ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -申-, *申*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning, Rank: 1110

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] to extend; to state; to explain; surname Shen; 9th earthly branch: 3-5 p.m., 7th solar month (7th August-7th September), year of the Monkey, #3,177 [Add to Longdo]
[shēn qǐng, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ, / ] to apply for sth; application (form etc), #1,372 [Add to Longdo]
[shēn bào, ㄕㄣ ㄅㄠˋ, / ] to report (to the authorities); to declare (to customs), #3,908 [Add to Longdo]
[chóng shēn, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣ, ] reaffirm; reiterate, #8,992 [Add to Longdo]
[shēn lǐng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to apply (for license, visa etc), #11,409 [Add to Longdo]
[shēn sù, ㄕㄣ ㄙㄨˋ, / ] to appeal (to sb), #11,647 [Add to Longdo]
请人[shēn qǐng rén, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄖㄣˊ, / ] applicant, #12,444 [Add to Longdo]
请书[shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ, / ] application, #23,485 [Add to Longdo]
请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ, / ] application form, #25,272 [Add to Longdo]
[shēn míng, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] to declare; to aver; to state formally, #30,213 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
請者[しんせいしゃ, shinseisha] ผู้สมัคร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
し込む[もうしこむ, moushikomu] TH: สมัคร  EN: to apply for
[もうす, mousu] TH: ชื่อ(เป็นคำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง)  EN: to be called (hum)
[もうす, mousu] TH: พูด
[もうしこみ, moushikomi] TH: การสมัคร  EN: application
[もうしこみ, moushikomi] TH: การร้องขอ
[もうしこみ, moushikomi] TH: สมัคร(สอบ)  EN: subscription
[もうしこみ, moushikomi] TH: เสนอ(เงินบริจาค)  EN: offer
[しんこく, shinkoku] TH: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ  EN: report
[しんこく, shinkoku] TH: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี  EN: statement
[しんこく, shinkoku] TH: แจ้งความ  EN: filing a return

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さる, saru] (n) ninth sign of Chinese zodiac (The Monkey, 3pm-5pm, west-southwest, July); (P) [Add to Longdo]
[もうし, moushi] (int) (arch) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
し越し[もうしこし, moushikoshi] (n) send word [Add to Longdo]
し越す[もうしこす, moushikosu] (v5s, vt) to send word to; to write to [Add to Longdo]
し開き[もうしひらき, moushihiraki] (n) (hum) an excuse; a defense; a defence [Add to Longdo]
し開らく[もうしひらく, moushihiraku] (v5k) to explain; to justify [Add to Longdo]
し兼ねる[もうしかねる, moushikaneru] (exp, v1) I'm sorry to trouble you; Excuse me for making such a request [Add to Longdo]
し遣わす[もうしつかわす, moushitsukawasu] (v5s) to write to; to send word to; to hand over (official business) [Add to Longdo]
し合い;合い[もうしあい, moushiai] (n) training between rikishi of equal strength [Add to Longdo]
し合い稽古[もうしあいげいこ, moushiaigeiko] (n) training matches where the winner picks his next opponent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の作文はし分ありません。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
In the case of Mr A there is no excuse.A氏については何ともし訳ありません。
I don't happen to have your application on hand at the moment.あいにく私はあなたの込書を今持ち合わせていない。
Mr Adams was foolish to agree to the proposal.アダムズ氏がそのし出を受けたのはばかだった。
It was wise of you accept his offer.あなたがかれのし出を受け入れたのは賢明だった。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にはお礼のし上げようもありません。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切に対してはお礼のしようもございません。
Your English composition leaves nothing to be desired.あなたの英作文はし分がありません。
I agree to your proposal.あなたのし出に同意します。
I am willing to take your offer.あなたのし出はお受けします。
I'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.あなたのし出はよく調べた上でご返事しましょう。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An honorable man, he made up his mind. Kinya would resign and stand trial.[CN] 村越欣弥下定决心之后 提笔写下了辞职 Taki no shiraito (1933)
Now, my dear, if you don't mind, tomorrow's schedule, if that's your preferred pronunciation, both are correct.[JP] 明日のスケジュールを シェジュールともしますが Roman Holiday (1953)
"I wish to apply for a permit to present my spectacle at the fair..."[CN] 我想请能在游园会上展出我的展示品 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
at your recovery from the recent illness.[JP] 心よりお喜びし上げます Roman Holiday (1953)
I don't intend making this sort of plea to the court-martial.[CN] 这不是法庭上的诉词 Foreign Correspondent (1940)
Shin-ae![CN] 爱小姐 Secret Sunshine (2007)
Sorry, miss, I was giving myself an oil job.[JP] し訳ございません お嬢様 自分自身にオイルを与えておりました Forbidden Planet (1956)
Your honor, I move to dismiss this case[CN] 法官大人, 请审判无效 Bordertown (1935)
I'm terribly sorry.[JP] 何ともし訳ない Pinocchio (1940)
I know why he won't defend himself.[CN] 我知道他为什么 不愿意为自己辩 这与本案有开吧? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
They accepted my application yesterday.[CN] 他们昨天接受了我的 'G' Men (1935)
- The grievance committee[CN] 诉委员会 Bordertown (1935)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
し入れ[もうしいれ, moushiire] Angebot, Vorschlag, Bericht [Add to Longdo]
し合わせ[もうしあわせ, moushiawase] Verabredung, Uebereinkunft [Add to Longdo]
[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]
[しんこく, shinkoku] Anmeldung, Angabe [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] Gesuch, Antrag [Add to Longdo]
[もうしこみ, moushikomi] Antrag, Anmeldung, Vorschlag [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top