ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turn off

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn off-, *turn off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn off[PHRV] เปลี่ยนไปทางใหม่
turn off[PHRV] ปิด (น้ำ, แก๊ซ, ไฟฟ้า), Syn. put off
turn off[PHRV] มีสีหน้าหรือท่าทาง, Syn. turn on
turn off[PHRV] เลิกจ้าง
turn off[PHRV] สร้าง, See also: ผลิต
turn off[PHRV] เลิกสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลิกใส่ใจ
turn off[PHRV] แยกจาก
turn off[PHRV] เลิกชอบ, See also: เลิกสนใจ, Syn. be off, go off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn off the radio.ปิดวิทยุ The Great Dictator (1940)
Turn off what is sour, turn into a flower and bloom, bloom.ปิดสิ่งที่คือเปรี้ยว กลายคือดอกไม้บานบาน Yellow Submarine (1968)
Turn off the lightsปิดไฟ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Why'd they turn off the lights?พวกเขาปิดไฟทำไม The Blues Brothers (1980)
turn off the switch.ปิดสวิทช์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Doris, can you turn off the switch for the barrier.ดอริส ช่วยปิดบาเรียก่อนได้มั้ย Vampire Hunter D (1985)
- Hey, hey, we're the Monkees - 4:00. Turn off TV.สี่โมงแล้ว ปิดทีวีได้แล้ว The Joy Luck Club (1993)
Throw away the key and then turn off all the lightsโยนกุญแจทิ้งไป / และจากนั้นก็ปิดไฟ The Nightmare Before Christmas (1993)
Turn off all the lights. Make sure the doors are locked. Hello.มั่นใจว่าปิดไฟทั้งหมดและล๊อคประตูทั้งหมด The Nightmare Before Christmas (1993)
Maintain your position in case they turn off.เตรียมพร้อมไว้ด้วย บางทีมันอาจจะย้อนกลับมา Ghost in the Shell (1995)
Turn off the jukebox.การต่อสู้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ Fight Club (1999)
Let's go down now. We forgot Isabel. Should we turn off the lights?เราไปกันเถอะ เราลืมอิซาเบล เราควรปิดไฟมั้ย Signs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turn offAs it is late, turn off the TV.
turn offBe sure to turn off the gas before you go out.
turn offBe sure to turn off the light when you leave the room.
turn offCan I turn off the TV?
turn offCould you turn off the lights?
turn offDid you turn off the gas?
turn offDid you turn off the heater?
turn offDon't forget to turn off all the lights before going to bed.
turn offDon't forget to turn off the gas before going out.
turn offDon't forget to turn off the gas before you leave the house.
turn offDon't turn off the light.
turn offDo you mind if I turn off the AC?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดสวิตช์[V] turn off, See also: switch off, cut off, Syn. ดับสวิตช์, Ant. เปิดสวิตช์, Example: เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง, Thai definition: ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน
ปิด[V] switch off, See also: turn off, shut off, Syn. ดับ, Example: อย่าปิดเครื่องในขณะที่ดิสก์ไดรฟ์กำลังอ่านข้อมูล, Thai definition: ทำให้หยุดทำงาน
ปิดไฟ[V] turn off the light, See also: switch off the electricity, Ant. เปิดไฟ, Example: ในระหว่างน้ำท่วม เราควรปิดไฟทั้งหมด, Thai definition: กดสวิตช์เพื่อดับไฟฟ้า
ดับ[V] switch off, See also: turn off, put out, Syn. หยุด, ปิด, ทำให้หยุด, Ant. เปิด, Example: เขาดับเครื่องยนต์ไว้เพราะรถติดมากไม่ขยับเลย
ดับไฟ[V] turn off the light, Syn. ปิดไฟ, Ant. เปิดไฟ, Example: ทุกคนในครอบครัวจะมารวมกัน ดับไฟ และจุดเทียนเล่มหนึ่ง สวดภาวนาและร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกันในวันคริสต์มาส, Thai definition: ทำให้หมดแสงสว่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ปิด[v.] (pit) EN: switch off ; turn off ; shut off   FR: fermer ; éteindre ; serrer
ปิดไฟ[v. exp.] (pit fai) EN: turn off the light ; switch off the light   FR: éteindre la lumière

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stell das Radio ab!Turn off the radio! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) [Add to Longdo]
消す[けす, kesu] (v5s,vt) (1) to erase; to delete; to cross out; (2) to turn off power; (3) to extinguish; to put out; (4) (sl) to bump off; (P) [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turn off
   v 1: cause to stop operating by disengaging a switch; "Turn off
      the stereo, please"; "cut the engine"; "turn out the
      lights" [syn: {switch off}, {cut}, {turn off}, {turn out}]
      [ant: {switch on}, {turn on}]
   2: make a turn; "turn off at the parking area"
   3: cause to feel intense dislike or distaste [syn: {turn off},
     {put off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top