ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squander

S K W AA1 N D ER0   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squander-, *squander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squander[VT] ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย, See also: ใช้จ่ายสิ้นเปลือง, Syn. dissipate, lavish, waste, Ant. save
squander[N] การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย, See also: การใช้จ่ายสิ้นเปลือง, Syn. dissipation, lavishness, wastefulness
squander on[PHRV] ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับ
squander away[PHRV] ใช้จ่ายสิ้นเปลือง, See also: ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
squander upon[PHRV] ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย

English-Thai: Nontri Dictionary
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do not squander them.อย่าใช้มันอย่างฟุ่มเฟือย Manhunt (2013)
I have no sympathy for people who squander their gifts.ผมไม่เห็นด้วยกับคนที่ ใช้สิ่งที่ได้มาอย่างสุรุ่ยสุร่าย Pain & Gain (2013)
But don't worry. I am not just going to squander my time.แต่ไม่ต้องกังวล หนูจะไม่ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ Bunny Therapy (2012)
And what, you wanna squander that potential?และอะไร นายอยากใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปวันๆงั้นเหรอ Say My Name (2012)
This tactical advantage, this tremendous tool that we've given you, don't squander it thinking.นี่เป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบ มีเครื่องมือชั้นเยี่ยมที่เราให้คุณ อย่ามัวแต่คิด ให้ทำ Source Code (2011)
This intelligence your asset gave up her life to acquire-- do not squander it by continuing to invade the constitutionally-protected privacy of the Brody family.ข่าวกรองที่สายคุณ สละชีวิตเพื่อให้ได้มา อย่าโยนมันมันทิ้ง ด้วยการพยายามละเมิด รัฐธรรมนูญคุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคลของครอบครัวโบรดี Semper I (2011)
- Squander it? That's a good word.- สุรุ่ยสุร่าย เป็นคำที่ดีนะ Where There's a Will (2011)
- You'd squander it.- นายจะสุรุ่ยสุร่ายหมดได้ Where There's a Will (2011)
If you go to her house today and squander that colossal opportunity, I swear to Godแล้ววันนี้ถ้า นายไปบ้านเธอ แล้วไม่ฉวยโอกาสทำอย่างว่า ฉันสาบานเลย Magic Bullet (2011)
Can someone born under such auspicious omens as yourself... squander his life in vain, without even learning martial arts?จะมีใครที่เกิดภายใต้ ลางบอกเหตุที่เป็นมงคลอย่างตัวเจ้า... ปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่า โดยไม่ร่ำเรียนการต่อสู้ Episode #1.4 (2010)
The Germans would never squander a huge labor force like this.พวกมันคงไม่ปล่อยให้เรา อยู่กันเปล่า ๆ แบบนี้หรอก The Pianist (2002)
the gold-digging kike who squanders the family millions and makes everyone miserable is finally out of the picture.ได้หายหัวไปแล้ว ไอ้คนที่ชอบถลุงเงิน ใช้จ่ายเงินของครอบครัวสุรุ่ยสุร่าย และทำให้ทุกๆคน ทนทุกข์มานาน Dark Harbor (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลืองเงิน[V] waste money, See also: squander money, dissipate money, Syn. สิ้นเปลือง, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, Example: เราเปลืองเงินไปเปล่าๆ หลายพันบาท
เปลืองเงิน[V] be extravagant, See also: squander, lavish, dissipate, prodigal, Syn. เปลือง, สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: พวกเศรษฐีก็อย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องให้เปลืองเงินเล่น, Thai definition: ใช้จ่ายเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุ
ผลาญ[V] waste, See also: squander, dissipate, lavish, Syn. ถลุง, Example: เขาผลาญทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้ไว้จนหมด, Thai definition: ทําลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป
สุรุ่ยสุร่าย[V] squander, See also: lavish, dissipate, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: น้องสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง, Thai definition: จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง
ถลุง[V] squander, See also: waste, use up, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนนี้กลับมายังไม่ถึงเดือน ถลุงเงินพ่อไปเป็นแสนแล้ว, Thai definition: ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำให้หมดไปมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
ผลาญ[v.] (phlān) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish   
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngoen) EN: waste money ; squander money ; dissipate money   FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
สุรุ่ยสุร่าย[v.] (suruisurāi) EN: waste ; squander   FR: gaspiller
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend   FR: gaspiller ; dilapider
ถลุงเงิน[v. exp.] (thalung ngoen) EN: squander away one's money   FR: dilapider l'argent ; jeter l'argent par les fenêtres

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUANDER    S K W AA1 N D ER0
SQUANDERS    S K W AA1 N D ER0 Z
SQUANDERED    S K W AA1 N D ER0 D
SQUANDERING    S K W AA1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squander    (v) skwˈɒndər (s k w o1 n d @ r)
squanders    (v) skwˈɒndəz (s k w o1 n d @ z)
squandered    (v) skwˈɒndəd (s k w o1 n d @ d)
squandering    (v) skwˈɒndərɪŋ (s k w o1 n d @ r i ng)
squandermania    (n) skwˌɒndəmˈɛɪnɪəʳ (s k w o2 n d @ m ei1 n i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P) [Add to Longdo]
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [Add to Longdo]
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
使い果たす;使い果す;遣い果たす;遣い果す[つかいはたす, tsukaihatasu] (v5s,vt) to use up; to squander [Add to Longdo]
使い尽くす[つかいつくす, tsukaitsukusu] (v5s) to use up; to squander [Add to Longdo]
身代を傾ける[しんだいをかたむける, shindaiwokatamukeru] (exp,v1) to squander one's fortunes [Add to Longdo]
蕩尽[とうじん, toujin] (n,vs) squandering; dissipation [Add to Longdo]
摩ってしまう[すってしまう;スッてしまう, sutteshimau ; sutsu teshimau] (exp,v5u) (uk) (obsc) to squander one's money (through gambling, Pachinko, etc.) [Add to Longdo]
無駄遣い(P);無駄使い[むだづかい, mudadukai] (n,vs) wasting ... on (e.g. money); squandering; waste; frittering away; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squander \Squan"der\ (skw[o^]n"d[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Squandered} (-d[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Squandering}.] [Cf.
   Scot. squatter to splash water about, to scatter, to
   squander, Prov. E. swatter, Dan. sqvatte, Sw. sqv[aum]tta to
   squirt, sqv[aum]ttra to squander, Icel. skvetta to squirt
   out, to throw out water.]
   1. To scatter; to disperse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Our squandered troops he rallies.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To spend lavishly or profusely; to spend prodigally or
    wastefully; to use without economy or judgment; to
    dissipate; as, to squander an estate.
    [1913 Webster]
 
       The crime of squandering health is equal to the
       folly.                --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To spend; expend; waste; scatter; dissipate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squander \Squan"der\, v. i.
   1. To spend lavishly; to be wasteful.
    [1913 Webster]
 
       They often squandered, but they never gave.
                          --Savage.
    [1913 Webster]
 
   2. To wander at random; to scatter. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The wise man's folly is anatomized
       Even by squandering glances of the fool. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squander \Squan"der\, n.
   The act of squandering; waste.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squander
   v 1: spend thoughtlessly; throw away; "He wasted his inheritance
      on his insincere friends"; "You squandered the opportunity
      to get and advanced degree" [syn: {waste}, {blow},
      {squander}] [ant: {conserve}, {economise}, {economize},
      {husband}]
   2: spend extravagantly; "waste not, want not" [syn: {consume},
     {squander}, {waste}, {ware}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top