ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repeat

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repeat-, *repeat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repeat(vt) พูดซ้ำ, See also: กล่าวซ้ำ, Syn. echo, retell
repeat(vt) เกิดซ้ำ, See also: ซ้ำ, ทำซ้ำ, Syn. replay, reproduce
repeat(n) การกระทำซ้ำ, Syn. repetition, replay, reshowing
repeated(adj) ซ้ำๆ, See also: หลายๆ ครั้ง, Syn. frequent, repetitious
repeater(n) ปืนที่ยิงซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่ต้องหยุดเติมลูกปืนใหม่
repeatable(adj) สุภาพและไม่ก้าวร้าว
repeatable(adj) ซึ่งทำซ้ำ, Ant. unrepeatable
repeatedly(adv) อย่างซ้ำๆ, See also: อย่างซ้ำซาก, Syn. frequently, often
repeat itself(phrv) เกิดซ้ำอีก, See also: ซ้ำรอยเดิม
repeat oneself(phrv) พูดซ้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repeat(รีพีท') vt., vi., n. (การ) พูดซ้ำ, ทำซ้ำ, ย้ำ, ทำใหม่, ท่อง, ว่าตาม, ทบทวน, ทำซ้ำรอย, สิ่งที่กระทำซ้ำ, See also: repeatability n. repeatable adj., Syn. iterate, recite, rehearse
repeated(รีพี'ทิด) adj. กระทำซ้ำ, พูดซ้ำ, See also: repeatedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
repeat(vt) กลับมาอีก, ทำซ้ำ, ทบทวน, ย้ำ, ท่อง, ว่าตาม
repeatedly(adv) ซ้ำ, หลายครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repeat migrationการย้ายถิ่นบ่อยๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repeat operationการทำงานซ้ำรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
repeated integralปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
repeated root; multiple rootหลายรากเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
repeaterผู้กระทำความผิดอีก [ ดู recidivist ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repeaterเครื่องทวนสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repeaterผู้เวียนลงคะแนนเลือกตั้ง (หลายครั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repeating decimal; circulating decimal; periodic decimal; recurring decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
repeat keyแป้นซ้ำ, Example: แป้นซึ่งเรากดค้างไว้ในขณะที่กดแป้นอักขระอื่น เพื่ให้จอภาพแสดงอักขระนั้นซ้ำหลายครั้ง [คอมพิวเตอร์]
repeating decimalทศนิยมซ้ำ, ทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมซ้ำกัน  เช่น 2.7262626... มีเลข 26 ซ้ำ,  2.333... มีเลข 3 ซ้ำ (ดู  rational number ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
repeat(n) an event that repeats, Syn. repetition
repeat(v) to say, state, or perform again, Syn. restate, retell, reiterate, iterate, ingeminate
repeat(v) to say again or imitate, Syn. echo
repeat(v) do over, Syn. take over
repeatable(adj) able or fit to be repeated or quoted, Syn. quotable, Ant. unrepeatable, unquotable
repeatedly(adv) several time
repeater(n) a person who repeats
repeater(n) (electronics) electronic device that amplifies a signal before transmitting it again
duplicate(v) make or do or perform again, Syn. replicate, reduplicate, double, repeat
recur(v) happen or occur again, Syn. repeat

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Repeat

v. t. [ imp. & p. p. Repeated; p. pr. & vb. n. Repeating. ] [ F. répéter, L. repetere; pref. re- re- + petere to fall upon, attack. See Petition. ] [ 1913 Webster ]

1. To go over again; to attempt, do, make, or utter again; to iterate; to recite; as, to repeat an effort, an order, or a poem. “I will repeat our former communication.” Robynson (More's Utopia). [ 1913 Webster ]

Not well conceived of God; who, though his power
Creation could repeat, yet would be loth
Us to abolish. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To make trial of again; to undergo or encounter again. [ Obs. ] Waller. [ 1913 Webster ]

3. (Scots Law) To repay or refund (an excess received). [ 1913 Webster ]


To repeat one's self, to do or say what one has already done or said. --
To repeat signals, to make the same signals again; specifically, to communicate, by repeating them, the signals shown at headquarters.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- To reiterate; iterate; renew; recite; relate; rehearse; recapitulate. See Reiterate. [ 1913 Webster ]

Repeat

n. 1. The act of repeating; repetition. [ 1913 Webster ]

2. That which is repeated; as, the repeat of a pattern; that is, the repetition of the engraved figure on a roller by which an impression is produced (as in calico printing, etc.). [ 1913 Webster ]

3. (Mus.) A mark, or series of dots, placed before and after, or often only at the end of, a passage to be repeated in performance. [ 1913 Webster ]

Repeatedly

adv. More than once; again and again; indefinitely. [ 1913 Webster ]

Repeater

n. One who, or that which, repeats. Specifically: (a) A watch with a striking apparatus which, upon pressure of a spring, will indicate the time, usually in hours and quarters. (b) A repeating firearm. (c) (Teleg.) An instrument for resending a telegraphic message automatically at an intermediate point. (d) A person who votes more than once at an election. [ U.S. ] (e) See Circulating decimal, under Decimal. (f) (Naut.) A pennant used to indicate that a certain flag in a hoist of signal is duplicated. Ham. Nav. Encyc. [ 1913 Webster ]

Repeating

a. Doing the same thing over again; accomplishing a given result many times in succession; as, a repeating firearm; a repeating watch. [ 1913 Webster ]


Repeating circle. See the Note under Circle, n., 3. --
Repeating decimal (Arith.), a circulating decimal. See under Decimal. --
Repeating firearm, a firearm that may be discharged many times in quick succession; especially: (a) A form of firearm so constructed that by the action of the mechanism the charges are successively introduced from a chamber containing them into the breech of the barrel, and fired. (b) A form in which the charges are held in, and discharged from, a revolving chamber at the breech of the barrel. See Revolver, and Magazine gun, under Magazine. --
Repeating instruments (Astron. & Surv.), instruments for observing angles, as a circle, theodolite, etc., so constructed that the angle may be measured several times in succession, and different, but successive and contiguous, portions of the graduated limb, before reading off the aggregate result, which aggregate, divided by the number of measurements, gives the angle, freed in a measure from errors of eccentricity and graduation. --
Repeating watch. See Repeater (a)
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repeat.ย้ำ The Front Line (2011)
I didn't think you'd go and repeat it in bed to some moron reporter.ผมไม่คิดว่าคุณจะเที่ยวบอก กับนักข่าวปัญญาอ่อนบางคนบนเตียงนั่น Basic Instinct (1992)
I repeat it till my tongue stiffens.ฉันจะกล่าวซ้ำ จนกระทั่งลิ้นแข็งชา Wuthering Heights (1992)
- Will you repeat that please?- - คุณจะทำซ้ำที่ได้มั้ย - In the Name of the Father (1993)
My mind kept repeating a single thought.ใจฉันเอาแต่คิดถึงเรื่องเดียวซ้ำไปซ้ำมา The Joy Luck Club (1993)
I repeat, the impostor has been shot down... but there's still no sign yet of Santa.ย้ำอีกครั้ง นักต้มตุ๋นถูกยิงตายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณจากซานต้า The Nightmare Before Christmas (1993)
to see your individual tastes, not to see you repeat exactly what I'd taught you in an impersonal, academic way.เพื่ออรรถรสที่แตกต่าง ไม่ใช่ที่จะเห็นอะไรซ้ำๆ กับสิ่งที่ครูสอน ไม่หมายถึงใครโดยเฉพาะนะ Wild Reeds (1994)
He kept on repeating:ไม่เพราะ... Wild Reeds (1994)
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ". The Shawshank Redemption (1994)
I repeat... Do not...ขอย้ำอีกครั้ง จงอย่า... In the Mouth of Madness (1994)
I'll repeat what I said.ผมขอยืนยันคําพูด Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repeatAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
repeatAt the end of the speech she repeated the word.
repeatBrian repeatedly told Chris that he owed him a pretty large amount of money.
repeatCan you repeat what you said?
repeatCould you please repeat it slowly?
repeatCould you repeat that?
repeatCould you repeat that, please?
repeatDon't repeat such a careless mistake.
repeatDo you think something like that will repeat itself?
repeatEmmet's theory appears repeatedly in these papers.
repeatExcuse me, would you mind repeating that?
repeatGenerally speaking, history repeats itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริบๆ(adv) frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai Definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
สั่งย้ำ(v) repeat, See also: reiterate, restate, retell, Example: ก่อนออกจากห้องเรียน ครูสั่งย้ำเรื่องการบ้าน
ทวนกลับ(v) repeat, See also: reiterate, restate, replay, retell, Syn. ย้อนกลับ, Example: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง, Thai Definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
พูดซ้ำซาก(v) repeat, See also: reiterate, restate, Syn. พูดจำเจ, Example: แม่พูดซ้ำซากจนฉันรำคาญจะแย่อยู่แล้ว, Thai Definition: พูดแล้วพูดอีกอย่างเรื่องเดียวกันร่ำไป
ย้ำ(v) repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai Definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
ซ้ำไปซ้ำมา(adv) repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, again and again, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: การส่งโปรแกรมผ่านโมเด็มจะต้องกระทำซ้ำไปซ้ำมาถึงสามหรือสี่ครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai Definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
ซ้ำๆ ซากๆ(adv) repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, Example: งานประกอบรถยนต์เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ซากๆ และน่าเบื่อหน่าย, Thai Definition: ซ้ำหลายครั้งเกินไป
ปาวๆ(adv) repeatedly, See also: boisterously, Example: เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่, Thai Definition: เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก
พร่ำ(v) repeated, See also: be constant, continue, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Example: เมื่อเขาหายเมาแล้วเขาจะเสียใจที่พร่ำในสิ่งที่ไม่น่าพูดเยอะแยะ, Thai Definition: พูดซ้ำๆ ซากๆ, บ่อยๆ
เร่า(adv) repeatedly, Thai Definition: เรื่อยๆ ไม่หยุดเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีก[īk] (adv) EN: again ; more ; repeatedly ; once more  FR: encore ; plus ; davantage
กำชับ[kamchap] (v) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort  FR: insister ; réitérer ; exhorter
โขมง[khamōng] (adv) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously  FR: bruyamment
คำสั่งซื้อซ้ำ[khamsang seū sam] (n, exp) EN: repeat order
หลายครั้งหลายหน[lāi khrang lāi hon] (adv) EN: repeatedly
ใหม่[mai] (adv) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly  FR: à nouveau
ไม่ผ่าน[mai phān] (v, exp) EN: repeat a year  FR: redoubler ; recommencer une année d'études ; doubler (Bel.)
เป็นกิจวัตร[pen kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again
ผลุดลุกผลุดนั่ง[phlut luk phlut nang] (v, exp) EN: get up and sit down repeatedly
พร่ำ[phram] (adv) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly  FR: continuellement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
repeat
repeat
repeats
repeats
repeated
repeated
repeater
repeaters
repeating
repeating

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repeat
repeats
repeated
repeater
repeaters
repeating
repeatable
repeatedly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ,  ] repeatedly; continuously; constantly #2,609 [Add to Longdo]
反复[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ,   /  ] repeatedly; over and over #2,889 [Add to Longdo]
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ,  ] repeatedly #5,978 [Add to Longdo]
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ,   /  ] repeatedly; again and again #6,437 [Add to Longdo]
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] repeatedly; again and again #6,782 [Add to Longdo]
屡次[lǚ cì, ㄌㄩˇ ㄘˋ,   /  ] repeatedly; time and again #18,078 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] repeatedly; frequently #23,565 [Add to Longdo]
复述[fù shù, ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ,   /  ] repeat; retell #38,542 [Add to Longdo]
连串[lián chuàn, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˋ,   /  ] repeated; a series of (accidents) #55,854 [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, / ] repeatedly (in giving advice) #61,543 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerfunktionstaste { f }repeat key [Add to Longdo]
Nachbestellung { f }repeat order [Add to Longdo]
Repeater { m } [ comp. ]repeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
[さい, sai] (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) #571 [Add to Longdo]
繰り返し(P);くり返し;繰返し[くりかえし, kurikaeshi] (n, vs, adj-no, adj-na) (1) repetition; reiteration; iteration; cycle; (adv) (2) repeatedly; (P) #2,507 [Add to Longdo]
しばしば[shibashiba] (vs, adv) (on-mim) blinking repeatedly #3,023 [Add to Longdo]
繰り返す(P);くり返す;繰りかえす;繰返す[くりかえす, kurikaesu] (v5s, vt, vi) to repeat; to do something over again; (P) #6,527 [Add to Longdo]
度々(P);度度[たびたび, tabitabi] (adv) (uk) often; repeatedly; frequently; (P) #6,646 [Add to Longdo]
多発[たはつ, tahatsu] (n, vs, adj-no) repeated occurrence; (P) #9,088 [Add to Longdo]
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s, vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf, v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) #12,243 [Add to Longdo]
重ねる[かさねる, kasaneru] (v1, vt) to pile up; to put something on another; to heap up; to add; to repeat; (P) #14,151 [Add to Longdo]
再三[さいさん, saisan] (adv, n) again and again; repeatedly; (P) #15,760 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リピータ[りぴーた, ripi-ta] repeater [Add to Longdo]
リピート[りぴーと, ripi-to] repeat [Add to Longdo]
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key [Add to Longdo]
自動再送要求[じどうさいそうようきゅう, jidousaisouyoukyuu] ARQ, Automatic Repeat reQuest [Add to Longdo]
中継器[ちゅうけいき, chuukeiki] repeater, relay [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top