ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -供-, *供*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[供, gōng, ㄍㄨㄥ] to supply, to provide for; to offer in worship
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 making an offering with both hands 共; 共 also provides the pronunciation,  Rank: 550

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply, #1,948 [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] offer; sacrificial offering; trial statement; confession, #1,948 [Add to Longdo]
[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ, / ] to supply; to provide; to offer, #1,501 [Add to Longdo]
[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand), #5,341 [Add to Longdo]
[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity, #5,933 [Add to Longdo]
[gōng shuǐ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] to supply water, #7,029 [Add to Longdo]
[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.), #7,525 [Add to Longdo]
[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand, #8,757 [Add to Longdo]
[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] to supply goods, #10,676 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
える[そなえる, sonaeru] (vt) ถวายของเซ่นไหว้

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n,vs) (See お・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) [Add to Longdo]
[そなえ, sonae] (n) offering [Add to Longdo]
える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) to offer; to sacrifice; to dedicate; (P) [Add to Longdo]
え餅[そなえもち, sonaemochi] (n) (See 鏡餅) offering of mochi rice cakes; mochi rice cakes used as offering [Add to Longdo]
[きょうす, kyousu] (v5s,vt) (See する) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vt) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
花;[きょうか;くげ;くうげ, kyouka ; kuge ; kuuge] (n) offering of flowers (at shrine, grave, etc.); floral tribute [Add to Longdo]
回り;廻り(oK)[ともまわり, tomomawari] (n) retinue; suite [Add to Longdo]
[くぎ, kugi] (n) sacrifice; sacrificial animal [Add to Longdo]
[きょうきゅう, kyoukyuu] (n,vs) supply; provision; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Now that I have children, I will hold out, the woman said.「子たちがいるから、私がんばるわ」とその女性は言った。 [F]
"Have the children arrived yet?" "No, none has come yet."「子達はもう来ていますか」「いいえ、まだ来ていません」
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳以下の子は劇場には入場できません。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提します。
There were two children playing on the street.2人の子が通りで遊んでいた。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子の足すと父親の年に等しかった。
Three children sat on the sofa.3人の子がソファーに座った。
Three children were playing in the park.3人の子が公園で遊んでいた。
May 5 is Children's Day.5月5日は子の日です。
Children of six and above should attend school.6歳以上の子は学校に通わなければならない。
He is a spoiled child.あいつは手に負えない子だ。
You can ask the child who's playing over there.あそこで遊んでいる子に聞いてごらんなさい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then perhaps you will convey to Her Highness... that I've been waiting for some time now to congratulate her... on the great historic event of providing our country with a much-needed heir to the throne.[CN] 那么也许你会转告给女殿下... 说我一直等着某个 时候去向你祝贺... 祝贺她为我们国家提了 一个急需的皇位继承人的 这个伟大的历史事件 The Scarlet Empress (1934)
Bore the burden of our sins... obtain for us by thy intecession the courage and strength[CN] 承擔我們的罪責 給我們恩澤 承蒙他的庇佑 Applause (1929)
Wouldn't it be nice if he was a real boy?[JA] あれが本当の子ならな Pinocchio (1940)
For instance, we'll take mop rags.[CN] 比如, 我們提拖布. Grand Hotel (1932)
Me take a chance on a dumb chorus girl to fill a specialty number?[CN] 讓我將跳招牌舞的機會提給一個愚蠢的唱詩班女孩? Applause (1929)
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge.[JA] 知識の泉へ急ぐ子 Pinocchio (1940)
And I furnish most of the money.[CN] 而我提大部分的资金 Bordertown (1935)
He goes on and on about how he's got to work hard to make her proud of him, to make up for her hep,[CN] 还说从不尽早功成名就 就对不起自己读书的姐姐, Taki no shiraito (1933)
- Real boys?[JA] 本物の子 Pinocchio (1940)
You've stated that you lost ths knife in Kenroku Park,[CN] 你出此刀遗失在兼六园内池边 Taki no shiraito (1933)
It has hot and cold running water all day.[CN] 整天都提流水, 有熱的, 有冷的. Grand Hotel (1932)
Minami says he robbed her, but Shiraito says he didn't,[CN] 阿南招抢钱 白丝却矢口否认被抢 Taki no shiraito (1933)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
給停止[きょうきゅうていし, kyoukyuuteishi] outage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
[きょうよ, kyouyo] versorgen, gewaehren [Add to Longdo]
[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
[くもつ, kumotsu] Opfergabe [Add to Longdo]
[きょうきゅう, kyoukyuu] Angebot, Versorgung, Lieferung [Add to Longdo]
[きょうじゅつ, kyoujutsu] Aussage, Darstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top