Search result for

อัยการ

(47 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัยการ-, *อัยการ*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานอัยการพิเศษSpecial public prosecutor office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัยการ[N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
อัยการสูงสุด[N] Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัยการ(ไอยะ-) น. การของเจ้า
อัยการตัวบทกฎหมาย เรียกว่า พระอัยการ
อัยการองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบด้วยคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครอง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เรียกว่า องค์กรอัยการ, เดิมเรียกว่า กรมอัยการ, ถ้าหมายถึงเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดิน เรียกว่า พนักงานอัยการ หรือ ข้าราชการอัยการ, โบราณเรียกว่า พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือ ยกบัตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advocate, judgeอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advocate, judgeอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge advocateอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judge advocateอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
State's attorneyอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ12 Angry Men (1957)
The knife was important to the district attorney. He spent a day...มีดเป็นสิ่งสำคัญที่จะอัยการเขต เขาใช้เวลาทั้งวัน ... 12 Angry Men (1957)
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
But it gave them an excuse to impose martial law throughout Bengal.แต่เป็นข้ออ้างที่เขาจะประกาศ กฎอัยการศึกทั่วเบงกอล Gandhi (1982)
And martial law only shows how desperate the British are.และกฎอัยการศึกก็แสดงให้เห็นว่า คนอังกฤษสิ้นคิดขนาดไหน Gandhi (1982)
The prosecution rests, my lord.อัยการหมดคำถาม ศาลที่เคารพ Gandhi (1982)
Enacting disaster protocols.ประกาศกฎอัยการศึก Akira (1988)
Enacting disaster protocols.ประกาศกฎอัยการศึก Akira (1988)
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press!สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน! Akira (1988)
...in spite of martial law in the name of freedom of the press!...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน! Akira (1988)
Is he fighting the coup forces all by himself?เขากำลังต่อสู้กับกฎ อัยการศึกเพียงลำพังเรอะ? Akira (1988)
You will now be turned over to the U.S. Attorney General's office.สำนักงานอัยการสูงสุด ของสหรัฐจะจัดการต่อไป Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attorney general[N] อัยการสูงสุด
DA[ABBR] อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
prosecuting attorney[N] อัยการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
lord advocaten. อธิบดีกรมอัยการ
martial lawn. กฎอัยการศึก
procuration(โพรเคียวเร'เชิน) n. การจัดหา,การหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทน,สำนักงานตัวแทน,สำนักงานทนายความหรืออัยการ,การจัดการให้คนอื่น
procurator(พรอค'คิวระเทอะ) n. ตัวแทน,ทนาย,อัยการ,, See also: procurate n. procuratorship n. procuratorial adj. procuratory adj.
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
prosecuting attorneyn. อัยการ
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
public prosecutorn. อัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
MARTIAL martial law(n) กฎอัยการศึก
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
検察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) อัยการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top