ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betrayer

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betrayer-, *betrayer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jafar, you vile betrayer.จาฟา เจ้าคนทรยศ Aladdin (1992)
That's Sultan Vile Betrayer to you.สุลต่านนั่นตังหาก ที่ทรยศเจ้า Aladdin (1992)
You betrayer of "the path".นายทรยศวิถีนินจา Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
- A betrayer among them?ท่านครับ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- Who is this betrayer?ใครเป็นคนทรยศ? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I'm a betrayer.ฉันมันคนทรยศ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
You're a liar and a betrayer.คุณปลิ้นปล้อนและหลอกลวง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Betrayer.คนทรยศ Avatar (2009)
Sabine, is it possible that Hamish was your betrayer?ซาบีน เป็นไปได้ไหมที่เฮมิชหักหลังคุณ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
My rule is to kill the betrayer and the whole family.กฎของฉันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนทรยศ Episode #1.1 (2011)
Who will be the betrayer... the type-A Lolita,สาวน้อยโลลิต้าเรียนดี - แม่บ้านผู้ชอบเอาเปรียบ Intro to Knots (2013)
Your offer actually made it harder for you to get untied, because no one wants to be the betrayer.แก้ยากกว่าเดิม เพราะไม่มีใครอยากเป็นคนทรยศ Intro to Knots (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betrayer    (n) bˈɪtrˈɛɪər (b i1 t r ei1 @ r)
betrayers    (n) bˈɪtrˈɛɪəz (b i1 t r ei1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
内通者[ないつうしゃ, naitsuusha] (n) betrayer [Add to Longdo]
密告者[みっこくしゃ, mikkokusha] (n) informer; betrayer [Add to Longdo]
裏切り者(P);裏切者[うらぎりもの, uragirimono] (n) betrayer; traitor; turncoat; informer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betrayer \Be*tray"er\, n.
   One who, or that which, betrays.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betrayer
   n 1: one who reveals confidential information in return for
      money [syn: {informer}, {betrayer}, {rat}, {squealer},
      {blabber}]
   2: a person who says one thing and does another [syn: {double-
     crosser}, {double-dealer}, {two-timer}, {betrayer},
     {traitor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top