ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betrayer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betrayer-, *betrayer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's Sultan Vile Betrayer to you.สุลต่านนั่นตังหาก ที่ทรยศเจ้า Aladdin (1992)
You betrayer of "the path".นายทรยศวิถีนินจา Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
- A betrayer among them?ท่านครับ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
My rule is to kill the betrayer and the whole family.กฎของฉันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนทรยศ Episode #1.1 (2011)
Exactly what the betrayer would say.นั่นล่ะคำพูดของคนทรยศ Intro to Knots (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betrayer (n) bˈɪtrˈɛɪər (b i1 t r ei1 @ r)
betrayers (n) bˈɪtrˈɛɪəz (b i1 t r ei1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
内通者[ないつうしゃ, naitsuusha] (n) betrayer [Add to Longdo]
密告者[みっこくしゃ, mikkokusha] (n) informer; betrayer [Add to Longdo]
裏切り者(P);裏切者[うらぎりもの, uragirimono] (n) betrayer; traitor; turncoat; informer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betrayer \Be*tray"er\, n.
   One who, or that which, betrays.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betrayer
   n 1: one who reveals confidential information in return for
      money [syn: {informer}, {betrayer}, {rat}, {squealer},
      {blabber}]
   2: a person who says one thing and does another [syn: {double-
     crosser}, {double-dealer}, {two-timer}, {betrayer},
     {traitor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top