ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protestation

P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protestation-, *protestation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protestation[N] การประท้วง, See also: การต่อต้าน
protestation[N] คำคัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
protestations of loveแต่อยู่ต่อไปก็จะเป็นก้างขวางคอ The Time Machine (2002)
Despite your endless protestations, your brother's a terrorist.อย่างไรก็ตาม คำคัดค้านของท่านก็ไม่สิ้นสุด น้องชายของท่านคือผู้ก่อการร้าย Chapter Five 'Exposed' (2009)
But despite everyone's protestations,แต่ถึงแม้ทุกคนจะคัดค้าน G.G. (2012)
You know, the sound of you shilling these self-serving theories reminds me of your protestations of bewilderment in the wake of the Mothers and Daughters United event last year.รู้ไหม ดูจากที่คุณพร่ำร่ายทฤษฎีต่างๆออกมา เตือนผมให้นึกถึง ตอนที่คุณเอาตัวรอดอย่างสุดตัว ในงานรวมตัวแม่และลูกสาวเมื่อปีก่อน Masquerade (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้าน[N] objection, See also: protestation, opposition, Syn. การเถียง, การคัดค้าน, Ant. การเห็นด้วย, การสนับสนุน, Example: การค้านการสร้างเขื่อนของชาวบ้านยังยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประท้วง[n.] (kān prathūang) FR: protestation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTESTATION    P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N
PROTESTATIONS    P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protestation    (n) prˌɒtɛstˈɛɪʃən (p r o2 t e s t ei1 sh @ n)
protestations    (n) prˌɒtɛstˈɛɪʃənz (p r o2 t e s t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beteuerung {f} | Beteuerungen {pl} | Unschuldsbeteuerungen {pl}protestation | protestations | protestations of innocence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protestation \Prot`es*ta"tion\, n. [L. protestatio: cf. F.
   protestation. See {Protest}.]
   1. The act of making a protest; a public avowal; a solemn
    declaration, especially of dissent. " The protestation of
    our faith." --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Formerly, a declaration in common-law pleading, by
    which the party interposes an oblique allegation or denial
    of some fact, protesting that it does or does not exist,
    and at the same time avoiding a direct affirmation or
    denial.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protestation
   n 1: a formal and solemn declaration of objection; "they
      finished the game under protest to the league president";
      "the senator rose to register his protest"; "the many
      protestations did not stay the execution" [syn: {protest},
      {protestation}]
   2: a strong declaration of protest

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 protestation /pʀotɛstasjɔ̃/ 
  protest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top