ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -申-, *申*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning,  Rank: 1,110

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn qǐng, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ, / ] to apply for sth; application (form etc), #1,372 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] to extend; to state; to explain; surname Shen; 9th earthly branch: 3-5 p.m., 7th solar month (7th August-7th September), year of the Monkey, #3,177 [Add to Longdo]
[shēn bào, ㄕㄣ ㄅㄠˋ, / ] to report (to the authorities); to declare (to customs), #3,908 [Add to Longdo]
[chóng shēn, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣ, ] reaffirm; reiterate, #8,992 [Add to Longdo]
[shēn lǐng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to apply (for license, visa etc), #11,409 [Add to Longdo]
[shēn sù, ㄕㄣ ㄙㄨˋ, / ] to appeal (to sb), #11,647 [Add to Longdo]
请人[shēn qǐng rén, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄖㄣˊ, / ] applicant, #12,444 [Add to Longdo]
请书[shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ, / ] application, #23,485 [Add to Longdo]
请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ, / ] application form, #25,272 [Add to Longdo]
[shēn míng, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] to declare; to aver; to state formally, #30,213 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
請者[しんせいしゃ, shinseisha] ผู้สมัคร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for
[もうす, mousu] Thai: ชื่อ(เป็นคำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง) English: to be called (hum)
[もうす, mousu] Thai: พูด
[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application
[もうしこみ, moushikomi] Thai: การร้องขอ
[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription
[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さる, saru] (n) ninth sign of Chinese zodiac (The Monkey, 3pm-5pm, west-southwest, July); (P) [Add to Longdo]
[もうし, moushi] (int) (arch) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
し越し[もうしこし, moushikoshi] (n) send word [Add to Longdo]
し越す[もうしこす, moushikosu] (v5s,vt) to send word to; to write to [Add to Longdo]
し開き[もうしひらき, moushihiraki] (n) (hum) an excuse; a defense; a defence [Add to Longdo]
し開らく[もうしひらく, moushihiraku] (v5k) to explain; to justify [Add to Longdo]
し兼ねる[もうしかねる, moushikaneru] (exp,v1) I'm sorry to trouble you; Excuse me for making such a request [Add to Longdo]
し遣わす[もうしつかわす, moushitsukawasu] (v5s) to write to; to send word to; to hand over (official business) [Add to Longdo]
し合い;合い[もうしあい, moushiai] (n) training between rikishi of equal strength [Add to Longdo]
し合い稽古[もうしあいげいこ, moushiaigeiko] (n) training matches where the winner picks his next opponent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の作文はし分ありません。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
In the case of Mr A there is no excuse.A氏については何ともし訳ありません。
I don't happen to have your application on hand at the moment.あいにく私はあなたの込書を今持ち合わせていない。
Mr Adams was foolish to agree to the proposal.アダムズ氏がそのし出を受けたのはばかだった。
It was wise of you accept his offer.あなたがかれのし出を受け入れたのは賢明だった。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にはお礼のし上げようもありません。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切に対してはお礼のしようもございません。
Your English composition leaves nothing to be desired.あなたの英作文はし分がありません。
I agree to your proposal.あなたのし出に同意します。
I am willing to take your offer.あなたのし出はお受けします。
I'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.あなたのし出はよく調べた上でご返事しましょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry for being late.[JA] (千葉(ちば)) し訳ない 遅れてしまいました Appeal (2017)
My name is Hitomi Tsukamoto.[JA] 塚本(つかもと)ひとみとします Appeal (2017)
- The grievance committee[CN] 诉委员会 Bordertown (1935)
I pray for the happiness of Nanaka Hiraki's soul.[JA] 開 菜々果さんのご冥福を 心よりお祈りし上げます Disbanded (2017)
I'm sorry.[JA] し訳ありませんが Absolute (2017)
"I apologize for being a scumbag father."[JA] "最低な人間が父親で し訳なかった" Ready (2017)
"I wish to apply for a permit to present my spectacle at the fair..."[CN] 我想请能在游园会上展出我的展示品 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Mr. Michima has received an overwhelming amount of severe criticism.[JA] 道間さんには し訳ないほど 厳しい意見が 殺到してます Disbanded (2017)
I hate to do this now, Mr. Michima, but I have a few questions for you.[JA] 道間さん こんなときにし訳ないんですが いくつかお伺いしますね Disbanded (2017)
I'm Mr. Sunako. Nice to meet you.[JA] 砂子とします よろしくお願いいたします Values (2017)
Sailors Matyushenko and Vakulinchuk.[CN] 水手马图科和瓦库林楚克 Battleship Potemkin (1925)
He signed the application and gave me his check.[CN] 他签了请表并给我支票 Double Indemnity (1944)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
し入れ[もうしいれ, moushiire] Angebot, Vorschlag, Bericht [Add to Longdo]
し合わせ[もうしあわせ, moushiawase] Verabredung, Uebereinkunft [Add to Longdo]
[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]
[しんこく, shinkoku] Anmeldung, Angabe [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] Gesuch, Antrag [Add to Longdo]
[もうしこみ, moushikomi] Antrag, Anmeldung, Vorschlag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top