jīng, ㄓㄨˋ ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] stationed in Beijing [Add to Longdo]
驻地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, / ] station; encampment [Add to Longdo]
驻大陆[zhù dà lù, ㄓㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] stationed on the continent (i.e. PRC) [Add to Longdo]
驻华[zhù huá, ㄓㄨˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] stationed in China; located in China [Add to Longdo]
驻华盛顿[zhù Huá shèng dùn, ㄓㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] stationed in Washington [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
ステーション[すてーしょん, sute-shon] station [Add to Longdo]
データステーション[でーたすてーしょん, de-tasute-shon] data station [Add to Longdo]
データ局[データきょく, de-ta kyoku] data station [Add to Longdo]
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station [Add to Longdo]
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
病棟[びょうとう, byoutou] Station_eines_Krankenhauses, Gebaeude_eines_Krankenhauses [Add to Longdo]
駐屯[ちゅうとん, chuuton] Stationierung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Station \Sta"tion\ (st[=a]"sh[u^]n), n. [F., fr. L. statio, from
   stare, statum, to stand. See {Stand}.]
   1. The act of standing; also, attitude or pose in standing;
    posture. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A station like the herald, Mercury.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their manner was to stand at prayer, whereupon their
       meetings unto that purpose . . . had the names of
       stations given them.         --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of standing or rest; equilibrium. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All progression is performed by drawing on or
       impelling forward some part which was before in
       station, or at quiet.         --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. The spot or place where anything stands, especially where
    a person or thing habitually stands, or is appointed to
    remain for a time; as, the station of a sentinel.
    Specifically:
    (a) A regular stopping place in a stage road or route; a
      place where railroad trains regularly come to a stand,
      for the convenience of passengers, taking in fuel,
      moving freight, etc.
    (b) The headquarters of the police force of any precinct.
    (c) The place at which an instrument is planted, or
      observations are made, as in surveying.
    (d) (Biol.) The particular place, or kind of situation, in
      which a species naturally occurs; a habitat.
    (e) (Naut.) A place to which ships may resort, and where
      they may anchor safely.
    (f) A place or region to which a government ship or fleet
      is assigned for duty.
    (g) (Mil.) A place calculated for the rendezvous of
      troops, or for the distribution of them; also, a spot
      well adapted for offensive or defensive measures.
      --Wilhelm (Mil. Dict.).
    (h) (Mining) An enlargement in a shaft or galley, used as
      a landing, or passing place, or for the accommodation
      of a pump, tank, etc.
      [1913 Webster]
 
   4. Post assigned; office; the part or department of public
    duty which a person is appointed to perform; sphere of
    duty or occupation; employment.
    [1913 Webster]
 
       By spending this day [Sunday] in religious
       exercises, we acquire new strength and resolution to
       perform God's will in our several stations the week
       following.              --R. Nelson.
    [1913 Webster]
 
   5. Situation; position; location.
    [1913 Webster]
 
       The fig and date -- why love they to remain
       In middle station, and an even plain? --Prior.
    [1913 Webster]
 
   6. State; rank; condition of life; social status.
    [1913 Webster]
 
       The greater part have kept, I see,
       Their station.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They in France of the best rank and station. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Eccl.)
    (a) The fast of the fourth and sixth days of the week,
      Wednesday and Friday, in memory of the council which
      condemned Christ, and of his passion.
    (b) (R. C. Ch.) A church in which the procession of the
      clergy halts on stated days to say stated prayers.
      --Addis & Arnold.
    (c) One of the places at which ecclesiastical processions
      pause for the performance of an act of devotion;
      formerly, the tomb of a martyr, or some similarly
      consecrated spot; now, especially, one of those
      representations of the successive stages of our Lord's
      passion which are often placed round the naves of
      large churches and by the side of the way leading to
      sacred edifices or shrines, and which are visited in
      rotation, stated services being performed at each; --
      called also {Station of the cross}. --Fairholt.
      [1913 Webster]
 
   8. In Australia, a sheep run or cattle run, together with the
    buildings belonging to it; also, the homestead and
    buildings belonging to such a run.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Station bill}. (Naut.) Same as {Quarter bill}, under
    {Quarter}.
 
   {Station house}.
    (a) The house serving for the headquarters of the police
      assigned to a certain district, and as a place of
      temporary confinement.
    (b) The house used as a shelter at a railway station.
 
   {Station master}, one who has charge of a station, esp. of a
    railway station.
 
   {Station pointer} (Surv.), an instrument for locating on a
    chart the position of a place from which the angles
    subtended by three distant objects, whose positions are
    known, have been observed.
 
   {Station staff} (Surv.), an instrument for taking angles in
    surveying. --Craig.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Station}, {Depot}.
 
   Usage: In the United States, a stopping place on a railway
      for passengers and freight is commonly called a depot:
      but to a considerable extent in official use, and in
      common speech, the more appropriate name, station, has
      been adopted.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Station \Sta"tion\ (st[=a]"sh[u^]n), v. t. [imp. & p. p.
   {Stationed} (-sh[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Stationing}.]
   To place; to set; to appoint or assign to the occupation of a
   post, place, or office; as, to station troops on the right of
   an army; to station a sentinel on a rampart; to station ships
   on the coast of Africa.
   [1913 Webster]
 
      He gained the brow of the hill, where the English
      phalanx was stationed.          --Lyttelton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 station
   n 1: a facility equipped with special equipment and personnel
      for a particular purpose; "he started looking for a gas
      station"; "the train pulled into the station"
   2: proper or designated social situation; "he overstepped his
     place"; "the responsibilities of a man in his station";
     "married above her station" [syn: {place}, {station}]
   3: (nautical) the location to which a ship or fleet is assigned
     for duty
   4: the position where someone (as a guard or sentry) stands or
     is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post";
     "a sentry station" [syn: {post}, {station}]
   5: the frequency assigned to a broadcasting station
   v 1: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send},
      {place}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 station
   stage; station; stop
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 station [stasjõ]
   stage; station; stop
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 station
   stage; station; stop
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 station [stɑtʃɔn]
   station
   stage; station; stop
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Station [ʃtatsiːoːn] (n) , s.(f )
   station
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top